De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem

1861 0
01 septembre 1918
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 01 Septembre. De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/zc7rn3186p/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

De Wevelghernsche Kerels ! Beheer : Jules VERVENNE, serg.-branc., Z 98 Amb, Nieuws uit Wevelghem te zenden aan : Georges HERPELS, serg.-four. Z 3g, 2 Cie. Nieuws over de Wevelghemnaren in 't leger, alsook aile geldelijke ondersteuning, te zenden aan : Raymond HOLVOET, Z 76, P.A.V. WEVELGHEMSCHE KERELS! 33 reken gecensureerd Wevelghernsche Kerels ! dit bladje is het uwe ; het wil leven met u en voor u ; het wil in uw vreugde en lijden deelen, u vertroosting en moed brcngen ; het wil u spreken over uw gemeente, uw ambacht. uw familiën, uw dorpgenooten; het wil u geleiden langs de baan van esr en plicht, van « «iigen schoon» en «eigen werk» en van u zelfbewuste en zelfstandige mannen maken. Dit ailes zal het doen indien ge het ontvangen wilt aïs een boezemvriend, indien ge het mededeelt wat u het naast aan 't hart ligt, indien ge betrouwen stelt in zijn goeden wil. Eensdags toch moet de oorlog eindigen, eensdaags keeren we — met Gods hulp — naar ons geboortedorp terug. Laat ons niet terugkeeren zonder elkander van na-derbij te kennen, zonder éèns te zijn in denken en gevoelen en werken en streven. Met onverbreekbare vriendschapbanden vereenigd en bezield met de edelste ge-voelens moeten we onze blijde intrede ter gemeente doen, en van de Wevelghernsche kerelsmoeteaaweldoenden invloed uitgaan ter eere van ons Belgenland, ter grootheid van on3 lief Vlaanderen, ten goede vati ons zoo duurbaar Wevelghem ! Jules Vervenne. Die slaapt in den zaaitijd en vindt geenen maaitijd. SCHOON SPREKEN. Gedurende deze droeve oorlogsiaren kwamen wij in aanraking met mannen her-komstig uit aile gfwestenvan het vlaamsche gedeelte van het land. In die omgeving wierd onze taal min of meer veranderd zoodat zij bij velen eu meer en meer aan de algemeene Nederlandsche taal gelijkt. Ditis loffelijk. Men mac; veranderen,zoo het maar in een goeden zin is. Wevelghem-naren ! trachten wij zooveel mogelijk onze taal sierlijk en.7uiver te sprekea ! Die eenvoudige betrachting zal aantoo-nen dat wij in ons binnenste een schoon ideaal bezitten ; onze zucht naar een weinig geleerdheid, naar hooger leven, naar taal-eenheid, zal stralen door onze sierlijke taal. Innig gaat deze gepaard met de wel-gemanierdheid, de welvoegelijkheid die aan deftige mannen eigen is, want grove klanken en slechte uitdrukkingen worden verbannen, terwijl de woorden in de heer-lijkste geluiden en spreuken onzer lieve moedertaal uitgedrukt worden. Een schoone taal verwekt indruk en geeft overtuiging aan ons gezegde. Kort gelssden las ik : « Een persoon, die een goed lager onderwijs genoten heeft, is bekwaam zijn moedertaal zuiver te spreken». Zoo is het bij de Franschen, bij de Engelschen, de Hollanders.... bij aile be-schaafde volkeren. Zoo moet het oek zijn bij. ons Vlamin-gen ! Met zooveel dorpsgenooten besprak ik dit ; allen waren het eens met mij om te beweren dat een algemeene taal moet aan- Nummer I Door de krijgsoverheid toegelaten Nr 18951-31-8-18 September 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De Wevelghemsche kerels!: door en voor de oud-strijders van Wevelghem appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à Alveringem du 1918 au indéterminé.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes