De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

240 0
15 janvrier 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Janvrier. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/445h98zz57/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vierde Jaamane Per nummer : 10 centiemen. Januari 1914. Wij eischen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool DE WITTE KAPROEN Wij eischen de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool. Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dcn van elke maand. ■ T lUUlilUVll U 11 Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. mijuuiui.1. T Cl OV/1UJ1ICJ1UC ucii 10 vaj IVerantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS Sieurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en bij aile postboden van Ket land. I H003ER LEVEN van 17 Januari 1914 kondigt aan dat Z. H. Mgr. de Bisschop van Brug-ge zijn instemming betoond heeft met het amendement Delbeke. Indien minister Poulet er zich nu toch tegen verzet, dan kiest hij partij voor enkele ver-basterde rijke Vlamingen. In dit geval hopen wij dat de Vlaamsch katholieke groep, in naam van gansch het Vlaamsche volk. hem de noodiae sn verdiende les zal aeven. ONZE NIEUWJAARWENSCH Met Nieuvvjaar is het de gewoonté, dat de noch op do prijsuitdeeltag, om in tegenwoor-bif.den een soort overzicht geven van het ver- digheid van den Koning, Frankrijk te hooren loopen jaar en de strijdende groepen een on- toejuichen. Slechts om de Vlaamsche kunstte derzoek van geweten doen. huldigen en het Vlaamsche recht uit te bain het overzicht, door de vlaamschgezinde zuinien was er geen plaats genoeg in het bladen aan 1913 gevvi jd, klin'kt de toon meest- feestpaleis en moestcn honderden menschen al persimistisch. geweigerd worderi. I)e hQudûig van de Vlaamsche votksverte- * * * genwoordigers bij de bespneking der léger- De Vlaamsche macht ? Wie daar nog aan wel, bijzonderlijk de houding van de \ laam- t.wijfelt, is ziende blind en hoorende doof. sche katholieke groep, met mannen als Van Maar zulken loopen er nog veel in Vlaande- Cauwelaert en Van de Perre aan 't hoofd, ren. Ge «hebt daar onder ander dien fameu- waarvan elke Vlaming beginsélvastheid en Zen professer van de Gentsche hoogeschool, kranigheid verwachtte, heeft veel ontgooclie- met name Polleke Vermeersch en 3.2 voile ling en bij velen zelfs ontmoediging ver- jaren oud. wekt. Hoe plezierig, als ge dien geleerde in de Wat baat het, zeggen sommige Vlamingen, « Patriote » als bewijs van de verfransching te blijven strijden ! We krijgen nu vlaamsch- jn Vlaanderen hoort vooruitstellen, dat ge gézinden in de Kamers; en noçhtans geen niets anders tegenkomt in Vlaanderen d'an enkele Vlaamsche wet wordt gestemd, 5:oofi3s Fransche gazetten. de Vlamingen het eischen. De kahinietskwes- Die beroemde professer is ook burgemees- tie wordt gesteld; de voordrachten wordcn in ter te Ertvelde; hij moet waarlijk goed op de den zak gestoken en de bro'churen verhuizen hoogte zijn van den toestand van 't Vlaam- nr.ar den zclder. De Vlamingen zijn eens te sche volk, dat,zijn vader rijk heeft gemaakl. meer gefopt. Dat hij eens de Fransche gazetten optelle die Dat is gebeurd met de legerwct; dat zal ge- te Ertvelde komen en dan eens op zekerèn beuren met. de amendementen Delbeke en dag den gazetverkooper vergezelle, die het zelfs met het wetsvoorslel tôt vervlaamsching Vlaamsche ëentenblad van huis tôt huis, van der Gentsche hoogeschool. hoistede tôt hofstede, van werkmanswoning Zoo klinkt het dro vig lied van veel Ylaam- tôt werkmanswoning, langs de nauwste we- sche strijders en van meestal de Vlaamsche geling van het ctorp gaat dragen ! strijdbladen. Honderddtiizen.den Vlaamsche centenbladen * * * worden dag aan dag tôt in "de verafgelegend-Toen ik in Februari 1911 met de heeren ste wijk n vjrsp. eid. Léo Meert en advokaat Wiltems bij burge- Onlangs h ad ik het genoegen in de druk'ke- meester Braun trok om hem over het nj van het Laatste Nieuws de laatste nieuwe Vlaamsch in de aanstaande wereldtentcon- rotatiepers te zien, of betèr d i aaneenge- stelling te spreken, en toen ik hem z gde, dat hechte rotatiepersen, die 30,000 nummers, elk hij met de overgroote macht der Mni>msche van 16 bladzijden per uur kunn.n leveren. En Beweging diende rekening te houden voor w ,.s er van overtuigd, in 't algvmeen is de het slau' n der wereldtentoonstelung, ver- Maamsche pers een betere handelsonderne- s< he. a een sceptisch lachje op zijn gelaàt mirig dan de Fransch-Belg'ische pers. W'ees De \ u.msche macht !!? fave'rtuigd, dat ck' Gazet van Antwerpen, Het Ik deecl den burgemeester opmerken, dat Laatste Nieuws en het Nieuws van den Dag ik door Maamsche macht nit t bedoelde de ;t.e Brussel, de bladen der Katholieke Vlaam- kracht dei Vlamingen op politiek gebied^ dat sche drukpers te Gent, z. b. v. De Landwacht, k heel goed wist, dat de Vlamingen op poli- De Gentenaar, Het Fondsenblad, De Volks- t'.ek gebied zwak waren, dat het verWQrven vriend, dan Het Handelsblad te Antwerpen, stemme»tal van Vlaamsche lijsten mij geens- de Gazette van Gsnt, enz.. enz. niet, zooals zins verwonderde; maar dat ik overtuigd was de meeste Fransche bladen in Vlaanderen van de ontwaiking van het stambewustzijn verschijnende, die geldeliijke ondarstenniiig in Vlaanderen, en van de onweerstaanbare d'èf politieke associatiSn noodig hebben om te dracht van de Vlaamsche strooming. kunnen bestaan. * * * Ten ander, wilt ge weten of ten dagblad Dat het Maamsche stambeiwustzijn ont- lezers telt. ge moet niet ikijken of er een ge- •waakt is ? kende naam onder het liôoftartikel staat. 1913 gaf ons dri© gewichtige voorbeelden. maar wel of er veel aankondigingen in te Ten eerste, tijdens de bespreking der leger- vinden zijn. 's Zondags verschijnt de Gazel wet, werdeii duizenden en nog duizenden van Antwerpen met 10 bladzijden publiciteit. kaarten, dagelijks uit aile hoeken van 't En werpt eens een oogopslag op de publiciteil Vlaamsche land naar het bureel der Kamers van Het Laatste Nieuws, de Landwacht, de gezonden. Spijtig genoeg, dat. geen enkel Nieuwe Gazet, enz., enz. Vlaalnsche volRsvertcgenwoôrdiger het juist Laat professor Vermeersch maar klappen. getal d-r toegekomen kaarten aan den minis- Geen enkel groot handelshuis, — hoe ver- ter vroeg. Men zou zeggen, dat de Vlaamsche franscht de bazen ook zijn, — of ze betaler volksvert-egenwoordigers somt.ijds zolf ver- . zeer veel voor de publiciteit in de Maamsche vaard zijn van de Vlaamsche strooming. In bladen, omdat ze die bladen noodig hebben. aile geval, door De Witte Kaprosn werden omdat ze weten dat de VladÈosche blader 117,000 gevraagde legerkaarten verzonden. meest lezers trekken en dat het getal lezers Ten tweede, de- huldebetooging Hugo Ver- van dag tôt dag aangroeit. riest. Ni ttegenstaande de tegenwerking der * * * geestelijkheid, de afwezigheid van goever- In de katholieke gazetten vindt ge tegen îieur, ministers of andere officieele kopstuk- woordig het bericht dat drie liberale bladen ken, trokken duizenden en nog duizenden Echo d'Ostende, Economie van Doornijk, er Vlamingen uit aile oorden ter Vlaamsche be- de Journal de Mons g >storven zijn, en d( d 'vaart naar 't verafgelegen Ingoyghem. dood wordt natuurlijk toegeschreven aan lie Ten dercle, het reusachtig feestpaleis der sterven van 't libéralisme ! G-'ntsche wereldtentoonstelling geraakte nooit Mis ! vol, noch voor de Fransche kunstfeesten, Het is onbetwislbaar, dat de Fransch-Bel \vaarv-:or gratis duizenden kaarten werden gische pers een gevaartijke mededingin< ii;tg s 11: noch om het Tournooi te bewonde- krijgt door de... Fransche bladen. Al de Bel j n, noch om Carpenticr-Wels le zien boxen, gische heeren... en dametjes, die Fransch le I zen, en die gansche dagen hun hoofd vol ge-stampt worden met la belle langue, le plus beau pays du monde,het land der beschaving, der kunst, der wetenschap, — beg'innen stille-kens aan logiek te worden en vervangen heel eenvoudiglijk het Fransch-Belgisch blad door het Journal de Paris, Matin de Paris, Le Figaro, La Libre Parole, enz., enz. Ge moogt gerust zijrij als we 't hier bene-den nog enkele jaren kunnen uithouden, zul-len we andere toeren bcleven en zullen we veel Fransche bladen, zoo goed in Wallonie als in Vlaanderen een zachten dood weten sterve'tc-^n vvare de bissc-hoppen, ofwel de polieera 116 L^ciatiën, ofwel la belle France zelf lust gevoelden om er van jaar tôt jaar meer aan op te offeren. * * * Vlaamsche broeders, de harten dus om-hoog ! In de plaats van ontmoedigd te zijn, moet ge meer dan ooit hoogmoedig worden. De tijd dat in ons eigen streek de rijke stan-den een Vlaming aanzagen als een knecht of een meiel, als een boer of een ezel, als een onbeschaafde of onwetende, in één woord, als een minderwaardige, — die tijd geraakt over. Als men tegenwoordig van groote letter-kundigen, toonikunstenaars, schilders of beeldhouwers klapt, — dan zijn er vlaamsch-gezinden onder; Als men tnsschen de hoogleeraren groote geesten prijst, — dan zijn er vlaamscligézin-c '• onder; Als men in gelijk welke slad naar genees-heeren-speciatisten vraagt. — dan zijn er Vlaamschgezinden onder; Als er in de Kamer groote vraagstukken aangeraakt worden en sprekers zijn, waar-naar geluisterd wordt, — dan zijn er Maa.mschgezinden onder; Als ge in cte groolnijverheid mannen vindt die fortuinen verdi.enen en als menschen-vrienden genoemd worden, — dan zijn er Vlaamschgezinden onder. Geloof me, zelfs in de tweede Mas op de treinen reizen er abonnenten, die Vlaamsch spreken onder elkander en tegen de wach-1ers. en ook heeren met lederen handschoe-nen aan en een verschen halsband gebruiken de Maamsche taal. En wat wel het bijzonelerste van al is, in 't jaar 1913 vergaderden te Oostacker 800 Maamsche studentinnen en de een Vlaamsche vrouwenbond verrijst na de andere. #** En waarom zijn we dan niets in ele politiek ? Omdat het tegenwoordig kiesstelsel het juist gepast middel is, om het kliekje der frànskiljons, — alias aristocraten en g td-schuimers, — in de Kamer te houden. Het tegenwoordig kiesstelsel heeft als eerste doel : Het partijbegrip versterken. Het is niet meer v< ldoende in Belg'ië den tit 1 van letterkundige, kunstenaar, gedachtenzaaier, g'eleerde te dragen. Dat is in België slechts een voornaam : Kost wat kost wil men u daar een polilieken achternaam bijplakken. Ge moogt niet meer stemmen voor personen, ge moet stemmen voor partijen; immers het panacheeren is verboden. Maar een gedachtenzaaier, een denker, kan een nieuwe partij stiehten ? Onze politieke ' » gaillards » hebben een prachtig remedieiken uitgevonden, om iemand, die met die ziekte behebt is, te genezen. Ze hebben de kieedis-tricten zoodanig verdeeld elat er geen middel 1 is voor een kleine partij om er te komen, dat ; zelfs de oppositiepartijen zich meesttijds moe-ten samenwerpen, willen zij aan een zetelken geraken, en dat liet samenwerken der socia-listen en liberalen het beste middel is om de : katholieken geen stemmen te doen verliezen: 1 Ge moogt ta Vlaamsch-België met 200,000 ! Vlamingen zijn van dezelfde meening, nog t kan het gebeuren, dat ge geen enkel zetel kmit bemac-htigen. In den tijd waren de chris-ten-democraten in Oost- en ^"est-Vlaanderen G0,000 stemmen sterken ze hadden... écn ver-î tegenwooreliger. Ten slotte, de » derniers des Mohicans », die in de associatie's het goed en het slecht weder maken, hebben een laatste middel uitgedacht, dat de menschen, die zich bij eeai partij laten inlijven, in die partij toch niets zouden te vertellen hebben. Dat laatste mid-delken is het hoofdvak boven de lijst. Zuo wordt België geregeerd door enkele persone" die zich zelf afvaardigen en feitelijk onafzetbaar zijn, en die in geenen deele de gedacliten of de verzuchtingen van 's lands bevolking begrijpen of verdedigen. Moet dat blijven duren ? * * * Ten eerste, geloof niet, dat het parlementarisme almachtig is en een denker in de Kamer moet zitten om een richting aan zijn volki te geven. Ten tweede, vergeet niet, dat de meeste menschen niet alleen onverschillig, maar vies geworden zijn van de politieke drijvers, vvaaronder men van dag tôt dag meer zwalp-eiers ontelekt. Ware de stemming niet ver-plichtend, zeker bleven de twee derden der kiezers te huis. Noclttans, elkeen weet dat duren een schoo-ne stad en blijven duren nog een veel schoo-nere.Het Vlaamsch stambewustzijn, dat dag op dag aangewalckerd wordt, niet alleen ctoor een o'veral verspreide dagbladpers. maar ook door honderden weekbladen en tijdschriften; niet alleen door de Vlaamsche meetings, die week aan week worden gehouden, maar ook door de ontelbare voordraelitavonden, inge-richt door de Vereeniging van letterkundigen, door de hoogeschooluitbreidirigen,. door de honderden Vlaamsche vereenig'ingen, krin-gen en gilden van aile kleur en g'eur, — zal eens ook in de politieke wereld den rotten boel wegstampen. 't Is nutteloos echter u aan een onrijpe vrucht ziek te eten; het rijpen duurt toch niet lang. De vierde politieke partij, de tusschenpar-tij, die feitelijk in ons land reeds bestaat en die in 1912 aan de katholietoe partij de onver-wachte zegepraal bezorgde, — maar die nog niet is ingericht, — zal plots daar komen en overwinnen. • Het eenig'e middel, om het opkomen dezer partij. die zal g'eleid en gesteund zijn door aile radikale Vlamingen, te vertragenl 't is dat de katholieke Maamsche groep leere de Vlaamsche kwèstie boven de kabinetskwestie stellen. Doet de katholieke Vlaamsche groep eenTriinisterie vallen, dan mag hij overtuigd zijn, dat het gevallen ministerie door een ander katholiek ministerie zal opgevolgd worden.Dat de Maamsche katholieke groep dezen moed verwerve, is de hartelijkste nieuwjaar-wenscli van De Witte Kaproen. ALFONS SEVENS.. H El LIGE VRlJHEID Ze zijn opnieuw bezig met in naam der hei-lige vrijheid ons volk te trachten te worgen. 't Is in naam der vrijheid dat ze voort in Vlaanderen in de lagere « onbetalende » scho-len het Vlaamsch als voertaal en in de « beta-lende » lagere scholen het Fransch als voertaal zullen gebruiken; 't is in naam der heilige vrijheid dat ze voort onze toekomende Vlaamsche moeders zullen ontaarden en verbaste-ren en een geestelijke ontwikkeling geven, die beneden ailes staat. Ondertusschen heeft de Vlaamsche huisva-der de vrijheid niet voor zijn kind een lagere school, een middelbare school, een hoogere nijverheidsschool, een hoogeschool te bezitten, waar zijn kind in 't Vlaamsch kan studeeren en daarnevens als tweede taal het Fransch aanleert. Om het zoover te brengen zal de Vlaming weldra gedwongen zijn in Vlaanderen op eigen kosten « Vlaamsche scholen » in te richten zooals de Duitschers hier « Deutsche Schiile » stiehten. Slechts voor de Franschmans en de frànskiljons bestaat in Vlaanderen de heilige vrijheid ! DE WITTE KAPROEN.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad appartenant à la catégorie Vlaamsgezinde pers, parue à Gent du 1910 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes