De waarheid: socialistisch weekblad

1562 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Avril. De waarheid: socialistisch weekblad. Accès à 12 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/r20rr1r97w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

11° Jaargang, N' 17 Fr^js t 10 Gentlemen Zondag 28 April 1918 DE WAARHEID Orgaan van den " Vrijen socialistenbond — Aile briefwisseiingen te zenden naar ; P3L OE WiT " , Verspyenstraat, IO, Gant, verantwoordeiijke uitgever. Stedel. WerKloozenfonds m Genî (4e VERVOLO) Buitengewone zitting van 2 Januari 1918 Voorstel van "De Voorzorg,, om da sioir.psl-controol in de wijkiokalen van het Nat. Kom. te laten gsschiedcn Dë heer Voorzitler herinnert het verzoek der « Voorzorg » en geeft lezing van een schrijven van den heer J. De Smedt, namens het Gemeentebestuur van Gendbrugge, ver-zoekende maatregelen te nemen ten eindede aangesloten werkloozen hunner gerneente gedurende de wintermaanden, tôt einde Maart, aan de dagelijksche stempelcontrool in de iokalen van het Nat. Kom. te onderwerpen, gezien de guurheid des weders en de immer stijgende ontberingen des volks. De heer Lefevre blijft bij zijn zienswijze welke hij reeds in de vorige zitting tôt uiting bracht. Ondanks het voorwendsel van mede-lijden waarop het verzoek berust, ziet hij niet in waarom er wijzigiug dient gebracht te worden in het bestaande kontroolstelsel. De heer Lefevre is bijzonder gesteld op het kontakt dat de vereeniging met hare ledente onderhouden heeft en verzoekt den heer Spelr tinckx het voorstel in te trekken en ailes te laten zooals het is. De heer Speltinckx somi de redenen op die het voorstel ingaven. Voor de wintermaanden vooral is het eene dringendenood-zakelijkheid geworden. Niet alleen « De Voorzorg » voelt het, raaar ook het Geraeen-tebestuur van Gendbrugge. Dat men de vereenigingen de keus van hetstempellokaal late, in het belang der leden zelf. De heer Voorzilter vraagt aan den heer Speltinckx of het Nat. Kom. het voorstel aan-neernt, waarop hij antwoordt dat het Nat. Kom. er niet het minste bezwaar in ziet de vraag toe te staan. De Sccretaris doet eene moeilijkheid van praktischen aard uitschijnen, waaraan men ten spoedigste zou trachten te verhelpen. De heer Lefevre merkt op dat men de be-spreking der bewijsvoeringen op het achter-plan brengt en men het reeds over de toe-passing heeft. Hij handelt verder over de ge-volgen welke de nieuwe werkwijze voor leergangen en voordrachten na zich zal sle-pen, hetgeen voorzeker niet met het doel van het Werkloozenfonds overeen te brengen is. De heer Carpentîer antwoordt dat aan de groote massa werkloozen vrije keus is gela-ten en men niet uit het oog mag verliezen dat het dus aileen gaat om de vooruitzienden die dit voordeel niet genieten. F), heer De Smrdt pjm s'.s!';..g ;a tl. v. r ^ ■ zit.i.,, .velke hij op..ieuw verde-digt. H ; is van oordeel dat de Voordrachten geen beletsei mogen zijn der nieuwe schik-king.De heer De Bruyne geeft toe dat het voorstel op een gevoel van medelijden gesteund wordt. Het schijnt hem nochtans zonderling dat nu wordt afgebroken met hetgeen voor een drietal maanden werd besloten, namelijk toen de steun aan de mulualiteiten algemeen werd, dat de mutualisten van St-Amandsberg, die in het lokaal dezer gerneente mochten stempelen, verplicht werden zich aan de kontrool ten lokale van het W. F. te kômen onderwerpen. De heer De Bruyne betoogt dat de vakver-eenigingen niet op het voorstel kunnen ingaan, omdat hun doel en belangen ver-schillen met die van « De Voorzorg ». Wan-neer nu die maatregel alleen toepasselijk wordt in « De Voorzorg », zal men het aldus voorstellen dat de vereenigingen hunne leden willekeurige onaangenaamheden opdringen. Hij nieent dat de vakvereenigingen voort de betrekkingen met hunne leden moeten onderhouden en er geen reden bestaatom de eenheid in de aangesloten inrichtingen te verbreken, die de grondvesten van het W. F. van Gent vormen. De vakvereenigingen, waaraan het Fonds zijne vermaardheid heeft te danken, mogen in geene moeilijke positie geplaatst worden en hetgeen vroeger alge-meene regel was moet het nog blijven. De heer De Smedt is van oordeel dat de eenheid noch het kontakt niet het minst in gevaar zijn en gelooft dat er veel meer van moedwilligheid dan behoefte spraak kan zijn. In elk geval houdt de heer De Smedt vast aan den geuiien wensch, die slechts ten goede der werkloozen kan komen. De heer Leperre weerlegtop zijne beurt de bewijsvoeringen van den heer De Bruyne, er bijvoegende dat hij niet kan begrijpen dat inrichtingen die voor doel hebben de belangen der werklieden te behariigen, zich verzet-ten kunnen tegen een maatregel die slechts in 't voordeel der werkloozen kan uitloopen. De heer Speliinc!<x herinnert er aan dat op aandringen der Geneeskundige Comrnissie het aantal Amerikaansche winkels vermeer-derd werd, juist omdenuttelooze krachtver-spiilingvan hetvolk te voorkomen. De heer Voorzitler vat de bespreking samen en meent te mogen besluiten dat een der bijzondere redenen van verzet de gevreesde verwaarloozing der voordrachten is. In zijne hoedanfgheid van opzichter der voordrachten heeft de heer Voorzitter vastgesteld dat in den laatsten tijd de voordrachten menigvul-diger werden, doch dat ze zoo wat langs aile kanten der stad worden 1 agericht, bijzonder-lijk in de voorsteden. Zulks bewijst dat de inrichters zelve he iben ingezien dat het niet verkieslijk isde voordracht op een punt samen te trekken, om aldus het volk niet te verplichten zich al te ver te moeten verplaatsen, hetgeen ook wel de reden zal zijn dat de voor drachten meer of min goed bijgewoond wo den. De heer Voorzitter begrijpt zeer wel d bemerkingen van den heer De Bruyne, da< waar hij van voeling en eenheid spreek Verre van deze bcginsels af te wijzen, hee de hîer Voorzitter ze steeds in het oog gehot den, doch men mag ook niet vergeten i welke abnormale omstandigheden wij thar leven. De Voorzitter wijst op zekere nalatighede betreffende de stempelkontrool in verschi lige vereenigingen vastgesteld, getuige h; dossier der klachten door het Nat. Kom. ve eenigd, hetgeen bewijst dat de kontrool d< vereenigingen thans diezelfde waarborge niet meer biedt zooals in normale tijden, toe ze zelven geinterrsseerd waren. De hee Voorzitter meent dat het gevaarlijk zou zij aan de verplichte kontrool in de vereenigir gen te houden, tegen den wil van zeker vereenigingen, daar het Nat. Kom. eens t morgen toch zou kunnen eischen dat de kot trool, voor wat hareondersteuning betreft, i hare Iokalen geschiede. Verder is de heer Voorzitter van oordes dat de vragen van « De Voorzorg » en de ge meente Gendbrugge moeilijk te verwerpe zijn, althans voor de wintermaanden, en h stelt diensvolgens voor de vrijheid van keu te laten aan de vereenigingen die de vraa doen en eene proef van drie maanden t ondernemen. Wat de mutualisten betreft zou men aa het Stadsbestuur vragen of het er werkelij aan houdt dat de kontrool voort inhetlokaa van het W. F. gebeure. De heer Lefevre vindt het niet noodig da de vereenigingen voorafgaandelijk toelatini moeten bekomen en dat zij ook hunne' lede moeien verplichten in de Iokalen van he Nat. Kom. te stempelen. Al de aangeslotenei zouden dus de vrije keus van stempeliokas verkrijgen. De heer Voorzitter sluit zich bij deze opvat ling aan voor eene proef van drie maander De heer De Bruyne vraagt de steminini over het voorstel dat met 7 tegen 6 verwor pen werd. De heer De Smedt betreurt de stemminj en noemt het besluit een der verontwaar digsten die ooitdoorhet W. F. kon genomei worden. Zitting van 29 Januari 1918 H?t verslag der vorige zitting van 2 Janua^ 1918 wordt aangenomen. De heer Leperre vraagt zich af, als eeni^i opmerking op het verslag, of de leden dii in de laatste zitting door hunne stemminj het voorstel van « De Voorzorg » verwierpen >eene gewetenswroeging hadden, toen zi hunne leden door regen, sneeuw en wine zagen aantreden om zich aan de stempelkon trool te komen onderwerpen in de vereeni ging, op verren afstand van hunne woninj gelegen, terwijl zij naast de deur een stem pelbureel van het Nat. Kom. hadden. Hi noemt zulks onmenschelijk en verlangt di vraag opnieuw ter bespreking te zien leggei ten einde bij herhaling van dergelijk s'ech weder de werkloozen van de kontrool te ont slagen of allermiust hen in het meest nabij gelegen lokaal te laten stempelen. De heer De Bruyne wijst 'erop dat, inge volge een vroeger genomen besluit, eem beslissing slechts drie maanden na datun kan herzien worden. De heer Speltinckx brengt ter kennis da het Bestuur van « De Voorzorg » een rond schrijven aan hare leden had opgesteld waaiii het besluit van het W. F. medegedeeld werd waaraan zij zich hebben te gedragen. Oj aandringen van den heer Voorzitter werd he rondschrijven niet versprcid met verzoek dezi zitting af te wachten, in de hoop dat de ledei van houding veranderen zouden. Verder ha< de heer Speltinckx gelegenheid met verschei dene leden van het Nat. Kom. over de.zaal te spreken, die eenstemmighet besluifffkeu ren en waarschuwen dat het Nat. Kom. zicl de kwestie ging ter harte nemen en desnood zal besluiten dat de kontrool verplichten) zou gemaakt worden in hare Iokalen. Verde zou het aan het W. F. vrij staan zijne ledei te verplichten zich aan eene tweede kon trool in de Vereenigingen te onderwerpen Spreker wenscht de vraag bij dringendheii te bespreken. Desnoods zal door middel vai petitionnement gevraagd worden de werk loozen toe te staan in het dichtst bijgelegei lokaal te mogen stempelen. De heer Voorzitter meent dat de berner king van den heer De Bruyne juist is, doch da er op verzoek der leden dringende kwestiei aan de dagorde kunnen gevoegd worden. De heer De Smedt betoogt dat er hen wegens het Gemeenlebestuur van Gend brugge over diezelfde kwestie nieuws ge vraagd werd, waarop hij het besluit van he W. F. heeft medegedeeld en waarvan het me treurnis kennis nam. Het Gemeentebestuu denkt zelve maatregelen te nemen voor wa hare ingezetenen betreft en zal zich te diei einde met het W. F. en de vereenigingen ii betrekking stellen. * * * Terecht hebben het de heeren De Smet e: Leperre gezegd : Al diegenen die vroege uitgescholden werden voor uitbuiters de werkende klas, hebben het voorstel in he belang der ongelukkige werkloozen ge stemd. Zij die overal uitbazuinen de werkers t verdedigen en de uitbuiters te bevechten het ben tegengestemd, er niet aan denkende de wij eens het gordijntje zouden hebben opee licht. r- j Hoe zullcn zij diedaad uitleggen in hunne ; vergaderingen en toekomstige poorjesmee-e- tings? tr Zullen zij bij de volgende bespreking nog t. durven tegenstemmen ? ft Het punt 9 der dagorde. i- j Bijna elkeen weet dat er, per huisgezin, n ééne werklooze is ontslagen van de stempel-s controol door het Nat. Comiteit. Het Sted. Werkloozenfonds in hatiden n zijnde der Syndikaten, heeft die vrijstelling I- j nog niet erkend. :t Voor wanneer zal het die heeien believen? •- : Hoe zullen zij zich gedragen in de aan-:r ! staande zitting ? P. Baudewyn. n i (Wordt voortgezet) n | vanTLles wat e Voor do naaste toeki/mst. — Zoo beti'elt F. H ziine if laatste, zeer gebrekkige, weinig doordachte artikelen in Vooruit. Menoordeele aan hetvolgende staaltjô-: « De werkende klasse is, als zoodanig beschouwd, n » noch slecht, noch dom ; de waarheid is veeleer dat » zij meestal de noodige gegevens inist om hare over-; j » tuiging te vormen eh ook wel tijd en lust om h"re » sociale kennissen te verrijken. » ! Zeer juist. De werk nde klasse in haar geheel geno-[j men is noch slecht noch "dom, maar onwetend. Maar îj wie of wat is de schuld van die onwetendheid ? S /De verwaarlnozing waarin men steeds onze wer- j y ^kende klas heeft laten voortsukkelen. Het onderwijs is l/* gebrekkig, ellendig, de werklieden — en ook de bur-e gers — kennen niet eens hunne eigene taal. Zeer raar zijn degenen die een wijsgeerig, natuurkundîg of ander 1 wetenschappelijk werk kunnen lezen, zelfs een ernstig ^ dagblad is voor de overgroote meerderheid te hoog. . Van waar zou de arme sukkeis de lust bijkomen zich te l ontwikkelen ais ze de beteekenis der woorden niet \ kunnen vatten ? En dat kunnen ze niet door hunne te t yweinige en verkeerde opleiding. y " Maar — zouden de tegenstrevers kunnen vragen — is het dan niet gevaarlijk die onwetende massa te ge-1 lasten met het uitkiezen en benoemen van hen die t j door verstand en deugd zouden moeten uitblinken? 1 j Niemand toch, geïooven wij, zal durven looehenen j j dat om te regeeren en te besturen men de kern der natie, de waardigsten en bekwaamsten zou moeten uitzoeken, en men laât dit gewichtigste aller maat-schappelijke taken over aan de meest onbevoegden. aan de onwetenden, die tijd noch lust hebben _— vol-y gens F. H. zelf — om hunne sociale kennissen te 3 verrijken. Voor zooveel loglka echter schijnt er in het brein van F. H. geen plaats te zijn. r En als het in de liersens vàn de voorgangers en leer-\ meesters des volks nog zoo troebel is, hoe moet het er ^ dan wel uitzien in die hunner leerlingen? //'late wij*. — In Engeland en Frankrijk beginnen de / menschen te klagen omdat ze niet naar waarheid over de oorlogsgebeurtenissen ingelicht worden. 1 Arme stakkerls, hoe naïf moet ge nog zijn om dat nu slechts gewaar te worden ? Wij wisten dat reeds van ^ in de eerste weken. [ Als we zeggen : wij, bedoelen we niet geheel ors volk, verre van daar, die wij, waren een uitzonderinp ; » de overgroote meerderheid slikte de leugens als hnning, en dK leuîd* de dagbladeri er van zelfs toe : j — uit concurrentienijd — boven de officieele, opge-j legde leugens er uit eigen koker nog wat bij te doen. Hoe meer er overdreven, vervalscht, gelogen werd,hoe meer het de lezers beviel, als de leugens maar met hunne wenschen overeenstemden. r Een dagblad dat de waarheid omtrent de gebeurte-' nissen hadt gekend en die van hoogerhand hadt mogen ! meedeelen, en dit gedaan hadt, ware oogenbiikkelijk j door bijna al zijne klanten verlaten, en had misschien î met verlies zijner vensterglazcn zijne onvoorzichtig-j heid moeten boeten. . Fransche en Engelsche bondgenooten, wij veronder-stellen dat gegedurerde al den tijd dat dit afschuwe-lijk spel duurt, zoowat in derizelfden geestestoestand hebt verkeerd als de meesten onzer inedeburgers. Gij hebt aldus medegeholpen om u te helpen beliegen. î Begint ge nu wijzer te worden, dan wenschen wij u geluk, al is 't wat laat, want beter laat, dan nooit. 1 / Nog een vasaalstaat. — Men meldt uit den Haag: Y 15 April : < Tusschen Spanje en Amerika is een ver-, > drag voor Spaansche leveringen aan de Amerikaan-; > sche troepen in Frankrijk gesloten geworden. Het " - » Spaansch spoorwegma^eriaal zal door Amerika met 1 » lokomotieven en goederenwagens volledigd worden, ■ ; » om den transport te vergemakkelijken. > Zoo wordt de eene Europeesche natie na de andere : onderworpen aan den almachtigen wil der Amerikanen. j Wie zich naar dien wil niet wil voegen krijgt geen graan, geen petrool, geen katoen, geen vleesch, enz., al din-gen die Europa niet, of in te kleine hoeveelheid voort-brengt om te kunnen bestaan. j Vôôr dezen oorlog had niemand daaraan gedacht, i overal verheugde men zich in den bloei der nijver-heid die zooveel winstgevender was dan de landbouw, en Europa in s'.aat stelde aan kleinen prijs de bevol-king met overzeesche waren te voeden. Het zal een der dringenste vraagstukken zijn die de staatslieden van ons werelddeel zullen op te lossen hebben, hoe en op welke wijze men zich van den ■ Amerikaanschen druk zal kunnen bevrijden. IWellicht beleven onze kinderen den oorlog van de oude wereld tegen de nieuwe. ' Levensmiddelennood in Holland. — Men meldt uit , Rotterdam, 16 April : f « Het Nedcrlandsche arbeiderssekretariaat heeft be-» sloten, voorbereidende maatregelen te treffen voor » eene algemeene staking tôt het verkriigen van een > betere levensvoorziening. In verbinding met het > tekort aan levensmiddelen verklaarde zich het be-» stuur der sociaaldemocratische partij voor de ontbin-» ding der Kamer. Wat moet men uit zulk bericht nu opmaken ? Wij weten het waarlijk niet. Het gebrek in Holland komt vcort uit het gebrek aan graan, waarvan in het land — even als in al de West-Europeesche staten — er te weinig groeit. Door het rooven hunner schepen, kunnen zij het noodige niet van elders laten komen, zelfs wat reeds gekocht en geladen was is hun weder ont-nomen. Heeft het Nederlandsche arbeiderssecretariaat nu hoop door een algemeene werkstaking in Nederland président Wilson en Cie te vermurwen, en hem aldus de schepen te doen teru* ge en ? En wat wil van zijnen kant het bes'.uur der sociale demokratische partij met een ontbinding der Kamer? Een ander ministerie datzichin den oorlog zou werpen ? Het een of het ander middel schijnt ons weinig ge-schikt om tôt het doel — meer graan — te leiden. Dunkt u dat ook niet, vriend lezer ? Verkeerde vooroordeelen. — Wij lazen in Vooruit een brief uitgaande van de * Socialistische Bediendenver-eeniging», waaruit wij de volgende regelen knippen: « Er is meer en dit vooral verdient aandacht. In vre-t destijd begonnen, maar in 't bijzonder sedert de oor-logsjaren op groote schaal uitgebreid, worden iederen dag tallooze meisjes en jongelingen voorbereid en uitgerus.t met de noodige kennis tôt het bekleeden £ van plaatsen in al de takken van de kantoorwereld. Honderde jeugdige en bekwame koppen zullen a!s t evenveel geschoolde g^estesarbeideis op de arbeids-markt verschijnen en door lage eischen en gemakkelijk uit te buiten onervarendheid de spotloonen nog eens naar omlaag duwen. Nadat de gemeenschapsbanden tusschen werkgeve en bediende, door de jaren afwezigheid van het kar toor, voor goed zullen zijn afgesprongen, zal, he< natuurlijker wijze, de patroon, voor het herinrichte van bureel of magazijn geen oogenblik twijfelen aan d keus zijner bedienden. Goekoope arbeidsKracht vôôi Dat is de bekentenis dat er op de werktmarkt de kanioorb.edienden overvloed of liever overschot va aanbod is en dat dit overschot nog steeds aanzienlljkc wordt. Meenen de bedienden nu, tôt welke gezindhei zij 09k behooren en welk sociaal programzij ookvoo opstéllen dat dit «overschot» eene plaats, als bedier den zal kunnen vir.den. Dat dit overschot de loone nederdrukt i's een euvel dat misschien vermijden of t bestrijden is, alhoewel wii nog niet bepaald zien ho dat zal geschieden, maar het overschot van bediende moet noodzakelijker wijze, in den handel «zonder b( dienlng > blijven. Het kwaad heeft zijne oorzaak elders met een klad fransch en wat rekenen en opstelle trachten velen «mijnheer» of « mej^ffer » te speler instede van zich toe le leggen op een degelijk vak c ambacht, waarin vôôr en nog min na den oorlog gee werkeloosheid te vreezen was ■ ■ •' ■■ 1 —-— OIT Z9THUIS Over het algemeen kan men als geldii aannemen dat de hoedanigheden of neigin gen waarmede de mensch gaarne praalt, o zich inbeeidt te bezitten, hij er geheel vai ontbloot is. Bijvoorbeeld: Als men iemam hoort stoefen op zijnen moed, is die iemam 9 van de 10 keeren een bange wezel. En he is altijd g|^den op zijne hoede te zijn me hen die gaarne uitpakken met eerlijkheid rechtzinnigheid en andere deugden. Ook hoort men dikwijls vuile wijven afge ven over de onreinheid in de huizen van an deren. Zoo kan men^ldus vele voorbeeldei aanhalen die bewijzen dat we weinig on: eigen kennen. Van overeeuwen moet dit reeds zijn vast gesteld, en daaruit is het oud vlaamsch spreek woord ontstaan : De vuils/e varkens willei het schoonste strooi. Zooals met de enkelingen, gaat het me geheele natiën. Als men de hoedanigheden en deugder die zij zich zelve ,*oekennen, verkeerd° op neemt, heeft men veel kans de nagel op d< kop te slaan. Een doorslaand bewijs hiervan vinden wi in de spreuk die oponze geldstukken staat Eendracht maakt macht. Wie dat letterlijk opneemt en meent da « eendracht » een hoofddeugd is van on: volk, is er 'nog niet weinig aan gefopt. El het zou niet moeilijk zijn, met het geschied boek in de hand, te bewijzen dat velen onze: ongelukken uit het verleden te-wijten zijr aan onze zotte zucht tôt tweedracht. Ik zalmij dan ook bepalen bij voorbeelder uit de laatste eeuw, en die uit on?en tegea woordigen tijd, allen uii onze stad : Geen enkele vereeniging kon opgerjçh worden zonder dat er na korten tijd eer scheuring in kwam en uit de eerste een tweede ontstond, die aldra met elkand'er heviger strijd voerden. De eerste geschiedenis aldus ter or.zei kennis gekomen is die der Melomanen, opge-richt eenige jaren na dat onze burgerij wa bekomen was van de vetschrikkelijke krisis die de omwenteling van 1830 hadt teweeç gebracht en vele fabrikanten en handelaars ten onder bracht. in 't begin ging ailes goed, de maatschappij bloeide, behaalde prijzenin zangwedstrijden richtte concerten en feesten in voor het ver maak, en deed ailes wat zij maar kon on eendracht, gezelligheid en vriendschap onde: de leden aan te kweeken. Niet lang evenwel duurde het of er kwarr twist, uit dien twist scheuring, en een tweede zangvereeniging, de eenige jaren Iater be roemde Koormaatschappij ontstond. Gedurende lange jaren leefden beid« maatscbappijen op voet van oorlog, waarir niet alleen de mannelijke leden, maar ool hunne \rouwen, meiden en knechten en ool het grootste deel der bevolking meegesleep werd. Van weerskanten was schelden er schimpen — zelfs met spotprinten — aan de orde van den dag. Een vreemdeling dien strijd gadeslaande had niet anders kunnen denken dan dat hie een groot nationaal belang op het spel stond en toch was de geheele inzet van den strijc slechts het zingen van liedjes, dat beiden on ter best wilden kunnen. Is het zot genoegi Een gelijkaardig verloop hadt de oprich ting van het Van Crombrugghe-genootschaf voor gevolg, waaruit de maatschappij terbe vordering van Nijverheid en Wetenschappei ontstond. Ook hier was de strijd langdurig en vinnig. Maar de koddigste geschiedeni; die onze liefde(?) tôt « eendracht » illustreeit is zeker wel die voorgevallen op H. Kerst en die ik kortelings wil verhalen. In het middender jaren zestig werd in di Sasschepoortstraat, ter herberg van Joze Kimpe een muziekmaatschappij opgericht onder den titel Kunstliefde en Broedermin De muziekanten waren allen fabrieks- ei ambachtsjongers die, na de lange werkurei van toen, nog de lust hadden te Ieeren blâ zen. Het duurde niet lang of volgens Gentschi gewoonte, kwam er uit deze vereeniging eei tweede voort, die zich De Noordstar noemdi en haren zetel vestigde over de Muidebrug Meulesteedschesteenweg. En dan begon hier ook het lieve leventji van twisten en ruiiemaken, 't geen bewijs dathetgemakkelijkeris « broedermin », « een dracht », « vriendschap » enz. aan te bevelei in woorden, als om te zetten in daden. Tusschen beide maatschappijen bestom groote naijver, die zoohaast er eenige ledei van de een of andere in een herberg samei waren, aanleiding gaf tôt hooge woorden e: ook soms wel tôt kloppartijtjes. Van de muzie r kanten zettede twist zich weldra over in de [" huisgezinnen, en na eenigen tijd waren al de j, bewoners van H. Kerst vérdeeld in twee par-e tijen : De Noordstar en « De Kimpe's ». — ! Kunstliefde en Broedermin was te lange vol-r zin om uit te spreken, en daarom noemde " men de vereeniging naar den gemakkelijk uit j te spreken naam van den herbergier bij wie de maatschappij gevestigd was. Als iwee bewoners der volkrijke parochie ™ van H. Kerst bijeen kwamen, viel het ge-e sprek terstond op de brandende kwestie van n den dag, namelijk : welk muziekkorps het best was, « De Kimpe's» ofwel De Noordstar? n De b:slissing hing natuurlijk af van de ge-zindheid, als in aile vraagstukken. Waren bij >i toeval twee of meer aanhangers der eersten 11 samen, dan werden de andercn uitgescholden voor kroeten, barakmuziekanten en muziek-bedervers. De eone noch de andere kon zich niet in het openbaar laten hooren zonder gevaar te locpen door de verwoede aanhangers T der andrre partij gestoord te worden. Kortom, het ging er in die dagen net toe j als te Q liquendone, toen Dr Ox de stad overstroomde met zijne hydrooxygeengas. Als aile volksbewegingen is ook deze iang-. zamerhand gestild en eindelijk geheel uitge-storven. Volksbewegingen zijn als ailes . onderhevig aan «mode»; in elk tijdperk worden de hartstochten voor wat anders ' opgezweept. Maar om het even waarvoor men de Bel-gen —en bijzonderlijk de Gentenaars — kan ir.teresseeren, zonder tweespalt gaat het niet. ! Nauwelijks hebben eenigen zich voor dit of ' dat vereenigd, of na eenigen tijd zijn er twee of drie dergeliike vereenigingen. Zoo heeft men in onze stad drie vereenigingen van eigenaars, twee van vleeschhou-1 wets, twee van bakkers en twee van kruide-niers.Alet de werklieden is het even zoo : van elk vak of bedrijf zijn er ten minste twee veree-1 nigingen. ^ Niet één vak, niet één streven, hetzij dit ; een economisch, politiek, kunst, of slechts tôt doel heeft zich te vermaken, kan er in ge-! lukken aile liefhebbers of belanghebbenden onder één vaandel te scharen. Als de spreuk : « Eendracht maakt macht », waarheid bevat, zou men daaruit kunnen be-' sluiten dat onze stadgenooteneen hekel hebben aan « macht », maar dat is het niet, want de verwoede strijd tusschen twee zuster- of broedervereenigingen, wordt juist geleverd om de andere in macht te overtreffen. Die domme verblindheid, die iriéiSîW-uit-loopt op verspilling van aile kracMe'i) enlil-; ledige onmacht, zal dan wel niet ai! '..toe te schrijven zijn als aan de eenige kwaal waaruit al de menschelijke dwaasheden voortkomen, namelijk: aan het zot zijnl De Foe. Mededeelingen Nederlandsch Opéra. — Maandag 29 April, om 6 uur, sluiten van het seizoen : 1», «De twee biljetten»; 2", le bedrijf van «Tosca» ; 2e bedrijf van « De Bruid der Zee>; 3e bedrijf van « De Bohemen > ; 4e bedrijf van ; Romeo en Julia. ; Maandag 3 Juni a. s : Opening van het Zomerseizoen. Inschrijcingen voor abonnementen worden nu reeds aanvaard. Gantschen National. Vrouwenbond. — Maandag 29, te , 5 1/2 uur, in de Savaenstraat, 25, zaal n. 3. Dagorde : Débat over vrouwenstemrecht, ingeleid door de voor-zitster, juffrouwS. De Cavel. BORSTPILLEH VOOR VERKÛUDHEID, hoest, luchtpljp-ontstoking, vallingen, enz. Apotheek O. Van Wynen-daele. St.-Michielstraat, 17, Gent. [ Nederlandsch Tooneel. — Zondag 28 April, om 7 uur, sluiten van hei winterseizoen : « Het zevende Gebod », van Heyermans, J , met de medewerking van msj. Irma De Vt irman in de roi van Lotte, Zondag 5 Mei, om 7 uur: Opening van het zomerseizoen : <De Logebroeders», Klueht in 3 bedrijven. , ADOLF VAN DEN BREEN, papierhandelaar, Slacht-huislaan 17 en 18, Gent, verkoopt aan voordeelige prijzen emballeerpapiér, witte cassée, slachterspapier, : perkament végétal voor melkerijen, parafine papier, ; brouwerspapier, zijdepapier, glacépapler in aile kleu-^ ren, caissetten en ronden voor pasteibakkers, enz. Papieren zakken voor koffie, thé, malt, suikerij, be-: schuiten, patatenbioem, soda, klakken, hoeden, modis-ten en aile anélere bedrijven. Huis bestaande sedert 30 jaren. Aan al de Eigenaars. — Buitengewone Vergadering ingericht door het « Algemeen VerDond van Eigenaars » en Hypothécaire Schuldeischers van Oost-Vlaanderen » 1 op Maandag 29 April, om 5 1/2 ure s avonds, in [ 't «Vlaamsch Huis», St.-Baafsplaats. Heer advocaat » Van Overschelde zal handelen over « De middelen om achterstallige huishuur in (e vorderen». Vrijen ingang. Apotbekersdienst.—Zondag namiddag, 28 dezer,voor » Gent Dok, Dampoort en St-Amandsberg, M. Bogaert, Dendernr ndschesteenweg, 1?8 Voor Ledeberg en , Gendbrugge, M. A. H îyndrickx, Brusselsc îesteenweg, 2, Ledeberg. î Emballeerpapier en Papierenzakken, in aile slach > Adolf Van den Breen, Slachthuislaan, 17-18, Gent. : staâsaangeleseniieden j Eene H. Drievuldigheid A^ere tijden,. andere zeden, ook In ons midden, in onze omgeving. De dagen zijn ! lang voorbij, dat men « den laatsten kapita-] list ophing met de darmen van den laatsten . paap » (.lie schilderac'ntige uitdrukking is, zooals men bemerkt, niet van ons), en moest : thans een spreker — zijn er' nog in de partij ? i ; — zijne redevoering eindigen met het ge-; ^ kende « kop af », dan zou hij in de plaats van ) het vroegere daverend applaus, onder de aan-hoorders met pelsen overjassen eene vreese- > lijke ontstemming verwekken. t Op dit oogenblik zitten de roode verte- . genwoordigers der werkende klasse met de ! blauwe Mjr'Chesteriaiien ;n gezelschap der dikbuikige afgevaardigden van de zwarte 1 bende, rond één zelfde groene tafel, verza- i digen zich aan het « zweet en bloed » onzer ! arme zwoegers en smeeren van de-opbrengst i van den arbeid der loonslaven welke aan . deze laatsten niet uitbetaald werd, (Zie daar-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De waarheid: socialistisch weekblad appartenant à la catégorie Socialistische pers, parue à Gent du 1906 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes