De werkman

192 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 07 Juillet. De werkman. Accès à 16 decembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/dn3zs2m83r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

BB 33^ iaBfcMiig»8aaËgKi ; j^Bntr ' jjg sJB WS KjÈt 9jgE| y*s In ^^rsyj- 3Bj <B*Si> r—TiTr^?: c o I <=>* § 15 -Si 00 »»*» <N ^ § 5: * 5 a § - i ^ tj S" **3fc 1-ê *8ç^ 9-11 44e Jaargang lV 2 £69. 7J"'1 1910 Hoofdopsteller : Volksveriegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <5 ZUSTER. BOEKEN OM FRANSCH te leeren zonder Meester, aan 10 c., aan 1 fr. en aan 3fr. 50. Men neme nu de gelegenheid waar. « Wee hun, die niet geweerdigen zich vrijwillig te vernederen met de kleinen, want de nederige deur des hemelrijks zal hen niet binnen laten. — Wee ook de rijken, [die[hier hunnen troost hebben; ('t is te zeggen die enkel leven om te genieten, voor hun eigen), want als\de armen in Gods rijk zullen ingaan, zullen zij al huilende buiten blijven. > (Nav. Christi.) — ' -< eu si,-2 .© •§ tel S-Nl^ « £ --S S ^ ? §n ^ *• «Si « "S =0 ...2 g-fc -T A, e .S 4) ? b« &> c r > S- s -s; ^ ■S, ^ .« w S « *- ^ ^ -5. 3 -S ^5 o is c13 ^ . ^ C "2 ^ S .Si Û ^§2.s.^ g fc v =3 33 rt §§^?a J1 §-gg£^ ^ B. 2 ^ 5 -g" »wm S •Q -O c -fc 3^ - ai «O -Ci «+NJ M «35-^ag m § s sn • . • ^ I W <u ■ 2 "i? & >* nj H 6£ •Si X) -"3 S I C es B « S £ %< O c ■O 03 -2 Z. a» a «cfl^.2 ST-C-g S «2 ^ |.S J cl,0 ^ Swg .g * O : - cj M O f Qfl œ <u «-J gr g " 3 12 *«■ •- 2 o"w w 1 5) O£2o 0 £ S g "S § B S ^ ^ «î O ^ , s U.ïï5 c Î-» 2 wcû ~ w *■ § g g c^'3,5 o g'g£« "S f- « § 2 a ; 00 Q-aWOi Bij Dirk Martens a™»» y m A ix & v R »_••-., m w m. M vy (Op Sint Pietersdag) Over de Markt gaande, Dirk Martens wenkte me met zijn schoone hel-dere y^lstersche oogen. — Daens, mijn goede Vriend Petrus. — Meester en Vriend Dirk. — Vriend Petrus, vandaag 29 Juni, uw Feestdag. — Och, ja, Meester Dirk, in treurnis, het hert vol doornen en zwemmeHde in tranen. — Ja, ja, vriend Petrus, ongelukkiglijk ! En toch zaligen Feestdag en nog veel navolgende, mijn goede Man; op anderjaren er was grooten toeloop naar uw Huis op Chipka, uw twee voorplaatsen zaten vol Bestuurders der Demokraten-Bonden, uw Muziek «Tôt Heil des Volk» speelde lustig, vrolijk. — Maar nu ! nu ! meester Dirk ! — Nu, Vriend Petrus, nu moeten de Wenschen diep in de ziel blijven, maar zijn niettemin oprecht gemeend en vurig. Duizenden en duizenden zeggen u met mij : Geliefde Petrus, dat de goede God u trooste en beware, om nog veel goed te kunnen doen. — Och, ja, Vriend Dirk, nu bijzonderlijk dat een lucht van lijden en droeî-heid ons vangt en prangt. Hoelang, Meester Dirk, zal 't Menschelijk Ge-slacht overgeleverd worden aan zulk wreed en wild Barbarismus en Kanni-balismus?Si-. — Zoolang, Petrus, zoolang de Démocratie niet heerscht, de Démocratie zooals Voorzitter Lincolu ze aanduidt : ; « Het Gouvernement van het Volk, door het Volk en voor het 1 Volk. » ) — Gelijk in de Nieuwe Wereld, meester Dirk. \ — Juist gelijk in Amerika, vriend Petrus. — Meester Dirk, de Voorstaanders der Oude Wereld zeggen dat de Ver-; eenigde Staten nu ook gaan oorlogen tegen Mexiko. — Ja, maar met een klein vrij Leger, om den Mexikaanschea drift tôt [ vechten, vernielen en moorden voor altijd uit te roeien ■ — Maar Dirk, wat zegt ge van Schepene De Wolf? ' — Wat zegt van hem iedereen die vrij durft oordeelen ? dat zijneantwoord j op uw ondervraging zeer lomp is geweest, onbehendig en miserabel. In plaats van gesapig en deftig te toonen dat de Laan aan 't Kerkhof geen ON-HERSTELBARE KEMEL zal zijn voor de Stad, wat deed hij ? lawijten, ver-wijten, zijn Collega uitmaken voor al wat slecht is, aan wie hij niet meer zal antwoorden, terwijl hij antwoordt aan aile treffelijke menschen.. En 't is een Schepene van Aalst die zoo dwaas kramonkelt! — En iemand die in een deftige Familie is opgebracht en in gioote Scho-len heeft gelegen.. Hoe is dat mogelijk ? — Vriend Dirk, de oude Claudianus schreef het zoo wel : Tollunlur in altum, ut tapsu, gravioreruanti. Hoogmoed en Koppigheid te saâm, tôt aile dwaasheid zijn bekwaam. — Goed gelapt, Daens; ga gerust voort.. Hooge vliegers zijn leege vallers, met u onredelijk aan te vallen, benadeelt Schepene De Wolf niemand dan zich zelven. — En in Aalst, Meester Dirk ; hebt geniet verschoten van dat ge- woel rond u ? twee dagen achtervolgens, al die Vrouwen en Kinderen. — Vriend Daens, ik was dit te verwachten. Met ons plan, Petrus, zoo eenvoudig, zoo goed en zoo schoon, zou het hee! anders geweest zijn : Geen alleenheersehing, maar reine eer-lijke Samenwerking, Aile machten ©n krachten cl or Stad vereenigd uit Liefde tôt Ood en den Bvenmensch. Ser algemeene Raad: M» den Dektn, Puter Rek> tor, ander geest*lijke Oversten, al de groots ! Fabrikanten. de groote Bufgerij' de marsnen van 't KZapitaal, Afgevaardi» gen der Volksmacht. In ai de Kerken een enkel aanhoudend woord : Hulp aan de Noodlijdenden ! Mulp naar lïjf en geest. Ârbescfers-Pensioen De uitdeeling voor 1916 moest beginnen den 15Juli. Zaterdag ga ik naar Brussel en zal gaan spreken voor 't arme Aalst; ei wordt ge-tracht en gesmeekt naar de 40 franks. — Oorlog nog niet verklaard is tusschen Amerika en Mexiko. Er wordt onderhandeld. 4> — Een hooger Ideaal. De Socialist Jaurès, een der beste redenaars van Euro-, pa, ik hoorde hem te Brussel spreken op 't groot Congres voor den VREDE, korts voor den Oorlog, die geletrde i hartvolle man zijn woord was : « Ach wat is het koud, dor en droef, te leven zonder hooger Ideaal 1 » Een hooger Ideaal voorzeker is de geleerdheid ; meer mensch worden, zijn hoojd verrijken met wetenschappen. ■ Gelief de jonge Werklieden, u wordt de gelegenheid gege-ven; in « Volksverheffing »,de nieuwe Leergangen worden t er geopend, vriendelijk en kosteloos. Een hooger Ideaal is ook • goede mensch zijn, gediens-tig, nuttig voor d'ander menschen ; in dezen tijd van bit-ter lijden, van angst en hongersnood, ons medemen-i schen helpen, met raad en daad, door de Voedings-- Komiteiten in 't bijzonder, de beste vreugd is immers de • vreugd die men anderen aandoet ; en nu is er spraak de î medemenschen in gezondheid en leven te houden. ('t Verv. 5 + Aalst. - Gomeenteraad. [ Zitting van Vrijdag 23 Juni. Na d'ondervraging-Daens, de DAGORDE. 1. Ontleeningen : De Schepen van Financiën deelt meê : Dat ' men al over de 2 millioen is; daarin zijn begrepen : Park, Laan, 1 Bestuur der Stad, er komt weinig geld in, 't bijzonderste is de Voeding. Raadsheer De Windt. — Wat moet zijn, raoet. 2 en 3. Gemeentebelasting ; Grondrenten : Aangenomen. 4. Spaarkas 1915: In Dec. 1915 actief 810,867 fr. 63 c.. Stor-tingen 9684 fr. 80 c.. Uitkeeringen 35,810 fr, 47 e.. Lagere Scholen : Rekening 1914 : Teeken- en Muziekscholen 1915. Raadsheer Daens. — Na onderzoek getuig ik gaarne dat de rekeningen goed in orde zijn ; enkel blijft de ingewortelde ge-woonte dat het altijd dezelfde Ambachtsmans en dezelfde Le-veraars zijn ; de Raadsheeren moeten het belijden : dat is Ko-" zijntjeswinkel ; voorrecht is hier onrecht ; door d'Evenredigheid zou dat verdwijnen ; waarom weerspannig blijven aan dat recht-yeerdig Stelsel ? te Mechelen heeft de katholieke Meerderheid I de Evenredigheid toegepast in aile Besturen ; en nu, Heeren, , dat in de Voedings-Besturen Priesters zetden met Liberale», Socialisten, Kristen Democraten ° Raadsheer De Windt. — En Katholieke*.....

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes