De ware volksvriend: aangenaam en nuttig weekblad

795 0
09 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Août. De ware volksvriend: aangenaam en nuttig weekblad. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/cn6xw4944v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zondag 9 Augustus 1914. Een-en-vijftigste Jaargang N<> 32. Men schrijft in op het bureel STEENWEG, 72, MECHELEN DE WARE ABONNEMENTSPRIJS : Voor de Stad 2 fr. - Voor den Buiten 2.25 fr. VOLKSVRIEND VERSCHIJNENDE ALLE ZONDAGEN Bericht. De tegenwoordige moeilijke omstandigheden verplichten ons de weekbladen ten onzent gedrukt, te beperken. Wij zullen voortaan onze abonnenten op de hoogte hou-den der woelige tijden, met hen de officieële tijdingen mede te deelen. Van 't oorlogsveld. Woensdag werd er voor de forten van Luik een verwoed gevecht ge-leverd.Het gevecht te Luik is verwoedend geweest. De toestand voor ons is zeer goed. Wij hebben zegevierend al de aanvallen der Duitschers afgeslagen. De vijanden die erin gelukt waren voorbij de tusschenlinies te geraken werden teruggedreven door eenen heldhaftigen tegenaanval van een onzer gemengde brigaden. De solda-ten dezer brigadevochten alsleeuwen. INooit had men zoo iets gezien. Van de overtalrijke Duilschers die de tusschenlinies overschreden hadden bleef er geen enkel meer levend. De Duitschers verloren aldus 8000 dooden en 4400 gekwetsten. Onze troepen hebben ook 14 kanons buit gemaakt. Bravo ! Leve ons leger ! — Een schadron van het tweede lansiers heeft gansch alleen zes scha-drons duitschers gechargeerd. De duilschers zijn in wanorde gevlucht. — Een klein peloton, aangevoerd door eenen onderofficier heeft de staf van de voorwacht der duilschers erge verliezen berokkend. Het peloton be-vond zich nabij den wegwijzer voor llermalle-sous-Argenteau en ontdekte er een groep van stafofficiers, die uit de richting van Richele kwamen. De soldaten verborgen zich en toen de officiers dicnt genoeg genaderd woren schoten zij er duchlig op los. Alleen, drieofficierskondenafsprin-gen en wegkruipen, de andere werden gedood. — Woensdag zijn onze fransche en engelsche bondgenooten in ons land aangekomen en rukken op naar Luik. Wij verzwijgen debeweging dier troepen in 't belang onzer v'eiligheid, want de bespieders zijn te talrijk. Dat de burgers, die iets weten, hooren of zien, ook zwijgen, vooral aan vreem-delingen.— Donderdag morgend is er tusschen de belgische en fransche regeeringen eene overeenkomst gesloten, volgens dewelken onze Koning Albert, opper-bevelhebber benoemd wordt van de vereenigde belgische en fransche legers, hebbende als stafs : de belgische en fransche legerstafs. — De engelsche vloot, diegeheel en gansch gemobiliseerd is, en 262 oor-logschepen telt met 70,000 man troepen, bevond zich Dinsdag namiddag in de Noordzee. Donderdag morgend waren veertig engelsche oorlogschepen op weg om de duilsche vloot aan te vallen. Men mag dus eene groole zeeslag ver-waehten.— Vrijdag morgend hebben de Duitschers aan den militaîren gouverneur van Luik een wapenstilstand van 24 uren gevraagd, zoogezegd om hunne dooden te begraven en hunne gekwetslen op te nemen. De Duitschers zouden bekennen, lot hiertoe 20,000 tôt 25.000 man verloren te hebben. — De Duilsche troepen zijn te Visé en le Argenteau aangekomen. Een burger verloor zijne koelbloedigheid en schoot van in zijn huis op de Duilschers. Deze, woedend daarover, be-gonnen de bevolking te vermoorden en slaken de dorpen in brand. Dat moel ijselijk geweest zijn. Men meldt dal het een echt bloedbad was. Te dier gelegenheid moeten wij het volk opmerkzaam maken op het volgende : In tijd van oorlog mogen maar alleen soldaten vechlen, Een burger, bijvoorbeeld,die op den vijand revol-verschoten zou lossen, zou de oor-zaak van hét plalbranden en uit-moorden zijner gemeente kunnen zijn. Men weet dat de Duitschers voor zulke gruwelen niet achteruitgaan. Zij hebben hel te Visé bewezen. Dat zij die den vijand le lijve willen gaan als regelmatigen krijger deo indringer le gemoet trekken. De on-heilen van den oorlog zijn al schrik-kelijk genoeg,opdat men het land voor nog ijselijker gruwelen zou sparen. Volgende berichten zijn te Mecheien aangeplakt : STAD MECHELEN. Waarde Medeburgers, Ik acbt het mij tôt plicbt mijne Medeburgers aan te zetten hunne kalmte en koelbloedigheid te bewaren, in den toestand waarin ocs land verkeert. De Minister van Oorlog heeft gisteren de verzekering gegeven aan de vertegen woordi-gers der drukpers, dat het grondgebied van Belgie door de oorlogvoerende legers niet zal betreden worden. De Minister van Geldwezen, de Burgemees-ter en de Handelskamer van Brussel verwit tigen de bevolking dat de bankbriefjes hunne voile waarde behouden. Degenen die deze bankbriefjes weigeren bewijzen eenen slech-ten dienstaan zich zelven en aan hunne medeburgers.Niets, boegenaamd niets verrechtveerdigt dien maatregel, welke voor ons gevaarlijker is dan de buiteilandsche oorlog zelf. Ik dring dus aan bij onze bevolking, opdat zij door het weigeren van papieren geld, het leven niet moeilijk zou maken. Er bestaat geeDe reden om ons Nationaal krediet te mis-trouwen.De Burgemeester, K. DESSAIN. Mechelen, den 1 Augusti 1914. * * * STAD MECHELEN, Waarde Medeburgers, De staat van beleg is uitgeroepen. De overheid zet de bevolking aan kalm en waardig de gebeurtenissen af te wachten. Zij zal de noodige maatregelen nemen opdat Mechelen niet zou te lijden hebben door den toestand. Zij zal insgelijks aan de bevolking al het officiel nieuws mededeelen dat haar toekomt. Het is noodig al het nieuws dat in omloop komt ten zeerste te mistrou ^en zoolang het niet officiel bevestigd wordt, Hoog al de harten ! K. DESSAIN' * * * STAD MECHELEN Ordonnantie De Burgemeester der Stad Mechelen. Gazien de wetten van 14 December 1789, 16-24 Augusti 1790 on 30 Maart 1836 : Oîerwegende dat er taaatregelen dienen ge-nomen te worden om de openbare rust en vei- ligheid te verzekeren, tijdens het samentrekken der legerafdeeliogen ; Besluit : Art. 1. — Aile meetingen en samenscho-lingen in de straten en openbare plaatsen der stad, zijn verboden tôt nader bevel. Art 2. — De tegenwoordige ordonnantie is onmiddelijk uitvoerbaar. Art. 3. — De overtredingen aan deze ver-ordening zullen gestraft woeden met de poli-tiestraffen.Art. 4. — Een afschrift ervan zal aan den heer Gouverneur der provintie toegezonden worden. Er zullen afschrifton aan de griffie van den tribunaal "van eersten aanleg en aan die der vredegerechlen gezonden worden ten einde inschrij«ing op het daartoe bestemd register. Gedaan ten stadhuize te Mechelen, den 3 Oogst 1914. De Burgemeesler, CH. DESSAIN. * * * STAD MECHELEN Afkondiging Een buitengewoon hulpcomiteit ten voor-deele van de gezinnen der onder de wapens geroeper. militianen, is ingericht onder de leiding der overheden. Om aile misbruik te voorkomen, verzoeken wij de Mechelsche bevolking hare milddadig-heid slechts te betoonen aan de afgevaardigden die zich in naam van gemeld Comiteit zullen aanbieden. Mechelen, den 3 Ojgst 1914. De Burgemeesler, K. DESSAIN. % * * STAD MECHELEN Gemeentereglement op het aaDplakken De Gemeenteraad der stad Mechelen, O/erwegende dat, in het belang van de rust en het handhaven der goede orde in de straten, het behoort de openlijke aanplakking aan een règlement te onderwerpan ; Gezien art. 78 der geraeentewet ; Gezien de wet van 16 24 Augusti 1790 ; Besluit : Het is verboden zonder voorafgaandelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen, berichten aan te plakken op de murenjangsheen den openbaren weg of deze plakbrïeven te vertoonan in de straten en binnen de lokalen voor het publiek toe^anke-lijk.De aanplakkers moeten steeds drager zijn dier toelating en deze vertoonen, telkenmale zij er toe verzocht worden door de officieren en agenten der politie. De overtredingen aan bovenstaande be schikkingen zullen gestraft worden met de politiestraffen. Afschriften van huidig règlement zullen overgemaakt worden aan de Bestendige Depu-tatie van den Provincialen Raad en aan de Greffiën der Rechtbank van eersten aanleg en der Vredegerechten. Het zal oûmiddellijk van kracht wezen." Gedaan in zitting van den Gemeenteraad op 3 Oogst 1914. De Secretaris, De Burgemeester, J. B. Van Linden K. Dessain. % * * Stad Mechelen. De burgemeester van Mechelen denkt aan de bevolking de volgende schikkingen van het strafwetboek te moeten herinneren betrekke-lyk de bedrieglijke waardeverhooging en ver-laging der Uoopwaren, evenals de samen-scholingen, de gewelddaden of bedreigiugen voor doel hebbende het aanhitsen tôt plunde-reii of de verkoopers te dwingen van hunne waren afstand te doen. Art. 311. — De personen die, door welk daoige bedriegelijke middelen, de verhooging of de daling van den prijs der koopwaren zullen bewerkt hebben, zullen gestraft worden met eene gevangenzitting van eene maand tôt 2 jaren en van eene boete van 300 tôt 10.000 frank. Art. 313. — Degenen die, door samenscho-ling en door gewelddaden of bedreigingen, de openbare orde in de merkten of in de graan- hallen zullen gestoord hebben, met het inzicht de plundering aan te porren of enkelijk de verkoopers te dwingen zich van hunne waren te ontdoen aan een lageren prijs dan degene spruitende uit de vrije mededinging, zullen gestraft worden met eene gevangenzitting van 3 maanden tôt twee jaar. Mechelen, den 3 Oogst 1914. De burgemeester, K. DESSAIN. * * * • STAD MECHELEN Ik heb de eer, namens den Heer Minister van Binnenlandsclie Zaken, de volgende proclamatie aan de bevolking van Mechelen mede te deelen : In de erge omstandigheden, welke ons land doorleeft, heeft de Koning eraan gehouden den buitengewonen zittijd der Kamers per-soonlijk te openen. De Regeering acht het zich ten plicht ter kennis van de bevolking te brengen in edele en vaderlandsche woorden welke de Vorst heeft uitgesproken vôôr de Verkozenen van de Natie, die eendrachtig waren deze toa te juichen : Nooit, sedert 1830, heeft gewichtiger uur voor België geslagen : de eenheid van ons grondgebied wordt bedreigd. De kracht zelve van ons recht, de sympathie welke Balgië fiar op zijne vr|je instellin-gen en op zijn zedelijken vooruitgang, steeds bij aile andere natiën heeft genoten, de nood-wenc^gheid van ons zelfstandig bestaan, dat voor het Europaesch evenwicht onontbeerlijk is, laten uog de boop over dat de gevreesde gebeurtenissen achterwege zullen blijven. Doeh, wordt onze hoop teleurgesteld, moeten wij den iaval op onzen grond weerstand bieden eu onze bedreigde haardsteden verde-digen, dan zal die plicht, hoe hard ook, ons gewapend vinden, en tôt de grootste offers bereid. Van stonden aan, en in het vooruitzicht van aile mogelijke gebeurtenissen, heeft onze moedige jeugd de wapens gevat, met die taai-heid en die koelbloedigheid, den B'igen van oudsher eigen, ertoe vast besloten het Vaderland, te midden het gevaar, te verdedi-gen.Namens de Natie stuur ik haar onzen broe-dergroettoe. O ferai, in Vlaanderen en in het Walenland, in steden en dorpen, knelt een hevig gevoel de harten : de liefde lot het Vaderland ; zweeft een enkel vizioen voor ieders geest : onze bedreigde onafhankelijk heid ; isons een enkel plicht opgelegd : hard-nekkige weerstand. In deze gewichtige omstandigheden zijn twee deugden onmisbaar : kalme, doch vast-beraden moed, en innige eendracht onder aile Belgen. Beiden hebben zich reeds met kracht en luister geopenbaard ten aanschouwe der be-geesterde Natie. De onberispelijke mobilitatie van ons loger, het talrijk opkomen van vrijwilligers, de toe-wijding van de burgers, de opoifarioggeest der getinnen hebben onomstootbaar, tôt ieders verkwikking bewezen, welke groote heldhaf-tigheid het Belgisch volk vervoert. En ttians daden ! Ik heb U, Mijne Heeren, opgeroepen opdat de Wetgevende Kamers zich met de zelfopof-fering en met de geestdrift van het Volk kunne vereenigen. Gij zult, Mijne Heeren, en voor den oorlog, én voor de openbare orde, aile maatregelen weten te treffen, die thanspassen. Bij het aanschouwen van deze bewogen vergadering, met slechts één partij, de partij van het Vaderland, waarin nu aile harten eensgezind zullen kloppen, denk ik terug aan het Congres van 1830 en vraag ik U, Mijne Heeren : Zijt gij, onwrikbaar, besloten het heilig pand onzer vaderen ongeschonden te handhaven î Heel't land door zal niemand zijnen plicht te kort komen. Bij ons leger heerscht kracht en tucht ; het is op de boogte zijner taak ; mijne Regeering en Ikzelf, wij hebben het volste vertrouwen in legerhoofden en soldaten, Nauw verbonden aan de bevolking. door haar gesteund, is de Regeering zich harer verantwoordelijkheid bewust, en zal die tôt op het einde toe weten te dragen met de beraden overtuiging dat het ster/en van allen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De ware volksvriend: aangenaam en nuttig weekblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1863 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes