De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad

189 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Mars. De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/ms3jw87h6j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Vierde Jaargang Per numnier : 10 centienien» Màart 1914. Wij eisclien de vervlaamscliing der Gentsche Hoogeschool DE WITTE KAPROEN Wij eischen de vervlaamscliing der Gentsche Hoogeschool. Vlaamsch strijdblad. — Verschijnende den 15dcn van elke maand. Aile artikels, mededelingen, geldelijke bijdragen, uitsluitend aan den uitgever te sturen. Aankondigingen volgens overeen-komst. Verantwoordelijke uitgever : ALFONS SEVENS Steurstraat, 7, G eut. Abonnement fr. 1,10 's jaars. Men kan zich abonneeren in aile postkantooren en bij aile postboden van het land. Een Vraagsken aan mijnheer LUYCKX, pasloor te Oude-God Met de richtzinnigheid aan den Vlaming, - niet aile Vlamingen !- eigen, veroor-loven we ons aan mijnheer F. Luyckx, pastoor te Oude-God, een klein vraagsken te stellen, in afwachting dat meerdere en grootere vragen volgen. Wij weten allen dat de Eerwaarde Heer Vaast Bamps, om zijn Vlaamsch- en Volksgezindheid, tegen aile recht en reden in, verplaatst werd uit Teralphene, op 19 Februari 1913, ondanks het smeeken en dreigen der gansche Denderstreek. Wij weten ook allen dat pas en\ele maanden nadien, op 6 November 1.1., de Eerwaarde Heer Vaast Bamps, sans autre forme de procès, als onderpastoor afge-dankt werd te Oude-God. Nu vragen we aan Mijnheer F. Luyckx, die naar men ons verzekert, een zeer eigenaardig talentje bezit om allerlei inlichtingen te verschaffen5 nopens priesters, die 't ongeluk hebben flamingant te zijn en democraat: Kunt gij, Mijnheer Luyckx, die toch bijzonder op de hoogte moet zijn van ailes wat den E. H. V. Bamps aan-belangt ons niet duidelijk zeggen WAAROM deze priester, democraat en flamingant, op de straat werd gegooid door zijne Waalsche Eminentie ? Of ten minste, zoo ge wellicht den moed niet bezit de waarheid te zeggen aangaande de lage middeltjes die zekere heeren, uit eigen beweging of werktuigen van anderen, van 19 Februari 1913 af, in 't werk stelden om een Vlaamsch- en volksgezinden priester definitief te kunnen knakken, geef ons dan toch wat inlichtingen over de vol-gende mystérieuse beschouwingen, door eene mystérieuse hand, als een nieuwe « Mane, Thecel, Phares » in uw Zondaagsch misboek in vlammende letters neer--geschreven : a 19 Februari. - Vaast Bamps wordt naar Oude-God gestuurd om er te worden « gejudast ». « 6 November. - Finita la Comedia! « 13 November. - God is rechtvaardig, Mijnheer Luyckx! >> Dit zonderling en beknopt memento, dat we bij louter toeval en op 'n zeer eer-lijke wijze ontdekten, en waarvan de.f^tographie berust bij *n katholiek flamingant, zou dit memento ons niet, met de erbij^noodige ophelderingen van uwentwege op het spoor kunnen brengen der... waarheid ? Toe, mijnheer Luyckx, wat inlichtingen over het memento waarvan sprake ! Leg ons o. a. eens uit door wien en hoe Vaast Bamps werd GEJUDAST te Oude-God ? En zeg ons meteen welk KLUCHTSPEL er gedurende het tijdstip — 19 Februari, 6 November — te Oude-God werd afgespeeld. We zouden ook gaarne weten waarom men U herinnert dat zco niet anderen, ten minste GOD rechtvaardig is. Toe, Mijnheer Luyckx, wij smeeken er U om, antwoord en zeg de... waarheid, want wij, flaminganten, minnen... de waarheid en mceten haar niet, zooals anderen... vreezen ! RAAP-DE-HANDSCHOEN-OP ! KIEZINGLIED Kiezen, kiezen, kiezen, Vlaemsche mannen, doet uw pligt, Denkt dat 't heil van Vlaendren In de stembus ligt. 1. Zie daer zijn de kandidaten, Met hun hoedje in de hand; Hoort ze zwetsen, hoort ze pochen Op hun volksmin en verstand. Mannen, laet u niet verleijen; t Zijn al jongens die gaen vreijen, En die zoete minnaerslach Sterft plots na den kiezingdag. 2. Vraegt hun, Vlaming, of ze uw taie Kennen en uw regt verstaen; Vraegt aen de afgetreden mannen : Wat hebt gij voor "t Vlaemsch gedaan ? Vraegt de nieuwe gunstafsmeekers Of zij eens als onregtwrekers Zullen pleiten voor uw tael In de Volks-vergaderzael ? 3. En wanneer ze u 't jawoord geven, Mannen, neen, gelooft ze niet, Voor gij 't heldenvuer van Vlaendren In hun oogen schittren ziet. V raegt hun, of ze uit Vlaemsche schrif- ften Honig voor de toekomst ziften; Ln staet 't antwoord u niet aen, Laet die kandidaetjes staen. 4. Vlaming, op ! het hoofd naer boven ! Van den Volke komt de magt ! Toon, dat gij met al de Franschmans En de franschgezinden lacht. Blijft u aen de Grondwet klemmen; Met twee derden van de stemmen En een borst vol heldenvuer, Blijft gij meester van 't bestuer. 1862. - Vrouw Courtmans (?). De Strijd te Gent De katholieke Vlamingen komen e nieuwen kaakslag te krjjjgen. Vroes mocht er een Vlaming — genre Siffer op de strijdplaats der lijst staan, om ; lokvogel te dienen; nu zet men op ( strijdplaats een zeker heerschap Loi Verhaeghe; jong advokaat, de hevig: franskiljon en vulgarisateur van Gent de aartsvijand van de vervlaamsching c Gentsche hoogeschool. Dat heet men in 't Fransch : un de Geen enkel katholiek, die een grein Vlaamsch bloed in zijn aderen heeft, k voor die lijst stemmen. Wat de liberale Vlamingen betreft, < heeft men nog beter beet. Die stemm Braun af de eerste plaats, maar het 1 stuur der liberale associatie zet er h< weer op. Natuurlijk roepen de socialisten zich zelf uit als de redders der Vlaamsche ta Maar zoo rap vergeten de Vlamingen n de houding van Anseele tegenover h rechten en de vuige verdachtmakingen beschimpingen van een Hardyns. T andere, te Gent zelf op 't stadhuis heu] Anseele en Lampens met de franskiljc en spotten met de Vlaamsche rechten Voor wie moet men dus stemmen Gent ? Eerst komt als afgescheiden soc list Pieter De Bruyne op, een Vlaming een stuk, die de Vlaamsche hoogesch in de Gentsche gemeenteraad dapper v dedigde. Dan is er een lijst van christen den craten, met den gekenden Vlaamscf strijder Gustaaf Doussy aan 't hoofd. En... wie nog gewetensbezwaren he< kan altijd een wit briefken in de steml laten vallen. ALFONS SEVENS Bewaardt u der namaaksels! De Walen en franskiljons hebben ons een taal opgedrongen,. voor dewelke wij, Vlamingen, niet gebekt zijn. Zij hebben het zoo aan boord weten te leggen dat wij allen, om iets te worden in ons eigen fend, die vreemde taal hebben moet en aanleeren, zoo goed, of liever zoo kwaad het gaan kon. Ja, laat ons maar bekennen dat het zeer kwaad is gegaan. Zoo kwaad zelf s, dat wij hier van de fransche taal, zoo mooi en zoo welluidend, den onhebbelij-ken rommelzooi hebben gemaakt, die men in Frankrijk het « belgisch » noemt, en nu de wereld rond bekend staat als het grootste lachsukses der moderne tijden. Dit is geen alleenstaande verschijnsel. De Engelschen ook hebben het Iersche volk de Iersche taal afgeleerd, zooals ze trouwens nu weer op den loer liggen om de Boeren der Zuid-Afrikaansche Unie, zoogezegd te verengelschen. En de ge-volgen ? Wel, als ge slecht Engelsch spreekt, dan scheldt men u in Engeland uit voor 'nen 1er, en in Transvaal voor 'nen Boer ! Dat is de straf die de verbas-lf ing meêbrengt, of die verbastering nu os», met of tegen wil en dank der bevol-k<ng weze. Wij, Vlamingen, zijn dus evenmin onze welverdiende straf ontloopen. Wij spreken « belgisch ». En wat is belgisch ? Het is wat wij hier noemen : Fransch met haar op. Het is het Fransch van Brussel, Gent, Àntwerpen en Brugge. Het is, de hemel verhelpe't, ook het Fransch van Eekloo.Deynze, Poperinghe, Leuven en Hasselt. 't Fransch van den Etat-majoor der garde-civiek, de taal der zoons van mijnheer den notaris en der dochters van mijnheer den ontvanger. Want meen niet, le-zer, dat ik het hier heb over 't geen door mindere menschen gebabbeld wordt, als ze meenen Fransch te spreken. Hoege-en naamd niet. Er groeit haar op de taal van ;er onze hoogleeraars, evenals op die van den huurkoetsier (in 't belgisch genaamd : ils vigeleur !) lie Alleenlijk is het hier en daar wat betei -lis gekapt en gepommadeerd en glad gestre- îte ken. En ik zelf ? Wel, ik beken het recht en uit : indien er op mijn hoofd zooveel haar 1er stond als op mijn Fransch,dan ware ik de gelukkigste mensch van de wereld. :fi. Aldus zou Vlaanderen dan toch een tje tweetalig land zijn geworden ? Och neen ! an Omdat er Duitschers iijn die Fransch lee- ren, is Duitschland daarom tweetalig? lie Niet ons land, maar ons Fransch is en tweetalig. Nochtans schijnt men in de of- je- ficieele wereld van het tegenovergestelde ;m overtuigd te wezen. Veel kwaad kan dil niet teweeg brengen. Immers, als hel nu eens of morgen zal aanzien worden als a] een feit, dat Vlaanderen tweetalig is, da ;et zal men redelijkerwijze ook moeten toe un geven dat de Vlaamsche taal hier rechte en heeft nevens de fransche, hetgeen de ver en vlaamsching van de besturen, van he gerecht en vooral van de Hoogeschoo een errooten stap vooruit zal doen gaan.. >ns .... Maar nu wil ik wijzen op een zee eigenaardig verschijnsel, dat zich mee: *"e en meer aan onze aandacht opdringt. D< ia_ Vlamingen spreken zeer slecht Fransch uit ja, maar de Walen ook ! Het Fransch on doI zer Waalsche broerkens verslecht van das er_ tôt dag, en, let wel op, hun fransch ver vlaamscht! 't Wordt zelfs zoo erg dat z< "t beginnen gewaar te worden, en reed 10" alarm roepen. Natuurlijk is 't onze schuld ien Wij hebben het Fransch der hoofdsta< vergiftigd, en van Brussel uit is het vergi ;ft> tôt in de Waalsche valleien gedrongen.. En nu zijn ze kwaad op ons,want nu eers worden ze 't wijs dat wij hier in 't lan< een macht vormen. Wij zijn immers d groote meerderheid. Wij zijn de massa wij zijn het die 't geboortecijfer hoog hou-den, wij zijn hier de spraa\ma\ende ge-meente, en als wij, Vlamingen, het in ons hoofd krijgen dwazen praat te ver-koopen zooals : « entrer seulement, pour une fois voir » dan duurt het geen zes maanden of t gansche land zal ons na-praten.Doch ziet ! Daar komt nu weer een an-der verschijnsel de kroon over dit ailes spannen. Van het Fransch, dat wij reeds zoo ver hebbeti weten te verminken, krijgen we nu Vlaamsche vertalingen, voor ons eigen persoonlijk gebruik. Vlaanderen is immers tweetalig. Die vertalingen zien wij ontpoppen vooral daar waar men 't op onze centen, of in verkiezingstijd, op onze stem heeft geraunt. Groote ver-koophuizen laten hunne cataloog in twee talen drukken. Zoo lezen we daar b. v.b.: « Demi-bottes chevreau glacé, en daar-nevens : halve bussets_ vervrozen geite-jong. Voor twee jaar was er verkiezing te Brussel. Ter dier gelegenheid werd er van wege de liberalen een-tweetalig manifest verspreid, waarvan de schoonste volzin-nen luidden als volgt : « De oplossing der Kamers is uitgespro.-(( ken. Door strijdigheid aan het gouver-<( nement, was zij voorgeschreven. na de «- valling van het ministerie Schollaert, « door de openbare opinie omgekeerd. « De tegenstrijders zonder ge weten a hebben aan de scholen waar gij zijt op-« gebracht, duivelsmaad uitgewerpt. « De priesters verlaten hun kristelijk « apostelschap om zich blindelings in de (( partijdrang te ontlasten. Enz., enz. Duivelsmaad^ moge nu ook het uitwerp-sel zijn van tegenstrijders ofte niet, en 't kan iedereen ook al eens voorvallen zich te moeten ontlasten... waar men gelegenheid vindt. Met politiek houd ik me niet bezig. Alleen het feit dat menschen zooals de heer Graaf Goblet d'Alviella, Mo-richar, Demets en Hicquet zoo'n stuk hebben onderteekend, boezemt mij waar-lijk belang in. Zal ik u nog een voorbeeld aanhalen ? Onlangs was ik in een der vele Brussel-sche schouwburgen, die het noodig oor-deelen hunne inkomsten af te ronden door hun gordijn vol aankondigingen te laten schilderen. Daar waren er ook in 't Vlaamsch, onder andere van een zeker onderwijsgesticht waar men ook talen kon leeren. Maar 't schoonste van ailes luidde als volgt, in letters zoo groot als een kleer-kast : CIGARETTEN DE BESTE EGYPTIEN BEWAARDT U DER NAMAAKSELS! Moge de goede God onze taal ook der namaaksels bewaren ! Edoch, lieve lezer, heb ik u gezegd in welken schouwburg ïk die opschriften heb gelezen ? Ge zult het nooit raden : *t 1 was in den Koninklijken... Vlaamschen Schouwburg der hoofdstad van België ! i JAN STEEN. r ————— Bij de uitgevers W. L. & J. Brusse, te Rotterdam, verschijnt : DE ROMAN VAN EEN JEUGD, EEN ONDERGANG IN PARIJS. DOOR J PAUL KENIS. j Een mooi en lijvig boekdeel, gedrukt f met de Hollandsche Mediaeval van S. H. De Roos; omslagteekening van '7illy 1 Sluiter. De prijs voor België is vastgesteld j op fr. 3,50. Ck ^^^^mm1 1 ^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre De witte kaproen: Vlaamsch strijdblad appartenant à la catégorie Vlaamsgezinde pers, parue à Gent du 1910 au 1921.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes