De waarheid: socialistisch weekblad

646 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 23 Avril. De waarheid: socialistisch weekblad. Accès à 25 septembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/wm13n22445/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

9e Jaargang. Nr 4. Prijs : 5 Centiemer ;ondag 16 April mb DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen Socialistenbond , Slechts hij die de vrijheid van anderen lief heeft is die zelf waardig. ALLE BRIEFWISSELINGEN TE ZENDEN NAAR: ®. De Witte, ïerspyensfraat, 10, Genf Verantwoordlelijlie Uitgever nwwi«i«iaiigiBri ■ va imiww ■ Voor 3 maanden, fr. 1-00. Voor 6 maanden fr. 2-00 Voor 1 jaar fr. 4-00. — Op voorhand betaalbaar. — A — I I 1.1 I I 1 Man onze Lezers ! Men kan heden op niets meer staat maken ; de huidige toestand werpt aile menschelijke berekeningen omver. Toen wij tôt de heruitgave van De VJaar-he<d besloten, meenden wij vast aan onzen voorraad papier, opgedaan pas vôôr den oor-log, voor lar.g genoeg te hebben. Doch, door de buitengewone kolossale bijval welke ons blad van 't eerste nummer te beurt viel en elke week steeds klitnmend is, is de voorraad met dit nummer reeds verbruikt. De papierschaarschte wordt aile dagen grooter, zooals men sedert geruimen tijd aan de dagbladen ziet. Een oogenblik hebben wij gevreesd, bij gebrek aan papier, de uit-gave te moeten stilleggen. Gelukkiglijk hebben wij opn'ieuw een tamelijk groote hoe-veelheid kunnen bekomen, doch met een opslag van 200 %. Wat nu te doen? Met een half blad ver-schijnen? Maar wij hebben nu reeds plaats te kort. Datgaat dus niet. Na rekenen en tellen, na ons steunfonds gewikt en gewogen te hebben, zijnwe tôt de slotsom gekomen dat we ons formaat niet moeten verminderen als we de prijs per nummer op 7 in plaats van 5 centiemen slsilen. Een cent per week is niet veel, toch spijt het ons die te moeten vragen, omdat in deze zware tijd aile uitgaven te veel zijn. Maar wij gevenonze lezers — die op de kosten moeten zien —• voor raad, zich met twee of drie te verstaan voor den aankoop. Dat is vooral gemakkelijk voor hen die met twee of drie in één huis wonen, alsook voor de bewoners van beluiken. Op die wijze zou het blad nog goedkooper komen dan thans. Ons is het niet te doen om veel te verkoo-pen, tnaar wel om veel gelezen te worden, en met hoe min nummers wij dit doel bereiken hoe liever. Van toekomende week af is de prijs dus 7 centiemen per nummer. Zoohaast de toestand het veroorloft, komen wij weder aan den ouden prijs. Red. BERICHT aan de vriendelijke ondersteuners van ons Steunfonds Voortaan zullen er geene zetten met zin-spelingen op personen, zaken of diensten meer opgenomen worden, De Waarheid niet gestic'nt zijnde om sommige toe te laten hunne gai uit te braken. — — >-«»•>♦ c IJdeliieîd ! (vervolg en slot) Van zoodra de ijdelheid hare eerste wor-telen schiet, komt de gemakzucht haren groei bevorderen. De zuchtnaar zinnelijk genot ontwaakt met de luiheid. Werken wordt voor zulke meisjes een zware last, waar zij door gelijk welke middelen zich zoeken van te ontmaken en waardoor ze eindelijk geheel neerstorten in den poel der ontucht. Er zijn er die, alvorens het zoover gekomen is, door een gelukkig toeval een echtgenoot vinden en dan zelfs een geheel nieuw leven beginnen, maar er zijn er meer van die onge-lukkigen die steeds geneigd zijn hunne echt-genooten te bedriegen, wat wij in deze benarde tijden met spijt en treurnis vaststellen. Zeker zijn er nog andere toestanden die medehelpen aan hunne val. Wij hoeven maar het werk van Paul Hirsch, bekende socialist, te raadplegen en daann wordt ten voile bevestigd dat seizoenstielen een groot getal prostitués voortbrengen. Een onderzoek gedaan in verschillende groote steden heeft vastgesteld, dat 't grootste getal dier maatschappelijke slachtoffers, gele-verd wordt door de meisjes die hun bestaan moeten vinden in de confectiehuizen. In zulke stielen vallen de meisjes een deel van het jaar gansch broodeloos; voegtdaarbij de verkeerde opvoeding, en wij bevinden ons voor het bedroevend feit dat het voor de meeste hun-ner niet anders zijn kan. Het werk van Paul Hirsch gansch ontleden is nu niet mogelijk en is voor later. Zegt niet dat wij overdrijven of den toestand te zwart afschilderen. Luistert de gesprekken af als jonge meisjes samen zijn, in herbergen, op het werk, oi langs de straten, bijna nooit vinden zij een ander onderwerp dan de mode en het plezier; dat neemt al hunne bekom-meringen in. Zulken geestestoestand is zeer bedenkelijk. En nu komt van zelf de vraag : wat is hier tegen te doen ? De kwaal der ontucht geheel uitroeien aan-zien wij als onmogelijk, maar zooveel het in onze macht is er de aanleidende oorzaken van verminderen, is de taak en de plicht van ieder weldenkend mensch. Moeûers die ons leest, overweegt wat wij hier hebben neergeschreven ; onderzoekt bij u zelven of wij waarheid hebben gesproken. Zoo ja, richt er uw gedrag naar. Zeker moet gij uwe kinderen lief hebben, maar vertroetelt ze niet te veel, want dit is soms voor hen zeer nadeelig. Wel stemmen wij in met den dichter die zegt : Laat aan de kleinen hun spelen en stoeien, maar van zoodra zij er de macht en de jaren toe hebben, geeft hun huiselijke bezigheden. Leert ze werken, doet ze werken, dit leidt tôt hun verder geluk. En duidt het ons niet ten kwade, het is wel in hoofdzaak aan u dat wij ons moesten rich-ten ; gij toch hebt voor het grootste deel de opvoeding uwer lieve kleinen in handen. Gij schrikt bij het kleinste ongeval dat hun over-komt, als ze ernstig ziekzijn brengt gij slape-looze nachten door aan hun ziekbed, goed gehandeld, brave moeders, maar vergeet nooit te zorgen voor hun later geluk, dat ligt in eene strenge zedelijke opvoeding en ookdoor te zorgen dat hunne ledige tijd ingenomen wordt door nuttige bezigheid. Wij mogen dit artikel niet sluiten zonder een woord aan u, mannen, aan u, vaders ! Zijn er niet veel van die treurige gevallen welke wij hooger hebben aangeduid, waaraan gij ook groote schuld hebt? Laten wij niet te veel de opvoeding onzer kinderen aan onze echtgenooten over? Zijn wel aile moeders geestelijk geschikt voor zulke zware en verhevene taak? Stemt het gevoel van elke vrouw overeen met het heilig werk van opvoeding ? In al die gevallen hebben wij niet alleen toe te zien, maar handelend op te treden, en de plichten die als vader op ons rusten te vol-brengen. David. Il I I M liITT ~"iîîii7i"il—■ VAN ALLES WAT Schoone begiftiging. — Uit de stads-kas is eene toelage gestemd van 1000 frank voor eene tentoonstelling te houden in het millioenen-Feestpaleis van Vooruit. Ook 1000 frank om de onkosten te dekken van deelnemingaande tentoonstelling doorzekere stedelijke ambachtscholen. Dat is een prachtig idée. Vooruit richt eene tentoonstelling in waaruit hij al het voordeel zn iialen, want waar mets te halen is blijft Vooruit buiten, en op den hoop toe haalt hij nog 1000 frank uit de stadskas. Op dit oogenblik zijn er honderde personen welke op hun geld van de stad moeten wachten, die vele moeilijkheden hebben om voor hunne geleverde koopwaar slechts een « voorschot » te bekomen, en aan Vooruit werpt men zoo maar 1000 frank in den schoot. Dat is de weldoende invloed van een socia-listische schepen van finantiete hebben! Gaat men aan Vooruit de 1000 fr. subside eerst betalen vooraleer al de vroegere schuld-eischers der stad zijn uitbetaald ? Het ismaar een simpel vraagske. Laat ons ernstig zijn, — Wij lezen in Vooruit van 11 April 1.1. : « Nog nooit won de boer meer geld dan » nu, nog nooit was de landbouw een zoo » rijke bron van inkomsten. Maar ook nog » nooit was de boer zoo gierig in zijnedag-» loonen. Hij jont geen daghuurken aan den » armen werkeloozen drotmhel en wroet zich » liever zelf dood van 's morgens vroeg tôt » 's avonds laat. » Ziedaar hoe weinig men in Vooruit nog van het socialisme begrijpt. Wat hebben wij aan de rijke uitbuiters altijd vrfvVctciï? Dat zij îeefdcn cp den arbeid van anderen. Wij voegden er bij : dat het socialisme daar een einde zou aan stellen en het rijk der luiaards uit zou zijn. Die boeren nu, waarschijnlijk beschaamd geworden over dit gegrond verwijt, willen niet langer op den arbeid van anderen leven, en beulen zich liever zelf af, zooals het socialisme het voorschrijft. En nu is het ook al niet wel. Maar begrijpt men dan niet dat men aldus geheel de socialistische theorie verloochent? Dat was nog andere peper. — Met het oog op de duurte der levensmiddelen waarover thans terecht zooveel gesproken wordt, kregen we van een vriend een ingelijst kaderke ter inzage met het opschrift : 1870 Souvenir Historique 1871 (Geschiedkundige gedenkenis) Oorlogsverklaring 15 Juli 1870. — Beleg van Parijs van 18 Septemb. 1870 tôt 28 Jan. 1871 In het midden een kransje strooibloempjes, aan de martelaars van den oorlog gewijd, en daaronder een staaltje van het brood, gebak-ken uit gemalen strooi, waarvan — luidens het opschrift — men na 5 uren wachtens bij 12graden koude, 300 grammen kon bekomen. Daarnevens deprijzen van eenige eetwaren: Een 1/2 kilo paardenvleesch . fr. 12,00 » » » hondenvleesch . . » 4,00 1 kat » 15,00 1 haas » 75,00 1 kalkoen » 150,00 1 ei » 5,00 1 rat » 2,00 Een schepel (mandje) aardappels » 35,00 » » wortelen . » 75,00 » » ajuin . . » 80,00 1 kool » 16,00 1 raap » 1,00 1 porei » 1,00 1 struik selder » 2,00 Is het geen wonder dat de menschen bij zoo eene duurte nog in leven bleven? Men zou het niet kunnen gelooven, ware het niet dat de geschiedenis der belegeringen van steden meer dergelijke gebeurtenissen heeft opgeteekend. Dit bewijst dat de mensch van aile zoog-dieren wel niet het sterkste, maar toch het taaiste is. We lezen in De Gentenaar: De papiernood. — De papiernood wordt langs om scherper en doet zich gevoe-len niet alleen in de oorlogvoerende landen maar ook in de neutrale staten. Overal ziet men de dagbladen hun aantal bladzijden verminderen, het formaat inkrimpen, het ver-schijnen beperken op sommige dagen, ter-wijl zelfs sommige bladen zich met andere versmelten ten einde hun voortbestaan en hun verschijnen te rekken. Uit Kopenhagen wordt bericht dat de waarborgmaatschappij voor oorlogsverzeke-ringen in Noorwegen, aangezien er in den laatsten tijd zooveel vaartuigen zijn verloren gegaan, de premiën voor de meest gevaar-lijke scheepvaartlijnen 100 % heeft verhoogd. Uit Antwerpen schrijft men : Te rekenen van maandag 17 April zal men in tien lokalen aile dagen bons kunnen bekomen voor wit brood. De broodvoerders hebben last gekregen aile dagen van deur tôt deur te gaan om het brood af te leveren aan 62 centiemen, zij mogen aan de kar niet verkoopen, noch de bevoorradingskaart vragen aan de personen die hun een bon aan-bieden. De stad heeft aile dagen 150,000 witte brooden gevraagd. De eerste week is dit getal niet verkocht, doch den overschot w*rd aan de uitgcieeJd >~f in de verbruikt. Kaasnood. — Er is werkelijk kaasnood bij Moeder. Wekelijks slaat de kaas op, iets dat zeer begrijpelijk is aangezien zij geen stock heeft en dus onder de wisselvallig-heden van den kaaskoers heeft te lijden. Kwade tongen zeggen dat Anseele er op poft zulk een kolossaal kaasmagazfn te be-zitten dat hij lust kreeg bij 't zicht van zooveel vette kazen eens zelfs in moeders kaas te zitten — natuurlijk slechts voor te proe-ven — doch daar is niets van, aangezien de kaas elke weekopslaat. 't Is dus onnoodig tegen dien opslag te protesteeren, 't blad Vooruit staat voor dergelijke prullen niet open en zal zich genood-zaakt zien aile reklamatiën naar de onder-zoekscommissie te verzenden. Weten de leden soms kazen te koopen dan is het hun plicht ervan inken te doen in 't belang van « 't allen voor een » (gekende wijze). De kelders van 't Paleis zijn groot genoeg om ze allen te bergen en desdoende verschaft men aan den « vader der partij » de reine voldoening zich in den voorraad zijner kinderen niet eentweede maal te hebben be-drogen. Wat de opslag betreft die zal natuurlijk van zoohaast er kazen zijn gestaakt worden. Allo, « un bon mouvement ». Wie levert kazen aan « marna » en wie bezoekt de kelders ? Toekomende week is de prijs van ons blad T centiemen Een groot geheim Wij lezen in de Gazet van Brussel : « Ik verneem uit goede bron dat de Staats-gelden, strekkende om het nieuw barema der schoolwet van 1914 volledig toe te passen, sinds geruimen tijd door het département van onderwijs te Brussel aan de stad Gent werden gezonden ». Een onderwijzer doorschrijver ondervraagd of hij dat geld ontvangen had, verklaarde er nog geen cent van gezien te hebben. « En hoe staat het, vroeg hij verder, met de achterstallige jaarwedde van 1915. Want ook die gelden werden uit Brussel gezonden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De waarheid: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1906 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes