De werkman

543840 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 15 Juin. De werkman. Accès à 18 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xp6tx36b11/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Werkman 45e JAARGANG N° 2318 15 Juni 1917 Hcofdopsteller i Volksvertegenw. DAENS. Prijs : 4 ctm. Drukkers-Uitgevers j FRANZ DAENS <& ZUSTER — BERICÎIT UIT PLICIIT — Door den gedurigen losbandigen opslag van 't Papier vinden wij ont gedwongen den prijs van DE WERKMAN te zatten op 4 centiemen in plaats van 3. 't Js een conditie sine-qua-non. 1 I 111*1 !■ «« 1 I II"» !■ h I» Il « im <— ÉH Ml — I- De Voeding Maandag rond 6 ure, in de Vergadering der Ver-eenigde Sektiën voor nieuwe Belastingen, op 't Stad huis werd aan Raadsheer Daens een brood gebracht, te schandalig om Brood genoemd te worden ; men moest het eens gezièn hebben.Het ging rond van hand tôt hand. Detwee Geneesheeren Bauwens en Clercq onderzochten het en 't éenparig woord van Burge-meester, Schepenen en Raadsheeren was : Zulk Brood is vergif !.. Dit Brood kwam uit een Bakkerij der Pieter Coeck-straat; het had een uur en half in den oven gesteken ; volgens eenige Raadsheeren zijn er Bakkers dis uit geldzucht te veel water in hun meel doen; de Voeding zal hierover een scherp onderzoek doen; doch wie kan goed Brood bakken met slecht meel? Verscheide men-schen hebben gedaanwat Raadsheer Eeman zegde . 't Brood 4 à 5 dagen laten liggen, maar dan was't beschimmeld. Te GENT is't Brood zoo goed niet als vroeger, doch 't blijft etelijk; 't Volk schrijft van 4400 ton Tar we in Rotterdam aangekomen en 49,000 op weg, als ook spek, smout enz.; te Brussel is zooveel Meel uit Holland aangekomen, dat het rantsoen behouden blijft.. Te Gent en Brussel zou de Bevolking de vuile îoesjeling Brood niet eten dat hier door gedwongen dienst in de maag moet. Brussel heeft ook veel Sui-ker en Siroop; Gent idem... Waarom vraagt men aan Nationaal en Provinciaal Komiteit niet : De gelijkheid der Belgen in de Voeding ? Kardinaai Mercier en den Woeker Op Sinxen werd in aile kerken van het Aartsbis-dom een harderlijken brief voorgelezen waarin Kardi-aal Mercier krachtdadig het woekeren veroordeeld. In 't Leven van St. Antonus van Padaa en \Bisschop Lambrecht door Volksvertegenwoordiger Daens ( Oor logsprijs 0,20 fr.) staat te lezen op bl. 14 : Het zedebederf randde hij aan in "d'hoogte gelijk in de diepte en zijne stem tritde van aandoening als hij den woekerhandel en andere WRAAKROEPENDE ZONDEN aanhaalde en bestrafte. Hier wordt woekerhandel bedoeld in koopwaren ; leefde St. Antonus nu, hoe zou zijne stem klinken te-gen WOEKERHANDEL IN EETWAREN ! Eindelijk komt de Kardinaai Aartsbisschop van Mechelen te spreker. Langer zwijgen kon of mocht hij niet. Daags na de aflezing van dien brief is te Leuven eene groote vergadering geweest van den Belgischen Boerenbond, waar als Voorzitter zetelde Kanunik Luyt-gaerens. Na verscheidene andere zaken behandeld te hebben, heeft den Boerenbond met algemoene stem-men besloten : 1 — Dat in deze droeve omstandigheden niet enkel rechtveerdigmaar met naastenliefde moet gehandeld worden ; 2 —Dat aile Landbouwers aanzocht worden zich niet door geldzucht te laten geleiden met overdreven prijzen te vragen of eetwaren op te hoopen om ze te leveren aan sjacheraars en opkoopers ; 3 — Dat enkel een gedeelte der Landbouwers schul-dig is aan woeker, maar de algeheele Landbouwstand niet schuldig is,ja, dat velen zelfs bewijzen gaven van naastenliefde. Zoospreekt de Belgische Boerenbond. Moge die stem aanhoord worden ; want indien er pebrek en'hon-ger geleden wordt, dit komt bijzonderlijk door de schromelijke en schandalige hooge prijzen der 'Aardappels 75 fr. 100 fr. 120, ja 15O fr. den zak, 't is schandaal-derijen moorderij .Nu, een mark voor 'ne kilo; in 't eerste begin, 't is nog verstaanbaar ; maar in den vollen tijd van den Oogstder Aardappelen ?!! Zal dat gedoogd blij en ? Zullen de Burgemeesters van den Buiten de aanduiding der bezettende Regee-ring niet volgen, namelijk : Zorgen dat geen Aardappels verkocht worden boven den hoogsten prijs en de Smokkelaars aanklagen die woekerpriizen komen aan-bieden.Raadsheer Daens heeft een ondervraging aangekondigd, gericht tôt Burgemeester De Hert, opdat hij zijn Bevolking z u beschermen tegen de schandalige en moordentje prijzen. . DAENS. Loopetide Nieuws Elk in afwachting is voor 15 Juni. — Ranken van BOONEN niet gedwongen wiilen worden; men moet zezachtjes en redelijk helpen loopen naar de staken ; - In DENDERMONDE is de Rechtbank terug, be-halve een deel dat te Sint Niklaas zetelt; in den Etap zijn 37 Gemeenten; de Markt slabakt en valt in ; in d'Abdij zijn 6 à 8 Paters, met een voorloopige Prior ; Pastor Duvillers schreef in zijnen Almanak MEE5-TER LIEVEN van 1878 : Geen dwang, zelfs niet voor de godvruchtigheid, bij de kinderen; — te NINOVE, heden een isola doma, wordt jacht gemaakt op de smokkelaars; er is al 'ne lijst van 50; — BALEGEM, tusschen Sottegem en Gent, heeft nu ook minerale waters; - PRINSES CHARLOTTE, den 7 Juni 77 jaar geworden, blijft zinneloos; een groote kleerma-kerspop aanziet ze voor Keizer Maximiliaan, haren Echtgenoot.. Het is maar schijn hier groot te zijn. — ANTWERPEN gaat een nieuwe Leening aan van 75 millioen fr.. Voor de Stadswerklieden is de dag be~ paald op 9 ure in plaats van 10, zonder loonsvermin-dering. Van 20 tôt 26 Mei waren 108 overlijdens, 45 geboorten en 31 huwelijken. — O mensch... die nooit eene uur in staat en zijt te zeggen : 'k leve morgen. (Guido Gezelle). — In SPANJE ligtde Regeering met haar pikkelen omhoog !.. Wel, Suikeren bijgang ! 'k wil daar ook nog een Volksregeering zien. \ A ¥ Û T Al d'Ouderlingen van 70 jaar hebben recht op ^ een wit Brood per week.. Waarom gebeurt dit niet voor d'Ouderlingen in de Gestichten ? — Zeker soort van Brood in Aalst werd opgemaakt dat de kiekens het niet kunnen eten ; hun bek plektaaneen als gemastikeerd. En a propo van F.iers. De Juffer-Bazinne uit een groot arduinen huis der Groote Markt mij vrijdag zegde, terwijl ik bleef staan zien voor een rouwig t*fereel van Dtes Irœ, calamitates et mlseria en de statige Uffra mij toeriep : Dat op 100 eieren in den Ame-rikaan gekocht, er 35 slechte waren..'t 1s droef en spijtig.. M. Charel De Wolf gaf als antwoord op hare klacht : Ik zit-ik in die Eieren niet in î Wat kon hij anders antwoorden ? D'Eieren komen uit Holland in kisten van 1200 Eiers. In onze Gebuurte zijn er die geen enkel slsehte en hadden.. In zekeren zin,'t Is spijtig dat M, De Wolf in elk Ei niet inzlt, want dan waren ze groot genoeg om met éen Ei veertien dagen te leven. komiteit voor Huïp en Troost aan Op geeischten, Aalst De pakken voor Opgeeischten der Stad Aalst mogen deze maand ingebracht wprden in de kleerkamer van Stads-schouwburg, Hopmarkt : Ie Opeisching : Donderdag 14 Juni van 8 tôt 11 ure voor de sektiën 1 toi 10 » » » 2 » 4 » » » 11» 19 2e Opeisching : Vrijdag 15 Judî, van 8 tôt 11 ure, voor de sectiëo 1 tôt 10. « » 2 » 4 » » » 11 tôt 19. Het is uitdrukkelijk verboden brood, geld oî schriftelijke mededeelingen in de pakken te steken.; gezien de talrijke klachten van het Duitsch gestuur zullen da pakken sireng onderzocht worden v66r de verzending. De Voorzittar, V. De Valkeneer. | Oorlog ! Oorlog ! 5 't Is al Offensief en Defensief, aanval en verdediging ! Het grootste nieuws is de slagin Vlaanderen, aan Weytschaete, beneden Ieperen. Meer dan een jaar hebben d'Engelschen zich daartoe bereid. En verleden week is dat losgebroken. Ze ven dagen ontzaggelijk bombardement, dan eene vreeselijke mijnontploffing van meer dan 500.000 kilos poèr en daaracht-ter den verwoeden aanval der infanteristen... Twee dorpen liggen volkomen in puin, totaal plat. Dat is het geheele sùcce?.De laatste berichten melden dat den slag voortgaat. Arme soldaatjes I Arm menschelijk geslacht 1 Hoe lang tor,h moet dat nog dnren ? En hoe zouden onze Belgische soldaatjes het stellen ? In zoolange dat wij van hen geen nieuws meer vernamen.... 't Is droef ! DROEF ! Soep - De Soep ! We vernemen uit goede bron dat ze gaat straf verbe-teren. 't Wordt met vreugd vernomen. Kegcling van den AardappeSoogsf. Elke provintie zal de Aardappels opkoopen en ze nadien aan de bevolking gelijkelijk afleveren. Meer dan 108 kilos per persoon mag aan niemand afgele-verd worden. Die koopen kan mag zich ineens zijn rantsoen aanschaffen. De anderen zullen het met kleine hoeveelheden kunnen bekomen. imiiHMi —11 1 tmu iiihihiib i i—bBMbmbb— — liaalsspe! liouîniarkt —» Grooten Prijskamp Zondag 17 Juni en betlissing Zondag 24 Juni, tusschen de 6 volgende partijen : Moorsel, Van Moesieke; Denderhau-tem, Schouppe; Aalst,Ganzeman; Kerkxken, Meganck; Aalst, Martin Possé en de partij Van Caekenberghe, overwinnaar op de Varkens-markt. Begin om 2 1/4 stipt. Prijzen : stoelen : 0,15; banken en wagens ' 0,05. De opbrengst ls voor de Teeringlijders, Opgeeischjen en zwakke Kinderen. Het Bestuur : Alf. De Troyer. t Sint Antonius à Padua ^ '▼v*' Apostel en Volkspredikaat, Overleden den 13 Juni 1231, Nauwelijks 36 jâar oud. Een der' kloekste Volksmannen die ooitge-leefd hebben; Zijn medebroeder Pater Dirks schryft van hem : hij vleide NIEMAND, doch spaarde ook NIEMAND. Den 31 November 122S moest hij 't woord voeren te Bourges op een Concilie; r!aar waren aanwezig 6 Aartsbisschoppen, 100 Bisschop' p n, veel Abten en Priors en talrijke wereld-lijken. Antonius sprak met veel kr'acht over de plichten van Bisschoppen en Priesters : « Wee, riep hij uit, aan den ongetrouwen Herder die zijn schapen verscheurt, wee aan den Herder die zijn macht ten dienste stelt tegen 't Christene Volk.. En den Aartsbisschop ven Bourges toonende : « Gij zijt het. roept hij hem toe, gij die 't purper draagt, gij zijt een van die Her'ders ! 't is van u dat ik spreek. » * * * Antonius à Padua stierf arm en verlaten den 13 JUNI 1231 en den 30 Mei 1232 werd hij Heilig verkiaard te Spoleta door Paus Grego-rius IX, alsdan in ballingschap en wreed ver-volgd. omdat hij tegen de Duitsche Keizers opkwam die een overweldigd recht hadden in de benoeming der Pauzen. Dus éen jaar na zijre dood werd hij reeds Heilig verkiaard; de Volkeren vroenen het en ontelbare Mirakelen toonden klaar dat hij op d'Outaren moest; op de feesten zijner Heilig-verklaring teLisbonna was zijne Moeder aan-weaig. zijne Moeder Theresia Tavere en zijne twee Zus'ters Feliciana en Maria. * * * ' Paus Léo XIII zegde aan iemand uit Padua: Sint Antonius van Padua is de Volksheilige der gansche wereld ! * * * T'Aalst wordt hij vereerd in de drij Paro-chiekerken; maar in de Kerk der Paters van Sint Jobs is 't een gedurigen toeloop naar Sint Franciscus van Assisen en naar Sint Antonius Den 3 Mei 1614 kwamen de Capucienen in Aalst, op aanbeveling der Aartshertogen Albert en Isabella. De Stad en 't Land van Aalst kocht voor hun twee huizen, op de Graan-markt; de Kerk werd gewyd in 1623 door Aartsbisschop Boone; in de lijden van Schrik-bewind werden de Paters verjaagd ; sedert eenige jaren zijn de Capucienen hier terug op Sint Jods; « De Werkman « wekt iedereen op om in hun Kerk de groote Volksheilige Sint Antonius te gaanvereeren en aanroepen. Nieuws. Groot-Brussel. — Voor iedereen gelijk. In zake bestelling van leveiismiddelen hadden de gezinnen der bedienden in de winkels van voedingskomiteiten en gemeenten, zekere voorrechten verkregen. Zij rnoesten bij voor-beeld geene rij volgen en hunne rantsoenen lagen gereed gemaakt. Dat gaf aanleiding tôt veel boosasrdige uitleggingen van wege het publiek. Daarom heeft het provinciaal Voe-dingskomlteit krachtdadige maatregelen ge-nomen. Een dienstorde isuitgevaardigd waar-bij aile dergelijke voorrechten voor de bedienden afgeschaft worden. De Kaas In de Brusselsche hallen vindt de Briekaas, in België bereid, veel aftrok. Hij wordt 5 fr. voor een kilo verkocht. Van af de volgende week zal in de winkels van het Nat. Voedings ■ komiteit, Hollandsche kaas verkocht worden. Ieder persoon heeft recht op 100 gr. per 14 dagen. Montignies les-Tilleul Drie kerels, gekleed als Duitsche soldaten, waarvan een in officierskleeding, drongen 's nachts in de hoeve der famiiie Jules Bertrand, gelegen achter het soldatenkerkhof van Gazée lez-Thuin. Met de revolver in de vuist sloten zij de pachtersfamilie in den kelder op. onder voorwendsel huiszoeking te doen, daar Bertrand, beschuldigd was tegen burge prijzen graan, bloem enz. verkocht te hebben. De bandieten doorzochten gansch het huis en roofden voor ongeveer 10,000 fr. Dui sche bankbiljetten, veischillige titels van nijver-ondernemingen en koolmijnen en menigvul-dige voedingswaren. Het was slechts tegen den morgen dat de kerels wegtrokken, na eerst duchtig de wijn en de sigaren aange-sproken te hebben. De pachter kwam alsdan uit den kelder en eing de politie verwittigen. Het parket is ter plaats geweest en heeft de vingerafdrukken der schelcen, op de meubels achtergelalen, opgenomon.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection