Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

563634 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Juillet. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 28 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/154dn41d5n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Dinsdag 21 Julï 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45" jaar, num. 167 Telefoon ,8 eoi ,u;thOtni«a\uB : Vooi', aile aankondigingen iWende men zich ten bureele ran het blad. '—O— KETELVEST. Num. 16. te CENT. FONDSENBLAD VLAAMSCH LAND Handel, ISTijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN Telefoon A mSCIIRIJVIlVGSPRIJS VOOROP BETAALBAAR : Per jaar fr. 1 S.ifrO Per halfjaar . » S.O# Per drie maanden . . i » 4.0# Voor herbergiere: fr. 19.00; fr. C.50; fr. 3,£»0. Voor vreemde landen, de verzendingskostea bij te voegen. benigb uitgavï: —«M—MMgMH Sfîpnt 18 FfttolwyT fient f De aarfcondigingen worden geplaatst por regel aan fr. ®.<tO. — Reklamen onder het stads- UCU,J 0) ■"■OWlVOùl/, 1 °} "OUI) | nieuws, per regelfr.I .OO. — Begrafenisberichten Yoor de niet geabonneerden, fr, S.QO GENT, 21 JULI. ^ka^uijdiq Overzic^ De anarchie ia Albanie. DE OPROERLINGEN DOEN EEN BFROEP DP DE ZES GROOTE MOGENDHEDEN. Men schrijft uit Durazzo : De oproerlingen lebben aangenomen te onderhandelen met. de ninisters van Duitschland en van Oostenrijk-tiongarië. Zij hebben brieven gezonden, een 3nderhoud vragend op 22 Juli. De brief, welken de oproerlingen gezonden lebbenin antwoord op dien der ministers, is mderteekend door den hoofdman Mustapha, n dien brief worden de vertegenwoordi«ers der :es groote mo>?endheden verzocht zich naar I^hiak te begeven, Woensdag aansttaaude,in den i^amiddae', ten einde de onderhandelingen aan :e vangen. In dien brief wordt de hoop uitgedrukt dat de /ertegenwoordigers der mogendheden die uir-îoodiging zullen beantwoorden, aangezien de >proerlingen te «eenen prijze. verlançen dat de \lbaneesche natie met bloed bevlekt worde uit îoofde van Durazzo. De gezanten zullen heden beraadslagen over iet antwoord dat moet gegeven worden op dat chrijven. SEN VALSCH ALARM TE DURAZZO. Niettegenstaande de Turksche feesten van den Ramadan, welke begonnen zijn, werd de tijding sevestigd dat de oproerlingen eenen nieuwen lanval zouden wagen tegen de hoofdstad Durazzo. Ook werden al de voetvolksoldaten en de nanschappen die de kanonnen bedienen, gekon-signeerd en ontvingen bevel zich van de kazrr-len en de verschansingen niet te verwijderen. De maatregel was zeerdringend, want gisteren tvond te 11 ure werd de stad op gansch de ver-ledigingslinie hardnekkig aan^evallen door de >proerliogen, die in groot getal, ongemerkt de rerdediçingslinie genader dwaren. De gouveme-nentstroepeu, die op hunne hoede waren, open-leu dadelijk een krachtdadig geweer eu kannonvuur. Na een uur hunne schiettuigen losgebrand te îebben, konden de gouvernementstroepen ustig ademhalen ; de aanvallers waren geweken. 3 NTSLAG VAN KAPITEIN FABIUS BE- VELHEBBERi'EE ALBANEESCHE AR-TILLERIE.Uit Durazzo wordt gemeld dat twee officieren 1er Albaneesche gendarmerie die te Vallona ;edeserteerd waren, gisteren te Durazzo iangekomen zijn. Prins von Wied heeft gisteren avond de >laatsen bezoch't alwaar de veldbatterijen zijn ipgesteld. De prins deéd die inspektie ten einde le plaatsen te vericennen, waar men het voor-leeligst de stuks berggeschut, welke eergisteren langekomen waren, zou kunnen benuttigen. Dat bezoek gaf aanleiding tôt het ontslag en iet vertrek van den Hollandschea artillerie »evelhebber Fabius. Daar prins von Wied zijn ad vies vroegaan den >as aangekom^n beeldhouwer Gurschnes, nam jevelhebber Fabius, die den prins vergezelde lie doenwijze zeer euvel op ; hij achtte zich ver-•ngelijkt enbeleedigd en booddadelijk zijn ont-lag aan den vorst aan. DE EPIROTEN EN DE OPROERLINGEN ZOUDEN T'AKKOORD GEVALLEN ZIJN. Het blad Piccolo, van Triest, kondigt eenige mthullingen af.over de overeenkomst welke zou [esloten zijn tusschen de oproerlingen en de ^piroten. Er blijkt uit die onthullingen, dat de ïpiroten de autonomie van Epirus zouden heb-)en erkend en dat de afgevaardigden zich binnen cort naar Salonika zouden begeven, ten einde t een volkomen akkoord te sluiten. DE OOSTENRIJKSCHE KAPITEIN GHILARDI. Men seint uit Valona dat de Oostenrijksche capitein Ghilardi aan het hoofd van acht londerd goed gewapende en flink gedrilde vrij-villigers naar die stad v^ertrokken is, ten einde ;r de Epiroten te gaan aanvallen aan de Voiussa-itroom.De béwoners van Valona ontvluchten in massa le stad ; Baii en Brindisi zijn opgepropt met fluchtellngen. UIT MEXIKO. DE VEREENIGDE STATEN EN GENERAAL CARRANZA. De regeering van Washington heeft besloten dechts generaal Carranza te erkennen na van iien beruchten oproermaker zekere waarborgén :e hebben ontvangen, namelijk : de eerbied van 3en persoon en de goederen der partijgangers iran président Huerta en de regeling der inter-aationale zaken welke in behandeling zijn. EENE N1EUWE OPROERIGE PARTIJ 3TEEKT HET HOOFD OP IN MEXIKO. Generaal Arozco heeft, aan het hoofd van lOOO gewapende mannen, eene nieuwe revoluti® begonnen, gericht tegen den nieuwen président în dezes regeering; de kerels zijn begonnen nunne perten te spelen ten Noorden van Agnas Calientes. JEen zijner trouwsle en gezaghebbendste mede-lielpers is generaal Cardenas. Hij maakt toebe-reidselen om den staat Michoacan in te nemen. DE LEDEN VAN HET DIPLOMATISCH KORPS ZULLEN TERUGGEROEPEN WORDEN. Uit Mexiko wordt verzekerd, cTat al de leden ;an het diplomati3ch korps, gehecht aan de regeering van generaal Huerta, zullen terugire-roepen worden, wanneer het voorloopig gouvernement bepaald zal gevestigd zijn. De Russische en Duitsche ministers verklaren 3at zij zullen vragen om in verlof te gaan. EENE NOORWEEGSCHE STOOMBOOT TEGENGEHOUDEN DOOR DE OPROERLINGEN. Uit Vera-Cruz wordt geseind dat de Noor îv eegsche stoomboot « City of Tampico « tegen-ielV>uden is geworden door de oproerlinger laar' de boot van Tampico naar Galveston wilde irerti ekken en de kapitein weigerde aan de 3versvven der oproerlingen den gewezen gouver nemen^eelen bondsgentraal Juan Vasquez er zijne twee reisgezellen uit te leveren, aie doci de opro«ïrlingen beschuldigd worden eene son *e\d /estolen te hebben. 3 Generanl Vasquez protesteert krachtdadii: tegen dite beschuldiging. Wat men wil, zegt hij niij wc-er aan land brengen om mij, zonder d< minste pleegvormen door den kop te schieten De kapitein van de stoomboot heeft aan dei Amerikaanschen admiraal Mayo, gevraagd on fcem te beschermen, maar de admiraal heeft ge weigerd, verklarend dat de overheden vai Tampico handelden in de volheid van hun recht Het Noorweegsch schip blijft dus. onde konsignatie te Tampico liggen, De toestand in de Balkans. DE SAMENKOMST VAN M. VENIZELOS EN TALAAT BEY Het is bepaald dat M. Venizelos het Grieks'ch kabinetshoofd binnen kort eene samenkomst zal hebben met Talaat Bey, het Turksch kabinetshoofd, in eene stad van een onzijdkl,, land. In die samenkomst zullen ae twee staats-hoofden, die gelukkie malkander goed verstam. de ve-schillende geschilspunten behandelen. welke tusschen beide landen hangende zijn en de grondslagen be^prei-en en leggen eipner overe. nkomst tusschen Griekenland en Turkiie. Beide landen willen kost wat kost ailes ver-mijden dat aanleiding zou kuncen geven tôt eenen Casus Belli, HERZIENING EN Algemeen Stemrecht. De socialisten moeten het Zuiver Algemeen Stemrecht hebben, dat hebben ze gezworen. Toeri zegelclopt waren in 1912 dan gingen ze het Algemeen Stemrecht « pakken » en ze richtten daarvoor de algemeerie werk-staking in, van weemoediger gedachtenis. Dat <( pakken » en ging niet ; ze vonden dan een ander middel uit, namelijk een petitionnement aan de Kamers. Deze zouden wel moeten toegeven als ze zagen dat iedereen het Zuiver Algemeen Stemrecht vraagt,ze gingen in eenen oogpink een half miljoen handteekens bijeeribrengen om het Zuiver Algemeen Stemrecht te vragen. Men zou zeggen dat zulks voor de socios niet al te moeilijk moet zijn, daar de gaaien nogal lichte knikken als de bazen spreken. 't Schijnt nochtans dat het niet zoo ge-makkelijk gaat. Men werkt nu al sedert Nieuwjaar en men is aan 300 duizend — de petitie zou moeten gereed zijn tegen November. Er zijn dus maar. 4 maanden meer beschikbaar, zegt hrt socialistenblad le Peuple, om de overige handteekens bijeen te krijgen. Men begrijpt dat altijd gemakkeiijkst gaat in het begin om handteekens, inschrij-vingen, enz., in te zamelen. 't Is op net einde dat het moeilijk gaat om iemand te ontdekken die nog niet geteekend of inge-teekend heeft. Men mag verwachten dat er niet al te veel handteekens meer zullen bijkomen, waaruit volgt dat de socios zelven zoo gretig niet schijnen naar het Zuiver Algemeen Stemrecht als de roode bladen het wel willen voorstellen. In het liberale kamp schijnt de iever voor Zuiver Algemeen Stemrecht sedert de kiezingen tamelijk gekosld. Liberale gazetten doen het opmerken : Herziening en Zuiver Algemeen Stemrecht zijn twee verschillende dingen. Om het stemrecht te wijzigen moet men de Grondwet veianderen. Als men de noodzakelijkheid of het nut uitgeroepen heeft wijzigingen aan de Grond-te doen, daarom is het niet gezegd dat Zuiver Algemeen Stemrecht in de plaats vàn het Meervoudig Stemrecht komen zal. Daar zijn immers vele liberalen die in hun harte het Z, A. S. naar aile duivels wen-schen.Eens dat de herziening der Grondwet zal uitgeroepen zijn, danzullenzij hunne stem doen hooren en gelden : niet in openbare vergaderingen maar in kieine bijeenkom-sten van waar hunne stem niet te minder zeker doordringt tôt die kringen waar ze moef gehoord worden. Zoo lezen wij in La Flandre Liberale dat de formuul welke nu het meest kans schijnt te hebben erdoor te geraken deze is van de tweede stem aan. den huisvader op 35-jarigen ouderdom. Ten andere men mag niet vergeten dat de twee derden van Kamer en Seonaat, samen zetelende, vereischt worden om een artikel der Grondwet te kunnen veranderen. Het kan gebeuren dat de katholieken in minderheid geraken, maar zeker is het dai hunne minderheid zeer sterk zal zijn, en op weinige stemmen na de meerderheid za evenaren. Daar nu Senaat en Kamer samen zeteler zien we zelfs niet goed waar de tegen paitijen in de Grondwetkamer eene meerder heid zouden halen. Wat er van zij : men zaj met de katho lieken moeten afrekenen. Indien zij in de minderheid zijn dar zullen ze zoo veel te beter aaneengeslotei staan. Het is bepaald zeker dat men geene for muul za] kunnen doordi ij v«h zonder hunm toestemming en medehuip ; het isook zeke dat zij in minderheid zijude, met hardnekkig | heid hunne zienswijze zulle;i verdedigen. Dat ailes weet men, en 't is wel daaron | dat de toon in de libérale gazetten nog a tamelijk gewijzigd is. i Wat de socios er ook van zeggen : de her ' ziening en het Zuiver Algemeen Stemrecht I staan nog niet voor de dœur. ONZIJDIGHEID. De liberale gazetten hebben een nieuw onderwerp gevonden, meenen zij, om op de katholieken te vitten. Zij verwijten onsnu dat wij « katholieke » voetbalmaatschappijen inrichten, gelijk ze ons verwelen hebben katholieke Boy-scouts-maatschappijen te stichten. Volgens die btave geuskens zouden al die maatschappijen moeten onzijdig zijn en zou daar van geen politiek mogen gesproken worden. « Onzijdigheid » is tegenwoord'g schering en inslag van al wat de liberalen en ook de socialisten weten te vertellen. 'tlsniet genoeg dat de scholen onzijdig zijn ; aile maat'-'chappijen moeten onzijdig zijn, — 't zal nog zoover komen dat de geuzen vragen dat de kerken ook onzijdig gemaakt worden. Dat het maar en konde zijn ! Maar neen dat gaat niet. 't Spijt ons het te moeten zeggen, maar het is nu te vetre gekomen om die onzijdigheid overal door te drijven. Van over vele, velejâren, heeft het volk gevoeld dat onzijdigheid vermufte waar is en 't wil,er niet van. 't Is niet van vandaag of van gisteren dat er allerlei soorten van maatschappijen zijn gesticht met een bepaald partijkarakter. Zoo hebben wij van over 30 en 40 jaren hooren spreken van katholieke en liberale muziekmaatschappijen, in de gemeenten waar er strijd was of is. En daar ziet men nog : katholieke en liberale maatschappijen, van duivenmel-keiij, van biljard, van sparen, van gaai- of wipschietmgen, enz. enz. Eer de geuzen over verdeelen spreken, zouden ze niet mogen vergeten wat te Zelzate en omstreken gebeurd is. Te Zelzate hadden de katholieken eene varkensverzekering gesticht en nagenoeg aile varkenshouders waren daarin. Daar werd geen politiek gemaakt en elle was tevrede^i. ' Wat deden de liberalen ? Zij sticbtten eene andere varkensverzeke-ring en dwongen al wie ze maar konden daarin te gaan en de andere te verlaten, tôt nadeel van elkeen. Hebben de liberalen waar ze konden, geene paardenverzekering gesticht, nadatde katholieken er vele gesticht hadden, en vele landbouwers gedwongen er uit te gaan om in de hunne te treden ? Vraag het maar eens te Zelzate, Moerbeke en Wachtebeke, enz. Vroeger bestonden te Gent maatschappijen in welke katholieken en liberalen waren — die waren dus zoogezegd onzijdig. Wat deden de liberalen?.— Ze maakten er zich door overrompeling meester van, speelden er baas en dwongen de katholieken eruit te trekken. Nu zouden ze weer « onzijdige » maatschappijen willen stichten — om er zich weer meester van te maken. Neen, dat gaat niet op — geene katten in zakken ! MLERLEL Spelen. — De slachtofïers van het spel zijn talrijk. Wen weet welk spel we bedoe-len, het spel voor groot geld dat in de bad-steden gespeeld wordt— nog altijd in Beigie ondanks wetten en vonnissen. In Zwitserland is de kwestie van zulk spel ook te berde gekomen. Niet min dan 102,026 Zwilsersche kiezers hebben bij verzoekschrift gevraagd dat de speelhuizen zouden afgeschaft worden ; die kwestie zal eu aan eene volksstemming onderworpen worden. In Beigie heeft men wetten gemaakt in 1902 welke de kansspelen verbieden — aile spel in hetwelk de kansen voor den spel-houder of bankier en den speler niet gelijk ziin, zijn strafbaar en verboden. Aan de steden Oostende en Spa, de steden waar men voornamelijk speeide, werden' miljoenen geschonken om ze te vergoeden voor het verlies dat ze ondergingen door het afschaffen van het spel ; niettemin werd er, vooral te Oostende, toch nog voortgespeeld en het heeft verscheidene jaren geduuid eer het gerecht doortastend tegen de speelhuizen dierf optreden. Eindelijk is er toch eene veroordeeling uitgesproken tegen de speelhuishouders, zoodat deze aan hun winstgevend stieltje hebben moeten verzaken. Maar nu klagen de steden Oostende en Spa, dat zij door het afschaffen der spelen verliezen en na de miljoenen opgestreken i te hebben welke men haar ais vergoeding heeft betaald, doen ze nu pogingen eene wet te bekomen welke toelaat te spelen te Oostende en te Spa en elders niet. Het kan zijn dat er rijke lieden zijn welke > eene onvveerstaanbaie drift naar het spe! , gevoelen ; moet men hun hier de gelegen-heid geven die drift te voldoen of hun aan-zetten eiders le gaan spejen. Het laatste vvare het eenige deftige er 1 eerlijke ; zooals het hier gegaan is sederi | het stemmen der wet van 1902, geeft lie geenen hoogen dunk van de openbare zede Ujkheid. Men vervolgt « ankers, en zonnen » er den paraplu met drie kaarten en men doe j wel, zeer wel. Maar de wet moet voq iedereen gelijk zijn en men moet ook de groote tuischers op de hielen zitten, zooveel te meer daar zij door een weinig benijdbaar gevolg vergezeld zijn. Dan zullen we deftig volk in onze bad-steden krijgen. Kloostervervolging. — Het Fransche Gou vernement heeft,— ingevolge de wet over een jaar of 12 gestemd, nu weer 142 kloosters gesloten. H et Rtcht, het blad van de beste der katholieken keurt dien maatregel goed, De Fransche regeering sluit die kloosters omdat zij ondervonden heeft, zegt Het Recht, dat die kloosters zich opentlijk met politiek bemoeien. Welnu, indien dat waar wate ! Hebben de Franschen, die kloosterling worden,niet evenveel recht zich met politiek te bemoeien ais degenen die in de wereld b'ijven of zich laten inlijven bij de Franc-Maçons ? Ons dunkt dat Het Recht, het blad van de besten der katholieken, de rechten der kloosterlingen zou moeten verdedigen. _We zijn deerlijk mis; de kloosterlingen zijn gelukkig dat ze andere verdedigers hebben, Het Recht ziet ze zoo gaarne dat het ze met huid en haar zou opvreten gelijk de kat eene muis. —fc" De Yankees zijn felle aardrijks-kundigen ! ! — De Amerikaansche dag-bladen zijn op dit oogenbiik oprecht ver-makelijk om lezen. De eene trekken partij voor den minister van marine en de andere voor den minister van binneniandsche zaken. Ziehier de reden van dat onvriendelijk haarkenpluk : In het vooruitzicht der plechtige opening van het kanaal van Panama, heeft de regeering der Vereenigde-Staten van Noord-Amerika de Europeesche mogendheden verzocht, zich, door een eskader, te doen vertegenwoordigen bij die groote plechtig-heid.Eene soortgelijke uitnoodiging werd ook, namens de regeering, gezonden aan de republiek van Zwitserland. De regeering der Zwitsersche bonds-republiek heeft vriendelijk en beleefd geant-woord aan de Yankees dat het haar speet geen deel kunnen nemen aan die grootsche inhuldigingsplechtigheid, bij gebrek aan schepen I !... Of er gelachen werd bij-de ontvangst van dat leuk antwoord ! Dadelijk sprongen eenige dagbladschrij• vers van Washington op hun stokpaardje en wierpen de schuld van die gekke daad op den Amerikaanschen minister van binneniandsche zaken, die, zegden zij, niet goed bekend scheen te zijn met de aardrijkskun-dige ligging der Europeesche landen. Maar elk heeft zijne vrienden, en, in een oogwenk, wierpen de krantenmannen die den minister van binneniandsche zaken wilden verdedigen zich in het débat en schreven : Pardon, 't is niet de minister van binneniandsche zaken, maar wel de minister van Marine, welke de grove fout van onwetendheid heeft begaanl... Er werd geantwoord en weder geantwoord en het spel diiurt nog steeds voort I Intusschen wordt er deugdelijk gelachen met dat voorval, dat niet van aard is, aan de Europeeërs eenen hoogen dnuk te geven van dewetenschappelijkegehalteder huidige Yankeesche ministers. VrouweIi|ke telefoon-leerlingen. Eerlang zal er een wedstrijd plaats hebben voor het begeven van plaatsen van leerlinge bij het telefoonbeheer en voorbehouden aan de vrouwen. De aanvragen moeten vôôr 31 Juli gericht worden aan den minister van spoorwegen, post en telegraaf. De kandi-daten moeten minstens 16 en mogen ten hoogste 24 jaren oud zijn. iEMENGD NIEUWS HEVIGE BRAND TE CHATEUNEAU. Zondag- morgeDd, rond 2 1/2 ure, zag een spoorwegwerkman, vlammen uitslaan uit een gebouw, gelegen Ste-Barbarastraat, te Chàteli-neau en ingericht als cinéma. De eigenaar werd gewekt en de pompiers verwittigd. Het vuur had echter zulke Kroote uitbreiding genomen, dat de pompiers zich moesten bepa'ende houtwerven van M. Louis Manaux, palende aan de cinema-zaal, tevrijwaren. De sehouwburgzaal werd ten gronde vernield ; de schade bedraagt 60,000 fr. HEVIGE BRAND TE JUMET. In de Statiestraat te Jumet zagen 's nachts bewoners vlammen uitslaan uit het dak van den cinemaschouwburg. Het alarm werd gegeven en de bewoners die te bed lagen moesten in nacht-gewaad vluchten. De pompiers moesten zich bepalen de naburi.ue gebouwen te vrij waren. Geheel de cinéma werd ten gronde vernield. De schade is groot. Er is geene verzekernig. De nationale feesten te Brussel. Zondag werden te Brussel de nationale feesten gevierd, door een groote optocht van 10,000 oud-soldaten van 1870, welke in het Park in oogen-schouw werden genomen door Z. Majesteit Koning Albert en zijne twee zonen. Koning Albert heeft zich op vriendschappe-lijke wijze onderhouden met verscheidene oud-strijders.Na den optocht, defileerden de talrijke ms'at schappijen van Oud-boldaten, aan wier hooid yeneiaal Cuvelier stapte, voorbij den Koning langs de Paleizenplaats. De heer Schouteten, bondsvoorzitter. hiek eene rede en bood den koning eene broûzei heriniietingsplakket aan. De koning dankte in hartelijke bewoordingen Hetdochtertje van den heer Schouteten boot i daarop den koning eenen tuil orchideeèn voor di t koningin aan. : De vorst en de prinsen togen .daarna naar he paleis terug, door de meni^te geestdriftif? toege* juicht. f 's Namiddags vereaderden de oud-vrij willigers van het Belgische legioen in Mexiko, onder het voorzitterschap van generaal baron Goffinet, beheerder der goederen van Keizerin Charlotte. Het was Zondag juist 50 jaar dat dit legioen werd gevormd en naar Mexiko vertrok. Onderstand zal verleend .worden aan de vrij* willigers die innood verkeeren. «aaMHMllLJHl— ni i Een noodlottige luchtbalprijskamp TE PARUS. Twee luohtvaardera ergr gekwetst. Zondag werd te Parijs de 10e Grootè'Prijs der luchtballor.s, ingericht door de -Aéro-Club vau Frankrijk, betwist. Om 4 ure werd aan de Tuileries, om de drie minuten het vertrek gegeven aan de 80 deel-nemers.Wanneer de luchtbal « Toto », geloodst door M. Bianchet, met zijn passagier Duval vertrok, daalde de luchtbal plotseling, toen hij slechts op eene hooçte van 30 meters was. De luchtbal daalde eerst in de boomen, de koorden braken, en de schuit na eene op de ijzeren afsluiting te zijn terecht gekomen, vloog op een rijtuiq: der easmaatschappij. De twee luchtvaarders werden erg gekwetst •opgenomen ; M. Duval, die eene schedelbreuk had, werd naar het gasthuis gebracht, evenals de passagier M. Bianchet. De luchtbal, ontlast van de schuit, was plotselings gestegen en op eene hooete van vier honderd meterg ontplofte het omhulsel. Een 7-jarig meisje werd door de vallende stukken licht gekwetst. Het vreeselijk ongeluk teHemiksem Reeds vijf dooden ! Het onderzoek. — In het gaithuli, Zaterdag avond, om 8 1/2 ure, is in het Sinte-Flisabethgasîhuis, te Antwerpen, het vijfde ' lachtoffer overleden, namelijk Pauivels, 25 jaar, gehuwd en vader van twee kinderen, wonende te Schelle. De toestand van den gewonde Keersmaeckees, die zinneloos is geworden, baart groote onrust. Ds gewonde O. Wegge, die, erg getroffen aan den rug, toch gevlucht was het veld in, beviudt zich nu in zijne woning te Hemixem. Zijn toestand is betrekkelijk goed. Vier dokters, onder leiding van den dienst-overste M. Conrad, verleenen in het gasthuis hunne beste zorgen aan de slachtoffers, dis zich noe geenszins buiten gevaar bevinden. Zaterdag namiddag zijn in het gasthuis de wetsdoktors tôt de lijkschouwing overgegaan. * M. Deckers, ingenieur, heeft Zaterdag op de plaats der ramp den gesprongen ketel onder* zocht. De ketel was zooals de andere gevuld met Ouebrachohoutdeeg waaruit men bij middel van, stoom de kleur trekt. Hij werd gestookt op 115 graden. Voor dit werk waren maar twee werklièden noodig, een op de verdieping waar de ketels automatisch gevuld worden en een beneden om de ketels te ledigen. In de laatste dagen waren verscheidene werk-lieden bezig deze ketels na te zien. Het parket heeft onder andere getuigen. zekeren Verbruggen onderhoord, die aan de ramp ontsnaptis. Hij bevond zich onder een der ketels, waaraan men werkte. Eensklaps hobrde hij dat er stoom ontsnapte. In eenen oogwenk was gansch het gebouw er door gevuld. Zonder aar-zelen, snelde hij een der slachtoffers ter hulpt sloeg eene groote ruit aan stukken, trok zijnen ongelukkigen makker er door en verhinderde dat deze levend verbrand werd. -' *" In het gasthuis te Antwerpen hebben smarte-lijke tooneelen plaats gehad, wanneer familieleden de lijken der slachtoffers kwamen herkenneu. Een steenen hart zou erbij gebroken hebben. Van de vijf dooden, waren er drie huisvaders met kinderen. Zondag avond, om 10 ure, was de toestand van den gekwetste, die ter verzorging in het Sint-Elisabethgasthuis verblijft, geenszins veranderd. De ongelukkige lijdt verschrikkelijk. De lijkpleohtigheden. Maandag morgend hadden de lijkplechtigheden plnats van De Smet, Gorrebeeck en Vervynck en heden morgend deze van Scheers en Pau wel s Doodelijk auto-ongeluk te Hemikssm Zondag namiddag kwamdeaulomofriel, toebe-hoorende aan dokter Verhoeven, van Hoboken langs de Heuvelstraat gereden, |waar het juist kermis was en er geen kinderen ontbraken. Het 7jarig meisje Maria De Coninck, wonende Kieine Scheldestraat, liep langs den steenweg voor den auto, die stil voortbolde. De geleider kon bijtijds niet meer stoppen. De wielen bolden over het slachtofîer, dat, vooral erg aan het hoofd gewond, opgenomen werd. Niettegenstaande de beste geneeskundige zorgen, over-eedhet meisje een half uur nadien. Het parket van Antwerpen is verwittigd. Drama te Antwerpen. Zondag avond heeft op de Groote Markt, te Antwerpen, zekere Jaak O., oud 31 jaar, zeeman, wonende Haarstraat, ih een aanval van zinsver-bijstering zijne vrouw. geboren E. Qlieslagers, oud 32 jaar. een messteek in de rechterborsr toegebracht. Dedader had reeds eenigen tijd in het bijzon-der gesticht voor gecs^eskranken in het Stuyven-berggasthuis verble\ea^Na onderhoor, is hij er terug heen gevoerd. De policie heeft de meeste moeite gehad om hem tebemeesteren, hij ging als een, bezetene te werk. Het slachtofîer is naar het gasthuis -gevoerd. Qntvreemding van postbons en postmand&ten. De policie van Brussel houdt zich bezig met eene geheimzinnige zaak van ontvreemdlng > an l postbons en postmandaten. t De zaak is des te erger daar bedienden van het beheer in betichting zouden kunnen gesteld worden, hetzij als medeplichtigen, hetzij voor 1 verwaarloozing van hunnen dienst. Op het einde i van Juni 1914 stuurde mad.C...,van Kortrijk.een postmandaat naar mad. B..., naaister te Brussel. t aDaar |mad, C... regelmatig hare betalingen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes