De waarheid: socialistisch weekblad

692951 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 04 Mars. De waarheid: socialistisch weekblad. Accès à 19 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/t43hx17b41/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

10e Jaargang. V 9 Prijs : 7 Centîemen. Zondag 4 Maart 1917 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond ,, Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: De Wifto, Vorspyensiraaf, 10, Geni ABONNEMENTSPRIJS!: Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Annoncent worden gepiaatst volgens overeenkomst M vroosstiik der voedins voor ons De voedingderBelgische bevolking wordt — even als in de meeste andere oorlogvoe-rende landen — een vraagstuk dat aile dagen een langs om meer bedenkelijk aanzien krijgt. Reeds waren er sedert eenige weken klach-ten over de onvoldoende hoeveelheid der winkelwaren door het Voedingskomiteit in de zoogenaamde « Amerikaansche » winkels sedert eenige weken te koop gesteld. Wij lezen daarover in de Nieuwe Gazet van Gent : « Klachten over Voeding'. — Vooruit van 18 Februari bevat een open brief waarin geklaagd wordt over het te kort aan levensmiddeien door het Voedingskomiteit veritrekt : geen melk, geen aard-appelen tenzij aan schandelijke hooge prijzcn, rijst rantsoen tôt op 100 gr. verminderd ; rantsoen boonen en cerealine onvoldQende 1/10 per 14 dagen. Daarbij gémis aan brandstof. Zooals de schrijver terecht opmerkt — het is schier ongelooflijk hoe de mensch hiermee nog het leven kan houden. Hierbij valt dan nog te bedenken de in uitzicht gestelde vermindering van broodrantsoen. Het is waar-lijk ellendig. En zeggen dat bij zoo'n toestand er «ge-wetenl< oze» bakkers gevonden worden, zooali Le Bien Public goed zegt, die het over hun hart kunnen krijgen de reeds verzwakte bevolking door slecht brood er ziekten bij op het lijf te jagerc De copen brief» is bij uitiondering niet gevolgd door een redaktioneele opmerking van wege Vooruit. » * * * Om het vraagstuk eenigszins nader toe te lichten, meenen wij dat de volgende uitleg-gingen bij onze lezers welkom zullen wezen: Eerste voorafgaandelijke vraag : hoe stond het met de voeding van ons volk vôôr den oorlog ? Ons landje, met zijne 3,000,000 hectaar gronda is te weinig uitgestrekt om de onge-veer 7,800,000 inwoners die het bewoonden van de noodwendige voedingsmiddelen te voorzien. Dus moesten die levensmiddeien uit de vreemde, zoogezegde « koloniale » of liever landbouwlanden betrokken worden ; en daar nu, ten spijt van Voorut's hoofdopstel-ler, het internationaal communisme of de broederlijke gemeenschap nog tusschen de verschillende volkeren op verre na niet is ingesield, moesten deze voedingswaren aan die vreemde volkeren vergoed worden, ten deele met de krozen der buitenlands ge-plaatste belgische kapitalen, maar voorname-lijk met de voortbrengselen der Belgische nijverheid, welke voor den uitvoer verwend werden. Dit legt reeds aan den dag waarom 'tuitvoeren onzer nijverheidsproducten voor ons volk eene vraag is van be or not to be, van te eten of te hongeren. Diensvolgens zou de bevoorrading van België ten laste gevallen zijn der bezettende Duitsche mogendheid. Deze weigerde beslist op die zienswijze in te gaan, voorgevende dat in dit geval een groot gedeelte der oorlogsvoordeelen in nadeelen voor haar zou zijn omgekeerd. Men verlieze hier niet uit het oog dat een aanzienlijk deel van Frankrijk in den zelfden toestand als Belgie verkeert, en Frankrijk hier dus dezelfde rechtstreeksche belangen heeft als wij. Na lange onderhandelingen, welke door de onzijdige regeeringen, vooral de Noord-Ame-rikaansche en de Spaansche gevoerd werden, stond men tegenover de twee volgende voor-stellen : 1° Belgie zou mogen ruwe grondstolfen invoeren en afgewerkte producten uitvoeren. En als tegenwaarde dier afgewerkte producten, zou Belgie voedingsmiddelen mogen invoeren. 2° Belgie zou alleenlijk voedingsmiddelen mogen invoeren. Om deze te betalen zouden de koepons der vreemde waardijen mogen uitgevoerd worden, en het te kort zou later door Belgie's nijverherheidsuitvoer moeten afgekort worden. In de beide gevallen zou worden bepaald dat de afgezanten van Amerika en Spanje, in de bezette streken streng toezicht hielden dat de inrichting en de regeling dier overeen-komstelijke bepalingen nauwkeurigaldusge-schikt werden, dat de ingevoerde grondstof-fen en eetwaren uitsluitelijk aan de Belgische bevolking ten goede kwameïi, en geenszins aan de bezettende mogendheid. Duitschland stemde in de beide voorstellen toe. Engeland verkoos zich alleen bij de tweede aan te sluiten. Maar bij deze verkozen o'plossing rees eene financieele moeilijkheid op. Aangezien Belgie met de krozen zijner in 4 buitenland ge-plaatste kapitalen, maar een minder gedeelte der ingevoerde eetwaren kon betalen, moest het saldo in Amerika en elders, aan de leve-ranciers door voorschotten van vreemde ban-ken gedekt worden ; en de Amerikaanscfe bankiers toonden zich weinig geneigd aan de te Le Hâvre verblijvende Belgische regeering de vereischte kredieten toe te staan. Ten slotte trad de Engelsche regeering tusschenbeide en nam aari, de voor de voeding van Belgie benoodigde sommen te voor-schieten of ze minstens bij de Amerikaansche bankiers op hare rekening te laten aanschrij- ven ten titel van voorschot. * * * In den aanvang kregen de Belgen daarvoor — zooals iedereen heeft gezien en onder-vonden — tamelijk verscheidene en goede eetwaren. Maar stilletjes aan begonnen en verscheidenheid en hoedanigheid te slinken. Dat kwam voornamelijk omdat, ten gevolge van het voortdurend rijzen der prijzen van eetwaren en scheepsvracht, er met die 25 mil-jioen veel minder kon aangeschaft worden. Inderdaad hetNationaal Hulp- en Voedingskomiteit dat, met toestemming van Engeland en Duitschland, van de Commission for relief, de opdracht heeft bekomen om in Belgie zelve de gelijkmatige verdeeling tusschen de verschillige provinciën en gemeenten en de tekoopstelling der ingevoerde eetwaren te doen, liet verleden week aan de Belgische bevolking het volgende bericht geworden : « Brood. — Het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit heeft de eer het publiek ter kennis te brengen, dat het zich in de noodza-kelijkheid bevindt het broodrantsoen te ver-minderen.Van af Zondag aanstaande 25 Februari zal het vastgesteld zijn op 2 brooden per per-soon en per week, de brooden moetende minstens 1 kilo wegen 12 uren na 't bakken. » Dus eene vermindering van bijna een derde. En zulks terwijl de verkoop der andere eetwaren voor eene week gebracht is op lOOgr. rijst, 100 gr. erwten (waarvan 1/3 bedorven) en 100 gr. cerealine per hoofd. De burgersbladen zoo wel als onze Vooruit, die pochen en praat gaan op hunne ware volksliefde, vermijden zooveel mogelijk daarover te gewagen. Maar wii die meer bescheiden zijn in onze uitlatingen' maar warm voelen voor ons volk en wel dur-ven spreken voor zijne belangen, meer.en hier de tolk te zijn zijner innige gevoelens als wij herinneren wat er vroeger gebeurd en gezegd en besproken is. * * # Wij zijn nog geenszins aan den vooravond dier vurig betrachte vredesondeihandelin-gen 1 Maar wel staan wij voetstoots voor het vraagstuk der voeding van ons volk. Om eene geliefkoosde spreekwijze van Vooruit op deze aangelegenheden toe te passen, zullen wij besluiten met te zeggen : — Het fijnste en het beste der Amerikaansche eetwaren is nog niet goed genoeg voor 't Belgisch volk! Sphinx. * * # * Wij lazen in Vooruit en andere bladen": De voedselvoorziening van België Het Duitsche gezantschap deelt het volgende mede : In tegenstelling met het Reuter-bericht van 13 dezer, is van Duitsche zijde aan de Amerikaansche gedelegeerden de voortzetting van hun werkzaamheidin België en Noord-Frankrijk toegestaan. Een dien-overeenkomstig luidende ambtelijke nota werd reeds 10 dezer tôt de diplomatieke be-schermers van het voedingswerk gericht. Voorts werd aan den Amerikaanschen gezant te Brussel overgelaten of hij tôt de centrale leiding van het voedingswerk wilde toetre-den. Overigens hebben de Duitsche autori-teiten verklaard, in den vervolge, evenals vroeger, elke vordering der « Commission for Relief » in België te zullen inwilligen. VAN ALLES WAT Wij Içzen in « Het Volk » : « Naînën's het Yoedhigsktmiiicii werden de Gentsche dagbladen uitgenoodigd om inlich-tingen nopens de broodkwestie tevernemen. Wij zijn daar niet in begrepen geworden. » De Waarheid, het meest gelezen blad der stad, evenmin. Ter dezer gelegenheid vermelden wij ook dat een onzer opstellers bij het begin van de eerste geruchten over de gestrafte bakkers zich naar de Reep begeven had om te be-proeven inlichtingen te verkrijgen, maar er niet in gelukt is tôt een der oversten van het komiîeit te kunnen doordringen. Speculatie op de verliefde paren. — Vooruit laat achter de huwelijksaankondigingen de volgende snedige advertentie voor zijnen rooden winkel verschijnen : « Ter gelegenheid van uw huwelijk zult gij verzocht worden den bakker aan te duiden van wien gij brood wiit nemen. Wij raden u aan de Maatschappij « Vooruit » als uwen bakker aan te geven, daar gij aile belang hebt deel te maken van zulk eene machtige maatschappij, die ailes doet in het belang harer leden en der bevolking, en waar men als medelid sterker tegen aile moeilijkheden zal zijn dan alleen te staan. Daarbij zijn de voordeelen ontelbaar. Benevens goede waren aan de goedkoopst mogelijke prijzen, deel op de opkoopen, ziekenfonds, kraambedfonds, pensioenfonds en de twee laatst gestichte nieuwe instellingen : Invaliedenfonds en Levensverzekering. — Ook mag men koste-loos de boeken der Vrijzinr.ige Werkmans-bibliotheek lezen. Beantwoord den laster door de vijanden verspreid, door de maatschappij « Vooruit » als uwen bakker aan te geven en er u als lid te laten inschrijven. Men kan zich in aile inrichtingen van « Vooruit » als lid aangeven zonder kosten. » Vooruit heeft vergeten er bij te voegen dat zij, de jonge gehuwden, zich voor nadere inlichtingen en aanbevelingen dienen te wen-den tôt het « Gentsch Voedingskomiteit » ! Uit de oude doos. — Onder dien titel liet Vooruit eenige bladzijden verschijnen uit eenen ouden almanak van 1840. De redactie van 't roode biad beseft maar al te wel dat het lezen van dien almanak voor zijn gaaien niet gevaarlijk is. Immers, zooals wij het reeds schreven, als de gaaien hun oogen wat open krijgen, iî het meestal- voor hen tijd om « onder de groene sargie » den langen slaap te gaar slapen, en het nieuwe geslacht komt weer met ongerepte goede trouw, den gaaien schouwburg van 't leven binnen en 't zelfdt stuk wordt hen weer, als splik-splinternieuw ten tooneele gevoerd. Ziehier het slot van dien almanak : « Eynde van November. — Den koophan del en de nyverheyd kwynen hoe langer hot meer; de katoen-fabrikanten dreygen hunnt fabrieken te sluiten, waerdoor het arme werk-volk nogmaels op straet zal wezen; dt levensmiddeien worden steeds duerder; dt armoede des volks neemt van dag tôt daj. toe; de koudç begint gevoelig te worden, it een woord, den toestand van Belgien L thans veel akeliger dan voor de omwentelin van 1830. — En Leopold, die in het jaer vai gratie 1839 meer uytlands dan inlands ge weest is, en slechts van Brussel naar Laeken van Laeken naar Andennes, van Andenne! naar Parys, van Parys naar Eu, en van Et naar Londen gereysd heeft, zit thans no^ altijd in het bad van Wiesbaden ; de werklie den van Gend hebben ten getalle van 10,00( eene petitie geteekend om aen den koninj te overhandigen als het hem zal believer ifcrag it kôruen, zy vcrzoots.cn in hunne peti tie dat Z. M. maetregelen zou nemen on den katoenhandel te hulp te komen, en t< maken dat de werklieden genoegzaem zou den kunnen verdienen om hunne vrouwei en kinderen in het leven te houden. — Za den gekozen der natte gedurende zyne afwe zigheyd hieraen wel eens gedacht hebben — De toekomst zal ons dit leeren en dei Belgischen Volks Almanak zal u zulks Waerde Lezer, voor het toekomende jaar 184 weten te zeggen. » Dit ailes doet ons denken aan La fille d< Madame Angot, die zong : « Etait-il bien 1 peine, vraiment, de changer de gouverne ment ?» — Het jaarlijksch Kunst- en Liefda digheidsfeest ingericht door de Konink lijke Hoofdkamer van Rhetorika De Fonteine zal plaats hebben Zaterdag 10 Maart aan staande, in den Nederlandschen Schouwburg De rederijkers zullen het boeiend tooneelspe De Dief, van Henry Bernstein, opvoeren. De klassenstrijd gewild. — Al wie de rooden Vooruit's leiders in den weg loop al wie vooral het rainpzalig gedacht krijg ze in hunne « samenwerkende » business t hinderen, wordt verklaard den « klasseï] strijd » te willen, enmoet het dus maar wete als er hun ongenaamheden op den hais be rokkend worden. Tôt over eenigen tijd, werd het Voedings komiteit van Oost-Vlaanderen door Voorui stelselmatig met rust gelaten ; ja, zelfs nar . Nand zelf de pen op om aan zijn gaaien i: 't bijzonder en aan 't publiek in 't algeineer te verzekeren dat het niet aan het Voedingj komiteit zelve te wijten of te verwijten wa: indien er in zijne winkels zoo weinig en zo gering in hoedanigheid en hoeveelheid koop waren verkrijgbaar waren. 't Geen volgens ons insgelijks, de treurig werkelijkheid wezen zal. Maar sedert het voorval van die bestra: fing van « Vooruits » samenwerkende ver nootschap — met eenige zijner mededingei daarbij — is de taktiek heelemaal veranderc Op eene week tijds zijn verscheidene brieve ofartikels met jammerklachten aan het adre van 't Voedingskomiteit verschenen. Di nieuwe taktiek maî.kt oogenschijnlijk de< uit van « den strijd waarmede hij (volger

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De waarheid: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1906 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection