De werkman

697 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1916, 18 Fevrier. De werkman. Accès à 16 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k35m903316/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

4-4® I S^Februari- 1916. N*$$41 De Werkman Hoofdopsts.jer Volksvertegenw. DAENS Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTER. Groot Parlement Groot F? i lenlent, — Wtrkmun. — Qeachte en geiiefde Men-schen.— Ge moet aile weken naar Gent ? — Ja, elken Woensdag met eers;en Tram, in den donkeren. — Dit moet lastig zijn, verdrietig ? — Lastig, ja, bijna 5 uren tram, gaan en kee-ren ; verdrietig neen, al wat men geerne doet, wordt licht en aangenaam. — En ge doet dit geerne ? — Ja, want de Werkman raijn leêrgeliefd en duurbaar kind is ; van als het nog ia den boen-jèl lag, in Augusti 1872, hcb ik er voor gezorgd en gewerkt ; De Werkman mij veel moeite ge-kost heett ; van 't eerste woord tôt het laatste heb ik aandachïig gescnreven : Artikels, Ver-halen, Samenspraken, Nieuws, Mengelingen, Raadsels. Gedurig lag de Werkman in mijn hoofd en aan mijn h art. De Werkman heeft mij, als een goed kind, veel troost en vreugd verschaft mocht dit gezegd worden van aile Kinderen! De Werkman heeft voor heete vuren gestaan, doch bleef steeds getrouw aan 't woord van Pastoor Bernardus Vr.n der Haegen, van Steenhuyze : EERLIJKHEID EN VRIJHEID In innige liefde bleef De Werkman met mij vereenigd : Arnor Vincit, Liefde is Vreugd en Zegepraal. Binst den Oorlog is De Werkman rein en vrij gebleven, niets voor oogen heb-bende dan de werkende Standen te hclpen en te verdedigen : door een deftig, moedig, recht \ zinnig, troostend en opwekkend woord.. Nu komtweêreen krisis.. — Welke krisis ? ? — Dat 't Papier verdomnielijk wreed op-slaat, al 100 per lOOf Dat ons Papier te brussel j ligt, p§rta claasa ; afgesloten, we zijn dus naar Gent moeten loopen, tnans verschijnt De Werk \ man in enkel blad, maar elke letter zal sterk j overwogen zijn. Patlencie met den Heer, tôt in ] keter tijden ! Hoe eerder, hoe beter. ; — EN 'T PARK ?.. I — Ja, 't Vrede-Park ! 't PARK VAN VREDEi j — Schoone naam ! Geen betere naam kon de j Stad kiezen; die naam uit den Hemel gevallen ; is, expres vor Aalst.. Werkman( een zweem \ ttn aroefheid ep uw wezen, als we van 't Park \ spreken. — Och ja, en ziehier de rede : vrijdag 8 da- 1 j'en, een ploeg aan 't werk: 200 en oneifen ; ik jj ben daar rond 3 ure, de mensciien zijn afge i sloofd; M. Petrus, wordt mij gezegd : 1k heb vandaag nog I niet geëeten !?!??... Ja, en | gelijk ik ben,zijn er velen \ Aan 't werk zonder geëete te hebben !!! Dat j kwelt mij..'s Anderdaags ik vraag in Volks-j vtrheffing : Zou dat toch Vv'aar zijn ? Ja, wordt j mij gear twoord : Ja, want den dijnsdag is voor 't Werkvolk een zware Vastendag». Ik ga ' 't u uitleggen : Des Zondags knj^t raen 8 Broodkaarten voor 4 Personen ; den dijnsdag : avond krijgt men 3 Brooden tôt Donderdag : achternoe»; dan 2 tôt zater lag ac iternoen; ais j dan 3 Brooden voor Zondag, Maandag en . Dijnsdag; maandag avond blijft nog eenknoeb- j beken, en dat is voor de Kinderen;de vaders en ï Moeders iijden honger voor hun Kinderen. WBSËÊi»"'* we^en zVn er !'n ParK die | vallenvanflauwte. — Is dat toch waar ? — Zeker isda' waar, Mijnheer; er moet im- ' mers aile weken twee duizend frank gespaard worden op de Voeding; van dees week af, al j die een smokkelvvinkeiken houdt, krijgt 2Broo- | den en 3 kilos patatteren min. | En dat gebeurt in Aaist ! Is 't niet om in den grond te zinken van schaamte ? Arme Werklie-den van Aalst ! Zou dat ooit gebeurd zijn, met de gedachten en voorsteilen der Kristene De-mokraten ? DAENS. HET KLUIT]ES WERK ingsricht ®m in kleine Burgerij te helpen, heeft te Lakan een hulpgeld van 6000 fr. bekomen van de Gemeente. Persoonlijke Dienstplictit in Engeland Lgr D«n 2 Maart aaast. ziillen elf klaseen va* lt6i t»t 1997 •»" V eroep«» worden v#*r de* SoMatenëie*»t. bakkurs, btielgenoten, Neeringdosners Uwe toekorast wordt bedreigd, en ge zwijgt! Waar-om ? Is het om de Godsvrede of zijt ge moedeloos ? omdat gy uw bedryf ganseh of gedeeltelijk hebt moeten staken ? Het oogenblik is gekomen datlar ger goedsmoedig bliiven toezien, lafheid zou zijn. Wij hebben voor Ellchttereddenwatnogte redden is, en dat is ons estaan als Bakker na den Oorlog ; dit b^staan bedreigd is door "het ontstaan der ALGEMEENE BAK KERIJ. Wij hebben geen schuld aan den Oorlog, Waarom moeten wjier dan het slachtoffer van zijn, NU ^n na den OORLOG ? Men zal mij misschien zeg-gen, wat te doen, wat wilt ge ? ge /.iet de zaken al te zwart in, de toestand is maar tijdelijk. Laat mij toe, Vrienden, het te zeggen, dat gij al te gerustziit overonze toekomst. Moest ik u vragen waarop ge u steunt om te denken dat ailes na den Oorlog zijnen gewonen gang zal gaan, er zouden maar veronderstellingen biyven; want, weet het, wij leven in buitengewone tijden ; en dat er daar zullen buitengewone toestanden uit voortspruiten na den Oorlog, moet niemand verwonderen; welnu, ik vrees, gant men op dien weg voort, dat wij het eerste slaeht-ofier zullen zijn. Ge stelt mû twee vragen : 1. Wat te doen ? 2. Wat wilt gij ? Op de eerste vraag kan ik zaer kort zyn; ik zou wil-len dat wij, Bakkers, eensgezind zjjn om myne ant-woord op het tweede ernstig te onderzoeken en na goedkeuring eensgMind om voor de uitvoering te wer-ken.2* rraag : Wat wilt g^j ? Dat wij na den Oorlog zooais te voren aan ons Brood komen, met het behoud van onren kliinteel, en zelfs binst den Oorlog.iemogelijkheid eene korst Brood al werkende te verdienen, in plaats van te moeten ondersteund worden doo:de Stad. Er komt dus eene derde vraag by; ik zal ze beant-woorden zoo kort mogeljjk; aan J, Vakgenooten, le oordeelen : Om reden dat het Brood der Behoeftigsn door som-mige Bakkerijen geleverd, te wenschen laat, is men zinnens over' te gaan al het noodig Brood in de-zelfde Bakkerij voor de Behoeftigen te laten voort bretgen. Zal men daar met dwelfde grondstoffen beter Brood voortbrengen ? Moest, men ons, Bakkers, laten bakken met dezelfde grondstoffen,zouden wymet onzen steenen-vloer-oven het beter uitbakken ? ik zegja, ge hebt het bew^js : vraag aan de heeren van het Bestuur van het Voe-dings Comiteit, aan de Sectioncairs en aan de Behoeftigen, wie er het beste Brood bakt der Bakkerijen, zy zullen het eens zijn om te zeggen het Brood der « Volksverheffing » met het merk V V H, omdat ze op eenen vloer bakken zooais wij. Waarom ons dan niet allen laten bakken ? De grooie moeieiijkheid is dat hat Brood voor da Ba-hoeftigen dezelfde grondstoffen niet zy u als voor do niet behoeftigen, Waarom dat verschil ? Dat men éen sotrt van Br««d make. Waarom altijd aan de Behoeftigen doen veelen, dat ze ondersteund worden ? Ziehier dus myn voorstel, leest en overweegt ; zegt niet het Ican niet zijn, zonder grondig onderzoek. 1. Aile Brood van Behoeftigen en niet Behoeftigen wordt van dezelfde hoedanigheid, door eene alge-meene mengeling. 2. D« Behoefiigen krygen, even als de niet-Behoef-tigen, broodbons van éen kiln met biizo^der kentee-ken; wuarmede zij naar beliefte zich'brood aanschaf-fen waaT zij willeri, ook volgens zij het noodig hebben. 3. Do Bakker zal de broodbons "met bijzonder ken-teeken voortkomende van Behoeftige Kliënten ze in-dienen en cv kosteloos meel voor ontvangsn en tevens als loon4 1]2 centlemen per kroodkaart die hy inle-vert.Wat zyn nu de voordeelen van dit stelsel ? 1. Het Brood wordt allen ietzid'BR voor Behoeftigen en niet Behoeftigen, dus valt veel misnoegdheid weg. 2. D«or de Behoeftigen ook rantsoen-bons te geven en hun toe te laten er mede te gaan bij den Bakker die ze verkiezen, verknjgt men niet alleenlijk een na-tuurlijkere gang der zaken, maar het laat ook toe, merkelijke besparingen te doen. 3. Daar door mijn stelsel aile Bakkers terug in be-zit komen van hun kliônteel van voor den Oorlog, zullen velen die hun bedrijf moeten laten varen hebben, en ondersteund worde» door het Comiteit. nu zeit' hun korst verdienen, dus weer min uitgaven voor de stad, en die zijn grooter dan men zich missehien voorstelt, want het getal gewezen Bakkers die onderstand ge-nieten, is talrijk. 4. De manier van behandeling der Behoeftigen is veel rneer kie-sche , min verneaerendvoor on» Volk. Daar ze met mijn stelsel in de Buurt bij den Bakker hun Brood kunnen bekomen en ze daardoor cok dagelijks verscb Brood zullen hebben, dit oofc zal veel bijdragen, voor al in den zomer, tôt de deugd van het Brood; te meer dat de «rondstoffen niet vaa 1* kwaliteit zyn, Een géwezen Bakker, Over den Oorlog. Geen avans, van weerskanten : Rijsel hevig beschoten door de Engelschen ; huizen en verschansingen vernield, van zelfs, maar bepaaldelijk geen verandering ; artillerie-gevechten tusschen Maas en Moesel, ook in Lotharingen en in de Vogeezen. In den gevechts sector van Bouchout lOscheuten van zwaar kalieber naar Belfort. — Aan 't Kanaal van Passchendale heeft het Duitsch geschut een ontploffing verwekt in een munitiekamp. In de Panne zijn door de Duitschers overvloedig veel bommen gewor-pen. Aan den IJzer op d'hoogte van Steenstraete is ge-weldig geschoten (zie de Landkaart en den Atlas). In Champagne hebben de Duitschers 4officieren en 20 man gevangen. Op den heuvel Le Mesnil en Navarin is een geweldigen Duitschen aanval afgeslagen. KONSTANTINOPEL schrijft, en de Turksche passan-ten zouden den nagel kunnen op den kop slaan : Op al de Fronten weinig of geen verandering. (Zie den Atlas). Nog een soort van bedriegerij T'Aalst wordt sedert lang niet meer rondgegaan voor 't Lltf~ i dadigheldswerk. Nogthans blijft 't Plakkaatje aan eenige huU«n «hangen.. Dattrom moet ge pinne en wrek zijn. Iterdersem- %% ieze De naam van 't verdronken Schipperinneken is Augusta Van den Bossche, haar Ouders bevaren 't Schip Adana, Antwerpen; 'tlijk nog niet gevonden is. 'T BOSCHVELD' ! 'T BOSCHVELD ! len modierrivier, ©nbegangbaar ! DE G^STHUIS\0\T Is dat Boek nog te koop ? Ja, aan 6 cens in Aalst genomen. En 't Verhaal is volledig in éen aflevering ? Ja. - De beste troost tegen verdriet is 't werk. Bijna geheel Aalst is werkeloos. Nu moet de troost zijn : Leeren ! Leeren ! In de Huishoud-scholen, in d'Avondscholen. In ons Lokaal de VOLKSVERHEt FING fe 't gedurig School.. Hoe droef niet te kunnen lezen of schrijven ! Menschen van 30 à 40 jaar kunnen nog leeren lezen en schrijven, gelijk de Kinderen.. Vreem-de talen leeren is ook een groote schat. In 't GROEN KRUIS geeit de Bestuurster der otadsscholen fransche les voor 't Vrouwvolk, elken maandag en donderdag, kosteloos. In « Volksverheffing » elken achternoen Leeszaal; elken Zondag van 9 ure Studiekring om te leeren Artikels schrijven en Redevoeringen uit-spreken.Ons Pensioen. Ja geiiefde Ouderlingen, uw Pensioen !... Te Brussel zijn ze beginnen uitdeelen van over 14 dagen ; Ik zou gaan zien, maar Brutselisafgesl«ten... Zoehaast er Pasporten gegeven wor-den, ben ik er. OvAi'iiirlAgttt Een der braafste en verstandig-^ ,s " ' ste Fabriekwerkers onzer Stad, de oude Natus GOEMAN, mijn bijzonderen Vriend, Kristen Demo-kraat uitmuntend ; Woensdag avond van Gent komende, ik hoor dat hij dood is... In 'tvolgend Nr zijn herdenkenis. Uit-vaart en Begraving in Mijlbeek-Kerk, Vrijdag om 8 ure. ,Aalst — i>isjsdag>'. % De Denderwaters staan drabbig en bedreigelijk. — Meer dan 40 Aalstenaars hebben 20 marken boet, om verbodene Holland-sche Qazetten gelezen te hebben. — Zaturdag zijn al da Viggens ter Markt met hunnen kerstenbrief moeten komen. — Strijden is beminnen, wanneer de strijd niet om ons ik en onze kleine majesteit, maar vvel meteerlijke middelen om de Waarheid en het Recht wordt gevoerd. (Levenswijding, door Pater J. V. De Groot). — Onze Godsdienst moet ons leiden tôt de aanbidding des Lams (id). De Waarlieid vermt den vrijen Man (içb).j .y»; Aalst. — Woensdag. Golus, woedenie en stormende wind. D« Dender die bedreigelijk hoog staat. — Pastoor Nuttinck van Herdersem gaat naar St-Gillis-Dendermonde. — Nog 2 Trams rijden uit Aalst naar Assche. —Te Gent is groot gebrek aan Brood. 't Voedings-Kemiteit îuistert naar de Bakkers niet. Ken botsing in te voor-zien.Naamlooze Vennootschap tôt bereiding van Melkprodukten » HOLLANDIA » Bergemeerschestraai, 20, Aalst t evering aan huis twee maal daags van Melk, Boter en Eieren Gepasteurizeerde voile Melk n verzegelde fîesschen, Bijzonder aanbevolen voor Kinderen en Zieken, Flesch i Liter fr. 0,30 » 1/2 » " 0,15 Gepasteurizeerde voile Melk per liter uitgemerten 0,24 » 1/2 liter » 0,12 Roomboter, fijnste kwaliteit In pakjes van 1/2 kilo ) » » » 1/4 » ) IAlle dagen versche Eieren. Onze artikelen zijn gegarandeerd : zuiver, versch en ve» ,;rlma kwaliteit. Wij maken er u attent op, dat al onze Melk gepasteurlzeerû Ils, dat wil zeggen, behandeld volgens de metbode van den be kenden Dokteur Pasteur, waardoor aile schadelijke microbes en bakterien vernistigd worden. îièf 5 ta <g* ID 53 g. » 3 5'3 [PJ 3 S S'a » O ^ mm ^ o » * s i: ?">i » o. » » rt *ln3 ^ «■a < ^ © 5* §• B S: S»w ffc a r* 2 S 8 air cm S 2» oïl ■ n m i ? > £ B M rt Cl 1 f £ s g < § m " ^ & g 5 ® m g- » Sz8 O a. ro u Si £ m <» m jq n <r * ® o3 ' 3- » 5 « If! § g- 2. S* sa 3 » • s s 3 5r 6 & I S r* ~ S® 5 G | 23 g • a* ar K S an |sl < S a ^ n Qw iSî s.h3e = 2|n. 3?< 0 o &g| »ïllr g- » £ Cf A -T* •Ig" I? an «B> 1 ® g A a> & PS

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De werkman appartenant à la catégorie Christendemocratische pers, parue à Aalst du 1872 au 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes