De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

300 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Juillet. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/q23qv3dc3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vierde Jnai'srnnç Per nummer : 10 centiemen. Juli 1914. DE WITTE KAPROEN Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15d" van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. Verantwoordelij ke uitgever : ALFONS SEVENS SLeurstraat, 7, Gent. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in allé postkantooren en bij aile postboden van het land. Mijn dierbaar Volk. i'iijij uiv^i uaai v «Jirv. Hoe dikwijls heb ik niet gezegd en ge-schreven dat het Vlaamsch gevoelen, dat het Vlaamsch bewustzijn van dag tôt dag veld want bij mijn dierba^ar Volk, en dat, tôt in de verstafgelegene dorpen van Vlaanderen, trouwe harten te vinden zijn, die geestdriftig kloppen voor onzen hei-ligen Vlaamschen strijd. Een deel van mijn leven heb ik be-steed, om dat te bewijzen aan de hoogere geestelijkheid, aan de regeering, aan de zoogezegde leidende standen; aan al de-zen, die hoorende doof, die ziende blind zijn. die de oogen sluiten voor den was-senden vloed van de Vlaamsche Bewe-ging, omdat ze er van bevreesd zijn. Steeds hebben de zoogezegde leidende standen, in het verschil van taal, het be-wijs hunner geestelijke superioriteit willen daarstellen. Door het misprijzen der volkstaal toon-den zij hun verrachting voor dat volk zelf, dat zij als minder, als inférieur uit-riepen.Zij behandelden de Vlamingen als on-waardigen, wiens geld en geest zij be-stuurden, niet tôt glorie van ons ras,maar tôt profijt van hun zak en tôt behoud van de schandelijkste voorrechten. Langzamerhand is het volk ontwaakt. Die er, zooals ik, gansche dagen mee leeft, die gansch Vlaanderen moet door-trekken voor zijn brood, die weet het, en die durft, zeker van den uitslag, zijn dier-baar volk oproepen, om in machtige sa-menkomsten te bevestigen, dat het her-leefd is. Zoo hielp ik inrichten sedert een viertal jaren : Vlaanderen's Kunstdag, de Virginie Loveling- en Hugo-Verriesthulde, de Driedaagsche Muziekplechtigheid en nu de uitvoering der Rubenscantate in het Feestpaleis. Al deze plechïigheden hadden één hoofddoel : De wassende Vlaamsche macht toonen. En wat geeft het warmte aan het hart, a!s ge gansch Vlaanderen door, telkens weer als ge uw volk oproept, den weer-klank voelt ! Wat doet het deugd die hon-derden brieven, stralende van betrouwen en vlammende van geestdrift, en dan den dag zelf, die blinkende oogen en dien fer-men handdruk van al d;e Vlaamsche vrienden, die onbekend van de Vlaamsche leiders, met iever en toewijding ge-stadig arbeiden aan de opstandig van on3 dierbaar volk ! 1k neem mijn schrijfboek en ik schrijf af de namen der gemeenten, van waar verleden Zondag de Vlamingen afgezakt kwamen, en die hun kaarten op vocrhand bestelden : Lckeren (ongeveer 175 man); Deurne, Buggenhout (100 man cp den kcp); Sotte-ghem, Woluwe, Eerneghem (35 man); Thourout, Steenhuyse-W ynhuyse, Ha-relbeke (51 eerste rangen); Mal-deghem, Schelle, Landeghem, Seever-ghem, Waereghem, Eecloo (zeer goed bewerkt); Oetinghen, Schaarbeek, Mei-relbeke, Dixmude, Wakkerzeel-Werch-ten, Somerghem(meest van al); Merchten Drongen, Nevele (in de 50 man); Bruge'e, Antwerpen, Roeselaere, Aalst(goed); Zélé (buitengewoon goed); Calcken (dicht tegen de 100 man); Overmeire, Bornhem, Schaarbeek, Ingoyghem, Temsche (niet-tegenstaande het sluiten der kermis, goed) Ronse, Boom, St-Gillis (Dendermonde), Nazareth, Yper, Thielt (buitengewoon goed, de E. H. Principaal van 't College laat 50 leerlingen naar Cent komen); Santvliet, Oostende, Deurle, Oostacker, St-Gilles (Brussel), Stekene, Oudenaerde, St-Martens-Laethem (74 man); Elsene, Melle, Alveringhem, Esschenbeek, Ter-vueren, Mechelen, Deerlijk, St-Blasius, Boekel, Wetteren (altijd goed); Kortrijk, (evenals verleden jaar werkt het onpar-tijdig verbond der Vlaamsche maatschap-pijen prachtig) ; Wachtebeke, Ternath, Ichteghem, Caneghem, Sinaai, St.-Ni-klaas, Loochristi, Leuven, Adegem.Geer-aardsbergen (43 man); St-Maria-Hoore-beke, Moerbeke (Waes), Hemixem, Wa-cken, Bouchaute, Werchter, Op-Puers, Bochalt, Iseghem, Borsbeke, Worteghem, Cluysen, Vyve-St-Eloi, Gheluwe (die kranige mannen zijn nergens te kort); Exaerde, Eecke, Wyngene (nog een nesi van flamingantisme), Adeghem, Snaas-kerke, Melle, Baesrode, Avelghem, Leb-beke, Everghem, Waerschoot, Heme, St-Denys-Westrem, Vracene, Hove, Moort-zeele (zeer goed); Aelter (ook zeer goed). Dat is slechts mijn lijst. Daarbij dient gevoegd deze propagandisten, die hun kaarten bij den heer Meert bestelden, en dezen, die geen kaarten op voorhand namen. Want honderden mannen kwamen 's Zondags per velo naar Gent af. Er zoo ontmoetten wij aan het bureel van het feestpaleis een trouwe vriend, die uit Lie-derkerke 57 mannen per velo naar Gent had mêegebracht. Goede Vlaamsche vrienden, trouwe strijdmakkers, die mij steeds steunt en aanmoedigt, ik dank u. 1k voel wat er achter mil staat: ik laat dan ook de honden bassen en geef ze dan alleen, als ze mij in de beenen willen bij-ten, een stamp op hun muil. Onverpoosd gaat de Vlaamsche wer-king voort. Gent heeft geschoten, Brussel maakt u veerdig ! De hoogeschooldag komt aan. Overal spaarkassen ingericht, en alle-man op *t dek voor den grootsten slag dien Vlaanderen ooit heeft geleverd : de vervlaamsching der Gentsche Hooge-school.a t r</^v to or-*x rr~' x t o /-vi_.rui>J ouvili'SO. Tôt Qedachtenis. In de laatste weken werd de Vlaamsche Beweging en de Vlaamsche Kunst, getroffen door groote verliezen : Te Antwerpen overleed de moedige, de onwrikbare Vlaming Karel Van Wal-le, die in de meoilijke omstandigheden van de Vlaamsche Opéra, geld en tijd veil had, om het werk niet te laten te niet gaan. Wij brengen een dankbaren huldegroet aan dien Vlaamschen strijder, die we ook als edel mensch hebben leeren waardee-ren.Te Antwerpen verloor de Vlaamsche Beweging, haar tegenwoordige opperge-neraal, Max Rcoses. Het was een man van diepe kennis en ! groot gezagr Te Gent, stierf na een langdurig lijden, den grooten Vlaamschen toondichter, Léo Van Gheluwe. ; Eindelijk te Brussel, stierf Karel Buis, oud-burgemeester der stad, een zeer ge-waardeerd burger en een der zeldzame Belgen, die niettegenstaande hun ver-1 franschte opvoeding, aan den kant der Vlaamschgezinden staan en strijden. Na het verschijnen van mijn brochure : * La question flamande exposé aux Wallons, kreeg ik op zekeren dag het volgenC briefje : t Bruxelles, le 11 Janvier 1910. MONSIEUR, Je ne saurais assez vous jéliciter d'avoir ) défendu en français, la cause du flamand. , C'est ce que je me suis efforcé de faire i aussi. Trop longtemps cette cause n'a étc s défendue que dans la langue que ne com ; prenaient pas les adversaires du flamand On ne orêchait ainsi aue des convertis. Votre plaidoyer substantiel fera beau coup pour le triomphe de notre cause. Agréez, Monsieur, avec mes félicita ;, tions, /'expression de mes meilleurs sen t'ments. BULS. Qroote Dagen. Groote dagen zijn aangebroken. Over enkele maanden, voôr de verkiezingen, lagen de Vlamingen daar als ontzenuwd. Plots echter is een nieuwe rilling over Vlaanderen gevaren en de Vlaamsche troepen scharen zich opnieuw in slagorde. Een groote dag was dit jaar de alge-meene vergadering der Koninklijke Vlaamsche Academie. Daar sprak de voorzitter E. H. kannunik Joos en de feestrede was van Hugo-Verriest. Daar waren en minister Helleputte, en goeverneur en senators en volks-vertegenwoordigers en andere over-heidspersonen en nooit heb ik zoo juist, zoo schoon en zoo vrank onze beweging hooren uitleggen als dien dag. Ik hoop plaats te vinden om die redevoeringen heel en gansch uit de Handelingen in De Witte Kaproen ovër te drukken en roep ondertusschen : Dank, Koninklijke Vlaamsche Academie. Lang hebben de Vlamingen u van kant laten liggen. Nu treedt gij op zooals gij moet : Als het hoogste hoofd van het herlevend Vlaanderen. Dank, E. H. Joos, voor uw kalme en toch warme verdediging van de rech-ten onzer moedertaal. Dank, o groote kunstenaar, o koene strijaer, o c.a~i mcnscn, uauu, i -r-v,» riest ! Denzelfden dag greep te Brussel, de algemeene vergadering plaats van de leeraars der athenea. Fier hebben de Vlamingen hun recht geëischt, en aan de Walen bewezen dat ze beu zijn van als minderen behandeld te worden. Gelijk-heid ! Dat moet er komen ! Wij hopen dat de Vlamingen pal zullen blijven en dat het politiek vergif deze krachtige en zoo belangrijke uiting van Vlaamsch leven niet zal doen kwijnen. En dan de 11e Juli! Nooit is het her-denken van den Guldensporenslag geest-driftiger en algemeener geweest. Antwerpen spant natuurlijk de kroon. Grootsche stoet den Zaterdag avond, en 's Zondags uitvoering van de Rubenscantate (zonder gercep) op de Groenplaats Te Gent lukte de betooging op St-Baafs-plaats nooit beter dan nu. Marcus Moens heeft prachtig gewerkt. Te Brussel, kunst feest, volksvergadering, enz. Te Meche len, te Kortrijk, te Brugge, maar kom, w« dienden al de steden en een ontelbaa: geta'i dorpen op te ncemen ! * * * Een groote dag is voor de Vlamingsx cok geweest de politieke redevoering vsi hoofdminister de Broqueville te Tumhout Ziet ge nu, dat in de kiezingen eens vech ten, geen kwaad kan! Tusschen de oor zaken van den achteruitgang der katholie ken, noemde de Broqueville nu ook di Vlaamsche kwestie. Hij zal ze oplossen hij zal hooger onderwijs geven te 1 jepf De vraag is nu : Zal hij de trapsgewijz vervlaamsching der Gentsche hooge school geven, de eenigste oplossing dat d Vlamingen kan bevredigen ! De een zegt ja, de andere neen. Geloof me, 't zal wel neen zijn ! Vcîks vertegenwoordiger Verachtert heeft hc L ten ander eergisteren aan den Patriote ve: klaard. Maar we vreezen de Broquevill niet. Zooals al dezen, die zich in den we van t Vlaamsche Volk stellen, zal h buigen of barsten. Het schijnt dat hij naar de betoogin Rutten niet gekomen is, omdat de Bru: selsche Vlamingen zinnens waren hem t Gent de wormen uit den neus te halei De Brusselaars waren het in aile gev: van zin. Er werd beproefd hen van d siandpunt te doen afgaan, tôt den Zate dag voor het feest toe. De Brusselaa: weigerden, en de Broqueville werd ve vangen door Carton de Wiart. Het schijnt ook. dat men in de arron-dissementen Thielt of Kortrijk werkt, om op een openbare vergadering een juiste verklaring aangaande de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool te bekomen. Het schijnt, dat bij de aangekondigde interpellatie in de Kamer over de Vlaamsche Beweging door Destrée, er ditmaal een andere verdediger voor Vlaanderen zal opstaan, in den persoon van Edward Anseele. * * * In aile geval, Vlamingen, de zaken staan schoon. Doch vergeet het belang-rijkste niet. De liberale partij eischt de uitbreiding van de kiesdistrikten tôt de provinciale omschrijvingen. Steunt overal en altijd dien eisch. De provinciale kiesdistricten is recht-vaardig; de evenredige vertegenwoordi-ging krijgt een juistere toepassing en on-middellijk zitten enkele Vlaamschgezinden, die van geen enkele partij afhangen, in de Kamer. W erkt en waakt ! ALFONS SEVENS. + Open brief aan M. Luyckx, pastoor te Oude-God. MIJNHEER LUYCKX, Laat me u eerst zeggen, wie ik ben. Ik ben de wreker van het onrecht, waar en door wien het ook geschiede, en heet Ultor. Waar ik woon ? Aan uwe zijde, in uw parochie. Mijn bedrijf ? Fotograaf van memento's ofte Dagboeken, betreffende pries-ters, die u onafhankelijk en Vlaming » zijn. Waarom ik me tôt u wend ? Ziehier : In « De Witte Kaproen » van Maart en Juni 1. 1. stelde Raap-den-handschoen op, i U twee, zeer duidelijke vragen betreffende het afdanken « sans autre forme de procès » van den E. H. Vaast Bamps, als : onderpastoor te Oude-God. : Met een lach die vele boerkens zou beschamen, vroeg die heer u wat uitleg over het beruchte, voortaan historisch me-i mento ofte dagboek van Oude-God (me-î mento, dat ik fotograaf "ben van memento's, beknopte en andere) en over de wal-gelijke en hatelijke procédés (voor machi-avels zijn aile middeltjes goed) waarvan een priester, die op 19 Februari 1913 î was gebrandmerkt als « onafhankelijk en Vlaming », het onschuldig slachtoffer ge-worden is, omdat, zeggen booze tongen, s het door huichelaars beslist was, van af 19 Februari 1913, dat hij het, kost wat e kost, moest worden, eenerzijds om eene straf te volvoeren well^e de vol\sWoede had doen uitstellen, anderzijds om aldus onrechtstree\s een Vlaamsch- en volks-t hâter der Denderstreeli te \unnen redden, bij de eenvoudige en naïeve menschjes, e die niet nadenken. g Raap-den-handschoen-op vroeg u een ij paar inlichtingen (geen verslag van 60 of 70 bladzijden), overeenstemmende met g de waarheid (want wij, flaminganten, i- dulden geen leugens !) en... gij zwijgt, e Mijnheer Luyckx ! ! ! l. Uw stilzwijgendheid verontrust me en il doet me nadenken. it Mag het Vlaamsche volk dan niet we-r- ten door wie en hoe Vaast Bamps werd •s gejudast te Oude-God ? r- Mag het Vlaamsche volk niet weten welk \luchtspel er gedurende het tijdstip

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad appartenant à la catégorie Vlaamsgezinde pers, parue à Gent du 1910 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes