Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

711 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 16 Mai. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 03 août 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/s756d5r685/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Zater-en Zondag 16-17 Mei 1914 Prïjs per nommer ; 5 centiemars 45e jaar, Mum. 114 îelefoon é»4 FONDSENBLAD Tôlefoon •94 liSKOSDIGISCEi : Vooi aile a*nkeadigin2tn wende men àch ten bureele van net blad —a— KETELVESl, Nam. 16, te GEN1. VLAAMSCH LAND Handel, ISTijverheid, Taal en Qodsdienst VERSCHIJNEN DE ALLE WERKDAGEN mscHRiJvmespnus VOOROP BETAALBAAR: Per jaar ...;.. 1 ... fr. i ft.OO Per haMjaar "• » ».®û Per drie maandèn » 4,00 Voor herberwers : fr. 1 «;00; fr. 0,50 ; SS,50. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegea WiP l'^miL'^gglJLPjilUaiLBeptWMbH E3ENIGE UITGAVE Gent -18, Ketelvest, 18 - Qen De aankondigingen worden eepUatst per recei «an fr. 0.40. — RektemM «rnder het stads nieuws, per regel ir. 1.00. — Begiafenisberiehtec voor de met reàboDneerden, fr. a.OO GENT, !6 MEI. Wetgevende Kiezingen van 24 Mei 1914 Arrondissement GENT-EEKLOO. Kandidatenlijst der katholieke parti] Slaaîtadfg. OverzieM De toesîand in de Balkans. TURKHAN PACHA TE ROME. Turkhan Pacha, Albaneesch kabinetshoofd, is gisteren morgend te Rome aangekomen, Men verzekert dat het doel zijner zending is aan de Italiaansche regeering mede. te deelen dat Albanië van zin is niet de minste toegeving te doen aan de oproerige bewoners van Epirus. Turkhan Pacha heeft gisteren namiddag eene samenkomst gehad met markies di San Guiliano. De eerste Albaneesche ministc r is Zaterdag morgend naar Weenen vertrokken. DETURKSCHE TROONREDE. De nieuwe Turksche Kamer is gisteren te Konstantinopel geopend dooi dea Sultan. Al de gezanten woonden die parlementaire piechtigheid bij. De groot-vizier heeft lezing gedaan van de Iroonrede, waarin breedvoerig werd uitgeweid over de gebeurtenissen in de Balkans*. Sprekend over de kwestie der. eilandèn en het antwoord der Porte aan de megendheden toe-lichtend, verklaarde de groot-vizier : « Ile koester de h'oop dat wij er zullen toekomen op vredelievende wijze die kwestie op te lossen in het belang der Ottomansche belangen. » Hilmi Pacha heeft gesproken over finarcieele \erdragen met de vreemde mogendheden, met het oog^ op de noodzakelijkheid het evenwicht der begrooting tôt stand te brengen, en deed het belang uitschijhen van de ondernomen her-vormingen. UIT ENGELAND. b] EEN NETELIG OOGENBLIK IN EET et ENGELSCH LAGERHUIS. „î Gisteren was de Britsche reeeering in h°t Lagernuis, in gevaar een blauwtjf op te loopen en in minderheid gebracht te worden. Ten gevolge van eene naamafroeping op het onverwachts gevraagd aangaande de xa-fstelling 21 der dagorde, heeft de regeèrinj* ma? r 255 stem- gi men bekomen, tegrn 234. Het scheelde dus maar 21 stemmen ! !... UIT MEXIKO. DE KOPPIGHEID VAN PRESIDENT ' g< GENERAAL HUERTA. m M. O'Sangnessy, in een onderhoud. dat hij had m met président Wilson, heeft een net portret opgehangen van den fameuzen président van zt Mexiko, generaal Huerta : i «De président,zegde hij.is een kloek gebouwd man, die zeer zenuwachti.? is, doch die eene O] sterke gezondheid heeft. Hij is een durver van eerste klas en heeft in meniggeval bewezen dat ■, hij moedig en dapper is. In de laatste tijden is hij erg gejaagd en kan bijkans geen voedsel d< nemen. Alleen de brandewijn houdt hem recht. jj. » Dat brengt verflauwinp zijner zenuwen mede en zijn reeds opvliegend karakter is er niet door rl verkalmd. Bij net minste woord. dat mpn hem toestuurt,en dat hem niet bevalt, stuift hij op en n, barst uit in eene helsche woede. » Het groot kenteeken van den man is, zijne rotsvaste koppigneid ! Hij buigt voor niemand : ie hij geefr niet toe, al bood men hem al het çoua »i. der aarde. Eens dat zijne meening gevoimu is, kan niemand ter wereld hem van zijn gedacht k« afbrengen. w » Men moet niet denken dat hij afstand zal doen van zijn gezag; hij zal worstelen en kop biedtn san ziine vijanden,tot aan zijnen laat.^ten snik. Moest hij neêigeveld worden en onmachtig zijn tôt den geringsten weèrstand ; 't is te zeg-gen, het gebruik missen van armen en beenen, dan zou hij zijne aanvaliers in het cezicht s pu- de wen, liever dan te zegeen : Genade !... ik geef kc mii over ! » Ziedaar een portret dat van de poes niet is. Indien het trouw weêrgegeven is, moet er op — goeretoeceving van wege dien koppigen presi- z; dent gerekend worden. HOE DE BEMIDDELAARS DENKEN HET KONFLIKT OP TE LOSSEN. zc Alhoewel men niets officieels weet over het plan der bemiddelaars en al die heeren zwijgen gelijk een graf. wordt toch het volgende mede- rc getieeld, over de voorsrellen welke aan de konferencie der bemiddelaars te Niagara Falls zullen voorRelegd worden. 1° President-generaal Huerta moet absolUut ni het bewind verlaten en zich vérwijderen ; «], 2° Een voorloopig gouvernement zou aange-steld worden, wanrin de partij van président Huerta en die van de eror.dwettelijkc oproer- rii linxjen zouden vertegenwoordigd ztjn ; 3° Het voorloopig gouvernement zou bestaan uit vijf leden, waarvan twee benoemd door de partij van Hucr'a, twee door de erondw-ettelijke oproerige partij, en het vijfde lid door de be-middelaars. ni HET PLAN DER OPROERLINGEN. ^ Uit El Paso wordt geseind : M. Pr quero zeet dat generaal Zapatâ de hoofdstad Mexiko niet zal binnenrukken, zoolang generaal Vilia er hem niet zal toe dwingen en dat generaal Car-ranzo niet te Thapultepéc zijn zal. Een akkoord d< zou dus dien aanxaande, tusschen de oproerige gen«*raals bestaan. HET GEVAL VAN DEN g' AMERIKAANSCHEN ONDER-KONSUL SULLIMAN. » De minister van Frankriik te Mexiko, heeft M gisteren M. Jusserand, Fransch gezant te Washington verwittigd, dat dat M. Sulliman, v. onderkonsul der Vereenigde Staten te Saltilla, onder een goed geleide, naar Mexiko is vertrokken. s* DE STAD TAMPICO INGENOMEN. d Het groote feit van den dag is de inneming van de stad Tampico door de oproerliDgen. zi De gouvernementeele bondstroepen. niet langer z\ kunnende weerstaan aan het vuur van het i vijandelijk veldgeschut. waren gedwongen de " stad Tampico te verlaten en haar in handen der oproerlingen te laten. S( Deze laàtsten maakten ziçh gelijktijdig meester van geheelTiet gewest van Tuxpain, op omtrent v 150 km. meer ten Zuide van Tampico geîegen. T Men schrijft aan président Huerta het inzicht toe, ten gevolge dier neèrlaag, den zetel zijner resreerîn* orer te brengen naar Puebla, eene w zet r sterke weerstandsplaats, in strategisch ri opzlcht ! ^ DE BEVOORRADING VAN AMMUNITÏEN t« VOOR DE OPROERLINGEN. De kwestie der hoeveelheden ammunitiën, naar n Tampico gezonden, in besteraming voor de oproerlingen, maakt den toestand aller moei-lilkst. Men weet dat de oproerlingen gebrekaan ammunitiën hebben, en dat, tengevolge van het ] embargo der Vereenigde Staten, hunne eani^e kans ammunitiën te bekomen, bestaat in er van den vreemde te doen komen. r DE ONDERRICHTINGEN WELKE DE r AFGEVAARDIGDEN VAN PRESIDENT c HUERTA ONTVINGEN. De afgevaardigden van président Huerta ^ hebben volmacht ontvangen aile overeenkora-sten aan te nemen welke niet strijdig zijn met de Mexikaansche, nationale waardigheid. Zij moeten in elk geval weigeren te zetelen | met afgevaardigden der oproerlingen. Zii hebben besloten zich rechtstreeks naar New York te begeven, zonder stil te houden te Washington. OPGEPAST. Zie, we kunnen zeer gemakkelijk ver-dragen dat libeialen en sociali&teu aan de katholieken te:i laste leggen-ai wat ze maar peinzen — dat is zoo de mode als het kiezing is. De menscheti weten dat allemaal en nemen daarom hunne voorzorgen aïs zij eene geuzengazet in handen nemen. Dat de katholieken het land zullen ten: onder brengen — dat is een oude zaag zon-der tanden, welke de geuzen al dertig jaar heen-en weertrekken. De zaag is versleten maar de katholieken en zijn d&t niet. Dat de katholieken aile menschen in de armoe zuileu dompelen — Belgie groeit en oeit gelijk nooit van te | voren 'en gelijk :en enkel land ter wereld — dat moet dus d et weerlegd worden. 8 De katholieken zullen dit, de katholieken » [lien dat, en de katholieken zullen het » ndsche. Al bet ge'd aan de kloosters geven I Dat is weeral 'n ieugen die te groot is om k islikt te worden, en dat wij liberaal v oesten zijn, we zouden liegen met meer k anieren. }: De waarbeid is dat de kloosterlingen illen betaald worden als ze school dcJen ; e s ze zieken oppassen ; als ze weezen >kweeken ; — ze zullen betaald worden, I< indrr dan andere menschen die hetzelfde H >en. — Iedereen ziet dat, hoort dat, weet it — als de geuzengazetten zoo onbarm- » irtig liegen, dan slaan ze hunne eigene » :iten uit. — Laat ze maar doen ! Dat de katholieken van aile Belgen willen I< tters maken en no"1né*cens ? [i Dat is weeral 'n leugendie te groot is — k dereen begrijpt dat 't niet waar is, dat niet waar en kan zijn en dat de katholie- g :n dat niet zouden kunnen indien ze dat 1( ilden, maar ze kunnen 't niet willen. Ge hebt zeker al bemerkt dat de geuzen et en zeggeri wat Zij eigenlijk zouden >en, indien ze moesten aan het bewind »men. ^ Ze spreken altijd maar van de katholieken v intusschen mogen ze van henzelven g rijgpn. 't Is dat wat ze verkiezen ! w Ze zouden moeilijk kunnen zeggen wat ^ zouden doen — omdat zij met twee g Lrtijen zijn, die daar hunnen snaler in te eren hebben : de liberalen en de socia-;ten. . g De blauwen kunoen zonder de rooden ^ et voort — ze zouden dus eerst moeten z koord maken eer de eenen of de ande en mden kunnen zeggen wat zij zullen uit-;hten.Klaar als de dag î ç Geen wonder dat ze dus niet spreken. ^ Maar daar zijn zoo eenige puutjes, welke a i en dan vooruitgezet zijn en uit welke ! menschen het eene en het andere kunnen c isluiten. n Zoo hebben de socialisten een program — ^ î liberalen hebben er ook een maar dat en It niet vele meer mee — en in dat pro- ^ am staat onder andere : e « De eigendom moet verdwijnen; de eerste D die zich als bezitter verklaarde, heeft een ^ diefstal begaan. Zoo zei gezel Smeets in den provincieraad tn Luik, 19 November 1894. v Dat is hetzelfde als wat Proudhon, een \ icialistische profeet heeft gezegd : « Eigen- ^ Dm is diefsta! ». Dat wil zeggen : allen die iets bezitten c jn dieven. Het zou dus maar rechtvaardig s jn dat de socialistische Staat die dieven stgestolen goed afnam. ^ Burgerkens, gij allen, die iets bezit, als de a îcios aan het bewind komen — maak U ^ serdig ! Maar zult ge zeggen : Smeets en roudhou, die kennen wij niet. Hewel, — ge kent toch wel Aneesle, niet raar, van Dersoon of van name, die te Gent 'c sgeert in Vooruit, op 't sladhuis en in de * az. Hij zegde op een socialistisch Kongres ^ ; Gent gehouden op 27 December 1894 : « In de socialistische samenleving mag ^ iemarid iets bezitten. » Dat komt op hetzelfde uit als hierboven. Ziedaar dus het hoofdpunt van het socia-stisch program op ekonomisch gebied. Moesten de blauwen en rooden samen leerderheid worden, dan zou het kartel-linisterie toch het eene en het andere van at hoofdpunt in zijn bestuur moeten men-elen — en dat zou uitkomen, burgers, op letgene gij zonder moeite zult kunnpn raden, Onder Kartellisfen. Liberalen en socialisten gaan op hun :igen. De liberalen hebben een tandje dat lottert )m den zetel van gezel Jan Lampens in te salmen en de socialisten wetsn dat et ivezenjijk gevaar bestaat voor heik dien zetel swijt te geraken. Ook zijn ze volstrekt niet gerust I Daar is een liberaal kiesbladje dat erop a;eweze.ï heeft, dat de liberalen met veel hoop op gelukken naar dien zetel kunnen dingen — de man gelooft misschien wel zelven dat het waar is — en ziedaar ! Vooruit is in zijn vuur geschoten en het rege;.t kloppen op het hoofd van den liberalen. « snuiter » zooals Vooruit hem in zijne hoofsche kiestaal bestempe!t. Het. scheelt niet veel of hij scheldt de lîtieralen, zijne oude kartelg-enooten uit \oor de- slechtsten van de wereld. Vooruit verwijt den liberalen «snuit dat hij klerikaal kiesweik doet. En dat is niet te verwonderen, zegt hij, e snuiter heeft het van de kopstukken eleerd ! Iuderdaad : « De libérale afoaardiging van Gent-Eekloo, lieeft steeds, tegen demokralische wetten, de klerikalen trouw gesteund. » Dat schrijft Vooruit in vette letters. Hoepla I en 't is met mannen van dien aliber dat de socialisten, demokratische 'etten zouden willen stemmen, na de iezing, indien deze ten voordeele van lauwen en rooden moest uitvalle i I Waarlijk de liberale volksgezinden komen r ieelijk uit ! Dan nog verwijt Vooruit aan de liberale 'amerleden van Genl-Eekloo dat zij geen beraal werk doen in de Kamer : « Er is gewoon weg geene liberale oppo3i-tie van wege het- arrondissement Gent-Eekloc in ons parlement ». — zegt hij. En hij zegt er nog bij, dat de liberale [amerleden, herhaaldelijk met de katho-eken hebben gestemd, namelijk in de westie der militaire wet. Laat ons nu luisteren wat de liberale swezen kartelbroeders aan de rooden zul-:n antwoorden. 't Begint geestig te worden 1 Vlaamsehe belangen Nu dat het kiezing wordt, meent Vooruit at het noodig is de socialisten als de beste erdedigers van de taalrechten der Vlaroin-en te doen doorgaan. Die poging is zeer noodig inderdaad, rant de socialisten hebben onder opzicht er verdediging van de 1 echten der Vlamin> en maar eene gemeene reputatie. Vooruit heeft immers reeds dikwijls eschreven dat zijn politieke strijd voren-aat ; maar hij heeft eibij gevoegd dat de ''aamsche kwestie van eelfs zal opgelost' ijn als de sociale kwestie zal geregeld zijn. Dat is liogal schoon gezegd, maar van abij bekeken is dat maar 'n magere troost. Het zal immers nog lang, zeer lang duren er dat de oplossing der sociale kwestie — at is de zegepraal der Vooruitmannen. — an den gezichteinder zal verschijnen. Als de Vlamingen nog zoolang zouden loeteu wachten dan zouden zij er wel îee zijn ! . Liever een vogel in de hand dan tien in e lucht, zegt het spreekwoord. De Vlamingen spreken ook zoo. Ze weten at ze niet ailes ineens zullen bekomen — r zijn Waalsche socialistische schreeuwers, let het socialistische Kamerlid Destrée aan et hoofd, die ailes in 't werk stellen om dat : beletten. Vooruit scheldt op dat rood Waalsch oorhaantje niet, maar hij legt het de urgeiij ten laste dat de taalstrijd in Vlaan-eren niet lang vergeten is. Vooruit vergeet vrijwillig dat de eerste, vertuigdste en de talrijkste Vlaamsehe trijders uit de burgerij ontsproten zijn. Dat is wel ^ondankbaar, maar niet te ver-ironderen aangezien het doel van Vooruit's rtikel is, gezel Anseele op den eersten rang e plaatsen onder de Vlaamsehe strijders ! We zullen niet aandringen — indien gezel \nseele iets heeft gedaan ten voordeele der /laamsche taalrechten, het was zijn plicht ils vertegenwoordiger van Vlaamsehe werk-ieden, waaivan de meesten niets anders1 cennen dan Vlaamsch. Over hetgeen hij te kort gebleven is, zul-en we liefst zwijgen voor ditmaal. 13 e Zitting van Vrijdag i5 Mei igi j-Voorzitterschap van Ml baron 't Kint. MORGÉN DZITTING. De Senaat zôt de bespreking voort van het cvetsontwerp betreffende de goedkoope werk-manswoningen.M. baron Ruzette zou de voordeelen der wet tôt de zeevisschers willen uitgebreid zien. M. De Roo verzoekt de regearing haiar amendement in te trekken om de stemming van het wetsvoorstel niet te verdagen. M. Brunard spreekt in aenzelfden zin. M. de Broqueville ver klaar d zieti daartoo' geneiêd, maar dan moeten aile . neergele^io wiizigingen terug^etrokkeû en eï geen anderé meer ingediend worden. M. Brunard verzoekt den beer Van dèn Peereboom zijn amendement in te trekken. Nadat MM. Poullaert en delà Faille d'Huysse nog het- woord hadden gevoerd, verklaarde M. Van den Peereboom dat hij zijne wijzigin^en met koa intrekken. M. Coppieters betoogt wat er in de stad Gent reeds werd verwezenlijkt. op gebied van goedkoope werkmanswoningen. De zitting wordt te middag geheven. NAMIDDAGZITTING. Voorzitterschap van M. 't Kint de Roodenbeke. BesprekingT der artikelen van het wetsvoorstel betreffende de goedkoope werk-mans woning'en. Artikel 1. — M. de Broqueville stelt vôor het amendement aan dat ariikel voorgesteld dqot de kommissie, te verwerpen, daar de tekst door de Kamer gestemd, wettiger is. M. DesmaÏzières verdedigt den tekst der kom missie. M. VaN den peerëbootà beStrijdt het amendement van M. Hanrez. Artikel I \vordt aangenomen. Artiket II. M. Van den Peereboom bestrijdt ; het amendement van M. Hanrez. M. Magis zou den tekst van artikel II duide-lijker willen gemaakt zien. Artikel II wordt aaneenofnen. Artikel III. — M. Poullaert stelt voor den ïekst aan te nemen met het amendèment der reyeering. M. DÉsmaizieres verdedigt het voorstel der kommissie. , , M. Coppietess verdedigt het artikel zooals het door de Kamer werd gestemd. M. Claeys Bouûae<ît brengt eeni;e berner-kingen van détail in 't midden ea spreekt (en roordeele van het amendement voorgesteld door leregeerinsr. Artikel III met het amendement der regeering wordt aangenomen. Art. 3 zal dus terug naar de Weteevende Kamer gezonden worden. Artikels IV en V worden aangenomen. Stemmingen. De 89 aanwezige senators stemmen eenparii ret wetsontwerp aangaande den duur van den werktijd voor de machinisten in de koolmijnen. De 85 aanwezice senators stemmen eenparig net wetsontwerp aangaande het pensioen der nijn-.verkers. Elernemlng der bespreklng: van het wet»ontwerp betreffende de goedkoope werlrraanswonlng;en. Artiicels VI, VII, VIII, IX en X werden opvol -enlij'sc aangenomen. nadat de verschillende imendementen er aan voorgesteld, verworpen iverden. ... M. Van de Vyvere, minister. geeft uitleg-?ingen over de financieele verplichtingen welke lat wetsontwerp voor gevolg hebben zal. M. Eduard Brunard vindt den intrest vanhet jeleende geld te hoog. , , M. Van de Vyvere. — Dat is kiesparade. De prijs van het geld is overal gestegen. MM. Van den Peereboom en Magis, ztjn het sens met den minister van financiën. M. de Voorzitter, stelt voor Maandag te zetelen, om den verlofdag in te winnen van Donderdag O. L. H. Hemelvaart. , , M. Coppieters zou liever eene zitting nouden Zaterdag en acht dagen. M. Van den Peereboom stelt voor den spreek-tijd van elken redenaar op vijf tien minuten te aepalen, M. de Voorzitter. — Wij zijn t akkoord. De artikels 7, 8, 9, 10 en 11 worden gestemd zonder opmerkingen. Bij art. 12 brengt M. Magis eenige opmerkingen voor. De zitting wordt om 6 ure geheven. ALLERLEL Prietpraat. — In Vaderl&nd{eV.t) ge-lezen : -, « Wij overdrijven dus hoegenaamd niets » als wij zeggen dat het kiezerskorps van » België machteloos wordt gemaakt, door n den overwegenden invloed van de politieke » geestelijkheid, voor een aansienlijk deel, i) samengesield uit nreemdelinseit. )> Het antwoord daarop is kort en klaar : Vreemdelingen hebben geen kiesrecht in België. Dan : Het arrondissement Gent-Eekloa is te.i Noorden gelegen langs de Hollandsche grens, van Middelburg in Vlaanderen tôt Moerbeke-Koewacht. Zou Vaderland{ekc) niet kunnen zeggen hoeveel priesters-vreemdelingen indit arrondissement gevestigd zijn. De liberale Associatie van Gent ziet zorg-vuldig de kiezerslijsten na. — Vaderland(t ke) kan dus zeer gemakkelijk te weten komen wat het noodig heeft om op onze vraag te antwoorden. Als men enkel zu'ke onnoozelheden- weet te vertellen is het dat men geene ernstige grieven kan aanvoeren. Veel beloven en weinis geven !... In het Land van Aalst gaan zeer vele werk-lieden naar Brussel en in de voorstedeu werken — ze reizen met een werkmans-abonnement.Op eene meeting door de kristene demo-kraten te Denderhoutem gegeven, zegde eeu kristen-demokraten-redenaar : « Ik weet dat het spoorwegabonnement » goedkoop is, maar als de demokrateti » zegepralen dan zult gij gratis voor niet op » den spoorweg mogen reizen om naar uw » werk en naar uw huis te gaan. » De toehoorders stonden zelven verstomd over zulke taal en toen ze de meeting ver-lieten, zegden zij onder elkander : , « Maar dat is nu toch niet mogelijk, de » spoorweg kan de menschen niet voor niet » vervoeren — dat kan niet zijn » — en die menschen gingen hoofdschuddend voort. 't Is maar om te zeggen wat men al durft beloven om stemmen te winnen. De katholieken doen zulke beloften niet welke zij weten niet te kunnen houden. Een hezoek der Dcetische vorsten in 1882. — Ter gelegenheid 4er komst, van den Koning en de Koningin van Dene-marken, herintiertmen aan een vorig verblijf van de Deensche vor ten in Belgie. In 1862 bracht de koninklijke familie van Denemarken eenige weken over teOpstende. De vorstelijke gasten kwamen er toe den 17 Oogsf en vertoefden er tôt einde Sep-tember.Zij betrokken een ruim nuosj in de Kapellestraat. Den 4 Seplember gingen zij den dag naar Brussel overbsengen. Den 7 September ontvingen zij) het bezoek van den prins van . Walis, later Ed-ward VII, die naar Oostende kwam uit Dover, aan boord van het schip Osboi ne. Bij zijne aankomst werd hij aan boord begroet door den koninklij.ken prins van Denemarken, en zijnen zoon Chiistiaan Frederik. De prins van Wallis begaf zich alsdan, in de Belgische hofrijtuigen, te zijner beschikking gesteld, naar hçt verblijf van den prins van Denemaiken,w^ar een ontbijt plaats had. Na dit bezoek begaf zîch prins Eduard per bijzonderen trein naar Brussel, waar hij eenige dagen verbleef. Parlementaire vergoedingeii. — De kiezing is aanstaande, en de strijd is aangegaan tusschen éen aantlal kandidaten, die wenschen h«t vaderland1 tte dienén, mits 4000 fr. 's jaars, en Vrije dooHoop op meest al de lijnen van ons spoorwegnet. Geringe voordeelen, die evenwel aan het

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes