Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1688 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 09 Septembre. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qb9v11xc4z/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

WâRfisdflfi <) Sp.ntftmhnr Ifllâ Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 209 !Telefoon ' ast tft'II FONDSENBLAD Telefooa *W AAHHOWDI®BMSHW • Voor aile aaukondigingen wende mon Bioh tom bureclc van het bl>d.' —O— f?;r:y ■ KETELVEST, Num. 16, te GANT. ~ VLAAMSCH LAND Haaidel, Nijverlieid, Taal en Q-odsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN ■ ."'JJJ *-j-k-■. ■ ■ —..-T.,-- —— 1 M SC II K IJ V I V «; S I" H IJ S VOOROP BETAALBAAR: Per jaar 15,00 Per halfjaar » §.00 Per drie maanden » f.OO S1 Voor herbergiere: fr. I Ï OO : fr. «,5«; fr. 3,50. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. eenigb uitgave aBgfrgganavi 'Jti i J gMM^^iau«jiM:a35g^v;K»sQ»g!g«}gsap«^ir>aM»«i*g>«^ ; ^ 1 G(Sflt, 18. Ketelvest. 1 8 Gent i De aarf{0n,*»i0««n worden *epla«tst per regel aan fr. 0.40.-Reklamenronder het stads-! ' ' ' ' « P<* regel fr. - Begrufepisberichiea voor de niet geabonneerdon, fr. 5.00 De Duitsehe troepen komen nid naar Cent! Maandag namiddag ontving de licor Brauh, burgemeester der stad Gent.ccnen brief van den opper-bevelhobbor dor Duitsclic troepen, die zijn kwartâer-gené-raal te Oordegem heeft. In dat schrijven deed de Duitsehe opperbevelhebber zijno inziehten, nopens de stad Cent, kennen ; iiij zou zeer streng geweestzijn in geval van verzet, of vijan-delijke aanvallqn. Hij noodigde tevens den beer Burgemeester uit hem te kornen spreken le Oordegem, Dinsdag morgénd te 9 are. Bij het ontvangen van dien brief, vroeg de heer Burgemeester zich af of liet wel met zijne waardigheid strookte, met het Iioofd van eene vijandetijke legerat'deeling te gaan onderhandelen buiten het grond-gebied der stad Gcnt. Na de zaakrijp overwogen te hebben besloot hij, in het. belang.der stad, voor dezer veiligheid en die der ingezetenen, gehoor te geven aan de vraag van den Duitschen opperbevelhebber. Dinsdag morgend begaf hij zicli dus per automobiel, ganseh alleen uaar Oordegem, en had er een onderhoud met don opperbevelhebber, dat, God zij dank, allergunstigst afliep voor de stad Cent. Ziehier de voorwaarden welke de stad Cent moet naleven om ontslagcn te worden van het bezoek der Duitsehe troepen. 1" De stad Cent moet geene oorlogs-schatting betalen. a0 Al de burgerwachten welke nog in de stad zijn moeten hunne wapens ailev^- 1 ren, Diegene welke buiten de stad zijn, mogen terugkéeren op voorwaarde dat, zij hunne wapens insgelijks inleveren. Verkiezen zij onder de wapens te blijven, dan is het op hunne verantwoor- j delijkheid,maar de opperbevelhebber ver-wittigt die wachten dat, indien zij in handen vallon der Duitsehe troepen, zij onverbiddelijk door den kop zulléri ge- 1 sehoten worden als vrijschutters, zonder j voor eenen krijgsraad geroepen te wor- j den. De burgerwachten die hunne wapens hebben ingeleverd, mogen door den burgemeester opgeroepen worden om polieiedienst te verrichten tôt handhàvirig van orde en rust. De ingélëverde wapens der burgerwachten, moeten naar Oordegem gezonden worden. 3" De stad Gent moet, zoo gauw moge-liju, hederi of morgen.een aantal artikelen, levensmiddelen en koopwaren, aan het legerkorps te Oordegem leveren, onder andere: rijwielen, môtoeycletten, benzine, enz. enz. eene som vertcgenwoordigende welke niet aanzienlij.lt mag genoemd worden. Ziedaar de voorwaarden welke ons eigenmondig door den heer Burgemeester Braun, bij zijnen terugkeer uit Oordegem, werden medegedeeld. De angst en de vrees, welke, sedert Maandag morgend, zwaar drukten op het gemoed der Gentenaars, die bczorgd zijn met huri lot en met datgeon hunner medeburgers, zijn dus voor het oogen-blik geweken. De Duilsehe troepen komen niet naar Gent. De Gentenaars mogen thans weer vrij ademen. Geve God dat die toestand mogen blijve voortduren. Intussehen meenen wij dat de bevol-king der stad Gent, zonder uitzondering, hulde en dankbaarheid verschuldigd is aan burgemeester Braun, die aan de stad den gewichtigsten dienst bewezen heeft, welke in deze netelige omstandigheden, onze stad kon redden. Wij zijn overtuigddat al de ingezetenen onzer stad, zich eensgezind rond hem en rond ons gemeentebcstuur zullen seharen, opdat onze geliefde stad ongeschonden kome uit de vreeselijke beproevingen, welke een rampvolle oorlog, als deze onvermijdelijk inedebrengt. God bescliorme Gent, en het gemeente-bestuur wake, gestôund door de verstan-dige, rustlievende ingezetenen. Op het Russisch-Oostenrijksch front Petrograde, 7 SeptemberfOfficieele mede-deeling). — Hardnekkige gevechteu worden gedurig op het front van Lublin-Kholn geleverd. Het 10» Oostemijksch legerkorps had eene poging gedaan om op het front in te rukken, doch zij werden met geweld terug-geslagen en vervolgd. Meer dan 5000 Oosten-rykers werden krijgsgevangen genomen. In Galicië -werden door de Russen 30 lokomo-tieven en talrijke waggons buitgemaakt. De statie van Lemberg staat vol met tre'men geladen met oorlogsvooiraad, dyna-miet, benzine en geneesmiddelen. De Rus-sische troepen hebben met zulke tmiten-gewone behendigheid, aich meester gemaakt van de statie, dat de vijand een trein met levensmiddelen en drie automobielen in brand liet. Bij Zvolen werd een Puitsch vliegma-chien stukgfjschoten en de luchtvaaiders krijgsgevangen genomen. Te Vlotslavsk poogde ee^i geblindeerde Duitsehe trein de stad te Oombardeeren, doch moest zich haastig uit de voeten maken. De V sreenigde-Staten komen tusschen om de oorlogswettea te doen eer-biediger.Te Parijs is een Amerikaansch komiteit gestiebt, onder voorzitterschap van den gezant der Vereenigde-Staten, om de grieven der oorlogsvoerenden te onderzoeken. Ten gevolge van het bommen werpen op d.e stad Parijs, heeft het komiteit aan de heer Millerand gevraagd bewijzen voor te brengen, dat wel degelijk de Duitschers bommen hebben geworpen. M. Millerand heeft zijn dossier medegedeeld en de Amerikaansche gezant heeft , aan zijn gouvernement getelegiafeerd. Het komiteit vraagt aan den Président der Vereenigde Staten te protesteeren tegen de schending van het Verdrag van den Haag, door Duitschlar.d gepleegd. Eene afvaardiging bestaande uit 15 Ita-liaansche volksvertegenwoordigers, behoo-rende tôt aile gezindheden, heeft bij de Italiaansche regeering aangedrongen zich aan te sluiten bij de Amerikaansche regeering, om de oorlogswetten te doen eerbie-digen.Engelsche kruiser gezonken. Het oorlogschip « Pathfinder » bevel-hebber kapitein Martin Leake, is Zaterdag namiddag, rond 3 1/2 . ure, op ongeveer 32^kilometers der kust, op eene vlottende mijn geloopen en spoedig gezonken. De verliezen zijn groot. De « Pathfinder » was een lichte kruiser van 2940 ton, heb-bende eene snelheid van 25 knoopen en dragende vier groote stukken artillerie. Ilet schip dagteekent van 1902 en heeft 6,825,000 fr. gekost. De bemanning bestond uit 268 koppen. Ten gevolge van het verlies, meldt het bestuur van het zeewezen dat zij gedurende eenigen tijd, de veiligheid der koopvaardij-vloot niet kan verzekeren op de Oostkust van Engeland en aan schotland, bezaaid met mijn en die ook zeer gevaarlijk kunnen worden voor de groote oorlogschepen. Op het oogenblik dat de « Pathfinder » zonk, werd eene vloot Engelsche stoom-sloepen in de Nooidzee overval-len door een Duitsch eskader, bestaande uit twee oorlogschepen en vier torpédos. VijFtien stoomsloepen zonken en de bemanning werd als krijgsgevangen naar Wilhelmshaven overgebracht. Zoowel op zee als te lande vallen de Duit* schers de met strijdende personen aan. Eene AmerSkaansche ladSng gezonken. De Engelsche stoomboot Bowes Castlede Bermude, die eene lading nitraat vervoerde, behoorende aan Amerikanen, werd door een Duitsch oorlogschip in den grond ge-boord.De aanslag is bevestigd en waarschijnlijk zullen daaruit moeilijkheden voortspruiten tusschen Amerika en Duitschland. De « Bowes Castles » was een stoomboot metende 4650 ton, verleden jaar gebouwd en behoorende aan de Lancashire Shipping Company te Liverpool. De waarde der lading wordt geschat op 1,250,000 fr. Het is de Duitsehe kruiser « Karlsruhe » die de stoomboot in den grond heeft ge* boord. Veie personen veriaten Parijs. Sedert een achttal dagen hebben talrijke personen de stad Parijs veriaten en zuiks groeit nog gedurig aan. De bestuurlijke pleegvormen voor het verplaatsen der bevol-king, zijn geschorst ; de overheden zijn niet weinig in bun schik dat zij van talrijke mon-den zijn ontlast en welke hun in staat zal steilen lang het bezet van Parijs vol te hquden, daar er van nu af reeds levensmiddelen in overvloed zijn. Zulks was een der belangrijkste kwesties. Men weet dat tijdens het beleg van Parijs in 1870-1871 de bevolking erg te lijden had aan gebrek van vleesch. Nu zijn de voor-zorgen gped genomen ; verleden week werd twee miljoen gezouten vleesch, uit Australie naar Parijs gezonden. Eene andere belangrijke zending bevroren ossen- en schaapvleesch, is op handen. In de statiën voor het Zuiden van Frank-rijk, moeten de menschen rotje volgen, gedurende verscheidene uren, om hun reiskoepon te bekomen, welke zij 48 uren op voorhand moeten nemen. Velen reizen naar Bordeaux. In den omtrek van het ministerie van Oorlog staan angstige automobilisten te wachten naar de bevelen der militaire overheid. Langs de Seine zijn talrijke booten met passagiers uit Parijs vertrokken, tôt aan Rouen en Le Havre. Niettemin blijft de Parijsche bevolking kalm. Een Duitsch vaandel genomen. Uit Parijs wordt gemeld dat in een voor-gaanden veldslag twee soldaten van het 137» linieregiment het vaandel van het 28e Duitsch linieregiment hebben bemach-tigd, tijdens eenpn stormloop met de blanke wapens. De kolonel van dat regiment werd krijgsgevangen genomen. Aan de twee soldaten werd eene schitte-rende belooning toegekend en het vaandel van het 137° regiment heeft het kruis van het Eerelegioen ontvangen, voor de diensten door al de soldaten van dit regiment bewezen.ISoe de Fransche luchlvaardcrs de «Zeppelias» zullen vernielen. Uit Parijs wordt aan de « Daily Mail » het volgende getelegiafeerd : Al onze luchtvaarders zijn niet aan de grens. Te Bue, worden van 's morgends tôt 's avonds vliegtochten gedaan. Gedurig worden nieuwe vliegmachienen goed onder-zocht en beproefd en eens aangenomen, nemen zij den luchttocht naar hst Oosten of naar Amiens. Eénige dagen geleden, vloog een loods tôt aan Antwerpen, boven het Duitsch leger, doch zoo noog, dat zij zijne aanwezigheid niet konden waarnemen. Onze luchtvaarders oefenen zich in het werpen van bommen en zijn gedurig op zoek naar de Zeppelins. Zondag nacht werd door den draadloozen telegraaf, van op den Eiffeltoren, de lucht-vaartdienst verwittigd dat een Duitsehe bestuurbare luchtbal naar de Fransche grens was vertrokken. Het was middernacht; seffens werd het alarm gegeven te Bue. De luchtvaarders die in hunne loodsen vernachten, waren in minder dan 5 minuten tijds op hunne machien en na enkele sekon-den waren zij in de hoogte. Tusschen Parijs eu de grens zijn meer dan 100 kanonner. opgcsteld, die met hunne vuurmonden naar den heinel zijn geriebt, om de vijandige vliegtoestellen te beschie-ten. De Fransche luchtvaarders hebben geen bestuurbaren luchtbal gezien. Gedurig wordt over het front ge»logen en de luchtvliegeis bewijzen zeer belangrijke diensten. De luchtvaarders hebben nu een nieuw sport ingericht. Iederen dag, na de verkenning, worden de kogels geield, gevonden in de vleugels en de romp van het vliegtoestel. Deze die het meest is beschoten, krijgt den tilel van opperste en bewaart dien titel tôt wanneer zijn rekord wordt geslagen. De luchtvaarders zijn zoo het schijnt daar zeer jaloersch over en wedieveren nu om het meest over de vijandelijke legers te vliegen.. Wij moeten hier nog eene bijzonderheid bijvoegen. In het vooruiizicht van den aanval van eenen Zeppelin, hebben de luchtvaarders sinds lang besloten dat het eenige middel is, de slachtoffering van het vliegtoestel en van den luchtvaarder. De held zou zich op het bestuurbare luchtschip laten vallen en met hem vergaan. Wanneer er hiervan spraak was, deinsde geen enkel Fransch luchtvaarder achteruit, en allen boden zich aan. Men moest lotje trekken, wie zich het eerst voor het vader-land zou opofîeren ». Te Quatrecht. De Duitsehe troepen hebben Dinsdag zich te Quatrecht ontpiooid, geheet de streek aan deze zijde van Gent ontruimeiide. De statie van Quatrecht heeft niets geleden van het bombardement. Het kasteel van M. Rolland werd door brand vernield, alsmede eene hofstede in den omtrek der statie en twee huizen dicht de blauwfabriek. Het pensionnaat van Melle werd niet gebombardeerd, doch de Duitsehe troepen zijn er binnengedrongen en hebben ailes vernield. Eene vrouw van Melle, petroolleurster, werd door eene scherf van eenen houwitser gedood. Van al de huizen der gemeente, door de bewoners in der haast ontvlucht, werden de deuren en vensters ingestampt en ver-brijzeld, alsook de meubelen. De toestand te Doornijk. De stad Doornijk heeft haar gewoon uit-zicht hernomen, de herinneringen der droevige dagen van 24 en 25 Oogst, worden reeds vergeten. Het gemeentebestuur en het Weldadig-heidsbureel hebben dringende maatregelen genomen om den toestand te verhelpen, en vooral om de personen die werkloos zijn,ter hulp te komen. Het Weldadigheidsbureel vooral heeft tôt hiertoe veel voor de werkloozen gedaan, door zooveel mogelijk bij de patroonsaan te dringen hunne werkhuizen te heropenen. Andere werkhuizen zullen weldra ook openen en de werklieden zullen nu allen minstens drie voile dagen in de week werken. Deze die hoegenaamd geen werk viuden, zullen voorts ondersteund worden. Nochtans vreest men dat vele werkhuizen zullen moeten stoppen bij gebrek aan grond-stoffen.In dit vooruitzicht is nu een komiteit ge-sticht om de ongelukkigen van het gehucht Morelle ter hulp te komen ; eene inzameling wordt reeds in de stad gedaan. Het treinverkeer op verschillende lijnen is reeds hernomen, vooral tusschen Doornijk en Kortrijk. De heer burgemeester doet nochtans tôt hiertoe nog altijd de herbergen en dranlc-slijterijen om 8 ure 's avonds sluiten en aile samenscholingen op den openbaren weg zijn verboden. De « oorlogsbons » in omloop gebracht door het konsortium der banken van de stad Doornijk, ten bedrage van twee miljoen, komen goed te pas om te voorzien in het zilveren geld, dat totaal ontbreekt. Deze bons hebben dezelfde waarde als de bankbiljetten, en de uitgifte werd met de toestemming der stad Doornijk gedaan. Zij zijn ook gangbaar op den buiten ; de uitbetaling is door de banken gewaarborgd. Ziehier de officieele lijst der personen gedood tijdens de sc'nermmutseling van 24 Oogst : Jeanne Tixier de Brolac, 70 jaar en Marie Buhet, 74 jaar, kloosterzusters, ICasteel-straat ; Mad. Alfred Boutens, geboren Alice Baucourt, H jaar, zonder bedrijf, Atheneum-straat ; M. Ferdinand Depelchin, 48 jaar, ketelmaker, Ronseschensteenweg; M. Couronné Leroy, 53 jaar, mouter, Steenkappers-kaai ; M. Jules Derarse, 69 jaar, daglooner, Morcllestraat; M.GeorgesBouvarlet, 18 jaar, dagbladverkooper, Ronseschensteenweg. Te Brussel-Noord. Talrijke reizigerstreinen zijn uit Duitsch-y and aangekomen te Brussel-Noord. Een aantal voorname personaliteiten stapten eiaf, waaronder generaal von der Goltz en de leden van den kroonraad. gelast met het bestuur van het overweldigde deel van ons land. Men bemerkte ook vele damen wier reisgoed verscheidene uren op de Rogier-plaats lag en stond. Volgens genomen inlichtingen behooren deze damen tôt de hooge Berlijnsche krirr-gen, en hebben de Duitsehe hoofdstad veriaten, om te ontsnappen aan de gevaren van den Russischen inval. Zij hebben de wijk genomen naar Brussel, op aanraden, zoo 't schijnt, der krijgsoverheden, die van meening zijn dat het in onze Belgiscbe hoofdstad veiliger is dan ergens elders. Wat de Hollanders zeggen over de Fransche taktiek. Twee dagen geleden, schreef het '( Alge-meen Handelsblad » het volgende : « Dp toestand teekent zich zeer klaar af in het Qoste:*- De Icgsro der goi.evaals von Kluck, von Hausen, von Bûlow, den hertog von Wurtemberg, en den kroonprins, hebben voor zich.een Fiansch leger, ten Noor-den en ten Noord-Oosten, dat slelselmatig achteruit wijkt, zonder den vijand gelegen-heid te geven slag te leveren. Het is de taktiek om tijd te winnen. En een van Vondels helden, Gijsbrecht van Amstel zegt, dat tijd winnen met eene zegepraal gelijk staat. De Duitsehe legerstaf moet voornemens zijn het Noordelijk Fransch leger te vernielen, om vervolgenshet leger der Vogeezen in den rug aan te vallen. Generaal Joffre schijnt door zijne terug-wijking nog een ander doel te beoogen. Hij wil de Russen den tijd laten, hunnen marsch in Oostelijk Pruisen voort te zetten zonder dat men Duitsehe troepen uit Frank-rijlc tegen hen kunne zenden. Deze taktiek maakt natuurlijk de Duitschers zenuwachtig. Zij zouden den vijand plotseling willen verrassen, hem omsingelen en verpletteren, 't is te zeggen hem tôt ovei gave dwingen. Zulks deden zij te Sedan in 1870. Generaal Joffre wil zulks voorkomen. Hij handelt voorzichtig en behendig en geeft den vijand geene gelegenheid slag te leveren en behoudt aldus een aantai kansen voor zich. TERUGKEER van M. Louis Franck. M. Louis Franck, volksvertegenwoordigcr van Antwerpen, is Zondag nacht te Antwerpen aangekomen, komende uit Katanga, langs de Kaap, Southampton, Londen en Harwich. Een medewerker vau « Le Matin », van Antwerpen, heeft M. Franck geïnterviewd : — Welk was de toestand in Katanga ? Is het waar dat aldaar een Duitsehe inval plaats had ? — Wanneer ik den 9 Oogst uit Elisabethville vertrokken ben, was van wege de Duitschers nog geene enkele vijandelijke daad gepleegd. Onze zwarte troepen waren gemobiliseerd en bezetten de strategische punten. De blanke vrijwilligers boden zich aan in grooter getal dan dat men ze gebruiken kon. In Katanga heerschte de grootste vaderlandsche geestdrift. Het scheen dat de kolonie niet het minste gevaar Jiep. De Staatsinspekteur, de heer Tombeur, had aile maatregelen genomen, en genoot klaarblijkelijk het vertrouwen van ai de kolonisten, — En te Pretoria ? — In ganseh Zuid-Afiika is de verontwaar-; diçing groot, over den Duitschen aanval in België. In den loop mijner reis, spraken onbe-kenden mij aan en hoorende dat iK Belg was, wenschten zij mij geluk wegens den heldenmoed door onze soldaten te Luik aan den dag gelegd. De voorzitter van den Federalen Senaat der Kaap, M. Reitz, gewezen président der Oranje-republiek, wachtte mij op bij mijne aankomst en drukte mij de genegenheid uit der Afrikaanders, in den strijd van Bclgic voor zijne onafhanke-lijkheid.— Ik heb in Zuid Afrika overal den wensch hooren uitdrukken, dat er met de Duitsehe koloniën in Afrika gedaan gemaakt worae. Wanneer men bedenkt dat de Duitsehe kolocion onbekwaam zijn zich te verdedigen, dan staat men nog meer verbaasd over de verblindheid met welke dezen onrechtvaardigen oorlog werd aangegaan. Een bevoegd man zegde mij : « Voor er eene raaand is ver loop en zullen er ter wereld geene Duitsehe kolorniën meer bestaan. — Gij zijt te Londen &eweest. Welk is uwe meening nopens degesteltenissen van Engeland: — Ik kan in een woord de gedachten der ge-zaghebbende mannen in Engeland weergeven : « zij zullen nooit toegeven. » Men heeft mii ver-zekprd dat, al . moest de oorlog jaren duren, Engeland ons nooit zal in den steek laten. * Al ware er, zest men, geen enkele Fransche of Russische soldaat meer, Engeland zou immer nog meester blijven op zee, en zonder hem is de vrede onmogelijk. Welnu, Engeland zal nooit den vrede aanvaarden, indien de volkomene onafhankelijkheid van België door de voorwaarden niet is verzekerd. Engeland kan niet anders handelen en zou ook niet willen. « Onze belangen zegde men in Engeland, waarborgen onze verklaringen. De veiligheid en de rust van Engeland zouden slechts ijdele woorden zijn, indien Duitschland meester ware van België. Holland zou weldra het lot deelen van België, en het ware de onduldbare wereldoverheer-sching. Nooit zullen wij dat gedoo^en. Engeland wil leven en laten leven, doch niet onder den hiel liggen. — En de toekomst ? — Nopens den einduitslag van den oorlog kan er reen twijfel bestaan. Om zich daarvan te overtuigen moet men enkel de strijdmachten beschouwen die tegenover elkander staan, en de voorwaarden in welke zij zich bevinden. Het ekonoinisch leven in Engeland is zelfs niet onderbroken. De bewapening, de handel en de nijverheid worden voortgezet. De Engelsche macht groeit immer aau, terwiil de Duitsehe krachten, het land beroofd zijnde van in- en uitvoer, noodzakelijk moeten ver-zwakken.Te Leupegem. Eenige Duitsehe soldaten kwamen Maandag" namiddag van den steenweg van Ronse afge--reden, toen zii opeens verrast werden door eenige pendarmen. Zii werden dadelijk beschoten ; een soldaat werd getrofFen, alsook eetx paard en zij bleven ter plaats dood.Drie anderea werden krijgsgevangen genomen. Een Duitsehe. soldaat werd licht gekwetst. De Duitsch© soldaat die was gedood, werd dadelijk op het kerkhof van Leupegem be^raven. De toestand in Oost-Pruisen en Galicië. In Oost-Pruisen hebben verschillende kleine gevechten plaats gehad. Wij zijn meester van het Oostelijk deel van Tilsit af iangs de Alléiivier en ten Westen der lijn Rostenbourg-Korschel tôt Kunigsberg ; ten Westen der Alléiivier hebben wij den aanval op het geheele front hernomen. In Gallicië hebben de Poolsche troepen,nadat wij Lemberg en Holicz bezet hebben, den aanval voortgezet en de stad Strii bezet, welke van groot belang is op punt van verkeer. Onze kavalerie heeft Oost-Gallicië bezet. Aile passen en bergwegen derKarpathen zijn in onze macht. Het Poolsch léger trekt op naar het Zuiden op de lijn Lublin Kholm en ten Westen van Krasnostov. Het 45e Oostenrijksche regiment heeft zich over^egoven met dep lailoutiL,: n i-1 ofncierer» DeDuitschersverjaagd uit Sint-Âmands. De Duitschers probeerden de Schelde over te steken. — Ket verkeer wordt liersteld. — 32r zitten nos Duitschers te Opdorp. Maandag morgend werd er tusschen Puurs en St-Amands erg gevochten. Onze troepen willen, kost wat kost, dat het hier gezuiverd werd van Duitschers en hebben een kranigen aanval gedaan op St-Amands,waar zich nog eene vrij aanzienlijke vijandelijke macht îchuil hield. Flink ondersteund door een onzer forten hebben zii een stormaanval op Sint-Amands gedaan en de Duitschers uit deze gemeente ver-ireven.Weer lieten ze tal van dooien en gewonden op het terrein achter. Om Sint-Amands onder vuur te k'innen nemen heeft ons fort de kerk en eene fabriek moeten aeschieten. De toren is'eenigzins beschadigd. Op den oever der Schelde, waren eenige Duitschers toebereidselen aan het maken, om den àtrooin over te steken. Zij waren namelijk loop-jraven aan 't delven voor hunne troepen, die den Dvertocht zouden dekken. In dat werk werden de Duitschers verrast îoor het vuur van een onzer torten, en kozen, ilwat hun beenen maar geven konden het lazepad ! Werklieden zijn naar Baasrode vertrokken om 3en spoorweg en de telegraaf te herstellen. Te Puurs is voor het oogenblik weer ailes ceilig. Geen spoor meer van den vijand. Te Opdorp echter, in het uiterste Noord-Westelijk hoekje der provincie Brabant, schijnt log de vijand zich genesteld te hebben. Bij de Fransche luchtvliegers. Al de Fransche luchtvliege- doen thans s morgends en ?s avonds vlucht om nieuwe nachienen te beproeven. Over eenige dagen is een loods tôt aan Antwer->en gevlogen, over heel het Duitsehe leger, naar zoo hoog,dat niemand zijne vlucht bemsrkt îeeft. De luchtvliegers oefenen zich in het werpen /an bommen en houden zich altijd gereed sedert ;en Zeppelin bommen over Parijs wierp. In het vooruitzicht van een aan**al op een Zeppelin, aangezien al de luchtvlieg^.i f, het eens îijn dat dit de eenige goede taktiek is, moeten sen loods en een toestel opgeofferd worden. De leld moet rechtaf op l\et monster losstuwen en dch op hem gaan verpletteren, den ballon loende ontploffen. Nu, wanneer men een beroep deed op vrij» ivilligers voor deze gevaarlijke taak, was het lantal die zich aanboden zoo groot, dat men om ie beurt moest loten. De foesfand. Maandag avond, om 7 ure. OFFICIEEL BERICHT. Hij keert terug.—Na den Iantlstorm rte zeeniacht. — In de omstreken van Gent. — De Duitsehe verliezen te Cappelen op den Boscli. Ilet is bevestigd dat de militaire overheid le Luik de inwonersformeel verboden heeft buiten hunne huizen te komen gedurende 3 dagen. Deze maatregel wordt verklaard door den wensch aan het publiek den doortocht ver-borgen te houden van talrijke troepen die naar Duitschland weerkeeren. Men heeft bovendien vastgesteld dat de brug bij Lhixe die voor een maand terug gediend heeft om de Duitsehe troepen door-gang te verleenen tôt de provincie Luik den laatsten nacht gediend heeft voor troepen, die naar dit land terugkeeren.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes