De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

262 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mai. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/v97zk56j0w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Viaamscii strijdblad. — Yrerscliiinende den 15d n van elkc maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS >,eiirsiraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in cille postkantooren en bij aile postboden van het land. VLAAMSCH! O lieve moedertaal, men heeft u wreed [bestreden; Men heeft u schande en hoon op 't voor-[hoofd nêer gedrukt; Men sloeg de slavenboei u om de frissche [ledên, En hield u onder 't juk gebukt. Maar 't nijpend slavenpak, en de opge- Idrongen keten Hebt gij met reuzenmoed, Na lange jaren wêe.van 't vrije lijf gesme- [ten, En nêer getrappeld met den voet. O ja mijn zoete taal, zijt gij niet vrij gebo- [ren ? Zijt gij geen echte spruit van echten [noordschen stam ? En hebt gij ooit uw aard, uw edelheid [verloren ? Schoon men uw recht en vrijheid nam, Zijt gij niet steeds de taal door Maerlands [kroost gesproken ? De taal die d'oorlogskreet, Of 't lieflijk zanggekweel, of schuimend [waterkoken, In 't lied te talen weet ?.. O t echte Vlaamsche lied,op vlaamschen [grond gezon^en ! Wat is het wonderschoon, wat klinkt het [blijde en rein ! En 'k weet geen aardsche klank, geen [zang van vogeltongen, Die mij zoo lieflijk is, geen één! ! En daarom is 't, mijn taal, dat gij zijt [wêergerezen Gelijk een frissche maagd, Gelijk een koningin nooit werd genceg [geprezen, Die kroon en scepter draagt. AL. DE CARNE. V(amiqgen,opi)ieiiwDaarH Op 19 Juli 1914 zal het Feestpaleis te Gent zoo vol zijn als voor de onvergete-lijke opvoering van De Schelde. Edward Keurvels komt met een or-kest van 114 man en 800 zangeressen en zangers uit Antwerpen, waarbij 80(i kin-derstemmen uit Gent zullen gevoegd wor-den, de Rubenscantate uitvoeren. Vooraf wordt de kindercantate De Wereld in ten gehoore gebracht. Alleman moet opnieuw op 't dek en in aile Vlaamsche vereenigingen dient de propaganda ingericht. Vooruit, mannen van Deynze, Kortrijk, Everghem, Aalst, Ninove, Assenede, Eyne, Somerghem, Brugge, Laethem, Eecloo, Caprycke, Brussel, Lokeren, Si-naai, St.-Niklaas, Temsche, enz., enz. Een nieuwe Vlaamsche wapenschouw wordt gehouden ! Binnen enkele dagen worden de plak-katen uitgehangen. Die er verlangt of met inschrijvingslijsten wil werken schrij-ve een woordje. Er zullen 2000 genummerde plaatsen zijn aan fr. 2; 8000 genummerde plaatsen aan fr. 1: 3200 genummerde plaatsen aan 0,50 fr.; 10,000 staanplaatsen aan 0,25 fr. Men kan van heden af kaarten bespre-ken bij de inrichters H. Meert, Spiegel-straat, 20 Gent en Alfons Sevens, Steur- straat, 7, Gent. ■ ♦ — Het is onmogelijk aan de nieuwe abon-nenten nog het Januari- Februari- of Maartnummer te bezorgen. Te beginnen van April tôt einde 1914 aanvaarden we nieuwe abonnenten, recht-slreeks op het bureel genomen, aan fr. 0,85. Negatieve Politiek. Een drietal weken voor de verkiezing was ik te Brussel in gesprek met een Vlaamsche geleerde en kunstenaar, voor wie ik de grootste achting heb. Hij sprak mij natuurlijk over den kies-strijd, dien ik te Gent voerde, zonder den minsten hoop gekozen te zijn. Hij bewonderde mij, omdat het mij nooit afschrikte, noch te Turnhout tegen Venteylen, noch te Gent tegen Dauge, noch te Assenede tegen Vermeersch.noch te Gent tegen den taalverrader Siffer en de verfranschte Ifliek der associatie, den strijd aan te pakken. Ik antwoordde hem : « Het is klaar, dat, indien ik een politiek mandaat beoogde, ik een anderen weg moest gevolgd hebben. Doch ik voel 1 geen geestdrift voor de politiek, die zoo laag, zoo vuig en vuil wordt gevoerd. Ten i andere, voer ik te Gent een kiesstrijd die 1 negatief is voor mij, wees gerust, er zal een positieve uitslag zijn voor den strijd 1 van mijn leven, voor de Vlaamsche Be-weging. De overmoed van de katholieke partij in \t land en speciaal te Gent dient gebroken. Ze hebben een les noodig. Ze l moeten en zullen te Gent minstens 5000 ! stemmen verliezen ! h [ * * * i De les is er ! Ten eerste, waar verliest de katholieke regeering het meest stemmen ? t Niet in 't Walenland,maar in Vlaamsch î België. Ten tweede, in welke arrondissemen-l ten wordt ze meest achteruit geslagen ? , In de arrondissementen Gent-Eecloo eti Aalst, waar de Vlaamsche Beweging, rechtstreeks deel maakt van het strijdpro-gr'amma der kristen volkspartij. In Gent-Eecloo bekwamen in 1914 de katholieken 87.786 ^emmen en in 1914: 82.241, 't zij een verlies van 5.545. Hun verlies is natuurlijk veel grooter, aangezien ze cok hun deel in de nieuwe stemmen kwijt geraken. De liberalen winnen 373 i stemmen en de socialisten 1343 stemmen. 1 In 1912 streed de Vlaamsche Blok met Plancqu&ert, Van Roy, Gocssens. Hij be-kwam 2643 stemmen. In 1914 had ik een verbond met Doussy en de Kristen Volkspartij. Wij bekwamen 4119 stemmen en daarbij behaalde De Bruyne, een vrije socialist, die in zijn ma-nifesten de Vlamingen opriep voor hem te stemmen, 1442 stemmen. De elementen, die in 1912 den Vlaamschen Blok samenstelden, stegen dus van ^ 2643 tôt 5561, de witte briefjes, die buiten-[l gewoon talrijk zijn, niet medegerekend. Te Aalst vielen de katholieken van 41,402.stemmen op 36,139 en de Kristen Volkspartij steeg van 12735 tôt 201 18. c_ De katholieken verloren in gansch Bel-j: gië 32.243 stemmen; in de arrondissemen-• ten Gent-Eekloo en Aalst, waar de strijd. op Vlaamsch gebied gevoerd werd 10802. n Buiten de redenen Van mistevredenheid, .n die het stemmental der katholieken ovsr-in al deden dalen, komt zich ontegenspreke-r lijk in die twee arrondissementen de mis-J_ tevredenheid der katholieke Vlaamsch- >1_ gezinden Voegen. lr" * * * Het schijnt, dat sommige voorvechters van den Poel te Gent, dat de penneknech-n- ten uit Het Volk, in hun dikwijls be-of zochte kroegen, en enkele politieke zee-veraars in den Gouden Leeuu) te Eecloo 14 den avond der verkiezing verschillende fit- Vlaamsche vrienden hebben uitgemaakt an en verweten. Het schijnt... Maar laat ons maar liever zwijgen. Als ge een hond een schop geeft, jankt hij ook, maar nadien wordt hij 1 koes. j Laat de jranskiljons en 't kliekje der . r Vlaamschhaters uit de katholieke partij een keersken aansteken, dat ik geen maand aan den kiesstrijd heb kun- ^ ^ nen offeren, dat de heer Robert Standaert i slechts een enkele meeting met mij j ■ heeft gegeven; dat de Katholieke-Vlaam-l sche Kiesvereeniging geen maand vroeger haar le nummer en geen week vroeger hàar 2e nummer heeft verspreid. f Met een beetje meer werk en een beetje < meer steun zou/ de zevende katholieke ] kandidaat Vergauwen getuimeld zijn en vervangen door den liberaal Lippens. 1 't Verstandigste ware, dat de voorvech- : ^ ters van den Poel en de penneknechten uit I Het Volk de les gœd in hun geheugen } prenten. De Vlamingen eischen : i Ten eerste, dat de volksvertegenwoor-j digers op Vlaamsch gebied hun woord 1 ^ leeren houden. 1 Ten tweede, dat de katholieke volks-vertegenwoordigers wat meer eerbied be- ] ~ toonen voor onze Vlaamsche voormannen < Van Cauwelaert, Henderickx en Van de 1 ^ Peire, dat de ministers den Vlaamschen greep niet meer als quantité négligeable i bïl^rodelen, en dat de katholieken den heer Woeste verbieden onze voormannen te lasteren. ) e Ten derde, dat de Broqueville een beetje min liefde voor de Walen en een ^ beetje meer eerbied voor de Vlamingen betoone. t_ Persoonlijk wensch ik er nog een vier-de punt bij te voegen : 't Wordt tijd dat n men naar Petrus Daens luistere en de , Kristen Volkspartij niet meer miskenne. We kunnen in de plaats van één maand wel eens lust voelen jgfir-in, jaar-uit poli-tiek te maken; en ook eens beginnen met vakvereenigingen, ziekenbeurzen, enz. in te richten. r Dus braaf zijn, katholieke franskiljons e en taalverraders ! ! Wij ook zijn hier in Vlaanderen ! n Ofwel, we geven u rendez-vous binnen twee jaar te Turnhout en in de arrondis-^ sementen Rousselaere en Yperen. I- ALFONS SEVENS. •y * >e Na den Kiesstrijd a.- m Prachtige uitslag. — De uitslag is nog prachtiger, als se weet hoe weinig tijd ik a- er ongelukkiglijk maar heb kunnen aan-in hangen. n- De eerste meeting greep plaats te Nazareth op 2en Paaschdag, 13 April 1.1. ln Daarna sprak ik nog op 19 April te ;n St.-Martens-Laethem en Deinze; op 26 April te Somergem, op 3 Mei te Assene-;1- de, op 11 April te Waerschoot, op 17 n- April te Semmersaecke, op 21 April te jd# St.-Laureins en te Somerghem, op 23 12. April te Eecloo. * * * trie- Druksels. — Ik liet 55.000 nummers is- verspreiden van De Daad, 10.000 num-h- mers van Naar den Triomj, 5000 strooi-briefjes 't En is maar een Vlaamsche ma-chinist en 5000 strooibriefjes Slechter dan in Congo. ers In Gent werd met plakkaten gewerkt. ;h- De strijd werd ingezet door een plak-oq- kaat : Ten strijde tegen de Dwingelandij ee- der politiek.e association. [oo Na mijn optreden op een socialistische ide meeting in de Handelsbeurs, waar de akt Vooruiters zich als schoeljen gedroegen, liet ik uitplakken : Eedje de Volksbescha-ver ver en Leugenaar Vooruit. t, Over de miskenning der Vlaamsche ij beambten verschenen de plakkaten : 't En is maar een Vlaamsche machinist en :r Slechter dan in Congo. ij Ondertusschen was het dagblad Het k Volk een gemeene veldtocht tegen ons i- verbond begonnen. Ik antwoordde erop rt met drie plakkaten : Vlaamsch en Vrij, ij Leve nummer 4 en De Laatste Truc. v * * * ;r ;r Onkostcn. — De onkosten van dien strijd beloopen wat mij betreft : (de demo-|e craten bekostigden natuurlijk hun eigen :e propaganda). Drukwerk fr. 784,45; aan-■n plakken fr. 139,30; ronddragen (tôt op heden) fr. 182,20; Postzegels, fr. 118,10; i- samen fr. 1223,05. lit * * ■* :n Steunjonds. — De eerste Antwerpe-naar fr. 50; voor De Daad, Antwerpen fr. r- 10; een katholieke advokaat, Gent fr. 5; d R., tolbeambte fr. 5; dat de Vlaamsche kunst zegeprale te Kortrijk fr. 1; J. H., s- Meirelbeke fr. 5; V. H., Becelaere fr. 1-;, e- P., Gent fr. 20; Dh., Antwerpen fr. 100; :n een Snellaert, Gent fr. 5; R. Standaert, le Balgeroecke fr. 100; Smijt ze buiten fr. 5; ;n van een armen letterkundige fr. 2; M. M. le fr. 10; T., Meirelbeke fr. 2,50; Vlaamsche ;n vrouwfr. 1 ; E. W., Deinze 2,50; K., Ant-:n werpen fr. 2; omdat de Broqueville zoo'n mooie brieven schrijven kan aan de Waal-;n tjes fr. 2; een treinwachter-flamingant fr. ;n 1 ;N.O.,Temsche fr. 200; uit Antwerpen, ;n een katholieke meetingist, op zoek naar nieuwe wegen en middelen in den Natio-:r- naal Vlaamschen taalstrijd fr. 25; onbe-at kend,Deurne fr. 20;Gyselbrechtegem fr. 1 ; ie J. V. E., Antwerpen fr. 5; J. S., het daghet in Vlaanderen fr. 5; adv. V. R., id Gent, fr. 5; D. P., Gent fr. 2; J. D. C., li- Antwerpen fr. 4; C. V. B., Brussel fr. 3; let een katholiek uit Brussel fr. 10; reiskosten in letterkundigen fr. 6; Vlaamsche tolbeambte fr. 1 ; twee vrienden uit den Waas-ns schen Polder fr. 3; N. M., Borgerhout fr. 10; een Aalstersche onderwijzer, fr. 5; een Aalstersche postbode fr. 1; V. B., en Gent, fr. 10; onbekend Antwerpen fr. 20; is- van Marie fr. 2; Groeningerwacht, Wet-teren fr. 10; Groeningerwacht Eeckeren, fr. 5; geen woorden maar daden fr. 5; D. R. Brussel fr. 2,20; J. E., Gentbrugge fr. — 25; Meirelbeke, nog fr. 4; treinwachter Brussel fr. 2; tolbeambte, hollandsche grens fr. 0,50;uit Stekene fr. 0,30 : Samen fr. 722. Qg Het te kort beloopt dus fr. 501,50. ik Uit ganscher harte dank voor het voort-in_ durend betrouwen, dat mij telkens uit aile hoeken van 't land wordt verleend. ja_ Die nog zijn penning wil storten om het te kort te helpen dekken, doe het ! te . . . 26 * * * ne_ De Vlamingen en de partijen. — Alhoe-17 wel deze kiesstrijd een groote vooruitgang te is bij vroeger pogingen (ik had 1023 voor-23 keurstemmeîi), blijft het toch een groote waarheid dat de Vlaming ongelooflijk verslaafd is aan zijn partij. De katholieke Vlaamschgezinde kan [ers geen strijd goedkeuren als hij niet in zijn lm_ partij gebeurt; (er zijn zeer veel witte 30-_ briefjes); de liberale Vlaming kan voor u niet stemmen omdat ge verklaart, dat, al-rjan hoewel ge als zuiver Vlaamschgezinde op-treedt, ge geloovige katholiek zijt, en de rkt denker ( ?) heeft liever voor Lampens te [ak_ doppen, omdat de sociale kamp breeder ncjjj is dan de Vlaamsche, Laat het cns maar rechtuit bekennen, c^e het Vlaamsch vooral is een leus, die op i politiek gebied nog zoo goed als onbe-T£n kend is en de breedheid van gedacliten is lj7a' in Vlaanderen heel verre te zoeken. * * * Vierde Jaargang Per nummer : 10 centiemen. Mei 1914.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad appartenant à la catégorie Vlaamsgezinde pers, parue à Gent du 1910 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes