An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps

571837 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 15 Août. An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps. Accès à 03 octobre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s46h12w55j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AN FLANDERNS KüSTE KRIEGSZEITUNG fUR D(\S /YiARINELKORPS Clummer 59 3leinertrag fur QB of>Ifaf)rt^3toecfe 15. Qluguft 1918 Aliène oôer ôaDeï? C3um Êinlritt ins funfte ^riegôjaljr.) 33ier 3aF)re toutet ôer toiïôefte 33ranô 3n ôer gran^ofen f)errlicf)em £anô Knô ©taôt unô $>orf berfinït im ©dfjutt — 2Mer 3aï)te fcïjreien fie „£>eutftf)lanô fafcutt!" Unô „(£Ifaf3 unô „33ocF)eé £erôu!" 3n immer gefteigerter £af$meloôie. Knô ftaunenô tueiB icf) balô feïber nicf)t Voie, ©inô roir fo ôumtrt iri ôer ($eogra$)ie? ©inô toir gefcf)lagen im eigenen £anô? £iegt ôenn ôie Aliène am fta'uelftranô? ©tefyn fcor ^Berlin if)re gernïanonen £>ôer ift in $arië ein ângftlitfjeô 3Boï)nen? &âm£fen fie ôenn bor ôem ©runetoalô ■Oôer ift (Som|Mègne granatenurjifnaÏÏt? £iegt ôenn ïjalb 2)eutfcF)ïanô in £riimmerf)aufen Oôer ï)at granfreicï) maffenïjart ©dfjutt 3U Derfaufen? £anôfarte f)er unô ôen ginger Ôruff! 2)ie seigt uns3 am beften, toaé £uge unô 33ïuff. £)er grieôe im £>ften bar ftarf unô toar gut, £)er fief)t ôocf) nlcf>t auô Voie „33odfjeô faftutt!" Unô toenn fie ôann rufen mit £raï)(enôem Oltunô 2)eutfcF)Ianô ginge am £unger âugrunô, ©0 toiffen toir feinen im fiinften 3ûf)r, £)er of)ne fein tâgïicïjeô 33rot fcïjon toar, £)enn in aïï ôer fjarten unô eifemen 3eit £aïf uns ôer CSott ôer 33armf>ersigfeit. ©ie tooïïen uné nur einanôer ent^toein, Knfrieôen fâen in unferen CHeifjn. £)aô foïï i^nen nie unô nimmer gelingen! Unô toenn fie uns iFire ©cïjmâï)lieôer fingen QBie „£)eutfcf)ïanô faftutt" oôer „33ocF>e3 frerôu", Oôer „(Slfaj3 ïjerauë" oôer fonft nocf> toie, £>ann jragt nur, ©oïôaten, ob ôenn iï)r £eer 33ei ©tenôaï oôer bei ©oiffonô toâr! Knô ob fcfjon ôie îEQrme Don &o!n jerf^rangen Oôer O^eimô unô Quentin in ôie 33rudje gegangen! Unô 0b (Snglanô fo furcïjtbaren U-33ootïrieg fiiï)rt, £)afî £>eutfcF)Ianô ôie ©rofte aïs 20eltmadfjt berliert! ©ie Fjaben nur eine £offnung im &rieg, £>af3 ©eutfcjjlanô ôen ©ïauben Derliert an ôen ©ieg. SocF) ôiefen (Slauben Derïieren fair nicïjt, £>enn 2QeïtgefcF)id5te ift 2Beïtgericf)f, Unô Dier Saftre 2Beïtïneg f)aben ge^eigt, S)a^ ôer ©tern unfereô Q3oIfeô auftoârtô fteigt! Uff3. ©.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre An Flanderns Küste: Kriegszeitung für das Marinekorps appartenant à la catégorie Frontbladen, parue à S.l. du 1916 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes