Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

364 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 22 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/5h7br8n708/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

45Jde Jtt f ï s-g;» xi g. — « 1 î^î--'î, 6>le Jaarg;ang. — X. lî^î-'-î. SPi-ijas : O Centiem Maandag S Juli 1 £->*8 < ABONNEMENTSPRIJS : i binnenlaiid (Eti|>et;ebicct uit.'ezonderd), li <.50 j .ici iiwarta^'.., i,AU.a KOSTEN INBEUKCHKNi «en wende zich tôt de postlianturen. Ongevraagtie «tuKJi.cn «ronlcn in gcva) van alet opnefriiug etikel \ciuggezondeo zoo ei ne noodige poito b Wjjjevoegd HocfdopsteSfer: Dp ftessé De CScrcsj "UEHEEK EN REDAKTIE" j ® Jtuvstiaelstraat, 9, Andetltchi. I PUBLICITEIT j *■- 75, Anspachiaan (Saurs) ■ 1 * £Ike meûsv/erfce» •s veranta/ooideîijk voo» tietgpoe» tut frchri jil AANKONDIGINGEN worden aangenomsn i 7o, Atispachlaan (Beuis). — 62, Wartnuesbcrg. ^ubHciteit DH CERF, o4-ô6,de lirouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuvvsiraat. Brussel. QQRL0GSBER1CH TEN. DUITSCHB LEG'BEBEEICHTEN BERL1J.N, 7 Juli. — Ambbedijk beriont van bedenmidaas : WESTEL1JK 1-RIJGSVELD. Op de gevectafronten bussohen IJzar en Marne soms levendiger wordende geveohts-bedmjvigheid.Ten westen vain Uhâ beau -Thierry vielen Franschen en Amerikanen Biettegenstaande hun herbaalde nedërdag&i herbaaldeiijk on-der aanvoereia van sbèrke sbrijdkrachben aan. De aanvallen zijn mislukt. Hevige gevechbe-n van man tegen man duurden toi laat in den naokt. De vèrliezen van dein vijand zijn vodgens de baricbben der troepen wederom zwaar. In de opper-Vogezeai vVarden kleine aan-vallein aan den Hilaenfjrst algeslagen. Luïtçaanfc Kroll behaad.de zijn 30°, luitonant Kônnicke zijn 21* o-verwinning in de luoht. BEREUA, G Juli. — Ambieiijk b'eric'bt van toedenavond : Plaatsaijke gevechten ten westen van Chateau-Tiiierry. DERLIJ.N, 6 Juli. — Ambbelijk be-ric-ni. : Een onzer in de Middebandsche iiee op tredende duikbooien, onder ] radin," van op-peirluibenant ter zee Ehtenbergcr, b«ord-e tus-schen goecl beschermde konvooieo viei waar deivoile stoomscliépen van rond de 15,000 ton in den grornl. Een stoornscii p van oageve&r 15,000 ton en een vijtcie sDOûmscnip vaa on-geveer 5,000 ton werd door een torpedoschot zwaar beschadigd, maar kon echter waa-r-sohijnlajk dé naasbbij gelegen haven be-reiken.BEREiJbl, ti juli. — Atnblehjk bericlit van bedonnai ddag : Westedijk krijgsveid. Lcgergroep kroonpi'm.s lîupprechb : IJerliaaldje aa^uvaispogingen van den vijand tèn wesben van -Langejiiarok misiukbûû. In het g-ovechtsvaic ten zu den van de Somme bleoi' de gascnuLbearijvi^heid gedurendt deu dag levenidig. s Avoaùs vv^rd ook op het ■overige front van de legergroe^» leveudigeir. Legerfçroep Duitsohen kroonpruns : rl*ussciien de Aiane en de Avre en ven zuid-wesben van lieims eenigen tijd verho-o-gde ge-7echbsbedrijvigheid. i ete aanvalK-'n vaii den vqand op hôt vak vaii Cl ton weiden aîge^lagen. Verkenmngageveohten in Chain-ijî^cne.Luibenact Bolle behaalde zijn 20° overwin-nkig in de lucht. OOSTENKIJKSOH. WEENEN, 6 Juli. — Amb'teii.ik berieht van ^iedenmidd>ag : Aain de ti&va, -monding duuiden de ge-veahten ook giàteren voort. Aan den zuid<-'-lijken vieugel der plaaibseèiike sbejil;ng kon de vijand ons op den hcoldann berugwerpen. Op, het Venetiaansche geibengte iront be-perkte zich gisteren de wederzijdsohe bednj-vig'heid tôt gesohubvuur. Hedertmorgen oademamen de ibaiianen in het Solarolo-g 'bied en bij Asiaigo héj'haal-dolijke hevige aanvaWcn, welke oyerail afge-•slaigen werden. BULGAAiiSCH. SOFIA, 4 Juli. — Ambtelijk berieht van den geneialen staf : Ten noorden van Monastir is het gcsokut-v-uuir hier eai daar soms hevi^er gewarden. Ten zuiden van Hoeima heieit ons geschub een aantail gslaagde vuuraanvalien onderno-mea begen yijandelijike sbelnngen e.i vei'Schei-dene nmnitiëdepote in branid geacihoten. Ten westen van de Vardar zijn onze aan-valstroerpen met gtnrangenen t'erutra-elrc-erd. Ten oosiben van de Vardar en bij Doiran hier en daar leveadig vuur. Een ©skader vijandelijke vlicigbmigen wiarp 88 bcwnmen op oen onzer militaire hosni ta lon bij Petritsj, dat duideiij.k de gebruike-lijke herkenningsteekonen droeg. FiîANSGHE. PAKIJS, 5 Juli. — Amibbelijk berieht van 3 uur 's namiddags : Onze patroeijes en aldoeiiugen, die ope-ri'jiden tussohen Montdidier en de Oise, in Champagne, op dan rechberoever van de Maas en m ijobiiamigen, hebben gevangeaen m ce teruggabraulit. PARUS, 5 Juli. — Ambteu.nc berieht van 11 uuv s avonds : Middiï.matiiffe bedrijvigheid van heb we-derzijdsohe ge.;ohut, doch levendiger ten zui-dan van de Aisne, voo.ral in de buurt van Cutry van ^lonigobert. ïen westên van iiuissières heibben wij overr&mpeilingen uitgevoerd en g^evangenen mee t3ruggcbracht. PARUS, 5 Juli. — Berieht van het leger in lieb oosten : Groote badi'ijvigheid over en weer op net Doiran-fiant ea in den ektor van Monastir. waar >?ij niet sukses vernielend vuur op de Bulwaarsche batterijen hebben gericht. , Ons afw'eergeschut heeit twc?e Bulgaarsche vlic'gtuigen omlaag gehaald. ITALIAAKSHOH. PiOME, 5 Juli. — Atnbtelijk beriesht van den generalen. slaf : Aap. de 'b.t>ncidgn-Piavç.,bë|>bcn vvii eça he-viaen te«ènaanval afges^aA'Cn en nïeuwe centra, waar de V'jand teigcnstand bood ver-nield. Wij breidden/onzeii terreinwinst. ten aiid-cosben van Chiesa JNuova en te a noorden van Cava Sueclierina aanmerkalijk uit. waanbi.i wij -119 gevangenen maaJcteo, een battuaùj van zes houwiteers van 10.5 c.M. en zoea' vseil schietvoorraad veroverden. Ton noord-oosten van de Grappa ,zijn de onzen na vooirbereidead e'eschutvuur, dooa-gedi'on-gon in de tegenovergeiegen stelli ngen aan hôt bovOneinde van de Caldinovalle.. De te-genisbandei- anbwoordd»' met een buitenge-woon hevig vuur zijner babbea-ijen en putte ziah uit in teigenaanval'len, die tôt handge-meen leidden, zonder echter eemigszïns er in fce slagen zich te Lcrstellen. Een drietliond rd-tal gevan^enen, o.w. v'jf offic ei'en, alsmede zes maehmegeweren zijn in onze hand'co gevallen. Op de hbogvlakse van Asiago hebben wij t'wée teKenaaorvadlen op den Monbe Corno (Sasso Rosso) afgeslagen en zijn den vijand be lijf gegaan inefc ue bajonet. wab lot ge-voe'hten van man t^gen man leidde, v/aardoor den vijand zware veriiesaen zijn toegebiacht. Een Engélsoh'e^ patrouilla heeft een vijan-dfâliiken post b'j Cou ave verrast en veniie-tigd.De laats'te dagen zijn tien vijandelijke vliea'tuigien bene.'vens bwee kabelballons ge-veld-SJTGSLSSE. LONDEJST, 5 Juli. — Berieht van het îe^er in het westen : Het lotaal aan gevangenen, dat wij bii do geslaagde bpeiraiie van Dondenia^ hebben gcnomcp_, bc.draagt meer dan 1 300. Oo'K zijn reeds bij den buit een Daiteoh -eldsittik, hon-derd machiiiegeVveren en een aantaJ schans-îçortiei^e.n geteid. Een t'genaanval oj) onze . j'-uwe steill'.n-gen ten oosten van xiani&l in den nacht op heden Werd met gesnak afgeslagen. In het vak van Beatmiont-ïlc-aj.el hebben wij cen ges!aa.gde overrompeiint' uitgevoerd. In de buurt van Strazeele liebben wij e?y overr an.pchnigspcicing aïsroslagiEn. Ôvera.1 eldors nt-'ts te meiden. ai'gczien v«n de bedrijvigheid van h©É Duitseih geschut ~ :: het k van Scherpenberg. ALLERMANDb BERsCHTEN. A ai: slas? op den Duitschen p,ezant te Moskou, BE1?LIJM, U.Juli. — (Ambtelijk berieht :) Hedenvooriniddag vcrzoeliten twee ftee-ôn den iieizerlijken gezant in Moskou om eer1 onderhoud met hem te hebben, wat hun door graaf Mirbach in t bijzijn van i«aai (-iaaci Riealer en van een in de kamei- îvanwezi^ca Duitsohen officier toegostaan verd. De h-ride ortbojcenden trokdïen den revolver eJi so'it ien op den Keizerlijken (reizaai, waarbij zij bem-lieht aan het ho.ofd lrwetelen. Eor zij cr van konden verhinderd worden, wicrnen zij cen paar handgranaten on redden zich Op straat door het, veasber. Graai Mblxa- „ we.tkf zwaar gewotnd werd, is ko.rt daarop overle-den zonder terug tôt het bewusbzijn geko-men te zijn. De beide andere heeren werden ,n>et gt'wond. OnniLddeiiijik na het bakendworden van deze misdaad kwamen de kommissaïassen voor buitenlandsche zaken, Tsjifcsj,erin en Karraisian m het gezantschap aan en betug-den aan den legatieraad Riezler de vvoede en de spiji der Sovjeb-re^ccring over de vrëeselijlie gebeurtenis. Spijtig geoeg is ir.e.i er nog met in ges'laatgd de niisdadigers te ontdekken.. De uib&lag van het ingestelde on derzoek laat boe te vermoeden, dat het a^en ten zijn, welke in dienst der Entente staan. welke de misdaad bedreven. Huisjsoakingen in lerland. DUBLIJJSi, 5 Juli. — (Reuter.) Ds pohtie beeft vandaag in den vrocgen oehtend op groote schaal huiszo't<kingen naai wapens ing.esbeld in het graaischap Galvsay en de aan>grerizende graafscbappen. De overvallei zijn gedaan ui ëen straal van 50 mijlen oni Ballinaesloe. De politie is met honderden ge\veren en andere wapens beruggekeerd. In het alge-®een is geen v erzet goboden, al zijn enlcele arrestaties gedaan waar men op tegenstand stieb. t>e Ïsieschd-Slovaklten en de Bolsjewilti. LOInDEIS, 6 Juli. — (Reuter.) 'ielegram-i^fo'rvsÉtfélaïUç ntr Britschirbrcn ttil l.kostsk omtvangen, meiden dat de Tsiesobo^blovak-ken de striju'kraehLe.^ der Bolsjewiki ten westen van Irkoetsk voikoincn varciakren en hen uiit Nisjni-Gdinsk en Tulum, ten oo'.tcn van het Bailcal-meer, verdreven hebben. De Bolsjewiki hebben Irkoetsk verlaten. Amsterdam, 6 Juli. — De « Times » ver-neerot uit Tokio : Het Russdscih konsudaat in bobe beel't het berj^bt ontvangen, dat de Tsjcolio-S'lovaùiktn in 'l bozit van Vladivostok zijn. Hun bevsl-hobber is generaal Dieteriobs, weike in den winber 1914 de chef van den sitai van Alesje-jef was. In Vladivostok kornen de vijanden der Bolsjewiki s amen. Ook leden va a het ka- ,vet, Kerenski zijn daar aangekomen. Te^en de Tsjeio-Slcvakiien. MO'SKOU, 7 Juli. — De plaabselijfee pers meildt: Het militair kommissariaat hoêft be-vol gegerven onmidd'Oilij'k batterijen voorden strijd tegen de Tsjesjb-Slovaklcen op te steil-lea.De spoorweg van den W. Oexai is vr.n te-genrevolutiounairen gezuiverd. U-1 bet vak Slaloust hebben zicà de tCigen-revolutior; nairon naar Oestilrimsk teru^getroiùien. De naftar-oEidernemingen in Roeb;nsk, Emesjma en Vologda Jjevinden zicli in sbaking; de n?Jbavoorziening van den N. Spoorweg en ■/an de scheepvaart op de oi^p-eir-Volga is sestaakt. Rusland en Japan, VTOENEÎS, 6 Juli. — Uit Kief wordt ge-seind. : Voigen3 een radio-tol-egram uit Moskou, zal de Sovjet-regperinff een buitengewono z -viiiig naar aanleiding yan heo versohijnen "ai Japansche troepen b'ij Tsjiba bijeenroepen. lu geval de Japanners en de Engelscihen van plan zijn dit gebied te bezetten, zou de Sov Kt-regO'ering zich onmiddaîlijk bij Duitsch-;and aansluiten. Hat oDtreden der Entente in H"c-ord-Euslr.nd. SIN T-P E TER S BUR G, 6 Juli. _ In Ar-ohangel zijn buijen de Engelsohe thans ook drie Fransdie oprlogsschepen aangekomen In plaabselijke politieké kringen wôrdt deze verschijning als een tefcken beschouvvd dat de verrichtingen der patente te°;en de Bolsjewiki g-aan beginnen. Eusland en de Entente. MOSKOU, 6 Juli. ( v»olff.) lieit P.T.A. meidl : Het orgaan deir u tvoeren.de centrale kommissie, de « Isvastia » aclirijit in een hoofdartikel, getiteld : Laai.ste waarsohu wing o. a. : .de nnsveratanden tussehen het révolutionnaire Ru.-^laad eu de geal.ieerden nesmen m den laatstea tijd een siDeeds trag-i-soher karakber aan en di't'igen beddo part) jen groote. _ schade be boi-okkf>nen. Het - ons duideiijk, dat daze mi8vers>tai>deD in socm-le belangen wortelen, hobfdzajkelijk in de belangen der heersehende kringen van de Enaelsehe en Frausche koloaiën. Des^j. ' t£v rain verklaren wij o,jn;euw, da<i de d<<or ds mperialisitische mocçend'hocken gekozen tat tiek voor de verdediging van detze belangen in dea grand verkeerd ;s en sloclits nieuwft toleairsteilingen kan opleveren. Voor de ge-lieele wereld is het duidedijk, dat het r<vvo-bionLaire Rusiand in een inissehien toed# zeer aanstaande loak^-nat een cew-aldige' ina-cht zal zj:%. Maar daartoe is r.et aoso-luut nood'Zakeiijk dat het zich hersteii^ e® zijn krachten na de doorgestafie boproerving bij-eeiijgaart, m de cors te plaate ctoor. orde a brengen ia het door den orlog gedesorgam-seerde transportwezen. Ter bêreiking va;- dit doel zou de siteiun vviilen zoeiken bij de lamcten, die be-laiitg heboen dij de v/odoropbcur ng van Rusiand, j'atuuiiijK ondor voorwaar weiks niet in strijd zijn met de taajk van cte r«-geermg, de aroeiders en de boeren. Genu-re'ndo eenigen tijd schean het, alsof a dt gvali cerde koalîti-e de opvattiUf"en, die door W lson m den g-ec.st van de bodoebugen der se. jeii'egeei'ing waren uibet'ngézet, overwe-„'end zoudea wrvrden. On^uiuiKXi^;ei'Vvij^t lïeieîi de politisk* horizon t zich in de laatst-e (la#en verduisterd e; zijn er teekenen d« er vvijzen, clai de voorstârudeis van een ge-svapend mgrijpcn cagen de Russsche so-viebs het ovcu'Wicht h ij-ben geikxegt:1. . *tt zou een avont-uur boteekenen voor irai>k -ripk, wiens hoofsfcatl door de Duitsoiier» wordt becueigd; nog minder begnjpejijk m iiezo hâ dehvijz!.' van jin^-eiaiiid. .naar de vaderLjke;zorg van T ioan voor het heiï en het welz'jn van Rusla:,d is slechbs mgege-v'en door zijn veroverings-oogmerken. In deze overeenkomst tôt, roof op koslcn vam de P.ussisehe xwoirutie neirjen alleen de ye.reemgde Staten een afwacht&nd houding aan. Het zou aaer be betreursn zijn. wan-neor de druk der Fransch-Engelscfe en Japansche ïmpcnâhsten de ovérnaed zou knj-gen op den gematigde; mviocd der Amera-kaansebe dt-mokratie. Hce dringetid col: d^* beweegridenen der gea'.jjjeraen mo-ge-n zijn, om ingrijpead-e maatregeien in Rusiand t» nieanen, zij zulieii daaa-bij ongebwijt'eld fçe-noodzaakt worden, om zich in de binneti-landsohe aan,se!egenheden van Rusiand t« raengea. De resultaten vau deze agressLeve poliI k'k ;x-udon een tegefiovergesDelde uit-werking kunnen uitlo'kkea. Indien het den gealkeerden légers elukte, oan de madré der Soviets te veirnietigen ail een regu. ring te vormon, die uit ROCialîs-ten ea veriaders van de sovjets béstaat, dan zou weldra een vers.chrikkeiijk vooruitzieht voor heu oat-sbaan. De Duibsohe militaire partij zou ailes doen om de rewoiutionaire rogœriiig te steu-nen. die geea onmidaeiijk verband mat Duiitschland zou afwijseï. In het vijfde oorkugsjaat zonden de vroe-gere bondgenooten staan tegenover het Russische kger, t examen met bet Pruisjscne. De imper «liste» d or g'eallieerdein zien dit ai et hi en toeli zou hun atgressieve politiek zulk een tragisebe oploasing verhaas-ben. Mot, «dit nieuwe avontuur in Riwiand smeden do geallioerden een vroeseilijik wapen tegew zicdizolven. l>a nobcuxfccnissen nan de Moariiankuôt. MOSKOU, 3 Juli. — De pers publceori het voJgendie bevel van Troteki,: In Moer-man werden er vreeinde soldaten aan la'iul o-ozet, niettegenistaande het uidrukke'lijik protest van den kommissaris voor buitenlandsche zaken. De sovjet der ko..umssanB-sen_ sohrijfl mij voor daarheen de noodige sbrijdkracbben tô zenden om de kusten van de Wîtte Zee voor de in beztneming uoor vreenide anpérialistcn te beschermen. Daar-om berved ik het volgende : 1) Wie aac de vieemdé soldaten nulp ■ verieent. het zij reobtstreeks of onrecht-streeks, wordt als landverrader besoboufwd en voteens de oorlo^-swet geoordeeld. 2) Het ven'oer naar Arkhangelsk van krii-/ .gevar.Ret.cn, in bcvvapendo of onbewa-pende afdeelrngen pî (-nkele per.^onein aJleen, is oinvoorwacrdeiijk verbodec. Etkcen die hiedeigen zondigt wordt volgens de oorlogs-wet gestraft. 3) Voor het varen aan de kustem der VvitUs Zee hobben Russische en vrecmde burgore auvoarwaardelijk de toelating van het xjaaefc bijgt'legen distrikt - oorloigalcommiasanaat nood;g. Paasagiers, velke zo<ncler een derge-lijke tOQlai.'mg aan -enoemde kusten reizen, mr/i'ivri onn.(*n]iAiiii1l,i3r> \\

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes