De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

316 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Août. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/k93125rm1m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^.5T~ ¥" J ^"^1 • Ç - Voornaamste huis der Stad voor kleederen jfM k\ lH' den Ullîant «emaakt' «n °p maat voorHee*». Jongelingen \w ^ en Kinderen. Rouw- en Ceremoniekleederen in 12 uren. 2*ÊËjsLË^SbsSm£ Donkerstese '12-14, Gent Rcgenmantels (imperméables) Meubel- en Billardlaken Huis Gesticht in 1£02. - - Ziet onze uitstallingen. — Vergelijkt onze prijzen MUZIEKDRUKKERIJ VERLICHTING. Vraagt bij uwcn winkelier de puike I LEES T JAN BOUCHERIJ jes. - Bougies - Glaaskens en vetjes - | Java Koflies en leRRere ineen Fiandria's Noveiien HOPLAND, 22 Verder alleriei bazar artikelen. i , verpakt van antvverpen. JIJI FS MIDY Ant. van den Bjggelaar en C 159 nummers _____ 1/1 n 1 (a » Stoomkoffiebranderijen te Esschen (Bel- ^ ,11 42, Vredestraat, Berchem (AntWerpen). gië), Roozendaal en Breda (Holland). . . Graveeren en drukken van g ; * ' Altijd voorhanden liederen, pianostukken, koor- « gij zult in 't Vlaamsch uw waren mer\en » ter drukkerij ... 1 1 • 1 j. « t z°l heinde en ver ons aanzien sterhen » __ w partijen, klavier- en orkest- CEBOD ïAN DEN Vla„,nc. PLANTYN partituren, enz. sigaren & sigaretten « de leeuw van vlaanderen ,, «aswwwauf':-, - I/ADTC I/ACCTn i A T* riiT Levering op aanvraag van aile vlaamsche flujs COUCK, Kortlïjkstraat,' 170 MEENEN. b' KUKlt KOtMRAAT, GENT. muziekstukken. " ' en bij de voornaamste boekhandelaars. Jean Qrâf CH ZOOÎl Druk-en Steendruk^Papierhandel voor HEEREN en DAMEN OPVOljBf • KHREL BILLE8"FBETI(I LIMBURGSTRAAT, 26, GENT. n „ , St.-Jacobsnieuwstraat, 20, GENT RECHTOVER ST. BAAFS llfiSllMlÉfM ^ $TT \ " VUumJ*™ ^ Telefoon 1943. VERZORGD WERK. WONDERBARE GENEZINGEN geel bandelien waarop de zWarte LeeuW van droog en nat Zilt, Roojonk, Dauwworm, g. (i - staat, Vormen een prachtig assortiment lefy- Distel, Katrienwielen, Nagelgaten, Beender- jpg i^lpyiWiSp ^filt > ,, VOOR UW PORTRETTFN ziekten, Baardziekte, Jeukingen en aile ande- 4^ wi jtl n sigaren voor aile goesten en aan ver- uvv " VERMAARDE°« SINT-ROCHUS-ZALF. wMiaÊii^l schiUi^ P">e" • WEND U TOT HET HUIS V °I n w/e i n fga d ag en b e 1«d m t m en £5 N. 1 bandekens 7,00 p. h. In dezen van 100 Air 1<n ' eene volkomenegenezing.inge- j I ^GflRFTTFM N- 2 » I0'00 » (Havana) » 100 /Ail. LvC V>31UWC val van jeukingen, of indien de r WjjËgj I 'â l) w f ™ velziekte zich in hetbloed gezet f jyjM $ m ËWÊffM N. 3 » 10,00 » (Mexique) » 100 .«irrrr™™. a™ „ ~ heeft, moet men de Bloedzuive- «Jfl * I L JLJim M . , r AA _ , / rA MAGELEINSTRAAT, 17, GENT rendeParelsRobbrechtnemen / WKïfc'11, . I N. 4 » 15,00 » (Havana) » 50 zalffr. 125,en ' • ^ N'5 " 15'00 " (Mexique^ " 50 Verkloekt U ! Verkloekt U ! ve|'ende Parels Vlamingen, stevnt de mer\en waar en neemt zonder aarzelen den : tmdefsenp°st ^iLmmiir uw etgen taai op prijkt! i Verkloekenden Wonderwijn Baetslé Verkrijgbaar : apotheken Robbrecht, Ware- Sigaretten aan 0.20 fr. het pakje van I 2,50 fr. de flesch. gem; V. Van der Schueren, Sottegem; De & 25 sigaretten Beer, Nederbrakel en in aile apotheken. [R KE1ZER KARELSTRAAT, 54, GENT THEOBRO M A dira BE 1091 Marguerite Beanfays i ai &œa S 1 B W i ART DE pANNEMAECKERi Opvolger. Gediplomeerde Corsetmaakster een ideaal verkloekingsmiddel. THEOBROMA is altijd weldoende voor Burgstraat, 34, Gent. steurstraat, io, (bij st-Jacobs) opkomende jo îg>2 dochters. THEOBROMA is de besten krachthersteller Groot- en kleinhandel van aile inlandsche en GENT. van 't zenuwgestel, verkloekt en maakt goed bloed. THEOBROMA kost 3fr.inde vreemde specialiteiten. Keurslijven op maat van af fr. 15 N. V. Ckocoladefabriek DE BIEKORF |# tgjl MORISONS MEENEN. Waschmachien â $ ê jê â Wascht kanten gordijnen zonder een draad te breken. S*' , I |Zonder staaf^n «t midden der kulp. ^ Ja-gt het zeepzop door het waschgoed, van links naar rechts, van rechts naar links, van 't midden naar de buiten-lï^iy^ ii \\ kant, van onder naar boven en klopt het terzelfvertijd op " zi'ne se'lee'e oppervlakte. —'" '• ,JKiiiÉ^AiJLlAtalill 1 ?■! îrtJAn Wascht zonder afkoken in 6 minuten ! en werkt door zijne eigene zwaartekracht ! — Men wascht al zittende — Koopt HET VLAAMSCH PAK met Ik geef een nieuw MORISONS Waschmachien eene maand op proef in heheel Belglë en * ^etaal zelf de vervoerkosten heen en terug. Zwarte letters Chocol. Goede Hoedanigh. 500 gr. Purpere letters Smeltende Caraque Chocol. 100 gr. De Morisons Washer kan per maand of per week afgehaald worden. Roode » Chocol. Beste Hoedanigh. 500 gr. zi,veren >( Zwitsersche smeltende Chocol. 100 gr. Vràag het boekje nummer 519 met uitleg en prijzen aan Groene » Chocol. Opperbeste Hoedanigh. 400 gr. UAniPAlTP t AA ^ * . , . . Blauwe » Smeltende Cholade 380 gr. Gouden » Melk Chocolade 100 gr. J. L. MORISONS, 109. DâfflbrUggfiStraflt, ÀlltWôrpBfl. _ _ G E RM AN I A Herberg DE VOS Naamlooze Maatschappij Voor Levensverze\eringen en Lijjrenten te Stettin 9, ST.-BAAFSPLAATS, GENT Yl/Loopende verzekerin^en einde 1912 : 1 milliard 15 millioen 421 duizend jrank_. juist nevens den Nederlandschen Schouwburg 1^1 Cvlvl Idllilovll Tt d|/ClI Waarborgfonds einde 1912 : 507 millioen jran\. — GESTICHT IN 1857. Eigenaar : C. YSEBAERT-TANGHE. bij ko PENNINGA OPZICHTER : ALFONS SEVENS. Huis 9ekend voor den besten tripel van Gent St-Baafsplaats, 6, tegenover Rathskelder STFIJRSTRA AT 7 CFNT Vlamingen van buiten Gent, die de dagvertooning Oud studenten, studenten en Vlaamsche A11 , • r j i Vl ' f W in den Nederlandschen Schouburg komen bijwonen, « , r f. . t « Aile wenschehjke înlichtingen worden kosteloos verstrekt. en hun plaats op voorhand willen, kunnen zich per i n en, verg u ou ae e Aanvragen voor agentschap worden welwillend onderzocht. brief in voile vertrouwen toi dit adres wenden. EtHOÎ en Spljslls Den Rooden Hoed Klein Turkije, 6, Gent nabij de Koornmarkt en St-Niklaaskerk eigenaar Henri Van Waes-De Sutter. 26 KAMERS - ELEKTRICITE1T. GOEDE BEDIENING Open tafel om 12 en luren, des Zondags van af 11 ure, Groote zaal voor maatschappij en, pensionaten, enz. MATIGE PRIJZEN.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad appartenant à la catégorie Vlaamsgezinde pers, parue à Gent du 1910 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes