De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

676 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 01 Janvrier. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c24qj78r6w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

NR 33 TWEEDE JAARGANG 1916 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Anfwerpen Vèrschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : Onze welgemeende lenze is : Telegraphisch adres : HOTEL DER PATRIOTTEN Norh Vlaming. nochWaal, maar Belg ! Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Begijnenstraat, 42. En eeuwig trouvv aan ons Vorstenhuis ! Met gratie ende privilégié. Aan onze Gesneuvelden. Wle droegen zwijgend U uit 't droeve strijdperk henen, Het lichaam gansch doorwond, gekneusd, vaneen gerukt ; Met eindelooze zorg iei men U op een rustbed, Door vriendenhand bereid en lieîdevol gesmukt. Maar, de adem van den dood kwam langs u heengestreken, Hij brak uw levensloop — zoo veel belovend — af ; En onder « 't ave Crux » omslingerd gansch met bloemen Ligt thans uw lichaam neer in 't koude, stille graf. Niet aan U allen nog was 't zalig lot beschoren Dat eene vriendenstem in 't stervend oor U klonk ; ^evallen voor uw Land, p gevallen met de braven, Verloren in 't gewoel, bij storm en strijdgebonk ! 't Was uwer dierbre vrouw en kindren niet gegeven U teeder bij te staan in uwen jongsten strijd, Een zoen, als laatst vaarwel, U op de wang te drukken Alvorens uw vertrek naar de eeuwige eeuwigheid. Toch zweefde U nog wellicht op 't dood'lijk bleeke wezen, In 't droeve stervensuur, een kalme, stille lach ; Alsof uw brekend oog, voor 't eenzaam, laatst verscheid Daarboven reeds het Rijk der zaligheden zag. 0, rust in zoete vrêe, gij zaaPge rij van helden, Gevallen voor den roem, de vrijheid van uw Land ; Wij zullen steeds uw naam met groote fierheid melden, Uw nagedachtenis zij eeuwige eer verpand ! Ziet juichend op ons neer van uit de hemelzalen Waarheen uw schoone ziel reeds zegevierend vloog ; En blik, uit hooger sfeer, in eeuwig zaal'ge vreugdë, Op onzer zegepraal zoo schitterend vertoog ! Uw lichaam ruste zacht, ginds, op den doodenakker, Onder de schaduw van het zaligmakend kruis ; En uwe heldenziel geniete de eeuw'ge vreugde In 't hemelsch paradijs van Godes Vaderhuis ! Pak aan K..,Yzer. Frans Van Cauwelaert. In het ochtendblad van de N. Rott. Ct. van Za-terdag 26 Aug. verscheen volgend uittreksel van een artikel van Frans Van Cauwelaert over de « Vlaamsche beweging en Vaderlandsliefde. » Wij verzoeken onze lezers dit uittreksel eens ernstig te

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes