Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1819 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 02 Juillet. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 27 novembre 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rx93777s6h/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Donderdag 2 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, i lum. 152 Telefoon FONDSENBLAD Telefoon AAUKOniUICIXGKW: Voor| aile aankondiginaen wende men zich ten bureele van het blad, -O-' 3KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCG LAND Handel, ISTijverlieid, Taal en G-odsdienst VERSCH ÎJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IISCHRUVIWGSPRIJK VOOROP BETAALBAAR: Per jaar 15.o» Per halfjaar sotl Per drie maanden » 4.00 Voor herbergiers: fr. 19.00; fr. 6.50; fr. 3,50. Voor vreemde landcn, de verzendingskosten bij te voegen. eenige uitgave Gent, 18, Ketelvest, 18, Gent D^,va,™c0ndiSinÊeiîfWOide^eplaatSt per regel aan fr- Reklamenonder het stads- nieuivs, per regel fr. J .UO. — Begrafenisberichten voor de nict geabonneerden, fr. 5.00 GENT, 2 JUI.I. Ovei'zfep BLOEDIGE WEERBOTS van den moord op aartshertog Frans- Ferdinand en zijne gade de hertogin van Hohenberg;. Uit Sarajevo worden bijzonderheden medege-deeld over nieuwe bloedige botsingen welke aldaar hebben plaats gehad, tusschen Serviërs en Croaten. Gisteren werd te Sarajevo eene vrouw* aange-liouden ; vijftien bommen werden in hare woonstgevonden. Men meldt uit Sarajevo aan het « Neues Wiener Tageblath » dat gisteren, in de nabijheid van Bosnich-Brod, bladen, dèn moordaanslag goedkeurend, uit den voorbijrijdenden trein op den openbaren we^ werden geworpen. Die bladen eindigen mer de volgende beteeke-nisvolle woorden : « Geduld, broeders, welhaast zullen wij u komen bevrijden ! » Uit Budapest wordt gemeld dat de Oosten-rijksch'Hongaarsche reyecring aan het Servisch gouvernement zou gevraagd hebben haar te helpen om het licht, het vvare licht te doen schijnen over de aaneenschakeling van het ; l»omplot te Belgrado. Te Travnik heeft de bevolking, zoovvel de Muzulmansche als de ka'holieke, zich gisteren overgeleverd aan vaderlandsche betoogingen, welke gevolgd geweest zijn door eene anti-Servische betooging. Daar de betoogers steenen wierpen in de Ser-vische school, was er een pope die, van uit de vensters der school een revolverschot ioste op de betoogers en eenen persoon kwetste die in de siraat ging. De woedende bevolking snelde naar de school, drong er binnen en wilde den pope iijncheeren.De policie kwam tusschen,hield den pope aan en leidde hem naar het gevang. Talrijke revolverschoten werden gelost en meer dan twintig personen werden gekwetst. Uit dat ailes bljjkt eens te meer dat de bevolking weet waar het paard gebonden is. De bewoners van Sarajevo, die ter plaats zijn, die de werkingen volgen van de Servische opruiers, die zien en hooren wat er gedaan en geschreven wordt door de typen die door de Servisch© reptielen fondsen gesteund, ja onder* houden worden, zijn woedend en willen zich wreken! Van daar de opgewondenheid der bevolking, die eenen afkeer heeft voor den dubbelen moordaanslag en die tevens weet aan wie en waaraan de sehuld van den aanslag moet toege-schreven worden. Het kan niet geloochend worden, dat, in geheel die treurige zaak. Servie of beter zeuere invloedrijke Serviërs de hand hebben. Zij ruien net volk van Bosnie en Herzegorvina op, en onder die ongelukkige opgeiuid^n zijn er men-schen die het niet vast in den bol hebben en die dan, op een zeker ooger.blik, gehoor gevend aan de aanhitsende taal, welke hun maanden en laren in het oor gedreuncï heeft, plotseling een life'sTuit nemcn, uar.huns mzîcns, hei ccniK'rrucIclel is om hun ideaal, hun valscli' ideaal, vooruit te helpen en te bevestigen. Met dergelijke praktijken bekomt men uit-slagen, zooals datgeen dat Zondag, bij de ver-Yieming der droeve mare, gansch de beschaafde wereld ontroerde, ja diep Qntroerde. Zij die, gehoor gevend aan die opruierstaal, overgaan tôt de daad, zijn laakbaar, slecht en moeten gestraft worden; en zij die er toe aangezet hebben zijn dubbel laakbaar en slechtei, en zouden dubbel dienen gestraft te worden. onge-lulckig zijn die kerels, die de oorsprong zijn van ïiet gepleegde kwaad, doorgaans onbekend en onvindbaar ! 't Is daarom dat wij herhalen wat wij in ons eerste artikel schreven : De opruiers en dat soort menscheu in wier midden zij de elementen zoekenom hunne helsche plannen uit te voeren, zouden moeten onschadelijk gemaakt en op zijn jninst gekerkerd worden. DE TOESTAND IN ALBANIE. TURKHAN PACHA TE ROME. Turkhan Pacha, die,zooals wij gemeld hebben te Rome is àangekoinen om te spreken over de Albaneesche loestanden en belangen, heeft gisteren morgend een onderhoud gehad met warkies di San Giuliano. Men kent tôt nog toe den uitslag niet der samenUomst. Baron Aliotti, de Italiaansche minister te Dnrazzo wordt heden te Rome verwacht, zoodra hij in de eeuwige stad zal aangekomen zijn zal er eene nieuwe samenkomst in de Consulta plaats hebben. Uit Rome wordt geseind, dat de Italiaansche regeering er niet op gesteld is de Europeesche jnogendheden gewapenderhand te doen tusschen-komen. Men is van meening dat Europa het recht niet heeft door het geweld der wapens aan de Albaneezen eenen vorst op te dringen, waar-van zij niet willen. Goed zôô, dat is weêral een van die diploma-tische listen, waaraan de groote Europeesche mogendheden ons hebben gewooa gemaakt. Nu zegt Italië, sprekend ook in naam van Oost'enrijk, dat zij het recht niet hebben aan de Albaneezen eenen vorst op te dringen, waarvan zij niet willen weten » Maar waarom hebben zij dan prins von Wied naar Albanië gezonden, hem de verzekering gevende dat zij hem met raad en daad zouden bijstaan ? Zouden die diplomaten loensche piketters zijn ? DE TOESTAND BLIJFT SLECHT IN ALBANIE. De Albaneezen, de oproerige wel te verstaan, zetten hunne strategische ontwerpen door. Al hunne pogingen zijn thans tegen Valona ge-keerd, al waar de staat van beleg is uitgeroepen; de Hollandsche majoor Schleus is oppèrbevel-hebber van het garnizoen benoemd. Eenige honderden vrijwilligers verdedigen Valona. maar men oordeelt dat zij niet in staat zullen zijn den val van Valona in de handen der muiters te roorkomen. Uit Epirus worden slechtere tijdingen ont-vangen.Talrijke benden Epiroten, waarbij zich ook Grieken hebben gevoe^d, zouden oprukken naar Tepeleni.Slechts een klein getal kilometers verwijdert hen nog van die stad, welke zij kost wat kost willen bemachtigen en van waar zij dan naar Valona zullen oprukken. ONLUSTEN IN KLEIN AZIA. Tengevolge der onlusten welke in Klein Azi.i zijn uitgebroken, weinige weken geleden, zijn -al de gioote handelshuizén en magazijnen.welks in handen zijn der Grieken, gesloten geworden. .7,îj hebben al hunne bestellingen op^ezegd en hunne betalingen geschorst. Men schat het verlies, door* de vreemdelingen ondergaan op minstens drie miljoen. Alleen de Duitschers zouden te Kaza vijf honderd duizend frank veiloren hebben ! DE AMERIKAANSCHE OORLOGSCHE- PEN aan GRIEKENLAND VERKOCHT. M. Wilson, président der Vereenigde Staten van Noord-Amerika. heeft gisteren het wetsont-werp onderterkend betreffende het bouwen van acht nieuwe pantserschepen en van den verkoop van de twee pantserschepen Idalio en.Mississipi aan Griekenland. UIT 3IEXÏKO. NOGGEEN NIEUWS. Tôt nog toe, heeft men den aangekondigden -brief van generaal Carranza, in antwoord op de /vragen van de kommissie der bemiddelaars, niet ontvangen. Men hoopt nog steeds het beste, maar er zijn pessimisten, die, in het het lang wegblijven van den aangekondigden brief, niets goeds voorzien. Een officieel telegram uit de stad Mexiko ontvangen meldt dat président Fluerta verklaard heeft overtuigd te /-ijn dat Carranza niet toe-geven zal en dat het lang wegblijven van zijnen brief zal gevolgd worden door een weigerend antwoord ! Over onze Zuidergrm Wij hebben reeds meermalen gewezer» op de tankers welke de krachten van Frankrijk afvreten ; — onze geuzeabladen namen de gelegenheid te baat om te zeggen dat wii Frankrijk met opzet leelijk maakten oî leugens vertelden. Ze zullen misschien lust gevoelen dat weer te zeggen na het onderstaande gelezen te hebben, maar als ze weten dat wij enkel nazeggen wat een Parijzer briefwisselaar aan een Brusselsch geuzenblad schrijft, zullen zij zich misschien inhoilden. In Frankrijk gaat het zooals onze geuzen-bladen het wenschen : daar is het openbaar onderwijs, wereldlijk of onzijdis; in theorie en dikwijls goddeloos in de praktijk ; daar is de Kerk van den Staat gescheiden ; de geestelijkheid is van hare jaarwedden be-roofd ; vele kerken vallen in puin, bij ge-brek aan oaderhoud ; de kloosters zijn of worden door den Staat ingepalmd, en de kloosterlingen verspreid of uitgedreven ; het Onderwijs is er verpîichtend ; het aileman soldaatheetscht er op dedrukkendste wijze; degeuzerij is volkomen meester in't gouvernement en in bijna al de besturen, en men heeft het zuiver algemeen stetnrecht. Om zoo te zeggen is gansch het program onzer geuzerij verwezenlijkt in Frankrijk, en onze geuzen liaken naar den tijd dat zij de voorbeelde?» door de Fransche moortBl-broeders gegeven, in Frankrijk zullen kunnen navolgen. Hoe is nu de stofïelijke toestand in Frankrijk ? Ziehier hoe de brief wisselaar van het geuzenblad zich uitdrukt : « Het Zuid-Westen van Frankrijk, de Pyreneen-streek, heeft 80 per cent van zijne waarde verloren ; Gascon je, dat nog enkel eenige « eenige » zoons bezit, heeft nu 300.000 inwoners minder dan bij het eindigen van den oorlog 1870-71. De waarde der gionden is met 3 miljards of 3 duizend miljoen verminderd. Een familiegoed, 320,000 frank waard in 1872, werd enkele jaren geleden voor 100,000 frank verkocht; een ander van 250,000 fr. werd in 1910 voor 80,000 frank van de hand gedaan. In den Gers, krijgt men gemakkelijk eene hofstede voor 30,000 fr., die er vroeger 100,000 waard was. In het oosten, rondom Chatillon, in l'ranche Comté, in Champagne, treft men overal vaagliggende gronden aan. Omtrent Nevers vond een domein van 750.000 fr. geen kooper voor 400.000 fr. Overal, in Limagne, in de Cote d'Or, omirent Dijon kan men goederen koopen voor het derde der vroegere waarde. Maar de koopers loopen gevaar niemand te vinden om ze te beboeren. In 35 jaren tijds heeft den franschen grond 35miljards aan waarde verloren. De grond gaat voor niets. De landwerker verwijdert zich van rijk-dommen welke hij veracht. De groote tortuinen aarzelen uitgestrekte domeinen te koopen of te onderhouden, zooals vroegertijds de groote familiën er eene eer in stelden. En als die goederen verbrokkeld worden en verkocht dan wil de landbouwer er de kavels niet van bewerken. Reeds vindt men geene herders meer om langs de schoone nationale wegen de kud-den te hoeden welke den rijkdom van onze oude boeren uitmaakten. De akkers zelvert zijn verlaten. De kwaal breidt zich met bliksensnelheid uit en men mag zich afvragen in boeverre het middet zou baien, indien er een tegen de kwaal gevonden werd. » Ziedaar ! Die toestand is hier in België gekend. De landbouwers weten dat er in Frankiijk goede en schoone hofsteden te pachten zijn aan spotgoedkoopen prijs, en toch gaan weinigen en heen, en diegenen welke er naar'oe trokken beloven zich niet. Frankrijk is een land dat rijk is aan voort-brengselen en aan vruchtbaren grond, maar als de grond niet meer bewerkt wordt dan moet het land verarmen eu ten onder gaan. En nochtans Frankrijk heeft het Zuivei Algemeen Stemrecht en wordt bestuurd gelijk onze geuzen het maar kunnen wenschen.KWIKKELEN. Nu, dat onze tegenstrevers uitgepraat zijn over de kiezing van 24 Mei, en dat het hek-ken aan den ouden stijl blijft, nu begjnnen ze elkaar in 't haar te zitten. L'Etoile Belge heeft ergens gezegd dat de toestand van het land revolutionnair is, aangezien, — zegt het blad — de katholieken minderheid zijn in het land en toch baas blijven in 't Gouvernement. Het Recht der kristene demokraten zegt dat na —■ maar het zegt niet dat L'Etoile ook bekent dat de katholieken wel degelijk en onbetwistbaar eene wettelijke meerderheid in de Kamer bezitten. En 't Recht voegt er bij : als die révolutionnaire toestand mogelijk is, dan is 't de schuld der liberalen, die zich, bij 't maken der kieswetten, door de katholieken hebben lafen foppen, door het meervoudig stemrecht; de gemeente-kieswet en eene soort van Evenredige Veitegenwoordiging voor Kamers en Senaat die een meesterstuk is. Al hadden de oppositiepartijen 150,000 stemmen meerderheid in 't land dan zouden ze nog de meerderheid niet hebben in de Kamer ; en met 200,000 stemmen meerderheid krijgen ze nog de meerderheid niet in den Senaat — zoo zegt Het Recht. Als de katholieken dat hooren dan wrijven ze zich in de handen en ze mompelen : De geuzen mogen zeggen wat ze willen maar we zijn nog zoo dom niet als onze mutse staat. Ilet Recht duidt dan ook den weg aan die moet gevoîgd worden om de katholieken klein te krijgen. 't Eerste dat moet bekomen worden is een betér stelsel van Evenredige Vertegenwoor-diging, — zelfs vôôr Zuiver Algemeen Stemrecht, want zonder betere E. V. kan Zuiver A. S. niemendalle baten. Om de hervorming der E. V. te bekomen, moeten de linkermannen aile hoffel ijkhèid afbreken met de katholieken, zegt Ilet Recht — zelfs geen hand meer geven. Dan, stelselmatige dwarsdrij'verij ; geene enkele w.çt; geene enkele begioeUn# meer laten stemmen. Zoo leert Ilot Recht. Ongelukkiglijk dat is oud vuif, de tegen-partijen hebben reeds gepoogd dat alzoo te doen maar het ging niet. Als 't ooit gebeurt dat de heer Haatsepee, in de Kamers komt dan zal hij leeren dat daar gewoonten en gebruiken bestaan,welke het niet mogelijk is te veranderen of af te breken. Om dat ailes uit te voeren, zouden de tegenpartijen meer moeten kartelen ; maar dat kartelen is een spartelen tegen den dood, men heeft dat klaar genoeg gezien in 1912. De toestand voor de tegenpartijen is netelig : kartelen zij, 't en gaat niet ; — kartelen ze niet, 't en gaat ook niet. Hun toestand gelijkt veel aan eenen dool-hof, en we geloo^en nfet dat het 7 Recht zal zijn dat er hen zal uit verlossen. - ALLERLÊ1. Draalen ! draaien ! dat is plezant ! — Vooruit ver wij t aan den heer Woeste een draaier te zijn. Dat M. Woeste opsornmige punten van gevoelen is veranderd, in den tijd van 40 jaren, dat is met te verwonderen. Maar toch heeft hij nooit het draaien tôt een stelsel veiheven. En dat heeft gezei Anseele — goed ge- u • V1 . ooruit — wel gedaan, en dan nog pub.iek in voile zitting van den Gentschen gemeenteraad. De socios zijn voorstanders van de Evenredige vertegenwoordiging in de schepenen-kollegies — 't was daarom dat zij, t'akkoord met de katholieken, twee plaatsen van schepene openlieten, voor de iiberalen, toen ze met de katholieken de liberalen uii deschepenzetels lichtten. Maar toe i het kartel in de lucht hing en de liberalen weer in het koilegie wilden komen, stelden ze voor konditie dat de katholieken er bij de eerste gelegenheid zouden uit geweerd worden. En de socialisten — voorstanders der E. V. — namen dat aan. En gezel Anseele legde uit waarom ze datdeden. , We zijn volkomen op ons gemak, ze: hij, in deze kwestie — als we met de katholieken het libetaal koilegie omverwierpen, we deden dat omdat we daarin een voordeei zagen voor onze partij en onze politiek. Nu laten we de katholieken schieten en we doen met de liberalen — omdat we daarin nieuvv voordeei zien. Dat is klaar en eenvoudig — we zijn volkomen op ons gemak. » Dat is eenvoudig te zeggen : we draaien en keeren maar den wiud van ons voordeei — al de rest ; politieke eerlijkheid, beginse-len. verbjntenissen — o izin, — onzin. ^Vooruit keurde die taal goed, en nu komt hij den heer Woeste verwijten een draaier te zijn ! We roepen op bovenstaande de aandacht van La Flandre Libérale, die van Vooruit de yerkiaring heeft verkregen dat de socios, de mvoering van het Vrouwenstemrecht niet zouden eischen, moeten de katholiekei gek'opt worden. Le Peuple heeft daarover noch ja, noch neen gezegd. Met het stelsel, door gezel Anseele in der Gentschen gemeenteraad vooruitgezet, kar men op de beiofte of verklaring van Voorui met den minsten staat maken. 't Is altijd goed te weten met wier men te doen heeft. -* Zakennilnisterie. — Le Matin liberaal blad van Antwerpen schrijft : « Het « Zakenministerie » waarvan de (liberale) Revue de Belgique onlangs ge-waagde — wat volgens ons, een beetje hel vel van den beei verkoopen is vooraleer men hem geschoten heeft — zou enkel mogelijk en ieefbaar zijn op voorwaarde de liberalen die er deel van maken geheel en gansch achleruit te stellen. - Ze zouden, zooals gewoonlijk, door de socialisten van toegeving tôt toe-geving gedwongen, weldra tôt aan den muur van dat kabinet gedrongen zijn, en mer, zou nog enkel wagewijd de deur moeten openzetten, om hun toe te laten eruit te trekken. » De liberalen, zouden dus, volgens Le Matin de uilen van het spel zijn ten voor-deele der socialisten. Le Matin voelt er weiriig lu^t toe, zegt hij. Belgische ekonomische betipging. Voor eene oppervlakte van 29,455 vierkante kilometers, en eene bevolking van 7,571,387 inwoners, op 31 December 1913, hetzij 257 inwoners per vierkanten kilometer,bezat ons land op het einde van 1912, 9,851 kilometers groote breede gemeenschapswegen, hetzij 334 meters per kilometer. In dit totaal zijn begrepen 8.244 kilometers staatsbanen, 1.555 kilometers provinciale banen en 52 kilometers vergunde gemeenschapswegen.Er waren op hetzelfde tijdstip 31.834 kilometers, gekasseide of besteenigde buurt-wegen dus, 1081 per vierkanten kilometer. Het aantal aardewegen, nog overtalrijk in het land is niet met juistheid gekend. Op 31 December 1913, waren er 8772 kilometers spoorwegen in uitbating ; 't zij gemiddeld 298 meters per vierkanten kilometer ; onder deze zijn er 4357 kilometer groote gemeenschapslijnen van den Staat, en 308 kilometers spoorweg door maatschap-pijen uitgebaat ; er zijn 4107 kilometers buu rtspoor wegen. Hierbij dienen nog gevoegd te worden een aanzienlijk getal kilometers spoorlijnen die worden aangelegd, of nog ten dienste van het publiek niet zijn. Op 31 December 1912 hadden wij 1,978 kilometers bevaarbare waterloopeo, 't zij oiia&jwei G7xaat£rs-per vierkanten kjjometer. 8.378 kilometers telegraaflijriën waren op 31 December 1913 in gebruik, omvattende 45.085 kilometers geleiddraden ; wij bezaten eindehjk op zelfden datum, volgens de officiëele statistiek, 324.839 kilometers tele-fonische verbindingslijnen. '• \k Sçhrljfmachienen. — Het is thans 200 iaren geleden' dat de schrijfmachien werd uitgevonden. Inderdaad in 1714 werd het eerste brevet wegens de uitvinding eener schrijfmachien afgeleverd aan den Engelschman Henry Dzill. Het tuig had evenwel geer.en bij val en het was eerst in 1794 dat zekere Bramai eene nieuwe machîen liet breveteeren, waaraan opvolgentlijk ver-beteringen werden gebracht door Turri in 1808, Burton in 1829, Pogrin in 1833 en Ferro in 1839. De echte moderne schrijfmachien werd door den Franschman Pierre Foucault, die in 1841, in Frankrijk .eene machien deed breveteeren, voorzien van een klavier en 60 hefboomen, uitgedacht. Deze uitvinding was des te merkwaardiger daar de uitvin-der blind was. De machien van Fourcault, kwam in gebruik in Frankrijk en zelfs ir; andere Europeesche landen, doch, van weinig prak-tisch nut, was haar bijval ook slechts tijdelijk. In 1856, werd door den Amerikaan Charles Turbher een groote stap gedaan op het gebied der schrijfmachienen. De machien die hij fabrikeerde was van tamelijk groote afmetingen, en was geens-zins slank van vorm, doch zij had gansch het karakter der huidige schrijftoestellen. In de postarchieven van Washington wordt de eerste brief bewaard met deze machien geschreven. Vergaderiiifl der linkerzifden. — De iinkerzijden van Senaat en Kamer, hebben te Brussel, eene algemeene vergadering gehouden. De algemeene politieke toestand in het land werd besproken. Natuurlijk waren die heeren van gevoelen dat de katholieke partij in minderheid is in het land, (!?) en dat de grondwetsherziening zich onvermijdelijk opdringt ten einde door eene meer en juicte en rechtvaardige toe-passing der evenredige vertegenwoordiging, de w^re vertegenwoordiging van het land, in de Kamers te verzekeren, en opdat de klaar uitgedrukte wil der natie niet kunne betwist «vorden. De vergadering was van gevoelen dat de eenheid en de zedelijke persoor.lijkheid der liberale partij dient gehandhaafd te worden. Ontslag. — M. Possemiers, Stadssekre-taris te Antwerpen, heeft aan den stedelij-ken raad, officieel zijn ontslag gezonden. Provincisraad van Oost-VIaanderen, Zitting van i Juli. Woensdag morgend werd de gewone zittijd van den provincieraad geopend onder voorzitter-schap van den ouderdomsdeken, de heer baron Rooman d'Ertbuer. De zitting vangt aan om 10 ure 50. De heer baron de Kerchove d'Ex/VErde. gouverneur der provincie, geeft lezing det l gebruikelijke openingsrede, waarin hij handelt over de bedrijvige werkzaamheid der openbare besturen die trapsgewijze toeneemt naarmate de ekonomische ontwikkeling van het land ; over de openbare werken en in het bijzonder de uitbreiding der haveninstellingen, waar men aile ; zorg moet aan besteden, daar zij een voorname factor zijn, en wel de voornaamste voor den vooruitgang van handel en nijverheid. De heer Gouverneur verklaart, in naam des konings, den gewonen zittijd geopend. Zijne rede wordt toegejuicht. De Raad gaat over tôt het ondôrzoek der jongstleden verkiezinfien. De geloofsbrieven van M. M. F. De Bruyne en Van iMosselvelde, voor het arrondissement Dendermonde, worden goedgekeurd en beide heeren, na het afleggen van den gebruikelijken eed, als provincieraadsleden aangesteld. De Raad gaat over tôt de samenstelling van het bureel. Worden herkozen : tôt voorzitter, de heer A. De Riemacker, tôt ondervoorzitter de heer Van de Winckel ; tôt sekretarissen, de heerea M. Lippens, J. Rellier en Van de Wattyne. M. De Riemacker, voorzitter, dankt. Verscheidene zaken worden naar de kommis-siën verzonden. De zitting wordt te uiiddag geheve n. Heden openbare zitting om 3 ure. De zaak Wilmart. Woensdag wer Jen de getuisen ter oatlasting gehoord. De eerste was dokter Bonm iriage, gehoord op vraag van den betichte Waechter, die ongesteld zijnde, ter zitting niet is verschenen. De geneesheer zegt dat hij sedert 35 jaar Waechter heeft verzorgd en hij aangedaan is van zenuwkrampen in den buik. Vervolgens is het de heurt aan de vrienden van Wilmart, die met hem ter jacht gingen en goed stneerden, alsook de personen die de titels in de banken in dépôt gaven en schoone winsten opstreken. De morgendzitting om 12 ure geheveri, werd s namidda^s om 2 1/2 ure hernomen en eindigde rond 4 1/2 ure. Kunst - en Letternieuws. Ter gelegenheid van de uitroeringen der Rubenscantate te Antwerpen en te Gent, geeft het Peter. Benoit-Fonds eene nieuwe partituur in het licht voor zang en klavier. Deze nieuwe uitgaaf is te verkrijgen bij aile muziekhande-laren aan den prijs van zes franks. Eveûeens zal men bij de muziekhandelaren kunnen bekomen (aan den prijs van fr. 2,50) de partituur voor zang en klavier der Kindercan-tate« De Wereld in », welke insgelijks te Gent en op menigvuldige prijsuitdeeliogen uitgevoerd wordt. Voor verdere inlichtingen gelieve men zich te wenden tôt het Algemeen Sekretariaat van het Peter Benoit-Fonds, 34, Ramstraat, te Antwerpen.GERECHTSZAKEN. BQErSTÇApP'.JIKE. rJJCUrBANK yAX GOtt, Diefatal. — F.miel Schellinck, van Gent, voor diefstal van een lantaarn, 6 weken en 26 fr. Bloedig; geveoht te Lookrlstl. — Op de wijk Stelplaats, te Lookristi, ontstond In den nacht van 2-3 Noveruber. 1913, een bloedig gevecht tusschen twee eroepen jongelingen, die reeds 's avonds hadden getwist. De groep van Jan Wulteputte was in de nabijheid van de herberg « De Spiegel » in het pik-donker daar aan 't zoeken naar eene klak van een hunner die afgevallen was. René Vermeulen en zijne vrienden bij het verlaten der herberg « De Tramstatie, » botsten op de vrienden van Jan Wulteputte. Eensklaps knalden twee schoten en terzelfdertijd werd René Vermeulen door twee messteken in den rug onder het schouderblad getrolfen. Vermeulen die veel bloed verloor sukkelde naar het huis van zijnen neef, waar hij verzorgd werd. Wulteputte die ook aan het hoofd was gekwetst door een snijdend voorwerp, begaf zich naar de gendarmerie en legde eene klacht neder. Een onderzoek werd ingesteld door de gendarmerie en het parket van Gent en Wulteputte en Vermeulen werden vervolgd om elkander slagen en kwetsuren 'e hebben toegebracht. De rechtbank verwijst Wulteputte tôt 3 maanden en 50 fr. en Vermeulen tôt 4 maanden gevang voor» waardelijk. BER0EP8H0F VAN GENT De spelen van Oostende. — Het Hof heeft uitspraak gedaan in de zaak der spelen (baccara-spel) van Oostende, feiten gepleegd in de maand Oogst 1912. De tien betlchten door de rechtbank van Brugge bij vonnis van 29 Juli 1913 verwezen tôt geldboeten van 500, 200 en 20 fr., hadden beroep ingeslagen. Het Hof heeft het vonnis van den eersten rechter bekrachtigd en het materiaal der spelen. alsook de aangeslagen inleggelden verbeurd verklaard. HANDELSRECHTBANK VAN GENT. De zaak van « Het Burgerahula ». — De Koophandelsrechtbank heeft Woensdag morgend uitspraak gedaan in de zaak van «Het Burgershuis » tegen zijne aandeelhouders. Volgens dit vonnis bestaat de naamlooze maat-schappij « Het Burgershuis », die ter Tentoon-stelling van Gent werkzaam was, niet, omdat zij geene geldige stichtingsakte heeft, en niet zou voldaan hebben aan de verplichtende voorschrif-ten van de wet (art. 1 van de wet van L'2 Mei 18S0). Deze maatschappij is dus nietig verklaard geworden, en onbevoegd om voor de rechtbank te pleiten. Aldus vervallen de eischen der maatschappij in zake het volledig storten door de aandeelhouders van de onderschreven fondsen. tevens het geding door die maatschappij tegen de Tentoonstelling ingespannen om, zekeren dag, hare inrichting gesloten te hebben. Koophandelsrechtbank van Gent. Faling. — De koophandelsrechtbank heeft de faling uitgesproken van Eugeen Moortgat mekanicien, wonende Rooigemlaan, 23, te Gent* Rechter kommissaris : M. Jules Vander Haephen. Kurator : Mr Norbert Van Waesberghe. Nazicht der schulden : 18 Juli. RECHTBANK van DENDERMONDE Verkoop van samengeatelde geneet-middeien. - Prosper De Kerpel en Louisa (joossens, beiden gehuisvest te Mechelen, thans zonder gekende verblijfplaats in België, beticht te Appels,Denderbelle en Wieze, samengestelde geneesmiddelen verkocht te hebben, zonder daartoe bevoegd te zijn of zonder machtieins. De Kerpel krijgen 106 fr. of ! maand; Louise Goossens 212 fr. of 2 maanden, Diettç. — Fran» Weyers, vàn St-Nikolaas' thans zonder çekende rêrblijfplaats, 1 maand en j. v* voor diefstal Vân eene eiken plank en voor diefstal van een zeil 2 maanden en 26 fr. ; Edward Franck 50 fr. voof verheling.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes