Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

1181 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 29 Septembre. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Accès à 23 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hm52f7mj9s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Ûifîsîlag 29 September 1SI4 Prijs per nummer: 5 centieman 45e jaar, num. 226 'Telefoon 1 *" j FONDSENBLAD TelefooD eo* junwonoienieEH : Voor aile aaskondifingéti w«d» ss»n aie!» te» birsele nui M bled. —O— KETELVESf, Nuih. 1«, te •ENT. VLAAMSCM LAND Handel, Nijverheid, Taal en G-odsdienet VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN inSCHRUVIffGSPRMS VOOROP BETAALBAAR: Per ja*r . fr. S5.0U Per hdfjaar » S.OO Per ckie naaoden » 4.00 Voor hwkergiers: fr. 11.O® : fr. 6.5»; fr. 3,SO. Voor Yraoude laadea, de vereendingskostea bij te voegen. anmrraii«s«w»**w™»<«mniiim»iiiiimi.iiw» EENIGB TJTTGA.VE | MI »inMiii■ ■ ■■ ni —ii —*j^Tn-iriïrrr«MMiairigTr»aar»iy?FrwraiMaiW"Tffiiy[?uuniw «SB Gent, 18, Ketdveet, 18, Gent j De a«Ete>ndlgingen wordon geplaatst per regel aan fr. ©.£•. - Roklamen onder h et stads-nieiwfi, par r#gel fr. fl .©©. Bofpfcfooisberichten voor <d« niet ge*bonneerden, fr. 5.00 PWffTffilTiBIIII MIM—I IIIIHIIIIllll IIIMlBIIIMIMBIIHIMMI - ■■■■■■■■■ , Officielle Fransch® MÉPEDEELINGEN Da vsldslag is hsvig. Da Luitscha aanvallen wordea afgeslagen. Pariis. Zondag, 27 Sept., 11 1/2 u. 's avonds. Gedurende den nachl van 26 tôt 27 September, vieïen de Duitschers onophoudelijk aan op fïeheel de voorlijn met buitengewoon geweld ; zij wilden voorzeker de lijnen dei Bondgenooten doorbreken, zoodanig dat men moet denken da$ rr een ordtr was van het opperbevel eenen besli sendcn slag te slaan. Niet îiileen gelukten de Duitschers niet, maar cle bondqenooten hebben eene vlag bemeesterd, ec-nige, kanonnen en eenige krij'gsgevangenen. De zedelijke gesteltenis der troepen. is uit-muntend.'De te?enaanvallen der Duitschers tegen de Engelsche yoorlijn werden afgeslagen met groote veriiezen voor de Duitschers. . Bordeaux, 27 September, 20 ure 45. Vefwoede veldslag IN FRANKRIJK. Ds Dultsohe aanvallen worden afgsslasen 'Ils Bondganooten gaan voorult. Tusschen de Oise en de Somme, en ten Noorden der Somme, — 't is te zeggen in de omstreken van St-Quentijn, Guise en Le Cateau, werd de veldslag, die sedert een 12tal dagen aan den gang is, voortgezet ; de Bondgenooten deden gevoeligen vooruit-gang op eene zeer uitgestrekte voorlijn. Opde lijn van LaFere op de Oise naar Reims deden de Duitschers zeer hevige aanvallen ; vvaarvan eenigen met de bajon-net ; aile werden afgeslagen. De loopgrachteu'van Franschen en Duitschers zija opsommige plaatsen maar eenige honderden meters van êlkaqder verwijderd. En het Center. Opde lijn van Reims naar Soisson, heeft de Pruissische lijfwacht eenen hevigen aan-val gedaan, maar ze werd teruggeslagen tôt in de streek van Berru en Nogent-la-Besse. Op de lijnSouain naar het Argonnenwoud, heeft de vijand Zaterdag morgend met wel-slagen eenen aanval gedaan, tusschen de baan Sommejay-Chalons en, den spoorweg Ste-M<Jnibould-Vouzi«rs. Op het einde van den veldslag hebben de Bondgenooten het verloren terrein terugge-nomen.Tusschen het Argonnenwoud en de Maas, heeft de vijand niets gedaan. Opde Maashoogten geen nieuws. Ten Zuiden van Woevre bezetten de Duitschers eene voorlijn loopende door St-Michel en het Noord-Westen van Pont à Mousson. Op den pechtevvlengel. In Lorreinen, Elzas eu Vogeezen geene verandering. Rond Mulhouse. Telegrarr.men uit Bâle en St-Louis ontvangen, verzekeren dat de Franschen de stad Mulhouse aanvallen en vooruit gerukt zijn tôt aan Zillipeim. Aardewerkers die bezig waren met loopgrachten te detven rond Mulhouse zijn door het geweervuur der Franschen op de vlucht gedreven. Alleen përsoisen yoorzien van eene vrije door-gangkaart mogen Mulhouse verlaten om zich naar de voorgeborchîen te begeven. De ijzerenwegbrug van Hunningue is voor het verkeer gesloten. Het zoeklicht van den reflekteur Distein werkt aile nachten. Men hoort het kannongebulder in de richting van Mulhouse, alwaar, verzekert men belang-rijke gevechten plaats hebben. Een < Taube » werpt bommen op Farijs. Een doode. — Een meisfe gekwetst. Zondag, heeft een Duitsche Taube, rond 11 ure 30 voormiddag, bôven Parijs rondgevlogen en tvvee bommen geworpen, van welk er eene de ruiten verbrijzelde van het hôtel Monaco, eenen advokaat doodde en een jong meisje erg kwetste. NO'4: drij andere bommen werden uit hetzelfde vliegtuig geworpen. Eene koe werd gedood. Men is van meening dat een aanslag beraamd was tegen den Eiffeltoren. Aiïallrafleltrlsyemclflgsi DER' RUSSEN in Duitsohkad en in Oostenrijk. Mcdedeelinç van don grooten Russischen staf. De Russe» bezetten Turka. Men seint uit Petrograde : De Russische troepen hebben, den 25 September, in het gewest Drouskamiky, de Duitschers aan^evallen. Het Oostenrijksch leger zakt af naar het Westen en maâkt gebruik van de ijzerenwegen welke Daar Krakow leiden. Na twee regimentcn vernieîd te hebben, werd de stad Turka in de Karpath'en door de Russen bezet. De Qostenrijkeps zakken af jfaar Krakow. De Oostenrijksche tioepen blazen den aftccht en zakken in a lier ij l af naar Krakow. Zij hebben slechis le Przemysl een klein gMnizoen gelaten daï zal trachten zoo lang mogelijk weerstand te bieden. Duitsche renforttroepen zijn naar Krakow ge- 1 zonden om de omstreken te versterken. De belegering van Przemysl. Uit Petrograde wordtgemeld : « De Russische troepen rukken onweêrstaan-baar vooruit en vernielen op hunnen weg al de vijandelijUe hinderpalen, waarvan de ernstigste Przemj'sl is. d Twee belangrijke ijzerenwegen verbinden die versterking met het center van het land ; te weten : de lijn van Przemysl naar Krakow en deze van Przemysl naar Lisko. » De eerste spoorweglijn is in handen onzer vrienden ; alleen de ijzerenweglijn van Przemysl naar Lisko verbindt nu de versterkte plaats met het land. Een .Russïseh léger rukt op naar Breslau. Men seint uit Kopenhagen : Het voervoer der burgerlijke passagiers in Pruisen is gestremd' ten gevolge van den slag welke aangekondigd wordt. Een machtig Russisch leger rukt op naar Breslau. in Silezië. De Duitsche regeering heeft de telegrafische gemeenschap tusschen Breslau en de andere Duitsche steden onderbroken, ten einde te be-letten dat er mededeelingen geseind worden over eenen eigen toestand. Naar de zegepraal. Het officieel Russisch legerblad te Petrograde verschiinend scorijft he' volgende : « De Noorderli.in van Przemysl naar Krakow is in onze handen. Dat is eene verovering van het fcrootsle gewicht. » Onze inval in Pruisen was niets anders dan eene krijgskundige betôoging welke ons zôô duur kostte als aan den Duitschen vijand. Maar de gevolgen waren uitstekend. Door dien inval hebben wij de Duitsche legermachten daar heen getrokken, die anders de Duitsche legers in Franlcrijk zouden gesteund hebben om den weg naar Parijs schoon te vagen voor de keuken-knechten van Keizer Wilhelm, die in Parijs diens gala-banlcet moesten bereiden. » De rangen der Duitschers werden verbroken en uit elkaar geslagen. Het Duitsche leger is dus gedwongen ailes te herbeginnen. Tusschen de oevers van den Rijn en den Niemen, zal men de gravea delven van het Germaansch militarisme encrât zal eene nieuwe bloedige bladzijde zijn in de geschiedenis van het Duitsche volk. DE TE6E«?0LLEH op het Sagslsch front sija afgeslagen De Duitschers ondergaan groate veriiezen Press-Bureau verzekert dat de toestand zeer voldoende is daar de tegenaanvallen welke de Duitschers volvoerden tegen het Eogelsch front, met klank werden aî^esla,'en en uitnemend ve.el schade voor de Duitschers mede bracht, die duizenden mannen verloren aan dooden en ge-kwetsten.Op het Russisch front* A£iooht3 âer Duitgohers. — In GalliciÔ laten de Duitsohers hunne Iranonnen. 2>e Kuosen komen In Hongarië. De Duitschers zijn uit Sopoyskin en Brons-koiiki weggetrokken. Zij begonnen de forten van Assewitz te beschieten. In Gallicië werd Dembica bezet. De firoofe viiandelijke kolom i s in vollen aftocht, er liet parken achter met automobieltreinen. Eene vijand^lijke afdeeling werd aan de ber*-engte van Oujak verslagen. Geschut werd buit-gemaakt en vele krijgsgevaneenen gemaakt. Bij de achtervolging werd den eersten voet gezet op Hongaarsch grondgebied. De Keizer in Oost-Pruisen. Uit Petrograde woidt gemeld dat de keizer Zondag in Oost-Pruisen was. Belgische vluchtelingsn in Ierland. 53 Belgische vluchtelingen zijn Zaterdag morgend uit Londen teCork in ïerland aangekomen. Zij werden op de kaai door den meier en den katholieken bisschop en een groot getal burgers ontvangen. Zij werden in de gebouwen der Zeevaartmaatschappij van Cork geherberhd. Zeppelins op de Zeskusî In den nacht van Zondag tôt Maandag, hebben Zeppelins — ten minste twee — lantrsheen de zeekust gevlogen van Veurne naar Oostende. Iemand die de lucht goed heeft cadegeslagen zogt dat er wel zeker twee verschillige waren, en dat het niet dezelfde was die terugkeerde. ©F ZEÈ. Ess beveï der Engelsche admiraliteit Eene mededeeling der Engelsche admiraliteit, nopens de vlootbewegiugen in de Noordzee, zegt dat de menschlievende ge-voelens ernstige veriiezen hebben veroor-zaakt, die waren vermeden geworden.hadde men zich meer aan de krijgsbeginselen ge-houden.Het verlies van den « Aboukir » was een gewoon oorlogsvoorval, doch de « 1-Iogue » en de « Cressy » gingen verloren, daar zij stopten om den « Aboukir » hulp te brengen. tn de voorwaarden, zooals de moderne oorlog wordt gevoerd, kan men eene zekere dvvaling vau oordeel vergeven ; doch de admiraliteit aanziet als noodzakelijk de Engelsche oorlogsbodems te berichten, dat, in het vervolg, wanneer een vaartuig be-schadigd wordt door eene torpédo, of aan de aanvallen van ee:)en onderzeeër is bloot-gesteld, men dat vaaituig zich door eigene middels moet laten verdedigen. Men mag, in geen geval, de volgende krijgsverrichtingen benadeelen, met het doel de overlevenden te redden. De admiraliteit bestat'gt, met lof, de kcel-bloedigheid, waarvan de mantehappen der drij kruisers bevvijs leverden, en verklaart verder dat, ware het niet van het verlies der menscher.levens, het voorvai zonder belang is onder ltrijgskundig oogpunt. SU B£LG!£. OP DEI SPOORWEG Aclit treize!! op hoL Zaterdag nacht hebben onze mannen van uit eene zekere statie, achteieenvolgens achi treinen vol ijzererts, zonder geleide in voile vaart vooruitgejaagd. Machinisten en stokeis brachten de treinen zoover als het maar mogelijk was, zetten toen aile kleppen open en sprongen van de machienen af. Men kan zich gemakkelijk verbeelden welke rstapen deze hollende treinen zullen veroorzaakt hebben. KONGO. D& Franschen bezotfeen opnieuTîT den Kongro aan Buitsohland"afgreataan. Men meldt uit Bordeaux : De minister van zeewezen heeft bekend gemaakt dat tengevoljje der krijgsverrichtingen der bondgenooten te^en Cameroun," en den Duit-schen Kongo, de Franschen kanonneerboot o Surprise ». Cocabeach heeft bezet, wàaruit de Duitschers werden ver ireven. Cocobeach bevindt zich aan hftt uiteinde van eene der landstrooken vau den Franschen Kongo, door het verdrag van 1912 aan Duitsch-land afgestaan, en thans teruggenomen. Vooraleer de mariuesoldaîen aan wal te zetten had de « Surprise » twee Duitsche vaartuL en der hulpvloot, de « Rios » en de « Italos » in den grond geboord. Het is een zeer schoon wapenfeit vanwege de « Surprise, >» een klein vaaiiuîg van 680 ton, zonder eenige pantsering, en slechts bewapend met 10 kanonnen. Prins Radziwïll aangehcmdea Prins Râdziwill, leider der Poolsche partij in den Duitschen Rijksdag, is als spioen aange-houden.Dood vaa graaf von Moîtks. Uit Parijs werdt gemeld dat de zoen van ; veldmarschalk graàf von Moltke, stafovers'e van het Duitsche leger, tijdens dien ve-dsJag van Etternay,door eenen houwitser werd gedood,die hem den schedel afrukte. De gedoode officier, ook een barbaar, droeg onder zijn doJman een maliënkolder. Zijn naam en zijnetitels waren opzijnewapens gegraveerd, zelfs totop zijne laarzen, Vôôrden veldslag was de ellendeling in den omtrek van Esternay in eene pastorij geher-bergd, waar hij goed gediend werd en niettegeri-staande dat,verscheiaene malen zijnen gastheer, een brave grijze priester, met den dood had be-dreigd.De barbaarsche officier was zeer mistrouwig, hij had altijd een geladen revolver nevens hem liggen eu deed zich gedurig door eenen soldaat bewaken. De lafïe officier is voorzeker geenea voet uit zijnen weg. Et Quitschars *s Aalst Over het verblijf der Duitschers te Aalst, is heel wat te vertellen. Verschillende per-sonen walgen ervan als zij over die vreemde bezetting spreken. De Duitsche soldaten aten niet alleen àlles op, maar stolen veel, brandden hier en daar en gaven zich aan allerlei vuiligheid over. 't Zal onnoodig ziju in bijzonder-heden te treden. Voegen wij er enkel bij dat zij in sommige groote huizen boven de waterkranen openzetten en gedurig water lieten loopen, wat lrostelijke tapijten, schil-derijen, enz., vernietigde. Aalstenaars weten te zeggen dat de soldaten heele dagen zongen van : Belçenland is ons Vaderland 1 Ons Vaderland moet grooter zijn t Keizer Willem den Grosse Moet Keizer van Europa zijn l De kleine jongens van Aalst zongen ook een liedje, maar 't was heel iets anders. Op zekeren dag toen ailes een beetje rustig was gingen er eens groote Duitsche legers passeeren. De Duitsche officieren hadden dat doen rondvertellen, om de menschen bang te maken, maar de inwoners zagen tien keeren heele benden passeeren en 't waren altijd dezelfde. Een officier kwam naar eenen groep vrouwen geloqpen die buiten stonden en vroeg of zij niet bang waren van al die Duitschers. De vrouwen deden hem be-grijpen dat hetaltijd dezelfde soldaten waren die passeerden. Woedend trok.de officier verder! Soldaten hadden ook eene Belgische vlag medegebracht uit Luik. Men heeft die vlag kunnen bemachtigen, naar het schijnt, en volgens een bnefje dat er opstak, zouhet de vlag van het Luiksch stadhuis zijn. M. Mullem, jongman, die ook met 26 mn door de Duitschers genomen was, .werd bij de^ Duitsche officieren geroepen en men wilde hem eenen brief doen teekenen, waarop vermeld stond dat de burgers van Aalst op de Duitschers hadden geschoten. M. Mullem weigerde volkomen zulk stuk te teekenen en vroeg zelfs om de inwoners los te laten en hem alleen te behouden. Later werd echter iedereen losgelaten. De Duitsche soldaten ontvingen verleden week een Engelsch blad van eenen inwoner van Aalst. Daar stond nu juist een plan in, dat de stand der legers aanduidde. Een Duitsche onderofficier kwam bij en zegde dat het echt was. De soldaten die men sedert eene rnaand heeft wijsgemaakt dat hunne legers in Parijs waren, zegden dat het kaartje r.iet echt was en de Keizer en de Keizerin van Duitschland reeds in Parijs waren ! De Aalstenaars begonnen te lachen, maar de soldaten gaven het niet op en ze begonnen wèer hun liedje te zingen. 't Was nog het beste dat ze konden doen. Zij wisten echter toch te vertellen dat de onzen felle soldaten waren, want zij hadden er reeds kennis mede gemaakt. Die gele potjes (onze jagers-verkenners bedoelende), dat zijn mannekens zegden de Duitschers : « Zij mik goed en altijd dood ». « Wij mik tien maal meer en nieks,nieks » I Sommige Duitschers vroegen aan de inwoners van Aalst om hun eene kla'k en schoenen te geven, dat zij op die manier zouden trachten weg té geraken. De menschen antwoorden daarop dat zij . zich best zouden gevangen geven, maar daar wilden zij niet van hooren. Nein, nein, zegden zij, de Belgen zouden onze oogen uitsteken en onze handen afkappen. Het stond immers" in de Duitsche gazetten te lezen en de officieren hadden het gezegd. Men oordeele over de veront-waardiging der menschen, i als zij zulke historiés hoorden. Verleden Vrijdag werd ook door de Duitschers verteld dat 's anderdaags de burger-stand op zijn Duitsch zou geschieden en dat op al de openbare gebouwen de Duitsche vlag zou wapperen. Dat beviel weinig aan de menschen en men vertelde hen zelfs dat de Duitsche gouverneur, te Brussel verblijvende, eens te Aalst ailes op ^ijue.... Duitsche.... pooten zou gesteld hebben. Men weet dat onze moedige soldaten daar reeds van Zaterdag te Lede en-Zonda» te Aalst, voor zo'gen. 't Was ceffens gedaan me* d-> Duitsche heSrschappij. De Duitschers maakten er ook geene doekjesaan. Tegen de menschen zegden zij dat ze Duitschers waren en aan de kinderen, die in huis waren die ze soms aardig beke-ken, kwamen zij zoo een beetje dichter eu tikten eens op hunne wansren : Ja, ja, gij zijt Duitsch,. ten andere, België is reeds géheel aan__ons. De gouverneur woont in Brussel. Wij hebfleu al de spoorwegen en 't geld. Belgenland is ook ons Vaderland ! Meerdere bluf kunnen wij niet schrijven. Van otizen bHxnndp.rp.n hripfmissplaa'n Over 'tgevscht ts Aalst en omtrek TNariare bljznndorhsden) Zaterdag avond had een hevig geweervuur plaats te Lede, achter de statie ; een geblin-deerden trein en cyclisten vuurden op de Duitschers, doch deze konden aftrekken naar Hofstade. Toen de gidsen te Lede op het dorp ver-schenen, ging er een gejuich op uit aller borsten ; het was de eerste maal dat men Belgische soldaten zag, na meer dan eene maand gedurig Duitschen te hebben gezien. De cyclisten werden hiergoed ontvangen; zij kregen cigaren, chocolade en koeken. Tijdens het gevecht van Zaterdag te Hofstade, werden de Duitschers achterrolgd. Be Belgeu'haddert reeds /if. brùg van Wieztr doen springen ; de Duitschers ziende dat zij niet meer weg konden, lieten zij er hunne lGpaarden achter en deden den veerman, onder bedreigingen met den revolver, over-zetten. Zij ontkwamen alzoo. Te Eine werden 4 Duitschers in een bosch ver.ast. Zij werden gedood in eene sclier-mutseling. Drie Belgen vielen en 30 Duitschers werden krijgsgevangen genomen. Te Wichelen gaven zich ook 5 Duitschers met hunne paarden gevangen ; men kon nog een Duitscher en zes vélos aanslaan. Het gevecht van Zondag. Zondag morgerd vroeg hoorde men te Lede eene mitrailjeuze haar werk leveren langs den Vogelenzang ; in het bosch « Den Bumpst » genaamd zaten er een lOOtal Duitschers. Het bosch werd beschoten ; de Duitschers gingen op de vlucht ; 7 werden gedood en 28 werden krijgsgevangen genomen en naar Hofstade overgebracht. Te Hofstade. 69 Belgische soldaten gekwetst. Zondag morgend ging eene kompagnie cyclisten op verkenning, op den steenweg naar Dendermonde, toen een kanonvuur door de Duitschers werd geopend. Deze laatsten bevouden zich in het bosch van den heer Burny ; een schrapnel ontplofte op de kasseiden. De Belgen antwoorden met geweervuur en poogden de Duitschers ts omsingelen, doch dezen konden achter-uittrekken.De Belgen hadden niet. min dan zestig gekwetste soldaten, waaronder een genees-heer der kompagnie. Al de gekwetsten werden aaar Lede overgebracht in het pensioenaat St-Augustinus en in het gesticht der Maricollen. Een twintigtal vélos werden naar Lede gebracht. Na het gevecht te Aalst Zondag stond de caoutchoucfabriek in brand, alsook de fabriek Labor, breiwerk en de landvettenfabriek van M. A. Eeman. « Hand en Hand », winkel van Vooruit, heeft veei geleden. In het Begijnhof zijn een vijftiental huizen gansch verniëld door het kanongeschut, alsook een huis in de Brusselschestraat, Aan de statie zijn twee houwitsers ge-vallen ; er zijn een 100-tal huizen beschadigd door de houwitsers. Aan de ITzerenbrug zijn, van twaalf huizen, de tlaken vernield door de houwitsers. Aalst was Zondag als eene doode stad., Toen wij rond 4 ure op het Statieplein verschenen, weiden er weetom Duitschers aangekondigd. Er was echter niets van. Een mitrailjeuze was echter aan de Sinté-Annabrug opgezet. Een houwitser is ook gevallen op het dak van de woning van den heer burgemeester Geeraerdts ; ook op de huizen Lavreau en De Schepper. In de Brusselstraatzijn zes huizen afge-brand, dat van den E. H. onderpastoor Bataille en aanpalende huizen, Slaohtoffers onder de burgers. M. Tozef De Vos, zoon, deurwaàrder werd gedood; Charles Van Baele, vader van 9 kinderen, doodelijlt gekwetst ; Jan De Winne, voerman ; Frans De Moor, likorist ; De Mobr, schrijnwerker, deze laatste had volk binnen gelaten en werd door de vijanden om het leven gebracht. In Aalst en omtrek lieten de Duitschers honderde dooden en gekwetsten. De statie-boodschapper, gisteren onder de slachtofters vermeld is zekere Edward Van der Speecken. Toen Zaterdag de Duitschers op gansch de lijn waren achteruit geslagen, trokken zij door Aalst.; gekomen op de Varkensmarkt, gingen zij in de huizen, maakten openingen in de muren en schoten alzoo op onze soldaten, d.och zonder uitslag. Daarna staken zij een achttal huizen in brand, in de Binnestraat ; het vuur breidde zich spoedig uit. Inwoners en pompiers konden blusschen. Eene Duitsche mitrailjeuze met twee officieren en 7 soldaten werden aan den Zwarten Hoek gekaapt, twee Duitschers werden gedood. Over het gevecht van Zondag vernam ik nog dat de Duitschers langs den Dender waren geloopen en op de Varkensmarkt de burgers voor hen deden gaan. Zij deden hen ten gronde liggen en schoten dan naar de Belgen. De Belgen riposteerden ; twee burgers werden in het gevecht door de Duitchers gedood. Daarna werd er met kanonnen geschoten. De tabakfabriek De Bruyne geraakte zelfs in brand. Een houwitser is op den toren van Sint-Jozefkerk terecht gekomen ; gansch den '.inkervleugel werd beschadigd. Een houwitser is ook gevallen op het huis van Leopold Wauters. Er was veel schade aan het dak. Zondag namiddag, rond 2 ure, stond de statie van Aalst in brand. Men vertelde ook dat de zijdefabriek Viscose en Filature de Canal, weverij geleden hadden. 't Was onder een geweldig kannonvuur der Duitsche artillerie dat de Duitsche linietroepen er Zondag in gelukken, nog in zulk groot getal naar sfV.ssche te kunneu trekken, anders hadden ze nog eenige hou-derde slachtoffers meer mogen oprapen. Terwijl Zaterdag namiddag, op de wijk behaarbeek, te Aalst, vrouw Coleta Haleydt, 84 jaren oud, aan den arm van eenen knecht hing, om te vluchten, werd zij door een Duitschen kogel getroffen. Zij viel dood in haren hof. Zaterdag namiddag waren een 200tal Duitschers in de Brusselschestraat als versterking aangekomen. Zij ontmoeten zeven Belgische lansiers; deze opendenhet geweervuur, waarop de Duitschers de vlucht namen in de richting van Erembodegem. Zondag namiddag duurde het kanonvuur voort. De Duitschers hadden gansch de Drie Sleutelstraat in brand gestoken. Tusschen de velodroom en Erpe-Vijf-huizen zijn twee Duitschers gedood en 38 gekwetst. 't Was daar dat de verrassing plaats had-*n-dat de groote -vlucht begon. 't Is tôt Hekelgem dat de Duitschers achteruitgeslagen werden. Al vluchtende vuuiden zij met hunne kanonnen. Verscheidene huizen werden nog beschoten. De schade is aanzienlijk. De Duitschers waren zinnens te branden en te plunderen ; er werden verscheidene Duitschers aange-houden, dragers van kruiken petrool en ontvlambare stoflen. Verschillende nieuwsjes. Het zijn onze vrijwilligers met hunne mitrailjeuzen die de Duitschers eerst uit de stad hebben gedreven. Duizenden vluchtelingen verlieten reeds van Zaterdag de stad, in aile richtingen, vrouwen en kinderen met pakketi kleederea op den rug ; het is pijnlijk om aanzien. Te Hofstade heeft eene patroelje gidsen vier Duitschers krijgsgevangen genomen, Zondag namiddag. Op de wijk Mijlbeek-Dries zijn negen burgers doodgestoken. Men vond ze in een koolenveld. Nabij het hospitaal van Aalst zijn drie huizen en in de Oorlofstraat vier huizen beschoten. Te Aalst vernam ik dat de Duitschers tôt aan Ternath zijn teruggeslagen op gansch de linie. In de Drie Sleutelsstraat zouden ook verschillende burgers getroffen zijn : Frans De Moor, Gustaaf De Mol, Edward Geeroms, Willem Van Heddeghem. Frans Van Geert, zoon Desideer Marijns, Frans Van Cauter, Aifons Uyttersprot en andere. In dezelfde straat, staan vijftien huizen in brand. Is ook bij de slachtoffers J.' Van Nieuwenhove. Het is onjuist dat de fabriek Roos-Geeriuck-De Naeyer zou afgebrand zijn ; mea heeft dat gesticht verward met een ander. Zondag viel eene bom op dea koer van het gasthuis. Een meisje dat iuist over een muur klom om te vluchten, werd door eenen scherf getroffen en gedoad. De zoon van deurwaàrder De Vo j; wonende Drie Sleutelstraat, werd gedood in de volgende omstandigheden : Hij trok de deur open om weg te vluchten ; daar stond juist een Duitscher recht voor, die den jongeling met een geweerschot doodde. In de Lange Zoutstraat was vrouw Van Herre-weghen bezig met zich wat aan te kleeden om haàr huis te verlaten. Een houwitser viel op haar huis en ontplofie. De vrouw werd een deel van de billen aftreiukt, Het slachtoffer is naar de ambulancie overgebracht.Vrijdag middag hielden de Duitschers eene parademarsch in Aalst op de Groote Markt. Een onzer kennissen, uit Aalst, die met Duitschers sprak, heeft vastgesteld dat de soldaten van den keiZer, volstrekt niet op de hoogte zijn van den toestand. Zoo meende de onder-officier Gruber, van het 73clinieregiment, afkomstig van Hamburg dat Aalst maar een uur of zoo wat van Antwerpen gelegen is. Hij verzekerde ook dat Antwerpen door de Duitschers beschoten werd. — Als Aalst zbo dichtbij Antwerpen iè. zegde de Belg, hoe komt het dat we dan het beschieten niet hooren ? Ze hebben nu misschien opgehouden, ant-woordde de onderofficier. Dan toonde de Belg op de kaart welke de officier bij zich had, de ligging van Antwerpen en Aalst en deed opmerken dat men enkel den

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Gent du 1871 au 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes