Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

373029 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 15 Juillet. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 20 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/nv9959f31j/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Woonsdag 15 Juli 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 1——f———— 45e jaar, num. 162 Telefoi ï 5 Otti ' V^T*\' FONDSENBLAD Telefoon «9* *>.- VI ' A AHKOIVDIGINGEll : Voor aile 'aaakondigingen wende m en zich ten burcele van het blad. ffifT:»? f~°~ 1KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAMSCH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ NEN DE ALLE WERKDAGEN 1 use un m viwosprms VOOROP BETAALBAAR : Per jaar », fr, ] 5.OU Per halfjaar » tt.OO Per drie maanden » l.O# Voor herbergierc: fr. 1 Î.OO fr. 0.50 ; fr. »,5». EBNIGB UITGAVE ■ . - - . — — — - - —• v uui vxcoiauc mnaen, ae verzencimgskosten bij te voegen. I Gent. 18. Ketôlvest 18 Gent I De aaApndigingen worden Replaitst per regel aan fr; 0.40. - Reklamen onder het stads-I ' ' ' ' « nieuws, par regel fr. 1 .00. — Begrafenisberichten voor deflniet| geabonneerden, fr. 5.00 GENT, 15 JULI. jStel^Tjtlilj OVB^ZlCp De toestand in de Balkans. IN ALBANIE. PRINS VON WIED VRAAGT TROEPEN EN GELD. Een telegram uit Durazzo meldt dat de prins von Wied aan de vertegenwoordigers der groote mogendheden een soort ultimatum zou gestuurd hebben, zeggende dat, indien hij niet haastig de noodige hulp verkrijgt aan troepen en geld, hij verplicht zal zijn, ziinen post te vèrlaten. De vertegenwoordigers der groote inogend-heden zouden hebben géant woord dat zij nopens de kwestie geene onderrientingen ont-vangen hebben, en dat zij hierover hunne regeeringen moeten raadplegcn. Het telegram voegt erbij dat men zich aan een ontkennend of weigerend a nt woord verwacht en dat diensvolgens eene voikomene verande-ring in den Albaneeschen toestand is te voorzien. Volgens deze berichten dus, zou prins von Wied in uiterst vernepen schoentjes zitten !... TE DURAZZO IS MEN DEN PRINS GENEGEN. Te Durazzo had onder voorzitîeischap van den prins eene vergadering plaats van bijzon-dere personaliteiten, namelijk een vcertigtal vertegenwoordigers uit het noorden en zuiden, en ookuit midden Albanie; onder hen bevonden 2ich Bib Doda en Ismaël-Kemal. Eenige der aaiiwezigen raadclen den prins aan, vreemde troepen ter hulp te roepen ; anderen laadden dit af, en waren van meening dat het volstond. zoo de prins slechts van de mogendheden verkreeg dat zii de onschendbaarheid der grenzen van Albantë zouden waarborgen, zooals zij teLonden werden vastgesteld. Te dezer gelegenheid hebben vele dezer voor-name personen hune genegenheid tegenover den prins betuigd. Een onder hen, Issa Boletinatz, zegde name-lijk het volgende : « Alhoewel wij den prins niet gekozen hebben, en dat hij ons door Europa werd aangewezen (lees: opgedrongen !) willen wij hem thans trouw ter zij de staan. Indien de prins zijnen post inoet verlaten, dat geen andere hem vervange 1 De Albaneezen zijn geene kinderen waarmede men speelt !» Die heer zegde dus in andere woovden : « De prins is hier ! In Godsnaam dat hij hier blijve ! Nog liever prins von Wied dan eenen andere ! » Zeer goed en wel ! Doch wat moest die Issa Boletinatz in de tegenwoordigheid van den prins die de vergadering voorzat, al veel anders vertellen ? ... Wat er ook van zij, de samenkomst besloot met eene algemeene genegenBéidsb'ètuïging tegenover den prins. DE EPIROTEN gaan immer vooruit, en hebben reeds de streek van Skrnpar bezet. Volgens de verklaringen van den prefekt van Vallona bestaat de Epirotische legermacht uit regelmatige Grieksche troepen. Berat on Vallona loopen groot gevaar en moeten weldra in de handen vallen der Grieken. De Hollandsche generaal Deweer heeft uit Vallona aan de Albaneesche regeering geseind dat de stad Berat zich in zeer ergen toestand bevindt. De stad is ingesloten ten Doorden door de oproerlingen en ten zuiden door de Epiroten. IN ITALIE. EENE MILICIEKLAS BINNEN-GEROEPEN.Bij koninklijk dekreet werd in Italie de milicie-klas van 1891 binnegeroepen. Al de mannen moeten zich tegen 15 dezer onder de wapens aanbieden. Deze maatregel zou naar men verzekert niets hebben uit te staan met den buitenlandschen toestand, doch zou enkel genomen zijn met het oog op de inwendige orde. UIT MEXIKO. HET ONTSLAG van PRESIDENT HUERTA Volgens inlichtingen, aan goede bronnen geput, zou het omslag van président Huerta Maandag aan het Kongres medegedeeld worden. Men voegt erbij erbij dat waarschijnlijk M. Cartajal hem zal opvolgen. Zelfs zou de benoeming van M. Cartajal reeds heimelijk door generaal Carranza en de Vereenigde Staten goedgekeurd zijn. Men zegt dat het bezoek van vioe-admiraal Cradock te Mexiko voor doel zou hebben den generaal Huerta en zijne familie tôt aan de kust' te begeleiden. De generaal zou inschepen aan boord van een Engelsch vaartuig. DOOD VAN LADY HARDINGE, ECHTGENOOTE VAN DEN ONDERKONlNG VAN 1NDIE Lady Hardinge, echtgenoote van den onder-koning van Indlë, is te Londen, in een genees-kundig gesticht, tengevolge eener heelkundige bewerking overleden. Zij was sinds eenige maanden naar Engeland wedergekeerd. Haar echtgenoot had haar niet vergezeld, alhoewel hij zulks uiterst graag zou gcdaan hebben. Het is immers eene traditie in Engeland dat de onderkoning, de Indische bezittingen niet verlaten mag voor het volledig verloop van zijn mândaat van F> iaren. PLICHTEN. Vooruit scbrijft : « Wij zeggen en kunnen bewijzen : dat uit onze triomf — de triomf van het socialism — de stoftelijke welstand en de zedelijke en venstandelijke Terheffing zal volgen voo'-allen die hunne plichten vervullen in de wereld. » ...Er zullen dus plicht.n xijn in den socia-listischen Staat der tdtekomst. Er zullen dus regelen of wetten zijn, en zeer natuurlijk er zullen raenschen moeten zijn welke die regelen bepalen, die wetten maken — dus wettenmakers of zooals we meer eerbiedigzeggen wetgevers — dus een soort van volksvertegenwoordigers of sena-tors of iets in dien aard. Vooruit veronderstelt dat er menschen zullen zijn die de voorgeschrevene plichten zullen vervullen, en die zullen beloond worden met stofïelijken welstand en zedelijke verhelfuig. Dat ailes is zeer natuurlijk. Maar hij zegt niet wat er zal gebeuren met diegenen die hunne plichten niet zullen vervullen of niet wel zullen vervullen. Zullen die van den stofïelijken welstand verstoken blijven en van de veistandelijke en zedelijke rerheffing ? Wat zal men met die onwilligen, die luierikken, die min begaafden, enz. doen, zal men ze op water en brood zetten ; hun verbieden naar het theater of den cinéma of andere vermakelijkheden van dien tijd te gaan ? Er is eene belooning voor de plichtge-trouwen ; het is zeer natuurlijk dat er eene straf of ten minste eene berooving van eenig genot zal bestaan voor de plichtvergetenen. Dat maakt onze belangstelling gaande c,i graag zouden we er meer van vernemen. Eer wij ons tôt den Toekomststaat begeven dienen we toch te weten hoe het er zal naartoe gaan. We weten reeds dat er wetgevers of Kamerleden zullen zijn. Waaruit volgt dat er kiezingen zullen plaats hebben; er zal dus kiesstrijd zijn, — twee of meer partijen; maar al de kies-bladjes zullen in de staatsdrukkerij gedrukt worden, aangezien er geene andere diuk-kerijen zullen zijn. Daar zullen dus ook gazetschrijvers moeten zijn en opstellers van de kie$-gazetjes. Misschien zullen dezelfde opstellers de kiesbladjes opstellen voor de ver-schillende partijen — altijd met denzelfden geestdrift en overtuiging ! Waarom niet ? Maar buiten de wetgevers zullen er ook menschen moeten zijn die wetten toepassen, die, als er twijfel is, zullen zeggen wie hunnen plicht hebben vervuld en wie niet. Er zullen dus rechters moeten zijn ze zullen moeten oppassen tôt geene klassen-justicie over te slaan. En er zullen ook menschen moeten zijn welke anderen zooveel mogelijk zullen be-letten hunnen plicht ontrouw te worden. Dat zullen eene soort van policieagenten ofte « pinnen » zijn en gendarmen. Maar men zal hunnen naam veranderen om aile herinnering aan de huidige inrichting der samenleving zooveel mogelijk te vermijden. Weer natuurlijk zullen er onder die harenmutcen en pinnen aanvoerders moeten zijn ; vandaar brigadiers, luitenanten, gene-raals, onderkommissari^sen en kommissa-rissen, enz. enz. Verduiveld zoudt ge beginnen gelooven dat die toekomststaat terdege op de huidige inrichting der samenleving begint te trek-ken, en dat men ten slotte de vraag zouden moeten stellen of het wel de moeite waard is te veranderen. Volgens hetgeen Vooruit ons daar vroeger heeft van verteld meenden wij dat in de Toekomststaat ailes op wielekens zou loopen ; doordien de menschen allemaal doorbiaaf zullen zijn. We meenen zelfs dat Vooruit geiegd heeft dat men enkel dan den Toekomststaat zal kunnen inrichten als de menschen allemaal zoo braaf zijn dat ze volkomen bewust zijn van hunne plichten gelijk van hunne rechten. We hebben misschien slecht verstaan of Vooruit is van opvatting veranderd, gelijk voor wat 't vrouwcnstemrecht betreft. 't Zijn maar de zotten die nooit veranderen, niet waar ? We moeten nochtans bekennen dat zijne nieuwe opvatting van den Toekomststaat veel praktischer is. In zijne tweede opvatting neemt fooruit de menschen zooals ze zijn en niet zooals ze zouden moeten zijn. Dat is een bewijs dat hij ondervinding begint op te doen, iets waarover wij hem geluk wenschen. Eene bekenfenis. Dat de vrijmetselaars en de geuzen, de wereldlijke handlangers der loge tegen den Godsdienst zijn, dat zij de school willen bezigen voor hunne goddelooze propa-ganda, daaraan twijfelt niemand. De katholiek begrijpt genoeg omdat hij hoort en ziet ; de geus zelf weet wat hij wil en onder vier oogen bekent hij dat. Voor ons, overtuigde katholieken is het echter een genoegen als wij eens eenen geus kunnen aantreffen die onbewimpeld vooi zijne bedoe'ingen uitkomt. Men begrijpt dat geen geus dat zal doer in aanwezigheidvan katholieken of onafhan kelijke personen. Zekere logiebroeder Huart, verslaf gevende in eene logie over de strekking dei normaalschool door de stad Brussel inge richt voor onderwijzers, heeft onder da opzicht volledige bekentenissen gedaan. Hi meende dat het niet zou uitkomen I De Bestuurder dier Normaalschool heef aan Br.-. Huart eenen brief geschreven, il welken hij zegt nopens die Normaalschool « Het kapittel der zedeleer, in verhevene wijsgeerige termen opgesteld, zou alleei waard zijn geheel gelezen te worden. Onnoodig te zeggen dat de veronder-stelling van eene Godheid, veroordeeld door de wetenschap, er zorgvuldig blijft uit-gesloten. » Wat de godsdienstige kwestie betieft, Br.-. Sluys gaat als volgt voort : De wet van 1895 schrijft ons eenen leer-gang van Godsdienst voor, met de keus voor de ouders hunne zonen daarvan !e ontslaan. Nu, zonder de minste rechtstreeksche of onrechtstreeksche drukking heb ik 100 ont-slagingenop 100. (Bravos.) In denormaalscholen van den Staat, welke geklerikaliseerd zijn, zijn er bijna geene ontslagingen meer. Onze uitslag is te wijten aan den omge-venden kring, vooral aan de doorhoudende . werking van 25 jaren wereldlijkheid en onzijdigheid, (Toejuichingcn). » Ik voeg bij deze aan^aling, zegde Broeder Huart, iets van persoonlijke ondervinding. Ik heb onlangs m België eene reeks voor-drachten gegeven. De logen van Brussel bezoekende heb_ ik het groot genoegen gehad er een groot getal oude schoolkameraden aan te treffen (Br. Huart studeerde in de normaalschool van Brussel). Nochtans Br.". Sluys verzekerde mij dat hij nooit de minste poging gedaan heeft bij zijne leerlingen opdat ze lid van de Loge zouden worden. Het is omdat door zijfi on der wij s aij natuurlijk en ncodlottig fçeituwd zijn naar het vri/melselaarsliclit, en is dat niet de beste lof welken men kan spreken "an eene aldus begrepene opooedknnde. (Toej.) Ook is de Normaalschool van Brussel eene ware kweekschool van vrijdenkende opvoeders ; die verdeeld in de gemeente-scholen, er Urachtige geslachten voor-bereiden, hunkerend naar vrij onderzoek, en bekwaam om met verachting de ver-zoekingen van den godsdienst te'verstooten, om enkel te gehoorzamen aan de rede ; de waarheid zoekende waar zij die zullen kunnen vinden, 't is te zeggen in de studie der natuurlijke wetenschappen ; en de groote menschelijke plichten beoefenende van maatschappelijke en algemeene solidari-teit, zooals hun die zulloit onderwezen geweest zijn door dé onafhankelijke zedeleer ». Br.*. Huart zegt het : De Normaalschool is eene kweekschool van vrijdenkers — dus ze is niet onzijdig ; De onderwijzers die er uitkomen kweeken vrijdenkers — dus hun onderwijs is niet onzijdig. Een bewijs dat « onzijdig onderwijs » in den mond der geuzen, goddeloos onderwijs beteekent. We hebben het altijd gezegd ; Br.-. Huart geeft ons gelijk. qy» I «■■■ Pro7incisraad van Oost-Viaanderen Zittinç van iÇJuli. De zitting gesteld op 10 ure woidt geopend om 10.50 ure, onder voorzitterschap van den he«r De Riemaecker, voorzitter. Hulpgelden worden verleend aan : den Pluim-veeclub te Ledeberg' 100 fr. ; La ivlutualité du Commerce et de l'Industrie het ontledings-laboratorium van den Staat te Gent 3000 fr. ; aan den beheerraad der Musea van Dendermonde 200 frank. Het krediet bestemd tôt uitvoering van het provinciaal règlement voor de verbetering van het Runderras wordt van 80,000 fr. Qebracht op 100,000 fr, Voor het oprichten van een gedenkteeken ter ecre "an den toonkundige Edgard Tinel te Sinaai, 2000 fr. Afstand van grondée bled aan de stad en de provincie Antwerpen. Deze kwestie is niet «evorderd ; de raad blijft bij zijne vorige beslui-ten den afstand enkel te willen doen mits eene behoorlijke vergelding en op voorwaarde dat tunnels gebouwd worden van het Vlaamsch Hoofd naar Antwerpen voor voetgangers, rijtui-gen, trams en spoonveg. De raad drukt den wensch uit dat de kwestie van gemakkelijke gemeenschap tusschen Oost-Vlaanderen en Antwerpen zoo spoedig mogelijk opgelost worde. De heer Wurth, ontwikkelt het voorstel van de radikaal-socialistisehc groep, strekkende tôt het uitdrukken van eenen wensch dat eene wet gestemd worde die eenerechtvaardigetoepassing van de Evenredige vertegen woordiging verzekert. In zijne rede herhaalt de heer Wurth, al het-gene de liberale gazetten sedert de kiezingen van 24 Mei verteld hebben. In 1912 hebben de katholieken gezegepraald, dank aan omkooping, bedrog, drukking, beloften, vreesaanjaging door de Bonnot-historie. In 10U zijn de katholieken geklopt, zij hebben de meerderheid niet meer in het land maar ze behouden ze in de Kamers, omdat de Evenredige Vertegenwoordiging hen bevoordeeligt. Zulk stelsel mag niet behouden worden. Deheeren De Baets en Verwilghen antwoorden aan den heer Wurth, die gesteund wordt door den heer De Saegher, liberaal. De inaanmerkingneming van het voorstel wordt verworpen, rechts tegen links. Het voorstel door de radikaal-socialistische groep gedaan, eenen wensch uit te drukken, om voor de machinisten, enz,, van de Staats-^ spoorwegen den 10-uren arbeidsdag te bekomen wordt ook door de voorafgaande kwestie verworpen.t De zitting woidt om 12 3/4 ure geheven. j Heden zitting om 3 ure namiddag. t Guldensporenfeesten. , Zomergom. — n*Juli herdacht ! — Bravo, Zomergem ! Zaterdag hebt gij bewezen hoe gij : uwe voorouders en uwe moedertaal liet hebt. , De bevlagging was algemeen en 's avonds was de groote zaal van het Gemeentehuis te klein. De voorzitter, M. Lampaert, heette de aan-wezigen welkom. M. A. Claeys, voorzitter der tooneelmaat schappij, sprak over Breydel en De Coninck over vaderlandsche liefde en moedertaal. De E. H. Pater Flaming der paters vai Scheut in eene zeer gestudrerde en verhevoni rede sprak over het werk der zendelingen. Deze feestavond werd . opgeluisterd doo: M. Jos. Verniers, kunstzanger te Gent en der heer Wille, kunstenaar op het klavier t Zomergem. ALLERLE! Nicmendalle. — Als gezel Ansceli over drie jaien heeft gezegd, dat de socia listen bereid waren om de katholieken ti helpen — indien deze goesting hadden — Dm het vrouwenstemrecht in te voeren, ieti waf de partijvergadering toejuichte, dar beteekent dat niemendalle heeft Voorui< ?ezegd. In zijne Encykliek Rerum Nooarum nan Zijne Heiligheid Paus Léo XIII de tus schenkomst aan van den Staat, om der toestand der werklieden te verbeteren. Welnu, zegt Vooruit, dat beteekende a jeheel weinig, ze'fs niemendalle. Vooruit behandelt dus gezel Anseele niet beter dan een eenvoudige Paus van Rome Dat voorzeker, uit socialistisch oogpun' beschouwd, beteekent niemendalle. Maar laat ons verder zien. De Paus, zegt Vooruit, verklaarde zicl: ?oor het bestaan der standen, en Vooruu arotesteert tegen het bestaan der standen nij doet zijn best om de standen af te scliaffer ;n hij zweert dat hij daartoe komen zal. Maar zoolang we zien dat er in de socia istische partij mannen zijn die van niet to iioofdman opklimmen ; die in automobiel: rijden. terwijl gaaien in den krniwageii lig ;en ; die er nog eene fijne flesch wijn gaar ipzetten na een demokratisch noenmaal n at :r. 1,25 waarmee de gewone socios moetei :evreden zijn — dat er werkmenschen zij r net eene eenvoudige klak op die uit he feestpaleis gedrumd worden omdat ze nie ichoon genoeg zijn — zoolang houden we let met den Paus en verwachten we van de ifschaffing der standen niemendalle ! Rechten op den alkool. —De rechtei Dp den allcoo! zijn verhoogd zegt Vaier nnd(eke) en dat is waar. Maar er moet bijgevoegd worden da niemand alkool noodig heeft om te drinken ;n dat het zelfs zeer gezond is nooit drankei :e drinken die alkool bevatten. Iemand die geene alkoolische dranker Irinkt betaalt dus geen centiém van d< rechten op den a&ool. Wie geene alkoollasten wil betalen hoet ;nkel zich te onthouden van alkooldranken De stad Gent had en heeft nog geld noodig îij heeft geene rechten geheven op den ilkool, dien iedereen missen kan, maar Of ret water dat niemand missen kan, maar die Delasting is in 't water gevallen ook. De stad Gent heeft nog lasten geheven net den prijs ervan te verhoogen op der jaz en de elektriciteit, welke bijna aile nenschen noodig hebben, ten minste eer fan de twee, hetzij voor verlichting of vooi beweegkracht, hetzij voor aile twee. Wat meer is de prijs van de elektriciteii :e Gent is schrikkelijk duur ; zoo duur da aiaar zeer weinig menschen zich zulki »roote kosten willen of kunnen getroosten In de gemeenten rondom de stad is d( prijn der elektriciteit veel lager dan te Gent ;n het gebruik der elekticiteit als licht Revende kracht breidt zich dan ool Japper uit. De elektriciteit kost aan de stafl Gent nie meer dan ze kost aan de Maatschappijen dii ze aan andere gemeenten leveren. De elektriciteit moet echter te Gent duir blijven,anders zou zij te groote konkurrencii loen aan den gaz en de stad zou aan dei ïaz geene 800 duizend frank per jaar kunnet winnen. Dat is een van de schoone kanten van d< regiën, welke toelaten de inwoners uit t plunderen. Zou Vaderland(cke) die kwestie niet een: willen bespreken en onderzoeken of e £eene middelen bestaan om de Gentenaar de electriciteit zoo goedkoopte bezorgen al aan de buitenlieden ? Dat zou van zeer groot nut zijn voor d uitgeplunderde Gentenaars. Een uitmuntende maatregel. — D algemeene bestuurder van Bruggen e Wegen heeft, in naam van den heer ministe van openbare werken eenen maatrege genomen die de beste gevolgen hebben zal Ziehier den tekst van den omzendbrief di aan al de dienstoversten van voorzeg beheer werd gezonden : « Ten einde de waardigheid van he personeel van mijn département te vri; waren, heb ik besloten dat in het vervol aile beambte of bediende, wiens jaarwedd werd afgestaan of op wiens jaarwedd beslag werd gelegd, zal gehouden zijn m onverwijld langs hierarchischen weg, d ootzaken te laten kennen die hem in die benarden toestand hebben gebracht, well immer gevaarlijk is, en meestai tegeiistrijdi met de waardigheid die past aan openbai amblenaren en hunne bediening. Gezien de welwillendheid die het behe< aan zijne bedienden betoont, die tengevol^ van ziekten, tegenspoeden of familielas zich in eenen moeilijken toestand bevindei houd ik er aan u mijn besluit te doen kei nen, strenge maatregelen te nemen tegei over deze die overdrevene schulden zoude maken, namelijk : verplaatsing, uitstel vi bevordering en voor dezen die, in weerw eener eerste verwittiging aan hunne ve plichtingen jegens hunne schuideische niet zouden voldoen, de verlaging vi graad, of zelfs de wegzending. Voor wat de agenten betreft, op wi jaarwedde reeds beslag werd gelegd, verlai ik de reden te kennen van den afstand of i inbeslagneming. Gij zult mij uw antwoo onder vertrouwelijken omslag doen gewe den. Ik bid U ook wel te zoigen voor destren - naleving der reglementen, den toegang lot de bureelen ontzeggende, aan aile personen vreemd aan het beheer, en aldaar niet voor eenige ernstige d^enstreden geroepen. Dit verbod moet streng nage'eefd worden ten einde namelijk te beletten dat zekere kooplieden het personeel komen lastig vallen, voor den aankoop van voorwerpen, mits maandelijksche afkortingen.en die zich meestai op voorhand onbeschrevene for-mulieren doen ter hand stellen, die zij door de koopers doen onderteekenen, om er naderhand de voorwaarden van betaling op te vermelden. » Drankbestrijding. — Op de laatste vergadering der Federatiën van Katholieken Matigheisbonders werd op voorstel der heer Mieuwis vanSt-Truiden een zeer gewich.-tige kwestie behandeld. De ondervinding leert dat het moeilijk is 1 oude drinkers te verbeteren, daarom leggen aile bonden zich toe om toch de jonkheid « de Maatschappij van morgen l> te vrij-waren tegen de vreeselijke plaag der dron-kenschap, en daartee voor aile kinderen te eiseben : opvoeding in geheel onthouding van aile geestrijke dranken, dus ook bier en wijn, tôt den leeftijd van 10 jaar. Indien rnen tôt eîien leeftijd geheel ont. liouder blijft en te gelijkertijd het'alkool-vraagstuk bestudeerd, is men bijna zeker voor geheel het leven gevrijwaard te zijn voor het verval in het ongeluk. Sinds eenigen tijd verkoopt men in ons land, en vooral van buitenlandsche oor-sçrong, suiker- en chocolade bollen, van bijzonderen omvang, die 5 tôt 8 grammen alkool bevatten, zooals cognac, rhum,kirsch, enz., welke gemaakt worden meestai vin de slechtste soorten alkool, daar men door het suiker de hoedanigheid niet herkent. 1 Er hebben zich geva'len voorgedaan dat 1 kinderen min of meer m staat van dronken-schap gevonden werden na liet gebruik 1 dezer suikerbollen en lekkernijen (?) Het is te wenschen dat de overheden spoedig zullen optreden, met denzellden ievet als waarmede de loterije i in bonbons ver-boden werden, ten einde te voorkomen dat kinderen slachtoffers van het alkolisme worden, voor den leeftijd, waarop zij, het ' toch zoo groote aantal, herbergen in ons land beginnen te bezoeken. EMENGD NIEUWS I BLOEDIG G E VECUT TUSSCHEN TWEE STAMMEN BOHEMERS t Twee stammen Bohemers, bestaande uit onge-veer 1.~j0 personen, leefden sedert verscheidene jaren in vijandschap en hadden gezworeu elkander aan te vallen bij de eerste ontmoeting. Zondag morgend waren twee stammen gele-gerd op de boorden van de Soire, te Charolles : (Frankrijk). Spoedig werden zij handg^meen ; geweer- en revolverschoten werden gelost en me1 bijlen en messen vielen zij elkander aan. Tien Bohemers werden erg gekwetst en twee gedood, drie brigaden gendarmen werden per telefoon ontboden en sloegen eene groote hoeveelheid wapens, messen en bijlen aan, allen met bloed besmeurd. ■ SCHRIKKELIJKE RAMP IN C4INA. ; Aan boord van net Chinanto oorlogschip «Tuugchi» had eene schri<kelijke ontploffing plaats. 35 leerlingen werden gedood ; de oorzaak ; der ramp is onbekend. BLOEDIG STIERENGEVECHT TE > MARSEILLE. [ Tijdens de stierengevechteo, die Zondag namiddag in de niéuwe renbanen van Marseille t plaats hadden, werd de matador Ocejito vrcese- 1 lijk gekwetst door een hoornstoot. De onge-lukkige was den buik en de maag doorboord. Het slachtoffer werd in hopeloozen toestand naar het gasthuis gebracht. [ EEN D Y N A MI ET B O M IN EEME KERK. t De « Daily Mail » meldt dat een dinamietbom in de kerk St-John te Westminker werd ontdokt. ; Eene Engelsche stemrechtvrouw, de genaam le Anni Bell werd aangehouden. DE ZAAK DER DYNAMIETBOM VIEN. ; De veiligheidspolicie van Pari i s, heeft te r Stains, een kerel aangehouden, welfce in het be-3 zit was eener som van 6000 roebels een gcladen browningrevolver en dolk. 3 Hij verklaarde te heeten Mohamed Kezed-jiongli, 27 jaar, afkomstig van Turkije en slot- 2 maker van beroep. Over de herkomst van het geld, wilde hii eeest geen uitleg geven, doch naderhand verklaarde hij anarchist te zijn en dat het geld voortkwam „ van een diefstal gewapenderhand gepleegd in Rusland. Hij bekende in betrekking te zijn met de personen aangehouden te Pontoise, in zake £ der dynamietbommen, die bestemd waren voor * den k'eizer van Rusland. Het parket van Pontoise heeft de vier Russen e die aangehouden zijn, ondervraagd. Twee wer-i den in voorloopige vrijheid gesteld, het zijn Alexander Abachidze, prins van Jokowecki en t Jozef Goguelia. De aannouding der twee andere betichten werd behouden ; de beschuldiéingen " tegen deze-twee personen, zijn zeer erg. Nieuwe =» huiszoekingen zijn bevolen. ® NIEUWE INSTORTINGKN.'TE PARIJS. Zondag namiddag, om 1 ure, ha$ in de Çom-^ martinstraat te Parijs, eene grondinzakking plaats. Dadeliik werd het rijtuigverkeer 4oor de n policie verbaden. e Om 5 1/2 ure, rechtover de schouwburg van g de Opéra-Comique, in de Marivauxstfaat, had e ook eene inzakking plaats midden de straat, welke voor gevolg had dat de helft ,van de straat ►r werd medesieept. 'e Er zijn geene persoonlijke ongelukken, doch. ^ uit aile voorzorg heeft men in voorûoeinde suaat ' een aantal huizen doen ontruimen. ' Een inojjbouwzijnde huis dreigt in te storten-Zondag avond, om 7 ure, d ei z Ch 6p de St-Augustinaplaats ook eene gron.iinzakking n voor en om middernacht op dr Mey-aan, zulks n tengevolge van het plotseli: g instoriten eener il waterleiaing. Een auto-taxi, die jwist aankwam, r_ werd in de diepte medegesleej t. De inzittenden. rs konden gered worden. in WERKSTÀKIN G dpr TRÀMBÉDIENDEN IN HOLLAND. er Zondag hebben de trambedienden in Den Haag: 1{y (Holland) de algemeene werkstaking uitgeroepen-3^ Acht honderd trambedienden woonden de vet-i gadering bij ; slechts vier waren tegen de staking. ra Honderd leden van de « Antiwerkschaflieko II " Industrielle Verein* zijn uit Beil ;n aangekomea om dfi stakers te ver van g en. je Zij werden door eene sterlte policiernacht naaf

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection