Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad

634 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 15 Août. Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad. Accès à 23 octobre 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/416sx65d68/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Turnhout Zondag 15 Augustus 1915 - JBr 33 - Zes-en-z^ventigste jaargang DE KEMPENAAR TWEEDE BLAD De 40ste verjaardag van de promotie van Z. H. den Paus; To.en de professoren van het Aiheneum do Uenua, wier leerling do sUidont; mar-kies Giacomo délia Chiesa in t réélit ge-weest was, op deu 3on Augustus 1SY5 -voor de laatste maal hem aan een examen Ohderwierpeh, wie had toen kunnen don-ken, dal deze tengere jongeliàg, die zoo beschroomd voor z^jn p,i ofes^oreh stond, cens koningen eu volken achting voor het recht voorschrijven zou. Wat een wonder-bare beschikking van het) lot. Nooit zai een promotie van de universitaire studies van een jongeinan in trel-t'onuer omstundigkoden héfcuacht zijti, (Hih die van Paus liouedictus. De toeumalige geproinoveerde, zoo lezen wij in de „(Jorriere dltaiia" steeg van graad tôt graad tôt den 11. Sto.el, waar het hoogsto gezag op hem overging. liij bowiandelde den weg, dien de Kerk met JLiaar hooge beginseien aanwijsit, zieh niet bekommerende om de wissolende gewoon-ten en juridisehe regels der versehillendo volkeu en tijden, wijl hij ailes op een blij-vend reehtvaardig leidsgevoel grondvestte. Zoo kan hij ook heden de verkeerde leer-stelUAgen alwijzen, die maar al .te dik-wijls alsgevolg het „macht lot recht" vcr-lieltfen, ol de aan den gelukkigen uitslag vaai den oorlog te danken veroveringen verwerpen. Een trek van deu toenmaligen gepromo-veerde wordt verhaald om zieh in liet-reciit te bekwamen. Eveuals bij de -Komeinsche J uristen in den tijd, toen het Uhristendom zieh in de maatsdhappij begon te verspreiden, de ge-rechtigheid niet vaistgesl,eld was in dorro letters in huu wetboek, maar veeleer .een warmo zielstoestand wasj, zoo verstond ook hij het, zieh houdeud aau de volheid van het Evangelie, de grondregels van het recht, uit deu, gjeest, in het do or de liefde van Christus verruimtle hart tôt le-veu te doen worden. Inderdaad beperktes hij zieh op hét oogenblik niet alleen aau te geven, wat rechtvaardig'neid is, eu hoe haar positie is, maar hij verlangde ze ook tôt elken prijs. Het gaat bij hem nieL om een onderscheiden, maar om een genegen-heid, beter gezegd om een hartslocht. Waarheen zal deze opgang leideu van den vroegeren leerling,, tôt den breeds'ten en hoogs;,en trap van het reeht, leermeester te zijn van deze tijden ? Ilij kon met geestdrift beweren, waaraan Hildçbrjiinfi jnel; zctr& rindht : ..Ik bemin de gerechtigheid en haat de onrechtvaardig-heidl", en vertrouwen in Cod hebben, dat menschelijke oudankbaarheid hem niet met den grooten Paus van Sieua zou laten zeggen ,,derhalve sterf ik in balling-sohapv.En als Europa ook zoo nalatig is, aan zijn vredes/oproep gehoor te geven ; als el-ke krijgvoerende macht daarop blijtt staa<n, dat het do taak van deu vijand is, het eerst de wapenen ueer te leggen, en zieh iubeeldt, dat op den audere de verinaning van den Paus gemunt is, zoo gevoelt toeh heel Europa, dat 'si Pausen woord de waarheid té, dat het geweeklaag yan tal-looze families in zijn stem weerklank vindt, dat het tijd wordt het verstand te laten werk en, eu dat in zijn woorden sleelits de gfrondvesten voor een begeeringswaar-digen vr,ede gelegen zijn. Iiet Athenejum te Genua opende, als de verwachtingen ons uiet bedricgen, voor zijn leerling niet sleohts de poorten tôt het recht,, opdat hij dit recht als de hoog-site héraut ter werelil zou verkondigen, maar ook, opdat hij de overwinuing ervau zou beleven, onder den da^nkbaren bijval van de met weldaden overladen mènsch-heid.Vredeswerking des Pausen. Berlijn, 2 Augustus. (K. N.) — Iiet " Berli-ner Tageblatt " ontleent aan de " Agence l^our-nier " het bericht, dat Z. H. de Paus op einde September, uiterlijk in do eerste dagen van Oc-tober, een consistorio van aile Ilaliaansche en buitcnlandseho kardinalen zal bijeenroepen. Do bedoeling daarvan is uitgebreider vredesbevvoging van den Paus. (Wij deelen dit bericht met al Iiet noodige voorbehoad mede.) De Pauselijke vredesoproep en de Italiaansche pers. Wij £<;ven hier twee commentaren van twee liberale bladen te .Napels over den vredesoproep van Bencliktus XV op 2 Juli 11. : "Als ik een oogenblik in mijn studeervertrek gezeie-i l'on, in de stilte va î do eeii. aa'iilicid, ■\vaar mini gedachten mijn hand leiden, en ik de oogen si uit. dan zie il<. voor mijn geest een bleek, mager gelaat, maar vol uitdrukking ; ik zie voor me twee levendige, doordringende oogen, die zoeken en vorschen, en zieh als in een droom hullen ; het is liij, die sedert tien maanden nog steeds zonder den mood te virliezen om vrede sineekt ; het is Benediktus XV, die den Vis-schersring aan den vinger stak op het verschrik-kelijko oogenblik van den oorlog ; het is de Paus, die voor de eerste maal zijn hand verhief, om vierhonderd millioen Chrislbnen " urbi et orbi " te zegenen, als zij olkander reeds bevoch-ten, en op de slagvelden in wilde wreedheid dood-den ; het isde Vader van ons allen, in Wien wij evenals in het Kruis onze laatsto hoop stel-len, en Die de vreesolijkste smart doorslaat, als Hij ziet, hoe ZIJN kinderen elkaar sedert tien maanden slachten. Inderdaad, in deze tien maanden van Zijn Pausschap heeft de groole geest van Benediktus XV zijn juist doorzicht op honderdvoudige wijze bewezen tôt grooten roem van het geloof en der Kerk ; met waarheid, Zijn edelo ziel heeft reods veel goeds gedaan, wat Ilij te verhullen wist met de juistlieid en bescheidenheid, die Hem door Zijn oud aristocratisch bloed worden ingegeven. Voorwa<ir Hij is do Herder der herders, de Bisschop der bisschoppen, en de Christenheid lieeft een Hoofd gekregen, Wien niets ontgaat, Die ailes doorziet. Die ailes oplost met een ge-niaal geduld, dat een van Zijn grootste, pries-terlijke* deugden is. Ilij heeft God, onzen Heer Jezus-( -hristus, Zijne Mocder om vrede gebe-den, Hij heeft dien \oor de elkaar bestrijdemda mensclien afgesmeekt met al de kracht, die in Hem was, nooit, nooit heeft deze Paus, 1 zoo een diep, meevoelend hart bezit, opgeh( den met bidden met Zijn liefdevoelende wo< den, met Zijn vermaningen en daden, en n Zijn Versehillendo voorstellen ; Hij heeït rc<-streeks of onrechtstreeks, om dit heilig doel bereiken dq gebeden verzocht om hemel en aai tu bewegen. Wien van ons, Christenen, vervult de ooii on dat bloedvorgieten niet met. afgrijzen ; h werden we. vertroost in de eersle dagen do beloften, waarvan we lioopten, dat /e mocht vervuld worden ; en, als we in de late nael uren, in slapelooze uren dit ailes ovcrdachtt dan moet ook de Paus de knie gebogen liebli (în. met sidderend • liârt gesmeekt hebben, dat de geesel moge ophouden. Het is, ter wijl ik in deze naehtelijke un deze eenvoudige, maar oprcclilie regels nec sehri^f, alsof ik de. kleine, tengere figuur v; den Paus zie, in Zijn groote kaineiv alleen, î ontheven van Zijn dagelijksche beziglieden, ; leen voor God, Wiens Stedehouder Hij op aar< is, het is mij alsof ik duidelijk zie, hoe 1. Zijn bleek gelaat in Zijn handen vorbergt, ( hoe Hij met » i^e begee: i'.'ring- to* C'o»l .bi/J dat Ilij eindelijk den wensoli van Zijn dienh; verliooren moge, dat eindelijk Zi.jne Goddelijl barmhartighejd de wereld den vrede verleenen Do Xapelscho " Mattino " drukt zieh als vol, uit : " Iiet dezer dagen bij golegenheid van den eo sten>verjaardag van den Europeesehen strijd ve sclienen Pauselijk dokument is een smart- € angstkreet, dien de Paus uitstoot, om de doc den verschrikkelijken oorlog bezochte aarde, de vredo woer te geven. Het is opnieuw een vii gerwijzing, dat slechts de II. Stoel zieh in ee toestand bevindt, om aanhoord te worden. De bij 't begin van dezen oorlog op den troo gestegen Benediktus XV heeft Zieh voor h< vredeswcrk verklaard, en Hij houdt niet op t do eerste of tweede- mislukte poging ; vàst e vplhardend in Zijn wensehen voor 't goede, bi zield door de liefde van den eersten Apostel', Di bergen vorzette, en kreupelen deed loopen, lie] haalt Hij Zijn oproep. Geen zwarigheden, gee tegenkantingen houden Hem af van te bidder dat de vrede op^le aarde wederkeere. Benedik tus XV wendt zieh tôt allô, krijgvoerende vo] ken en hun lioofden, zonder eeniir onderscheid Misschien heeft Benediktus XV den nieuwe odi'ocd met een sterkér vertrouwen gedaan da: den eejrsten. Misschièn heeft de gedâchtc aan ce: vol jaar, dat deze strijd reeds duurt, deze strijd dio zijn weerga in de gescliiexlenis niet heefl de volken en vorsten vcel geleerd en daardoo in Hem een nieiLwe hoop' doen ontbranden, ei Zijn hand zal geoeeîd hebben, toen Hij de smee kende woorden om den zoo vurig vcrlangdei vrede1 neerschreef. Zullen en -Icunnen Zijn woorden verhoord wor den S Naar menschelijke berekening moeten wi helaas bckennen. dat ons dit niet. waarsôhijnlij] lijkt, maar Benediktus XV ^iet verder dan an dere mensclien, souvereins ,7'U diploigaten niet uit gezonderd. v*Pit zijn de gi'onden, ^Svaarop d Katholicken met Hem hopen en op Hem me vaste hoop noerzien. Maar ook allen, geloovigei of ongeloovigen, moeten toegeven, dat alleen Hi den fakkel des vredes zwaait, met d^n oprechtei wensch en het vaste vootnemen, dien ook t< verkrijgen. De wereld moet dezen TToogepriestei in het witte kleed ddnkbaar zijn, Dio Zijn werl met vertrouwm op goed ■ gevoig volbrengt. " Koningin Wilhelmina en de Paus. Volgens de Italiaansche pers, wordt in' goci ihgeliuiuw Ri)JiicixioCiit5 ~ k i IugcH ' V(r7.ckciu, d.l: koningin "Wilhelmina een langen brief van ge luk\\ ensching aan den Paus gericht heeft, naai aan'leiding van zijne pegîngen tôt herâtelling van den vrede. Een lierderlijk schrijven van Kardinaal Bourne Vcrloden Zondag werd in de kathedraal var Westminster en in ieder Ivoonisch-Katliolieke keri van het bisdom con herderlijk schrijven var kardinaal Bourne voorgelezen. Z. Em. zegtdaarii onder andero het volgende : " Binnen weinige dagen zal een jaar zijr voorbijgegaan sedert het oogenblik, waarop hei grootste gedeelte der wereld plotseling door dï daad van één man, in een verschikkelijk con-flict werd goworpen, dat nog steeds niet ge-eindigd is. De maanden zijn voorbijgegaan, beur telings hoop en vrees brengende en thans kar niemand zeggen hoclang de worsteling nog za] voortduren en hoo en in welken vorm het eind( van dit onmenschelijk lijden komen zal. Duizen den en duizendcn hebben reeds hunne levens ten offer gebracht, tienduizenden liggen gewond tei neer, misschien voor altoos verminkt, ontelbare gezinnen zijn beroofd van lien, die hun steun. hunne vreugde of liunne hoop voor de toekoms waren. De opeenvolging van deze angstige en zorg-vollo dagen, onvuranderlijk in de droefenis hun-ner boodschap, loidt er toe in ons het gevoel — zoo krachtig in het'begin — van ouzetn plichl jegens God te verzwakken, Die in Zijn plannen van eeuwigheid de boosheid van monschen toe-liet de natuurlijko gevolgen te -bereiken, en Die alleen hunne boosheid kan verpletteren en daardoor een rechtvaardigen en blijvenden vrede kan brengen. Daarom is het goed, dat wij, terugblikkend op een geheel jaar van het storten van bloed, onder ons zullen handhaven dien geest van ge-bed en zelf-opoïforing, waar\ an de noodzakelijk-lieid voor een jaar terug zoo diep gevoeld werd." Do kardinaal schrijft dan bijzondere gebeden voor, voor 4 Augustus ^ of den daaropvolgendon Zondag en wekt op tôt' het brengen van offert-en soberheid van levens. Koning Alfons en de krijgsgevangenen- Volgens een bericht aan het " Berliner Tageblatt ' ' zou koning Alfons van Spanje zieh druk bezig houden met het nasporen van krijgsgevangenen.De verzoeken daartoe kwamen van zoovele kanten en waren zoo talrijk dat de koning tôt de oprichting van agentureni is overgegaan, Avaar-vari hij zelf de leiding ter hand heeft genomen. Met belmlp van zijn vertegenwoordigers in hel buitenland is het gelukt reeds een 7000 gevan-gonen te identificeeren. Zoodra een dusdanig verzoek in het koninklijk paleis te Madrid aankomt, wordt den afzeneler medegedoeld, dat een oiulerzoek zal worden in-gesteld. Met het onderzoek belast de koning ge-woonlijk den Spaansehen gezant van dat land, waar de gezochte gevangene vermoed wordt te zijn. Aan de familie worden aile bijzonderlieden medogedeeld, welke de koning omtrent den ge vangene heeft kunnon machtig worden. Dagelijks komen or iïï het paleis eenigo dui zenden brieven met dergolijk verzoek aan, zoo dat dé betrekkelijke postzakken met een bijzon deren wagen verzonden moeten worden. Het steenkolenvraagstuk. In bijna aile staten van Europa bestaa er thans een s teenko 1 on-V'raagstiik en he is zeer moeilijk le zeggen,, in welken staai dit vraagstuk thans het bezwaarlijkst U op te lossen. In de oorlogvoea-ende Statei vaiii Europa, waartoe het meereiiddel be hoort, zijn steenkolen onmisbaar, nie slechts voor de bewerking van staal ei ijzer, maar inzonderhelid voor het vervoej to water en te land. Iiet groot aantal troei peu, dat per sipoor wordt vorvoerd, d( groote hpevéërheifl levenstoiddelen vooi >ie soldaten en paarden, c!io verzonden m ,u" len worden, de ontzaglijke hoeveelhei iel munitie die voor de artillerie noodig 2 it- enz., enz., zijn oorza;i\, dat het gebn ll> van steenkolen in oo logstijd niet v (^° minder is dan in vred<is<tijd. Zelfs is i nîgmaal niet ten onre hle boweerd, i 00 een Staat, die niet de be<iliikking h( or over v«)Idoende hoevc^Iheden steenko ™ geen oorlog kan voeren mot hoop n overwinning. en Geen der Europeescîie staten kan zo Engoland, Duitschland in België uitge^c derd — voorzien in de eigen behoefto a r_ stcenkdlen, dus ook geen der onzijdi m staten ; Spanjo komt nog het verst n m zi>n eigen produetie. Je Scandiuavisb ^ statqn daarei^'egen zijn, evenals Nederla en Zwitserland op invoer uit het buik n land aangewezen. De grootste in\*oerder 1 lOngeland', van wie rioH-jlyp bijpn aîlo ïï ;r ropeescho- staten eônigszins aljiankelijk yij Iiet zal de vraag zijn of waar én En^ land zelf én Fiankrijk ôn Italie zul zwâre eischen stcllen aan de Engelsc! L'" kolen'-prpductie, deze in staat zal zijn at n die eisêhen te voldoen en tegelijk de onz r flîge landen te helpen. Reeds lazen w n dat Zweden, dat wellicbt van de tegé woordige onzîjdige staten Iiet meoslt Duits'c Q gezind i1?, een gedeelte van zijn benoodi n de stëenkolen, niet u<t Engeland maar i 'f Duitschland betrok. Of fechter de Duitste '.i mijnen kunftn voorzien in veel groote: ^ behoeftèn dan ^in eigen land én Oostenrij' c flongarije bestaa t. is nièt te zeggen ; w kunnen, de Belgische mijnen wellicht he 11 pen. ; In het ergste geval eehter kan, zoo'a we reedâ zeiden, voldoende steenkolen u de Ve^penig^de Staten worden aangevoer< 1 Weï is dé vracht hoog,. zoodat de prijze J eveneen-, hoog, zullen. zijn,, maar indien c oorlog nog eenigen tijd aanhoudt, is ze* zeker te verwachien, d.U de Amerikaai ■^che steenkolen in vorfe hillende Èuropei sche s'aten het tokort . aan Europeescl] steenkolen, moeten aanvillen. Een nieuw koptr-mengsel. Een Amcrikaan, M. L. v . Smith, uit Bridg( port, heeft een nieuw kop i-mengsel gevondei waarvan liij beweert dat hel 'de cigenseîhappen va > het brons bezit en waaraar elo naam yan Ci pror gegeven werd. Dit inengsel, waarvan lui geheimniet zoozee lîgt in de metalen-, elie erii voorkomen, dan w< in de scftcikundjge belianleling daarvan, zo zieh tôt vele doel»Mnden loinen. M. Smith heeft bij middel van het ( upror m< talli^jve- mengsels verkregen .velke volkomen gou "^îabootscn van 12 tôt 21 ki.raat. Het C upror laat" zieh g?niakkelijk 'bewerke en tôt uiterst fijne dradon rekken en wordt nie aangetast door zwavelvuui of anelero biitend stoffen. De derde liooïdstat^ van Rusland. De stad Warschau, kan onder de merk waardigste steden van Oost Europa gereken worden. Gelegen aan deoi linkeroever yan de W eicliso] welke op dit punt 500 meters breed is, i Warschau door drie bruggen met de vo.orstai Praga verbonden en telt ongeveer een millioei inwoners. Het centrum der stad is het slotplein met ho standbeeld van Sigismund 111. \ andaar gaai in djo richting van het Noorden, en het Westei de oude stad, de nieuw0 stad en do Jodeniwijk do aristocratische Avijken bevinden zieh in ' Zuiden. De voornaamste straat welke van lie slotplein, naar de voorstad Krakau leidt, gaa door naar Nowi Swjat (nieuwe. wereld) waa: het slot Belvedère stiîat. De talrijke pleinen, cl slandbeeld'en on de monuinenten, de kasteelei , en qe parken, welke "Warschau versieren, ge tuigen van de pracht dezer oude stad, die, nada l'olen zijne onafhankelijkheid verloren had, acb lereenvolgens Saksische, Pruisis>che en Kussisch' lieerscliers gekend heeft. Talrijke paleizen van prachlige parken om geven, zooals0het blauwo Paleis, herinneren on; aan August den Sterke van Saksen, met zijm» «.ntelbare liefdesavonturen. Het Saksisch plei] d'oet eveneons aan de regeéring van het Huis Wettin denken ; terwijl de Groenc Plaatsl, nie haar monument van de gedurende de revolulii aan den tsaar trouwgebleven veldheeren (1831J het kasteel Belvedi're, waar Constantijn Paulo witeh, de broeder van Nikolaas I verbleef, ei nog vele andero zijn als even' zoovele herinnerin gen aan de Kussische vorsten. Voorts dien,en aangehaald' het paleis def liadziwill, zetel der Kussische gouverneurs, ho paleis van den Poolsclien primaat, het paleh van den aartsbisschop, het groote theater ei het stadhuis, dat in 1870 gebouwd werd. D< 90 katholieko kerken, de gothische kathedraa \an St. Jan, welke uit de XlVe ecuw dagtee kent, do kerk van »St. Jan Borremeus, gebouwi legen het midden der XIXe_eeuw en de Capu cijncnkerk, — waar het hart van Jan S'obiesk in een prachtige relikwiekas rust, — verdienei vernield te worden. Ea- zijn bovondien to Warschau. nog G ortlio doxe en 2 protestantsche kerken, 9 synagogei en 1 moskeo Voor eene bevolking welke 50 % katholieken, 35 % joden, 5 % orthodoxen, enz telt... Do nijverheid is er zeer ontwikkeld. Bijzon (1er bekend is de schoenenfabricatie van \Var sChau. De handel is er eveneens zeer levendif en wordt zeer bevorderd door de wol- en hop markten, welko in Juni en in September plaafc hebben. De vliegenplaag op Gallipoli. Do bijzondero bericlitgover van do% ''Exchang Telegraph Company" aan de Dardanellen schrijft I r zijn twee zwaro beproevingen in dezei oorlog, wat ons betreft en elat zijn nocli grana ten, noeh water. Daarvan zijn wij overvloedi« \oorzien. Doch onze mannen lijden van d< hitte en de vliegen. rregen ontzettende hitte is niets te doen. Ail slimmo denkbeelden van den oorspronkelijkei " Tommv " mislukken tegen dit versclirikkelijk , wapen der natuur. In de tenten, in de kampej ; — waar de mannen uit de loopgraven nu ei dan rust neinen — is tic, hitte versclirikkelijk .1 )o mannen leggen hun kleeding zooveel moge ! lijk af en bakken en braden in do zon. De ge volgen zijn zeer vermakelijk. Velo soldaten zij zoo zwart gowordon, dat zij op Turken gelij j kon. De meest lastige en gevaarlijkste der twe plagen zijn de vliegen. Enkelen kwamen liie geheel gewapond tegen de muskieten, om te be merken, dat er geen spoor van muskieten t vincien was. Doch er zijn millioenen vliegen Yan zonsopgang tôt zonsondergang vergiftigei zij uw leven. In brigades strijken zij neer o oe- uw voedsel. Gij doet een poging om uw maa! [©n tijd voort te zetten, door met een hand to ele j- en met 'de andero do horden te verdrijven. Doc *1: zij zi jn volkomen de baas. Hoe do mannen't aar uk leggen om in goed humeur le blijven, kan i eel "niet begri/pen. ■ 'e vliegen kwamen heden aan mijn tafel oi j , to lunchen, toen ik na vele uren in do zon t •liebbin doorgebracht, hongerig en dorstig was elt Doch zij wilden mij den maaltijcf niet laten voort en zetten. Tenslotte gaf ik de lunch over en trol 0p mij terug met wat lichter bier. Do schotels wa ron spoedig een lovende massa vliegen ; he overige volgde mij oui mijn bier te gebruiken In de vuurlinie, waar de dooden en stcrvendei in,- éerst in den iiaclit kunnen worden uitgehaald, i-an de hemel tôt den avond zwart van vliegen.. g0 Tegen de vliegenplaag. iet hd Mon weet, dat in Engeland in dezen oorlogs 1(| tijd ook een verwoede vëldtpcht tegen de vlie gen gevoord wordt. Prol. 11. MaxwoM-Lefro> 11 " \ orklaart nu, dat hij een vliegenmagneet heef' if^ govonclen, d. w. z. een lokaas om in vliegengla u_ zen te leggen, waaraan geen huisvliog weer-n stand kan bieden. Het lokaas liestaat uit gelijkc di?elen caseine, bruine suiker en water. Xadat >e" dit mengsel vier-en-twintig uur gestaan lieeft, ce gaat het zijn werking doen. De Zoological So-10 ciety zal het lokaas voor een stuiver do doos ln verkrijgbaar stellen, tegelijk met een brochuurtjc over de uitkomsten van verschillende proeven en Û" met raadgevingen aan het publiek. ij, tl- Tegen de vergiftige gassen. Do tocliniselic commisie van het Franscho depar-=" tement van oorlog heeft eènige maatregelen voorgo-rt schreven, to uemen door de burgerbevolking he voor het geval vliegers bomnien met vergiftigii •g gasgen werp'en. ^ De commissie is van meening, dat wat ook de samènstelling der bomnien moge zijn, het j gevaar tocli altijd van korten el'uur en zuiver plaatselijk zal zijn. Daarom raadt zij de bevol king aan zieh- bij voorkomend'e gelegenliedcn _ in veiligheid te stellen op de middenverdieping 't' van de huiaenr^aar keldiers en benedenverdie-1. pingen door de zwâre dain'peu kunnen gevuld n worden,en de bovênverdiepingen geen voldoende q veiligheid bieden, aangezien ele projecticlen door ,<r do daken kunnen hoenslaan. Veitler moet men t steeds water en ruige badhanddoeken gereed houden. Dreigt er gevaar, dan moet men' een handdoek nat maken, een w-einig uitwringen eui e voor neus en mond bevestigen. Natuur lijk iâ het raadzaani^ zicli ijlings te verwijderen van een plaats waar een boni is gevallen. De opbrengst der Vruchtboomen in België. De fruitboomen beloofden in' de lente eenen . oogst zonder weerga, dpcli de droogte welke r van einde Mei tôt einde Juni gelieerscht heeft, -l lieeft vele onrijpe vrucliten doen vallen, vooral J appelen en peren. Ilierdoor zal dus veel minder fruit zijn, doch nieitegenstaande dat, zal | er' toeh veel rneer wezen dan de gomiddelde opbrengst der voorgaande jaren. Er zal zelfs , in eenige streken van de provlncio Luxcmburg ;t overvloed wezen» Men gelooft op een zeer groo 0 ten oogst van pruimen van allerlei soort te kunnen rekenen, lie tgeen een grooten uit\roer naar, het buitenland zal s'eroorloven- Al de maatregelen zijn door de Dultsche overheden genomen om het vervoer in het groot van Belgisch fruit naar Duitschland te vorgemakke- ' lijken. Men moet reeds met de tuinbouwcrs over-eengekomen zjjn voor de levering van 8000 tôt • 1MX)0 waggonladiugen huit voor de exportatie. 3 1 Lincoln. i x Het vroegere Engelsche parlementslid Lincoln, t die, zooals gomeld werel, van spiorinage l ten gunste der Duilschers verdacht werd en daarom naar Amerika was gevlucht, is Dins-dag te Brooklyn in hechtenis genomen en naar ' de gevangenis van New-York over gebracht. 1 Waarschijnlijk zal den 24n Augustus een procès t legen hem beginnen, waarbij de vraag zal be-t haudeld worden of er redenen zijn om hem aan Engeland uit te leveren. i Landstormbesluit in Nederland. t De minister van oorlog heeft, in verband met daartoe door II. M. de Koningin verleende " machtigSng, bepaald, dat tijdens den vorderen duui' der huidige tijdsomsfcmdiglieden de in art. 13 van het Landstormbesluit bedoelde elienst-plichtige, die in Duitschland of in België is of ver-' blijf houdt, niet behoeft na te komen de ver-l plicliting om naar Nederland terug te keeren, , en zicli aan te meldcn bij den burgemeester, [ inits hij van zijn vollcdig aelres en van elko vorandering van zijn adres terston/.l aan elon burgemeester kennis geeft. — Het bepaalde in het vorige arlikel geldt voor zoolang bedoelde t d'ienstplichtigo niet in werkelijken dienst behoeft te komen. Het werk der Vrijmetselarij. Het Spaanscho .weokblad ,,Leclura Dominical" geeft diep-treurige bijzonderhedon over de verwoesting van Portugal door de I vrijmetselarij. Hel is ook in Spanje zeer moeilijk, iets te weten te komien omtrent L de toes'tainden in de naburige republiek, omdat de weinige nog bestaando Kalholie-1 ke bladen zieh wegens den druk der vrij-1 metselarij silechts met groote voorzichlig-heid over den toestand kunnen uitspreken. t Wat zij eehter nog kunnen afkondigen is voldoende, om althaais iets te v-ermoeden van het sch wkbewind, dat daar heerscht. Ailes bjuigt voor de macht dier secte. Aile scholen, die niet openlijk vijaudig zijn jegens den Jgodsdienst, worden gesloten. : De onzedelijkheid' versH)reidt zieh op ontzettende wijjxe. Het gtezinsdeven komt meer en meer in ver val. De mdsd'aden nemen ontzettend toe, vooral de overtredingen der zedewetten met minderjarigen. Waar de vjrijanetsèlarij tôt heerschappij geraakt, is "t niet alleen met het (Jhris'len-t dorn, doch met iedere beschaviiig gedaan, besluit de ,,Lectura Dominical". De Por-» tugeescho sohande-republiek is een vreese-lijke waarsciiuwing voor de moderne we-> reld. i • De nieuwe Président der ' Portugeesche Republiek. Do nieuwe président van Portugal, Bernar-dino Machado, werd als zoodanig gekozen met i 134 van de 179' stemmen. Machado is geboren. tr Kio-de-Janeiro den 28en Maart 1851. V66r dat hij het gebied der politiek betrok, was hij professor aiin de Hooge p scliool van -Coïmbra. \roor het eerst gekozen tôt afgovaardigele in 1882," nam liij zijn. zetel in, bij de hervormingsixirtij. Zeer bckwaam spre-[ ker, bewee^. hij ook een uilmuntend1 Kegeerings-) |id te zijn. In 1893 vertrouwde de minister Ki- beiro hem de porlefeuille van openbare werk u toe dio hij ecliter maar enkele maanden! bëhiel i \ ier jaar later, onder de regeering, van D< ( arlos, ging hij openlijk lot de republikeinsc v partij over en. werd een der voornaamste stic terë van do révolutie var, 5 October. dio h 3 Ivoningelom pinver wierp. Onder het voorloopig bewind van Théophi Braza, ontving Maclia de portercuille van Bv tenlandscho vaken Ilij verk.reeg in- korten tij de erkenning van de republiek door ele mogen t heden. Onder het gouvernementseliap van de Arriag | loen hij nog ele bekleeding van Minister va I \\ li tenlandscho Zakcn vervuldc, deed hij Vugustus 1914, toen het groote Europeesche g scliil emfcstonel, vorklaringen waarin hij kracht i de pro-Frans'chc ge\'oelens die hem bezield'ci deed uitkomen1. Kardinaal Gibbons over het vrouwenkiesrech KpvVOibboni heeft lu t vojgcnde sehn \en gezondon aan M. James li. Nugent va Xewark betreffenelo het vraagstuk van het vroi wenkiesrecht. " Ik lieb nog steeds dezelfdo meening, reed '/oo menigmaal geuit, betreffende het vrouwei kiesrecht, dat het stemreclit de vrouw uit baa liuiselifko plieliten zou sléepen in do arena de politiek en haar van veel van liare bekoring goedheid en waren invloed zou beroovon. Zijï wiiarlijk eenvorstin, eloch haar heerschappij liaa door Goel geschonken, ligt op lifîiselijke ■ en vre diger velelen en wegen. Wij allen meenen, da zij zoo vol bijval is geweest in haar werk, da wij iedere veranejering vreezen eloor het ovei brengen harer regeering in het veld der poli tiok. " Brand 'in een trappistenklooster. Volgens berichten uit Genève sloeg d bliksem in een trappisteiiklooster te Cham barand bij R^iybon. Aile geboiuwen wer den een prooi der vlammen. De schade i; zeer he>og, doch wordt door verzekerin; gedekt. De Fransche regeering aïs tarwehandelaar Door de Fransche Kamcr is Zaterelag1 LI een weï aangenomen, waarbij el'cn minister vâi liandel machtiging wordt verleend tôt het koo pen on vorkoopen van tarwe en meel voor d. burgerliijke bevolking. Naar berekend wo;rdt zal hierdo'or een. besparing van 300,000,000 • fr. bereilvt worden. welk geld élan in het land zor blijven in plaa.ls van naar het buitenland) t< g;rtm. Eene moorddadige rotsverschuiving. Men moldt/ dat eene rotsverschuiving zicl heeft voorgedaan in de Rarongroeve in Zwit serlaitel, die de noodige bouwstoffen levert vooj de lierstellingen aan den Lotschbergtunnel. ^e gen werklieden werden onder de massa bed'ol ven. De pest in Japan. De Engëlsehe bladen ontvaiigcn uit" Tokio het onruslbarend bericht, dat aldaar de pest uitge-broken is welke zieh in de Japansche lioofd-stad en omstreken uitbreidt. Het moet de be-sme'ttelijko ziekte de „Zwarte pest" in liaren gevaairlijksten vorm wezen, welke onder de bevolking verschrikkelijke Verwoestingen aanricht. Do familie yan graai Okuma moet er bijzon'-der onder geleden hebben. De ncef en nicjht \an den graaf zijn reeds bezweken, terwijl al zijne familieleden afgezonelerd moesteli worden. Do kiemen dezer vreeselijke ziekte moeten door katoenbalen uit Shanghai aangebracht zijn. Do Japansche bladen beschUldigen het sladbe heer van Tokio van al de hygi'onische voor-schriften en die der zindclijkheiel te veronaclit-zamen.Deze zorgeloosheid zou de oorzaak zijn dat deze vreeselijke ramp zicli zoo versclirikkelijk uitbreidt. Eene verloving in het huis van Vendôme. Do Hertogl en do Herlogin van Vendôme, een'e geboren Prinses van Vlaandei-oii, hebben d'e hand hunner oudëto dochter, Prinses Marie-Louise. aan Prins Filip van Bourbon en der Heide-Siciliën geschonken ;. Yijfelc zoon van den' graaf en de gravin ele ' iiserto, en kleitnzoon van koning Ferdi'nant II, is Prins Filipé negen en twintig jaar oud, hij lieeft diiâ elenzelfden lceftijd als kon'ing .Alfons XIII, wiens beste vriend hij is. Toen hij do kavelerie-s'chool te ValIaeUliel \(»rliet, werel hij als luitenant in het regunemt der „IIuzaren der Prinses" ingedeeid en na zieh schitterenel in Spanje en Marokko oneler-scheiden te, hebben, keerde hij in het bûrgerlijk le\en terug met den eeregraael van lnitenant bij het l?e régiment kavalerie. Het is ftlsdan dat Prins l'ilips in Frank ri jk terugkwani. Do villa welko de graaf en de gravin de Cas'erle te < 'annes bezitten, ligt naast het kasteel Saint-Michel, wintervcrblijf van den1 liertog van A'on-dûme. Het i0 aldaar dat ele vorstelijke idylle ontstonel, welke eindigde met de verloving, welke men te Londen, in Buckingliam Palaeïe, ge-vierd heeft. Ilët huwelijk zal waarschijnlijk te Neuilly-sUr-Soino voltrokken wordem, alwaar Prinses Marie Louise geboren werd. De codificatie van Iiet Kerkelijk Recht. Maar mon weet, heeft Z. II. M'aue Pius X zaliger gcelaclitenis don 19en Maart 190-1 een Commissie jngestelel (bij motu proprio «ard'uum sano nunius"), welko het Kerkelijk Recht zou codificeoren. Daar natuurlijk rekening nioest ge-h'ouden worden met ele reahtsontwikkolmg en \t recihtsbewustzijn d'er verscheidene volkeren, wer. den do consultoren internationaal gekozen. Be-halvo de practische juristen, de secretarisscn der ( 'ongregatics cA de leden van do llo,ta, vind'on wij onder lien de vakgelecrden : Eschbacili, lCsser, Janssens, Kaiser, Klumper, Laurentius Molitor on ook bekendc leeken als Philippo Pacelli. Oneler Pius1 X zaliger gedachtenis was de coelificatie reed|3 z/oover gevorderd, dat ele nieuwe codex aan de bisschoppen werd gestuurel, ten einde derzelve opmerkingen te vern'emen, wat aiatuurlijk lange tijd vereisclite. Door het uitbreken van den oorlog, het ovcrlijden van den vorigèn Paus', het begin d'er diplomatieke onderhanelelingen van Z. 11. Beiiexlictus XV, elo benoeming van den voorzitter der Kommissio, Z. jSn. Kardinaal Gasparri tôt staats-stecsreta-i-is en andero feiten, werd het groote werk cenigfe'zinsî vertraagd. Toeli is het werk der \akgeleerdo in de afzonderlijke secties zeer gevorderel ; het huwelijksrecht is reeds gereed en zoodra de oorlogs,toestand is geTindigd, zal ilo Katholieke Kerk een codex bezitten, welke aile practische rechtskwesties regelt met weg-lating van ' verouderde bepalingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Den Kempenaer: wekelyksch staet- en letterkundig nieuwsblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Turnhout du 1838 au 1937.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes