De waarheid: socialistisch weekblad

793 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 27 Août. De waarheid: socialistisch weekblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/n00zp3xf57/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

V 9e Jaargang. Nr 22. Prijs : 7 Gentlemen. Zondag 27 Augusti 1916 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialisteribond „ Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: P. De Witte, Verspyenstraat, 10, Gent Verantwoordlelijliu Cltgever ABONNEMENTSPRIJS : Voor 3 maanden, fr. 1-25. Voor 6 maanden fr. 2-50. Voor 1 jaar fr. 5-00. — Op voorhand betaalbaar. — Annoncen worden geplaatst volgens overeenkomst Godsvrede! Komaan ! geen schijnheiligheid, geen. leu-gen! Wij doen niet mêe. Neen, wij spelen niet mêe ! Noch Godsvrede, noch Duivelsvrede ! Dàt is duidelijk, niet waar? Wij waren reeds lang genoeg h et naïeve slachtoffer der bende arrivisten. Wij waren reeds lang genoeg den speelbal der politiekers. Lang genoeg hebben wij gediend als voet-bank om hun toe te laten hooger te stijgen ; lang genoeg als werktuig om hun egoïstisch doel te bereiken. Nu zijn ons de oogen opengegaan. Nu zien wij ze daar voor ons staan, de man-netjes met hun zeemzoete gezichten en hun zeemzoete woorden. Wij zien ze daar staan de mannetjes, die de Siadskas openzetten om de spaarbank van Vooruit uit den nood te helpen. Daar staan ze, zij die de Stadskas openden om de gesyndikeerden van Vooruit een voor-recht toe te kennen, dat ze aan de vrije niet gesyndikeerde werklieden onttrokken. Daar staan ze, de nnnnen die Anseele toe-lieten om al de kleinhandelaars hetdagelijks ^brood.te ontnemen. Daar staan ze, de man-nen die niets voor den middelstand deden en de Cooperatieven op aile wijzen — wettige en onwettige — bevoordeeligden. Daar staan ze, de mannen van de rotte pataten, van den rotten visch, van de rotte groenten, van den rotten kaas, van het rotte brood, dat nu bewerkt wordt tôt beschuit, om later te dienen voor de volkssoep. Daar staan ze, de mannen die den Stads-winkel siichtten, niettegenstaande er door een zeer gekend en zeer achtenswaard groothan-delaar een plan was opgemaakt, waarin hen werd aarg toond de wijze waarop ze den kleii-handel in 't leven konden houden en de bevolking bevoorraden van levensmiddelen op de meest doehnatige en spaarzaamste wijze. Dien raad sloegen ze in den wind. Ze zul-len ons later zeggen waarom, als ze kunnen of durven! En dan spreken ze van Godsvrede ! En ze noemen het ongehoord dat wij een koe een koe noemen, en een ezel een ezel ! Neen, volgens die mannetjes zouden wij moeten zwiigen ! Zwijgen tôt na den oorlog ! Zwijgen ! God helpe ons ! Zwijgen !!! Wij zouden zwijgen aïs we om ons heen zulke feiten zien gebeuren. Als we om ons heen de helft van de stad zien cpofferen aan de eer en de heerschzucht van een Anseele en Cie. Zwiigen ! Als wij al die brave lieden, de een • voôr, de andere nà, tôt den bedelzak zien doemen, door de onwetendheid en de onbe-hendigheid van een zoogenaamd gemeente-bestuur.Wij zouden moeten onze handschoentjes aandoen om die brave lieden vast te pakken. Wij zouden ze moeten behandelen en be-jegenen zooals het past voor lieden die zulk een hoog ambt bekleeden 1 Dat zou waar zijn, Heeren, indien gij op de hoogte waart uwer taak ! Indien gij de verant-woordelijkheid van uw ambt hadt willen dragen door een behoorlijke kontrool uit te oefenen op de-handelingen van het Schepen-college. Nu hebt gij meegedaan aan Struis-vogelspolitiek en aan boerenpolitiek. Gij wilt nu uw handjes wasschen à la Pilatus, maar dat zullen wij niet toelaten. Elk het zijne. Wij hebben U verwittigd dat wij zouden voortgaan met de onschuldige slachtoffers Hwer onbekwaamheid te verdedigen. Wij doen hierin onzen plicht en niets zal ons daarvai weerhouden. Het is nutteloos af te komen met conside-raties van courtoisie of van wellevendheid. Dat heeft veel weg van den beul die aan zijn slachtoffer vraagt niet te veel met de beenen te spartelen als hij aan de galg hangt. Wellevendheid! Bittere spotternij. Neen ! Zulke wellevendheid is valschheid en is schijnheiligheid. Liever brutaal de waar-heid U in 't aangezicht te slingeren. Liever brutaal U het anathema in de ooren te schreeu-wen. Liever ailes... dan valsch en vriendelijk! Geen Godsvrede ! Vindex. wattTpÔên? Een woord aan de werklieden Wat zal er van het volk geworden na den wereldbrand zal hebben uitgewoed? Wat zal het hebben geleerduit de droeve, hemeltergende ondervinding, wat uit hettreu-rig, ontzenuwend, verpletterend bankroet zijner innigste illusies en verwachtingen ? Welke rekening zal er worden gevraagd aan hen die zich als volksleiders aan diens hoofd hadden gesteld, het in de mogelijkheid eener betere menschheid hadden doen ge-looven en in de kracht der samenwerking als in de onfeiibare en opperste ui'ing van hooger heiî, mach-t en gezag hadden doen iîopen : Want, dat er van al het schoone dat ons door aller, leiders van aile kleur, aïs grijp-baar voor de hand liggend werd voorgetoo-verd, niets terecht kwam ; dat, niettegenstaande de schijnmacht waarmede zich die leem-apostels omhulden niets kon worden weerhouden ; zij en het in hen vertrouwend volk onmachtig bleven ; de enkele bedeesde stemmen die zich lieten hooren door haat er wraakgetier der menigte zelf werden ge-smoord.Dat het volk vrijwillig heentoog, iri ziir dierlijke drang vertrappend het werk var eeuwen, waarvoor het had geleden, gesireder en gewrocht. Dat het wil en krachteloos dei: nek had te buigen, tegen zijn heiiigste prin-ciepen in; zijn broer, hem die het een uurte voren tôt verbroedering en samenstrever wellicht had opgeroepen, had te haten en te vermoorden. Dat van algeheele ontwapening van broederlijk samengaan aller volkerer naar 't heerlijk ideaal der Wereldvrede, geei; schim meer was te ontwaren, en we diepei dan ooit in 't slijk liggen der menschelijke dierlijkheid, daar valt niet meer aan te twijfe-len, en waar of waarop men ook de schulc wille werpen, niets ontneemt aan de beteeke-nis der feiten zijne diep drukkende naaktheid Zal het bestatigen dier machteloosheid dei massas, den enkeling eindelijk doen beseffer dat hij niet zijn heil heeft te zoeken in hei narennen van 't eeuwige droombeeld : de algeheele verbroedering aller stammen er volkeren? Zal hij tegenover de instorting dezer zoe lang gekoesterde en uitgebaate hoop, 't stre-ven naar de verwezenlijking ervan heraan-vatten ? Zal hij de puinen heropbouwen on: ze later nogmaals tôt puinen te zien vergrui-zen ? Zal hij zich zelf worden, ontnuchteren, o als voordezen alweer het oor leenen aan de verlokkende taal van hen.die zijne naïeve begeestering ter zelfverheffing uitbaten oir hem des te zekerder en dieper in den nach; van het « gaaïsme » te dompelen ? Zullen zich eindelijk de oogen openen ? Zai de waarheid aan het woord komen? Anti-militaristen, zij die ons den oorlog hebben leeren haten aïs 't diepste kwaad ; zi; die ons tôt daden van weerstand aanhitsten zij die aile vaandels, uitgezonderd dit van gansch de wereld, het roode, als de vergode leugtn deden verfoeien, zij werden ministers, gingen 't bloedbad verontschuldigen, huldig-den den broedermoord, gingen haat en ver-delgmg prediken, den mond vol thans van 't voorheen zoo sterk gehaate burgerregiem. En dat waarze 't meest oppoffen, dat, wat als lokaas dienen moest en diende, heel het zoogenaamd sociaal-economisch systeem die het kapitaal moest te niet doen en het zijn helsjhe macht ontnemen, dit ook heeft zich tijdens deze dagen van bloedig ontnuchteren als een schandig gedrocht van eigenbaat leeren \ennen. Dat wat aan het volk alleen diende te be-hooren aangezien het van het volk alleen herkomt, wordt ter wille van persoonlijke hee/schzucht en belangen aan de voorheen zoo sterk verfoeide bourgeoisie verschacheld. Hij, de bourgeois is het die thans de wan-kelende 2uilen van het « monster » moet helpen staande houden, en 't nieuwe voetstuk leggen waarop nieuwe goden kunnen worden opgericht. De arme menschen, de werklieden, de massa kan niets meer worden ontfutseld. De inlcggen krimpen met de dag en zaken blij-ven zaken. De paleizen hebben 'tmonster ondermijnd, alleen de bourgeoisie kan redding brengen, rc *• ,ng er nieaw* glnrle, er •ir&rosr» re s «a het hart gedrukt, de gevloekte van voorheen en 't voîk verjudast ten prijze der ziiverlingen die zij alleen nog brengen kan. Zullen de oogen zich openen of zal het volk ziende blind blijven ? Wie weet? Edoch, wat er van zij, aan ons, mannen van De Waarheid, moet het zijn opgedragen de blinddoek te doen vallen. Deze oorlog heeft voor het ware-eeuwig eenig socialisme het goede zaad gebfacht, en ons is het beschoren van nu af, niet aan de benden, doch aan den enkeling, niet als leiders doch aïs e e imensch te wij?e i op de fouten van het verleden, opdat in de loekomst dezelfde misslagen niet tôt dezelfde ontgoo-chelingen leiden mogen. Hem te zeggen dat zoolang hij geleid moet worden tôt datgene waartoe de leider hem leiden wil, zoolang hij het « ding » en de andere de ziel, bij gémis aan eigen ziel, blijven zal en hij in zichzelf de sterkte niet vin-den kan tôt eigen initiatief en wil, zoolang hij voor hetzelfde vraagteeken zal staan blijven en de eeuwen hem slechts 't herpuinen van immer heropgebouwde puinen brengen kunnen. E. Engels. VAN ALLES WAT Een onverwachte lezer. — De millioenair gezel Cop-pieters, de nieuwe schepen van Gent, schijnt van het btstaan der Waarheid geenszins onbewust te zijn! Nochtans doet het blad Vooruit, het orgaan zijnej (!) partij, al wat hij kan om ons dood te zwijgen.... Nu maakte gezel Coppieters, in zijn jongste redevoering, den lof van al de bladen van Gent, zonder onderscheid, uitg^nomen ééne nietigheid; dit meent natuurlijk De Waarheid. Gezel Coppieters moet dus ons blad lezen want door Vooruit zelve kan hij dat niet weten. Waaroni mogen Vooruit's gaaien ook De Waarheid niet lezen? Malle streken 1 — « Kss, kss, toe pak dat beestje! » Dus is het opschrift van een artikel in Vooruit, opge-vuld met allerlei ouden afgezaagden rimram aan 't adres van den Bien Public. Deze laatste, volgens Vooruit, antwoordt niet meer aan zijnen rooden kameraad, 't geen niet te verwonderen is aangezien Vooruit zelf in den volgenden volzin letterlijk drukt : « Het komt ons voor dat 't been letterlijk afgeknaagd is en Le Bien Public zijn buikje vol heeft » (sic). Zou het dan niet, eindelijk, het oogenblik wezen om De Waarheid bij den schabbernek te grijpen. Dat been is nog verre van afgeknaagd, jongens, g'hebt er nog geen enkelen tand ingezet. En wij beloven u plechtig d&t wij U 't antwoord niet zullen schuldig blijven en dat uween onze lezers zich niet zullen «embêteeren» ! Het artikel van Vooruit eindigt aldus : « En wij zullen nu kunnen oordeelen hoe ver de moed, de recbt-zinnigheid en de sociale kennis van Le Bien Public reiken. Kss, kss, toe pak dat beestje! » Geen gekheid ! Kss, kss, Vootuit! Allons uit uw kot. Geen moesjes maken! Ontwikkelaars. — Vooruit, die geen tijd heeft om verslagen af te kondigen over de wetenschappelijke voordrachten in « Ons Huis > gehouden, laat in zijn verkleind nummer van 16 Oogst eenen boterham ver-schijnen van bijna eene kolom, gewijd aan bombastige reklaam voor het « Sluitingfeest der Tentonnstelling » op 3 September. Prijzen der plaatsen : Voorrang, 1,50 fr., le galerij, 1,00 fr. 2e achterrij, 0,75 fr., balcon, 0,50, fr., 2e galerij, 0,30 fr., 3e galerij, 0,20 fr. Werklieden, neemt kaarten en ontwikkelt U in vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid! Hebben wij nu een voldoende bewijs geleverd met deze kostelooze reklaam in De Waarheid, dat wij niet afgunstig en nijdigzijn, zooals Vooruit zelve op de ten-toonstelling van de Tjeefkens, die goedkooper is dan de zijne, wat wij ook niet willen vcrzwijgen. In De Waarheidkrijgt elkeen 't zijne! En zulks niettegenstaande zij maar 500- fr. toelage gekregen hebben tegen Vooruit 2000 fr. Waarbij komt dat? Vredeop aarde. — Het jongste vlootprogramma, thans door het Sen.iat der Vereenigde Staten van Amerika gestemd, schijnt niet heelemnal naar den zin te wezen van hen die beweren dat deze oorlog de laatste zijn zal en het toekomstige vredescongres de onwrikbare hoek-steenen van den bestendigen vrede tusschen de volkeren zal leggen. Inderdaad.157 oorlogschepen ten prijze van 300,000,000 dollars (1,500,000,000 fr.1) te/ bouwen in drie jaar tijds! Men zou niet zeggen dat de Yankees van het « Witte Huis » te Washington veel vertrouwen stellen in die langdurige vredesvooruitzichten. Onnoozelheid. — Bruintje, zoo noemt zich Vooruit's briefwisselaar voor Dendermonde, is heelemaal het spoor bijster. Men kan het den man wel aanzien dat de oorli.gstoestanden hem de gemeenschap met de buiten-wereld moeilijk maken en hij dus niet meer op de hoogte is van de huidige toestanden der Gentsche partij kapel. Inderdaad de sukkel schrijft met echt Dendermond-sche onschuld : « Het socialisme kan niet te neer worden geslagen, omdat, meer nu dan vroeger, het de oplossing in zich draagt van al de misstanden der samenleving. In deze periode ziet de werkersbevolking dat het enkel het socialistenorgaan het blad Vooruit is dat tegenover klachten en grieven optreedt en politieke of handelsschuimers afrost. Het zijn enkel onze cooperatiën die den strijd aan-gaan tegen den woeker en de bevolking zoo lang mogelijk van goedkoope en goede waren voorzien. Het volk ziet hoe door bibliotheken op te richten of voordrachten te houden, wij het hooger (?) op willen voeren en hoe het in aile gemeenten onze voormannen zijn die voor het algemeen belang in de bres springen. Dat ailes ziet het volk en langzamerhand geraakt het sprookje der Bonnot's (?) tôt het verleden, om nooit weer op te duiken. (Hij wil zeker zeggen Cartouche en C'e, Red.) Daarom tredenw/enin het grooteleger derstrijdende arbeiders, aldus willende goed maken hunne vroegere onverschilligheid. (Vele burgers, Red.) Propagandisten, de wind waait in onze zeilen! Winnen wij lezers voor Vooruit, leden voor onze groe-pen en cooperatieven; doen wij onze kunstkringen groeien en bloeien I Bruintje. » Bruintje, Bruintje, het is klaar dat gij geen gewoon bezoeker zijt van Vooruit's tentoonstelling en restaurant, dat gij zijne gedurige feesten niet bijwoont, de uitstallingen zijner winkels niet aanschouwt, en vooral, dat gij zelfs, al ware het maar een toevallig lezer zijt van De Waarheid. Maar dat laatste verschoonen wij in U, aangezien het rr ode dompersblad, waarin uwe Den-dermondsche onschuld zulk kinderlijk vertrouwen heeft, U in de volledige onwetendheid laat dat De Waarheid opnieuw verschijnt. Zalig zijn zij die onnoozel van ziel zijn, want het Rijk der roode Hemelen, via « Vooruit »'s toren, behoort hun toe. Amen! Steken onder water. — Niet alleen gezel Coppieters, de nieuwe schepen (6000 ballekens), ook gezel Eedje heeft onderduirqsche belagers in Vooruit. In dit blad van 15 Oogst staat een lang artikel over ■ Jim Larkin, den « zoogenaamden » opperleider der Iersche opstandelingen. Tusschen eenige bloemen van loftuiting. steken allerlei afgunstige scorpioenkoppen den snuit uit. Volgens Vooruit is Larkin « altijd uitstekend ge-kleed, heeft hij zonderlinge manieren, kan brieschen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De waarheid: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1906 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes