Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

643551 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 01 Octobre. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 08 fevrier 2023, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6w9668b680/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

UonMag I Oktober 1914 Prijs per nummsr: 0 centiemsn SKenraimnanouB 7f3Pxsr9sx* 45e jaar, , num. 228 Telefoon ^94 —" ■■ ■ "" 1 ■"-■fCTOiiî«ifniw«mi M — i. Telefoon «»* AAnuenuieMem : Voor R)ic aMtosâiiineen wsida m«n aiofc ta* k«recle Visio k»t tol*& —8— KETELVEST. Num. !«, te ÉENT. VLAAMSGE LÂND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN IHSCIIRI! V Ijflf G X 1* tt IJ S VOOROP BETAALBAAR: Per jaar J 5.00 Per hi*fja»t » ».«<» Per dtie miiinden » 4.00 Voor h«rl»<;n?iMB : fr. 1 «.<>•: fr. U.'iO : fr. 3,Si». Vooc vrMmie l»*de», de verzendintskoften bij t* voegen. EENIGB UITGAVE SŒSHEESaHBBESnaBBBSrai^^ 1 Gent, 18, Ketalvest, 18, Gent «WMMiiiÉMiin—iiiiiiiiMiiii iiiiiiiii'aaasgaMgss De wiEfcondlgtoe*! worden KepWtst per rs»eJ aan fr. •.«•■-Reklamen onder het stads^ «iouwf, fx r«eel fr. t.®®. — Begwfaoisbttichten roor du ni«t j««bonneerdeta, fr. 5.00 Sn Enâeland. De geestdrift der Engelschen voor den oorlog is overgroot ; mea zal dat kunnen opmaken uit de voigende kleine daadzaken : Gemiddeld worden te Londen 1000 vrij • vvilligers per dag opgeschreven in de aan-wet vingsbureelen. Een oproep gedaan tôt de stalknechten, om de paarden op te passen, heeft voor gevolg gehad dat vele bedienden van eigenaars van koerspaarden zich hebben aangegeven. De Koningin-moeder Alexandra van Engeland heeft te Hunstanton giaafschap Norfolk, zes groote gemeubelde huizen ge-huurd, en ze ter. beschikldng gesteld van het komiteit dat de vrouwen en kmderen dersoldaten, die onder de wapens zijn, ter hulp komt. De iuschrijvingen voor het hulpfonds, onder voorzitterschap van den Prins van Wales, dat voor doel heeft de nabestaanden der soldaten onder de wapens ter hulp te komen, bereiken nu bijna de som van 75 miljoen franks. Lord Roberts deed op Zaterdag 19 Sep-tember eenen oproep om zadels te bekomen voor de paarden van het nieuw Engelsche • leger. Zes dagen nadien had hij er reeds meer dan twee duizend ontvangen uit aile deelen van het land ; bijzor.derlijk de jagers heb-ben zich onderscheiden in het zenden van zadels. E!ke inzender zal eenen persoonlijken dankbrief van lord Roberts ontvangen. In Egijpte. Dedagbladen van Ka'iio,Mahomedaansche en Kristene, zijn met hart en ziel aan de zijde van Engeland en de Bondgenooten. Zelfs heelt het nationalistisch b'.ad El Schaab zijnen gewonen toon tegen Engeland gematigd. Dagelijlcs kondigt de inlandsche Pers artikelen af welke hu'.de brengén aan de hulp welke Engeland aan Frankrijlc en België geven en die de gruwelen der Duitschers fchatidvlekken. Een komiteit om onderstand in te zamelen voor de Engekche gewonden en voor de familier, der soldaten, is gesticht onder voorzitterschap van Piins Mohammed-Ali, broe-der van den Khedive. lit den grooten velds'ag van verleden week. Het verslag is gedagteekend 25 September. Gedurende vier dagen was ailes betrek-kelijk kalm. Het weder was goed over dag, maar 's nachts werd het koud. De aankomst van versche troepen heeft den legerstaf in staat gesteld, de soldaten die reeds verscheidene dagen gevochten hadden, af te lossen. Verscheidene regimenten hebben dus in de laatste dagen den vuurdoop gehad. In den nacht van Zondag, 20 September, hebben de Duitsche soldaten op elkander geschoten. Artillerie geschut. Den 21 September werkte het geschut der bondgenooten op uitstekende wijze. De vijand die verschansingen wilden ôprichten werd met klank achternit geslagen zonder iets te hebben kunnen verrichten. De Duitschers verspilden nutte'oos een ontzaglijk getal groote houwitsers bij de be-schieting van het dorp Missy en omstreken. Nachtpatroeljen die in den r.acht van 21 tôt 22 September werden uitgezonden, ontdekten eenige Duitsche loopgrachten welke verlaten waren. In deze vond men een 100-tal dooden en gekwetsten. Men trof er ook eene groote hoeveelheid geweren, ammunitiën en andere wapeas aan. De Duitschers waren achteruitgetrokken. De Duitsche gekwetsten werden opge-nomen en naar de ambulancicn gebracht. De Duitsche generaaî von Kluck 'afgesteld. Geloofwaardige tijdingen, uit Holland ontvangen, bevestigen dat generaaî von Kluck doorkeizer Wilhelm is afgesteld. Dat is een goed teeken voor de bondgenooten ! De werkzaamheid der Duitsche spioenen. Zonder zich te laten afschrikken door de menigvuldige aanhoudingen van Duitsche spioenen in Frankrijk, leggen die kerels eene steeds aangroeiende vermetelheid aan den dag. Drie Duitsche spioenen vermomd in Fraosche officieren, gezeten in eenen auto-mobiel en een vietde in eena elegante dame vermomd, en op een prachtig rijwiel gezeten, die poogden door de Fransche lijnen te rijden, werden Zaterdag te St-Dié aargehouden. Terwijl de Fransche overheden de vier typen ondervroegen, naderde een ruiter in kostuum van Fransch majoor-geneesheer, die den Franschen bevelhebber van den post geluk wenschte over de goede vangst welke hij kwam te doen. Daar de officier aan den zoogezegden majoor-geneesheer zijne papieren vroeg, vonei men in zijnc zakken eere nagemaakte vrije doorgang-kaart, welke identiek dezelfde was als die der kaarten gevonden op de vier andere spioenen.Op devijfdoorgargkaarten, kwam dezelfde taalfout voor. Die fout wasdevet-oordeeling der schelmen. Ds Duitsche verliezee Uit Bordeaux wordt geseind, dat de Duitschers groote verliezen hebben geleden in de gevechten der laatste acht dagen. Duitsche soldaten die gevangen genomen werden verzekeren dat meest al de kompa- gniën van de regimenten der lijfwach gedaald zijn op eeu efïektief van 60, 80 hoog stens 100 man en dat het overschot die; eenheden wordt aangevoerd door jongi officieren, daar al de oudere officieren, sedei het begin van den oorlog tôt op heden gedood werden. 03 IFÉSiii] ®r tioofierl van Reims De officieele bestatiging. De bevoegde Fransche kommissie, voor-gezeten door den onder-staatssekietaris var schoone kunsten, kçeft zich riaar Reims be geven om de schade te ondeizoeken welkt aan de hoofdkerk werd toegebrachl dooi de beschieting met de groote, Duitscht kanonnen. Ziehier wat het verslag over dat bezoel zegt: (i De hoofdkerk van Reims werd herhaaldt malen beschoten ; a) de daken werden opge braud; de geschilderde* glasramen zijn er^ beschadigd en op sommige plaatsen bijns totaal vernield. Het bovenste deel van der Noordertoren des voorgevels is nog ai er§ beschadigd door houwitsers ; het groote portaal is erg beschadigd door de vlammen: de beelden en het ander beeldhouwwerk dat in overvloed de kerk versierde, zijr onherstelbaar verloren. » Het strooi dat in de kerk voor hander was voor de gekwetste Duitsche soldaten, schoot in brand en deed veel schade. » De kommissie heeft bevolen een voor-loopig dak op de kerk te plaatsen ten eindc de overgebleven gewelven zooveel mogelijk tp. hpsr.hnttftn. » DE TURKEN. Er is maar eene soort van volk dat openlijk partij kiest voor Duitschland : dat zijn de Turken of Mahomedanen, op een klein deel beschaafde Muzulmannen na. De Turksche massa is van meeningdat Keizer Willem II van hart en ziel Muzulman is en enkel kristen-protestant in schijn en uitpolitieke redenen. De Turksche krijgsgouverneur van jeru-zalem heeft de dagbladschrijvers uit de streek bij hem geroepen en heeft hun ver-boden telegrammen die ongunstig zijn voor de Duitschers, in hunne bladen mede te deelen. De mobilisatie van het Turksche léger is niet zoo levendig voortgegaan als zij met het begin van Oogst was aauge-vangen.Verscheidene honderden troepen zijn terug naar huis gezonden. De toestand dier troepen is bachelijk. Zij moeten voorzien in eigen kleeding en voedsel, het gouvernement voorziet hun enkel van wapens. Paarden, muilezels, voedsel, kleeren en schoenen worden aangeschaft bij middel van opeischingen. In ruiling geeft men bons, te betalen na den oorlog, maar nie-mand geloott dat men eenen centiem zal krijgen. Zulke legers beginnen met hun eigen land op te vreten. Syria, Damas, Beyroeth, Aleppo, Haïfa, Shechcm, en Jeruzalem zijn in groote kampen veranderd, waar de soldaten gedrild worden. Boven de « fez » of Muzulmansche muts dragen de soldaten eenen hoed van Duit-schen vorm. Beteekenisvol ! Deze wijziging van het hoofddeksel is slecht ontvangen door de dweepzuchtige Muzulmannen, die den « fez » als het ken-teeken van den Muzulmanschen geloovige aanzien. Er wordt door sommigen voor eene slach' ting van kristenen gevreesd.anderen meenen dat Engeland Palestina zal bezetten door een leger komende uit Egijpte. Kristenen en vele Mahomedanen verlan-gen naar de aankomst van Engelsche soldaten, zooveel te meer daar al de hervor-mingen door de Turken beloofd onvervuld zijn gebleven. De handel staat stil daar de banken geslo-ten zijn. 100,000 marmen van het leger van des Kroonprins buiten gevecht, op 6 September. Van den briefwisselaar van den Daily Tcle-graph ; Sézanne, 21 September. — Het eerste Duitsche leger dat in Franurijk volledig werd ver-slacen was dat van den Kroonprins. Daaraar haa Parijs zijne reddiDg te danken. Dat is tôt dusver geheim gebleven, daar de Fransche troepen zichzelf geene rekenschap hadden gefceven van het belang hunner overwinning maar het staat thans vast.zegt de korrespondent, dat het leger van den kroonprins in den nachi van 6 op 7 Sept, zoo overhaast is moeten terug trekken, dat men van eene vlucht kan spreken, Het leger van den kroonprins was immers, of éénen nacht 40 kilometers achteruit geweken, In het Duitsche plan, waren de roemnjleste wapenfeiten aan het leger van den kfoonprinî voorbehouden. Ailes wat deze laatste uitvberde, zelfs de onbeduidenste krijgsverrichtingen werden oj leugenachtige manier te Berlijn als heldendader voorgesteld, en men maakte het volk wijs da de kroonprins eenen zegevierenden tocht doo: Frankrijk en naar Parijs volvoerde. Het leeer van den kroonprins rukte op langî de lijn Verdun-St-Mênènould-Chalons aldoo; de Marne. Toen de uhlanen van von Kluck (var den Dnitschen rechtervleugel) in Chantill} waren, was de kroonprins er nog 200 Km. var verwijderd. Toen kreeg zijn leger bevel met geforceerd< marschen op te rukken, daar de marschorde langs de Champs Elysées (men rekende er ni op Parijs zeer binnenkort binnen te rukken) wa; opgemaakt en de kroonprins aan het hoofd vai de legers moest zijn. De Fransche troepen, di< tegenover hem stouden, moesten dus zoo sne het ging worden weggevaagd. Daarom werd Zondag den Ge September een verwoede aanval op de troepen gedaan. Het vechten begon met het aanbreken van den dag en werd den geheelen dag met ongekende hevig-; heid voortgezet. Vooral het artillerievuur was van beide kanten ontzèttend, maar het Fransche • was beter gericht en had grootere uitwerking. De korrespondent heeft van vertrouwbare'zijde de verliezen der Duitschers in dezen slag op 100,000 (waarvan 20,000 dooden)hooren schatten. De positie der Duitschers was hoogsf ongunstig ; de streek waar zij stonden, ten noord-oosten van Sézanne, is de verraderlijkste van geheel Frankrijk door den moerrassigen bodem. Ook de Franschen hebben dien iia^ zeivea 1 zeer zware verliezen geleden ; een korps is bijni geheel vernietfgd. Met het aanbreken van den nacht, kon geen van beide legers op eene aanmerkelijke verove-ring van terrein bogen. De Frauschen waren op zeke.re punten vooruitgerukt, doch ook op andere plaatsen achteruit geweken. Ontzagelijke hoe-veelheden ammunitie waren verbruikt en een groot aanial caissons waren ledig. Alsdan. in den nacht van 6 tôt 7 September, had de geheimzinnige Duitsche aftocht plaats. Volgens de inlichtingen die wij bezitten kan dezelve slechts op twee manieren uitgelegd worden. De eerste is, dat er een uit val zou zijn gedaan geweest uit Verdun. Zulks moest, terwijl . het gros van het leger zoo geweldig aan der slag was noodlottig worden voor om het eren welke L troepen. 1 Men kan ook veronderstellen dat de transport-; dienst van het leger van den kroonprins volledig ! werd afgesneden, zoodat hij wel gedwongen was het sein tôt den aftocht te geven, wilde hij zijn leger niet gevangen zien. De omstandigheden van den aftocht lecnen meer grond aan deze laatste veronderstelling. De strijd duurde aan den Duitschen linker-vleugel voorzeker nog verscheidene dagen voort doch de Duitschers poogden alleenlijk van het leger van den kroonprins te redden wat nog kon behouden blijven. De kroonprins terugwijkende, zoo konden von Kluck en von Bulow niets anders dan zijn voorbeeid volgen. De veldslag der Oise was hiervan het gevolg, alsook de bijkomende gevechten. De Franschen behaalden ondertusschen op aile punten het voordeel. Onnooiig te zeggen dat de Engelschen tôt de overwinning veel bijdroegen. Hunne dapper-heid is in Frankrijk spreekwoordelijk geworden. De Franschen dreven hunnen aanval zoo krachtdadig door dat het leger van den kroonprins bijna van het veld der icrijgsverrichtingen is verdwenen. Het is buiten gevecht1 gesleld, zonder eenige hoop op wederwraak. De We^eq Iraq deq Oorlog Wij rekenen het mis 'en plicht aan onze lezers de wijze, verslandige aanbe-velingen mede te deelen welke M. Berryer, België's ministet' van binnenlandsclie zaken, tôt het Belgische volk lieeffc gericht : « Men mag niet uit het oog verliezen, dat, volgens de wetten van den oorlog, de vijandelijkft daden, 't is te zeggen het gewapend weerstand bieden of gewapend aanvallen van vijandelijke troepen welke men afzonderlijk ontmoet,alsook de recht-streeksche tusBchenkomst van personen in gevechten of ontmoetingen, N001T toegeiaten is aan diegenen die geen deel uitmaken van het léger, noch van de burgerwaeht, noch van de vrijwilligers-kot'psen, staande en gehoorzamende aan eenen hoofd man die een bijzonder onder-scheidingsteeken draagt. » Het overtreden dier belangrijke voor-schriften zou niet alleen de personen of de afzonderlijke kleine groepen, die dergelijke daden van vijandschap zouden plegen, zonder het karakter van strijd-voerenden te hebben, blootstellen aan eene onmiddellijke onderdrukking van wege het vijandelijk leger, maar die over-treding zou ook door den vijand als voorwendsel kunnen ingeroepen worden voor weerwraakniaalregclen welke geheel de bevolking zouden kunnen trefîen. » Aliéén da overheid hseft het recht, va tijd van oorlog, handelend op te freclen, maar siist de personen afzonderlijk! « In de erge omst.»ndigheden, welke het land op dit oogeblik beleeft, noodig ik het volk aan kalm en waardig te zijn : Alleen de overheid heeft het recht te handelen. Aile personen, die zouden beproeven, zich in de plaats te slellen der wettige, bevelende overheid, zal aange-houden en gevonnisd worden en het i vonnis zal, zonder uitstel toegepast worden. » De veldslag der Aisn© Een bericht van het Engelsch hoofdkwartier geeft zeer belangwekkende bijzonderhcden ovet de laatste dagen van den veldslag. Den 23 en den 24 September werden er geene : belangrijke krijgsverrichtingen volvoerd. De luchtvaarders namen van weerskanten de kans i waar van het schoone weder om verkenningen i te doen. s Een Engelsche luchtvaarder werd tijdens een L luchtgevecht gekwetst. Daar hij zich alleen bevond in zijn toestel, kon hij geen gebruilc . inaken van zijne wapens, terwijl de vijandelijkc aeroplaan gedurig om hem heen draaide. Een der inzittenden van het Duitsche vlkg-toestel loste een geweerschot, waardoor de Engelschman werd gekwetst. De koene luchtvaarder kon nochtans de Engelsche lijn bereiker en nabij eene ambulancie nederdalen. De richting van het grof geschut der Duit schers bewijst dat de vijand het bijzonder heefl gemunt op bepaalde punten waar hunne luchtvaarders vermeenen de positie ontdekt te hebben van onze kanonnen, of de ligging dei dorpen, waar zij denken dat onze troepen ge-kantonneerd zijn. De veldslag gelijkt veel- aan eene belegering, daar het weerstandsveimogen van het vijandelijk leger zeer groot is, hetzelve voorzien zijnde van zware kanonnen en al den tijd gehad hebbende om zich te verschansen ; verder nog uit hoofde der in den strijd betrokkene legermassas die bijna de helft van Frankrijk bezetten. De stellinpen aan de Aisne werden onge-twijfeld door de Duitsche generaals slechts na rijp ovcrleg, en geenszins overhaast, uitgekozen nadat er tôt den aftocht was besloten : zulks blijkt uit den keus van het terrein en de omzich-tigheid waarmede de Duitsche troepen door hun schietveld en hunne versterkingen werden be-schut tegen denadering der bondgenooten. Bc Duitschers beschieten elkander Bij den laatsten nachtelijken aanval tegen de Fransche lijn hebben de Duitschers verscheidene malen hunne eige'ne troepen beschoten. Zulks blijkt lclaar uit het feit dat er Duitsche lijken gevonden werden daar waar geen enkele Fransche houwitser was geschoten of kon ge-vailen zijn. Eene nachtmarsch naar Avrieourt De herovering der stad Avrieourt, die langs den kant van Nancy aan de Fransche grens ge legen is eu de terugtrekking der Duitschers uit Frankrijk voor gevolg had, had plaats bij het krieken van den dag, na eene goed doorgedrevec nachlmarsch. Ziehier de besclirijving door eenen officier : « Het gros onzer troepen rukte op in de richting van het kanaal der Marne naar den Rhijn, aan den linkervleugel van den vijand. Er was aan de mannen verboden te roolcen of te spreken. Achter ons bul lerden de forten. Onze marsch werd begunstigd door eenen stikdonkeren nacht. Een stuifregen viel, en aile gerucht werd door eenen dikken mist verdoot 1. Gescnut, ruitorij en infanterie rukten vooruit in de grootste stilte. Niet één paard struilcelde, niet een stren? brak, niet een man spra'c een enkel woord. De bajonnetten werden in de hand gedragen om aile wapergekletter te vermijden. « Bij het krieken van den dagLfceeonnen oizi 1icLt : kanoULen t"ebulde-en, ae Duitschers op het onverwachts gepakt, op de vlucht jagende en korten tijd nandien was Avremont aan ons. » Deze nachlmarsch werd bevolen, tengevolge van eenen aanval der zware Duitsche bele^e-ringskanonnen tegen Nancy. Zal de vijand Ântwerpan belegersn ? De Times bevat den volgenden brief, die reeds in een ander Engelsch blad verscheen : « Dag aan dag neemt de koortsachtige bedrijvigheid toe in de lijdelijke hoofdstad van België, want het schijnt langs om zeker-der dat de Duitschers, die door de uitvallen van het Belgisch leger reeds zware verliezen hebben geleden, indien het mogelijk is, de vesting willen innemen. Het kleine korps luchtvliegers-verkenners heeft inlichtingen aangebracht, waaruit blijkt dat de vijand zich op tien tôt twaalf mijlen buiten de uiterste fortlijn verschanst, en wacht totdat het zwaar belegermgs-geschut kunne aangevoerd worden. De voorbereidselen viagen veel tijd. De zware stukken geschut zijn in acht deelen gescheiden, en zes-en-dertig verschillige tuigen zijn van noode om de kanonnen op te stellen op de basis van cernent die getefed gemaakt is, doch het duurt verscheidene welr-n eev het kanon kan in werking gesteld worden. Het projektiel heeft een kolossaal ge-wicht, en de schok is zoo geweldig dat de ingenieurs-specialisten, die de kanonnen afschieten, zich op grooten afstand moeten houden. Men beweert dat elk kanon duizend schoten kan lossen. De Duitschers zijn reeds begonnen op verscheidene plaatsen, met de grondvesten in cernent gereed te maken, doch zullen zij dezelve voleinden? Ziedaar eene vraag, die voorzeker ontkennend moet béant woord worden, indien de Belgen hun plan vol-voeren, doch dit is een gehei'm, waar de Dm'^chers maar zelf moeten zien achter te geraken.' Men ,ekent dat de inname der vesting aan de Duitschers honderd duizend mannen zou kosten aan dooden alleen. Zij moeten voorzeker zes maal zooveel mannen verliezen aan gekwetsten ; zij weten dus dat het eene schromelijke taak is, doch zij schijnen be-besloten de kans te wagen. Ik lieb eenige wandelingen gedaan rond de fortlijn en belangrijke optnerkingen gemaakt. Antwerpen is de eenige stad in het land, die door de verwoestmgen van den vijand niet heeft geleden, doch men ziel overal de sporen van den vijand. Waat vroeger eene heerlijke laan was met boo-men, ziet men thans niet anders dan afge-zaagde tronken ; prachtige buitengoederen werden geslecht. Men zou wanen dat eer alvernielend orkaan over de streek woedde Overal nochtans hecrscht opgewektheid Men heeft zulks vooral te danken aan der Koning en de Koningiri, die den mees mannelijken moed betoonen. Aile dager doorloopt de Koning de vuurlijn ; aile dagei ook ziet men in de straten van Antwerpei de Konicgin die ergens een liefdewerk gaa verrichten. Een der belangwekkendste kapittels de geschiedenis £dezer tragische tijden, za voorzeker deze zijn gewijd aan den geluk kigen invloed, dien de Vorsten uitoefendei op den zedelijken toestand der troepen ei der bevolking. » Ons dunkens, ziet de briefwisselaar va. den « Times » de zaken wat al te zwart in De belegering van Antwerpen, en i.og vee meer de verovering der vesting, is, geziei de omstandigheden van den oorlog en het verloop der krijgsverrichtingen voor de Duitschers eene bijna onmogelijke zaak geworden, en het is vast en zeker dat, met elken da?_ die verloopt, die belegering onwaarschijniijker wordt, en dat wij van nu af mogen zeggen: nooit zullen de Duitschers in onze Antwerpsche vesting den baas spelen. Bank van Onderstand. Ziehier de voorwaarden aan dewelke de personen, die in geldverlegenheid zijn, tijdens den oorlog, geldleeningen kunnen bekomen, in de Bank oan onderstand. Aannemingavoorwaarden. Om een krediet te bekomen zal iedere aan-vrager eene schriftelijke aanvraag moeten doen de waarden aanduidende welke hij als borg aan-biedt. (Ti'els die in de beurs gekwoteerd zijn). De aanvraag zal moeten vergezeld zijn van een uittreksel uit het bevolkingsregister de samenstelling van het huishouden gevende, en van. het trouwboekje wanneer de aanvrager gehuwd is. Zijne aanvraag doende, zal hij op zijne eer moeten verzekeren dat hij in onvermogen is ten gevolge van den oorlog ; eene onjuiste opgave op dit punt zou tôt rechterlijke vervolgingen kunnen leiden. De aanvrager zal moeten bewijzen dat hij te Gent of voorgeborchten zijne vaste woonplaats en gewo >n bestaan heeft. Ieder huishouden* (het is te zeggen elke groep personen te samen wonende) zal slechts van een enkel krediet kunnen genie'en ; het krediet zal de 10 fr. per week en per persoon (twee kindernn onder de twaa'f jaar voor een persoon tellende) en 40 fr. pnr week per huishoudtn niet mogen te boven g aan. De toegeiaten aanvragers zullen een kontrakt teekenen (Formule ïV) en een wissel op order der Bank van Onderstand, bfetaalbaar na honderd dagen; verni eu wbaar zoo het noodig is. Het krediet zal toeg-staan worden oader den vorm van een hoekje. Het krediet zal geldig zijn voor veertien ach tereenvolger.de weken, het zal betaalbaar zijn elken Donderdsg, in eenen ivissel op zicht of in bons voor levensmiddelen ter keuze van den gekrediteerde. Er is uitdrukkelijk besloten dat het betalen van den bijstand zal ophouden : 1° Indien door een oorlogsfeit of door overmacht de waarden als pand gegeven, vernield of verloren worden ; 2° Indien de betaling van de wekelijksche hulpen stoffelijk onmogelijk wordt ; 3° Indien hot bewezen werd dat de onderstand niet mesr gewettigd is. In deze drie gevallen zal de gekrediteerde slechts de werkelijk ontvangen somraen met intores': mcctzn tefUgbt;t^lon. Overigens, in het eerste geval, zal de gekredi' teerde geen recht tôt vergoeding hebben voor de vernielde of verlorene waarden noch teaen xde Bank van Onderstand, noch tegen gelijic welken bezitter van den pand. De leeningen der Bank van Onderstand zijn toegestaan voor veertien achtereenvoigende weken voor een bedrag van : 10 of 15 fr. per week voor personen die alleen leven. 20 fr. per week voor een huisgezin van 2 personen. 30 fr. » » » » » „ 3 » 40 fr. » » » » » » 4 en meer. 1 wee kinderen onder de 12 jaar tellen voor een persoon. De wissel (op 100 dagen) door den ontleender te aanvaarden, en het minimum der waarborg door hem te verleenen, zijn vasteesteld aïs volgt : Voor 10 fr. per week te bekomen wissel 144,50 fr.. waarborg 150 fr. Voor 15 fr. per week te bekomen wissel 216 fr., waarborg 220 fr. .Voor 20 fr. per week te bekomen wissel 288 fr., waarborg 290 fr. Voor 30 fr. per week te bekomen wissel 430,50 fr., waarboFg 440 fr. Voor 40 fr. per week te bekomen wissel 574 fr., waarborg 580 fr. De bank zal zetelen in de Ilandelsbeurs, op den Router. 7080 SiSÉK pfliS voir loi Ion ïan Trion. Een gekwetste soldaat te Montluçon aange-komen, verhaalt het voigende over het beleg van het fort vanTroyon, bij Verdun : » Terwijl de Duitschers het fort van Troyon beschoten en belegerden, gaf de bevelhebber van het fort aan de soldaten'bevel niet te schie-ten en zich geheel stil te houden. De vijand, na een half uur lang zoader ophouden eenen regen van houwitsers naar het fort te hebben gezonden en nergens een schot vanwege de Franschen hoorende, dacht dat de Fransche soldaten het fort hadden verlaten. De Duitschers naderden nu snel, om de \tfjkschaos te ver-nietigen.De bevelhebber van het fort om de Duitschers in hunne dwaling nog te versterken deed onmid-dellijk het vuur steken aan twee wagens stroo die boven de omheining van het fort stonden. Zwarte rookwolken verhieven zich in de hoogte en de Duitschers .wsren nu overtuigd dat hunne bommen de ammunitie en de bevoor-radin^en hadden in brand gestoken en zij nu gemakkelijk zich meester konden maken van de plaats. De Duitschers stormden op het fort toe ; de Franschen openden hunne mitrailjeuzen en kanonnen en deden eene verschrikkelijke slachting. Men schat dat de Duitschers daar 7000 dooden hebben achtergelaten. Op de hoogten rondom het fort lagen de lijken tôt 2 meters hoog. Geen wit brood meer. Aan de bakkers van Munchen was door de overheid bevolen zooveel mogelijk geen wit brood meer te bakken en in ruiling van de bons gegeven door de armen, roggebroodaf te leveren. De bakkers hadden daar geene rekening van gehouden ; het gemeentebestuut heeft nu ver-hoden nog wit brood te verkoopen, daar de 1 bevoorrading aan bloem zeerbeperkt is. ! OIE "V!RyIEIDE zal aan al de bondgenooten moeten gevraagd worden. 1 In de financieele kringen van Wallstreet is 1 men overtuigd dat Engeland nu besloten as geene onderhandelingen over vredesvoorstellen aan te nemen,vooral indien zij op zulkelbnduide-lijkt. en onrechtstreeksche wijze aangeboden worden als deze welke graaf Bernstorfï, gezant • van Duitschland te Washington, vooruitzette. 1 Men weet te Washington, dat, indien Duitsch-i land den vrede wenscht het daarvan kennis zal

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection