Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

988 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 27 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 mai 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xs5j961c1m/2
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AB0NNEMENTSPR4JS : BInnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr, 4.50 per kwartaal. 1ALLB KOSTEN INBEGREPEN) «en wende zicb tôt de postkantoren. C.-T!CT--T .TT-srarmiT Hmtmanrsmm w mai «up Ongevraagde atukken «rcrden in geval van niet' opneming enkel teniggezonden zoo ei bet aoodige poito la Mjgcvoegd* Hoofdoc-steiieri Dr SReaé De Clarcq «EHEER EN REDAKTIE : 9 âussdaslstraat, 9, Anderîecîti. . PUBLICITEIT : 75» AnsDashîsan ifBours) ■ •••>• — Clit medetratoi la verantwooidcMjk von betgeca hli «cîul]îU sMs^saaemssatJL maasm>-m AANKONDÏOINGEN worden aangenomen i 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Pnblicitelt DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, BrusseL IAATSTE TMBMBBB De ïsiecho-Slovakken rukken od naar Moskou. AMSTERDAM, 26 Juili. — « kiOfning Post » vearneemt mit Sint-Peteirsiburg ; De Ts jecbo-Slovafcken werdern, nadat zij Jairoslaf genomen hadden, door opsitandiga boarentroapen versterkt. De Tsiecbo-Slovaiî.-ken naderen Moskou. (De af&tand tussohen Jaroslaf en Moscou bedraagt 250 kilometer.) De opstand in Turkestan. SINT-PETERSB UBG, 26 Juli. — Volgs®® hier aanigekoimetn bericbten wint de opstand veid in Turkestan en wed op bedreig.';nrte wijze. De beweging hoeft zicb van uit Tasj-kent over het gansohe land uiteabraid en m Samarkand. Skobelel en Asjabad baddîn er emistige ruststoringen plaats. De jveriiedsn beibben dan staat van beslag afgekoncligd en [hebben steun aan de sovjets gevraagd, daar zij zicb niet s taris genoeg voélen om het boofd aan de tegea-rayolutionnaire stroa-ming te biaden. , ÔORLOGSBERICH TEN. — — —* DÏÏITSCHB LSu-ERBERICHTEN BERL1JN,.. 26 Juli. — Ambtedijk baient vian bedônimicklaK : .. WesLeiiijtk krijgsiveid Legergroep van kroonprms Rupprecnc : Ten zuiden van Albert sioegén wij ee& Icleineiren Engeibciien a<tnval ai en maaiktan tijdens den tegenaanvad gevaiigenen. fcjuik-Besvolle aanvaMen onaer veiikewmiigsaMfce-lingen op veie punten van het front. Legergroep van den Duibsohen kroon-prins : , , Op bet slagveld tussohen de Aisne em de Marne werden haviige kJieinere aamvailen van den vijand gede&tenjk vùôr, gedeeiteiyk .n ons geveobtegeibied afeesiagen. Aan beide kanten van de Ourcq dv.undjen dô geivecibien tôt 's avo-iKts voort. Hier wierpen wij tea WKffden van Oulcihy-lt-^nâteau den vijand uit ziin vooirste limes, l'en oosten van net doirp en tan zuiden va-n de Oureq sloe.gen wij ài tegenaanval de vjandalijke aanvaaen ai, ook fcen westen van Vincebes (aan de Muine) vvea?d de vijand in het wou>d van itis, na devise geivecibben voor oeizô linies termggtwor-pen. Ten zui.dwe.sten van Keims zuiveiden wij hat wouidgabiad ten westen van v ngny en sioegen hevige tetgenaanvalien van wii&e en zwarte fransohen af. in Otiampagne v de vùjand tussohen het Saippeis-daâ en Souain 's mcuîgens vro-eg aan. Hij werd in tegenaan-vail teruggieworpen. In incbtgev&chten verioor de vijand eis-teren 28 viiegtuigcn en een kabellbaitlon. Luitenant vnjbéer von diobtJhofen be'haajldô zijn 30°, het jaohteskadar iiielbtioien daar-mede zijn 500e overwmn ng in de iuehit. Dui-tenaat Loeweiïhai'dt soboot zijn 44u, iuiie-mant Biillik zijn 27*, luitenant Balte zijn 26" en vice-feldwebel 'Pliiom zijn 25u tegonslan-der neer. • BEHLIJN, 26 Juli. — Ambteiijk bericho : In de Mididelilandiscihe Zee habben oE'ze. dlui'fcbooèen v er stoanisohepan met, rond de 13.000 ton in den grond geboord. BEKL1JN, 25 Juli. — AmbbeMt be^ieht van hedenavond : Heivige kleine^e geveohten op bet slagv^id twsscihen So-issons en Rêims. OOSTEHÏiîJJi.SCH. WEENEN. 25 Juli. — Ambteiijk aenoafc : Italiaanscb kfajgsvedd : Geeu bijzoaidere gebeui'temssen. Albanie : Gisfcermorgen bebben onze troepen Lii Koeki. den overtoobt ovgr de Semeni afge-diwong'en. _Onze_dappere batalioas hadrien Ihovigen viiandeiij'ken weerstand te ovtrwrû-nen. Er weffd'en tamjke eevadieenen b:aue.a-erebraeht. Oollc tusseban Euci en de .zee j;a-ven suteeavolie aanvallen aanleidiiig tôt terreinwinst. BULGAASSCHE. SOFIA, 24 Juli. — Ambteiijk benicht : Op enfcele r.unten is de gesohutstrijd soms laveaidiger geweest. In de Gzernabopht Edhoo onze artillerie ean vijandelijke schiet» vooprajadstapelplaats in brand. Ten oosten van Dobropolje en ten zuidwos-ten van Hoenaa sloagen wij dpor ons vuur vijaindelijke patiroeilje3 ai, die traehtten onze wi vciiliglieid'slinie ten westen van Vardax fcs nad«ren. Een onzer aanvass'trOepen dronig door m een loopgraaf bij Altkrilanaàle, na de ver-dedigers te hebben réd'ood keerde zf-j met oorlossmatei'ieed tei"ug. SOFIA. 24 Juli. — Ambteiijk bericiht va» 22 J uli : Op sû'mmige punten van het front was de geschutaktie tojd'elijk l-evcndifçôç. Or.ize vbe-irers wierpcn miet coad gevolg bommen op de viiandeiijfce bivaikken en spoorwegstat ons ten zuiden van Mbnastir. In de Mog'lena-atroék en tpn oosten yan de. Wa®dar hebben wij door ons vu/ur vijanideHjke aanvalstroe-pen, die onze verdedigingswerken tra'ahtten te naderen, teruiggedreven. TUKESCH. KONSTANTINOPEL, 24 Juk. — Ambteiijk berioht vaii 22 Juli : In verscbillende solitoren was het ges-cn'Jt-vuur af en toe le.vendiger. Ons zwaar ges^mt irjam v janidedijke' iniiicihtinigen, alsnude de stations van Liod en Jafîa onder hôvig vuur en bescàoot kamipen benavens troepen van den vijand, bij het brugg«nihoofd van dr Jor-daian. ïen oosten van de J or d aan werd «ei1 viijandetl'ijkft patroelje verjaagd. ITALXAAHSOH. HOME, 24 Juli. — Ambteiijk beriebt : l)e gssehutstitjd was mati,? on het gethede front. Jiij &am in letv digneid t.oe in.bel Lagarinadai en het Marsadal, waar de v-jand ook traobtte ©en plaàtseiijkan aanval te doen op den Monte Korno, die spoediig werd algesilaigen. Ons vuur braciht een soliietvoor-raadstaDielplaats tôt ontplolïing in de streak vaa de Tonale en heeft in het ravijr; van Asiago een brand veroorzaakt in de baxak-i van den te^enstander op den berg Moz^ zolo ( Judiikaiië). in oen naoût op den 23 Juli is een vijandei jk vliegtuig gietroifên dloor bot afwèt'rgescbut en biaoen onze linios neepgeis>irt. Op den clag van gisteren zijn drie vijandeliijkft vliegtuigen in laichtgwecn-ten neergesohoten. In den afgeluopen naelit ziin vijiawMijfce vl'.e"-tuigcn, die bommen vvierpôn op onze scthy.iiplaatsen, door onze vlieigers aangavallen, die er twee van neer-sdhotan in de ©treck van Treviso. FKANSCHE. PAEIJS, 24 Juli. — Ambtedijjk beriebt van 3 uur 's aamiidldags : De naoht werd gekerumiei'kt door een groote bodrijvigbeid van het gaschut tusseben de Marne en de Aisne, in het bosoh van Courte n en het Koningsibosoh. De vijand héaft gisteravond tegen 9 uur tegeraaan,vallen ondernomen in de streek van Vrigny. Onze troepen habben aile aanvalien gabrokan en hun steil'lngen ongedeerd ge-handhaafd.Geen belangrii'ke gabeurbemssen op bet overige van bet front. PAEIJS, 24 Juli. — AmbteJijk beriebt van 11 uur 's avonids : Tussohen de Ourcq en de Maime hebben wij vanmorgen onze c^^allea hervat en ge-durende den dag met sukses voortgezet. Op onaen linkervleugel liouden wij Armen-tière« en het boscb van Ohâteet vast, van-waar wij tôt Breey zijn vooruitgeiukt, dat wij habben beizet. In bet cent m; m hebben de. Franscb-Ame-rikaansebe troepen.op sommige punten ten vooruibgang van ruku 3 kilometer geimaaki. Verwoadle gaveethten ziin gcllaverd m de streek van Epiada en Trigny• Epieds, dat gisteravond door den vijand heroverd was, is onnieuw hernomen door een teganaanvai der Ameriikanen. Ten.. noorden van deze twee dorpen hebben wij onze iinie vooruit- / ecbraciht tôt voorb j Courpoil. Op den reobtervleugel hebben w-| vorde-ringen gemaakt in het bosoh van Fere, ten noorden van Ohartèves en van Jaulgonne. Mèer oostelijik habben wij ons bruggen-hoofd van Traloup uitgebreid eu den zuide-lijken zoom van het bosoh van Ris vero-vard. In cïezen sektor pijn vijf kanonnen ver-meeste>rd van 15 centimeter, ilsook etfn 50 tal macbine^eweren en een aanzienllijfce hoeveel-he d materieel. Tussohen de Marne en P»eims aiwisselendie bodriivig*heid van hat gesçhut. l^ij de geveohten van gisteren. fpHurende ! welike onze troepen bet bosoh van Reims +en ' zuiden van Courmas veroverden, hebben Wij ettelijke honderden gevangenen genomen. Ten noorden van Montdidliea: badraagt het totaal aan tal .srevangen en door ons.op 23.de-' zer f emaakt in de streek van Maiily-Iîaine-> val-Aub orV llers 1,850, waaronder 52 officie- «c | " 7 " "" reyi met inbegrip van 4 bataljanskomman-danten.O.-der het buitgemaakte maberieel zijn vier kano.aea van 77 millimeter, 45 loopgraafka-nonnen eai 300 macbinegeweren. EIiaïïLSCH. LOXDEN, 24 Juliî. — Ambteiijk bericdit : In den loop van den naebt hebben wij ten zuiden vaa Bucquoy een aanval godaan en ' 18 gevangenen genomen. VVij sloegen eeD vijandei jfce aanvalspoging ten noorden van Betili'.me af. Hefc vijia.nidelijk gascihut was be-! drijvig op het noordelijk gcde&te van het front, voornaanelij'k ïn' de' buurt van Lcker. AanmerkaJlijkie vijandieli.jike e'esehutbedtiij-vigheid in dan sektor van Ieperen. ALLERHAKDE BERiCHTEN. BERL1JN, 24 juli. — (Wolff.) iîij den Duit&chen aanval cp 15 dezer, zijn ten zuid-westen van Reims de strijdcnde Italiaatischo divisies zoo zeer door bloedige verliezen en ihet maken van gevangenen gedecimeerd. dat de acktste Italiàansohe divisie ten snelste is te-ruggctrokken, daar bet aan goede Fransche veivanging ombrai:. De Fransohen hebben daar a?n het aanvalsfront ^tusschen Soissons en Ghâteaji-Tliierry reeds al hun hulpvol-ken verzameld. Verscheidetie Engelsdh'e divisies werden in snelle marsdben aangevoerd. Den 20 Tvli zijn door deze divisies, de 51ste en 5i!ste j^ngclsché divisies nit do stréek Pourcy Mar-faux, tegen het hoogtegebied van Blig>niy in den strijd geworpen, cm ons deze tlankstellinig ten westen van Reims te ontrukken. De aanvàj werd i^i) bloedige wijze afgealagen en volgens het zeçgen van gevangenoni moeten.de verliezeti der Engelschen ten minste 40 ten honderd be-dragen. Het algeheele niisînkken van dszen aanval wijten zij aan het feit, dat zij na vijf dagen dureade zeer moeilijke marschen zoader rustpoos moesten aanvalien. De stemming van de hier gevangen genomen Engelsche soldatea en officieren, die niet meer in^ de overwinuang gelooven, is opmcrkelijk oorlo^smoe. BERLIJN, 24 Juli. — (Wolff.) De inzin-king van Ploisy is tôt een vreeselijk kerkhof van vijandelijke aanvalstroepen geworden Eiken gevechtsdag konden de Duitschers hier herhaaldelijk in gereedheid gebrachte vijan-deliike kavaierie en infanterie vaststellen en met het gekoncentreerde vuur humiruer batterijen vernietisen. Ook gisteren stroomde de vijand, nadat zijn aanvalien ten zuiden van Noyant waren af-gesla,gen, in vvanorde naar de inainking van Ploisv terug, waar hij zich iwx pte te verzame-len, maar hier sloeg ans werkzaam vuur in zijn dichte aanvalskolonnes en richtte wederam een groot bloedbad*. an. Groote verliczen heeft de vijand in het bij-zondei ook geleden bii zijn tankafdoelingen, waarvan de gr< otste verwachtingen werden ge-koesterd. Voor één enkelen smallen frontsebtor zijn alieen 43 ineengeschoten vijandelijke tanks gemeld. Eeji Zwitserscîie stem ovsr îiet oSeasieî. De « Ziircilier Anzeigcr » sohi'ijft : Het plan van gencraal I^ocb kan leiiden tôt een schadelijk vorbruiken der gealiieerdo strijd'krachten, die c&vaar loopen door de Duitsebers, die op de binnenlinie staan, af-zonderiijk versilagen te worden. Het zag «r tôt dnsverre uit alsof de niôuwe slag lang-zaanerhand stoads meer slrijdki'aebten en frontdeuien meesleurde. Wat zidh tfbans tussohen Keims, dé Marne en de Aisne aispeelt, is geen gewone steillng-slag meer. Het ;s / een bôweigings- en manoeuvre-filag, waarbij niiet roee-r hat everwieht van gOcd mater'«el en materieéle oorlogvoering, maar de gees telij'kfi overmacht der leiding d^n doorslag zal gaven. De « Vaderland » nist getorpedeerd? CEELIJN, 25 Juli. — Volgens uitlatingen rlar Ibigolscihe en der Fransolie -^ers zou het 0:X> 20 Juli door çen Eai-tscibe d'uikboot -ten noordwesten van Usland gelorpadeerde schio niet het stoomseliÎT) « Vadariand », maar bet in 1917 in Engeland van stapel geiloopen 32,120 (on groot turbienen-stooimschip der White Star Line « Justitia » zijn. Alvorens van amibtelijkc Duitseùie zijde d't beriebt kan najgeziea wordien, moet eerst het monde-limsTscb berieht van dén betreffenden duifc-bootkommandant afpewacht worden. De voor korten tiijd gecielde torpadwering ran die « Vaderland » werd door draadlooze tc'leeraiïiinea vernomen. . Da ondergans der « Justitia ». LONDEN, 25 Juli. — Het stoomstihip « Justitia », van de White Star Lane (32,000 ton) is ter boogte van de noordikust van lerland zaterdagmiorgen door een duikboot getorpedeerd en tôt zinkan.gebracbt. Het sebip badl een bamanninK van 600-700 kor>pem. Er ziin elf dooden. Er wordt beweerd. dat er t-ien torpédos zijn afgeschoten, waarvan er vier. doo>r kanonvuur van het schip af tôt ontplof-lmig werden gabraobt. Er zijn geen passa-giers omgekomen. . » De str-jd met de duikboot duurde vier en twintig uur. De eerst© torpédo1 maaikte d© maeliinekamer onklaar en braohfc het scinip lot stilstanid. Naderhand werden. de andere torpado's afgasOhoten, waarvan er edhter slachts twee uitwerking hadden. Hat sobip zonk zaterdaigmorgen, t© 10 uuv. Het « Bureau ûiaiz » beweert dat dit het sebip is,. dat de Duitsobers voor de « Vader-laœd » hielden. . ^ Volgens d© « Nieuw© E otterdarnsdie Courant » is de « Just'tia » hat vroeger stoom-sqhip « Stakenidam » d^r Holland-Amenka-Linde, dat een groote gelijkenis ni,pjb de « Vaderland » had, waardoor de missing van den Duiitscihcn duibbootibsvelbebber kan ver-klaard worden. De Duitsch-lngelsche overéénkomst. LONDEN, 25 Juli. — Lord Menton keuft bij het beantwcorden van een vraïag ge- Ze^d i - j Do Duitsob-Engélscdie ondcdiandeilingen 's Gravenbage, betrefîende de uitwsselmg an de bebandaling van gevangenen zijn zeer moedliïk geweast en. van de zijde van de Duitsche regecring is een voorbelioud gemaakt, dat de r-atifikatie zal kunnen uir/-eteilleir.(Het voorbelioud van Du'-tscbland had bs-treklcing op de regeling dôr k'westie van dea toe'stamd der Duitschers im China.) De houding der Franscbe socialisten. GENEVE, 25 Juli. — De Bond van socia-listi'sehe vereenigifigen van Pariis en omstre-ken hield verleden Zondag een vergadering van afgevaandigden, om hun houding te be-■calen op de vergadering van aigevaardigdea der gebeele partij, die weildra gebouden zal wiordan. Betreffende de « Humanité », werdl besloten het partij-orgaan een ondersteuning van 10,000 frank te veiieenen, op voor-waarde dat de afgavaardigde Benauctel in de toekomst aile vertçgenwoordigers der partij-groep laat medewerkan.. Aangaanide de alge-meene houdng der partij werd een voorsteJi van Èonguy aangenomen, dat eisobt dat da partij zal zorgen voor het bijeenroepen vai> Oen internation,ale nartijdag, en dat de aige' vaardigdeii z.ah zu'llen ver.bànden voortaaii-de ooilogski;edieten te weigeren, voor bei» caval dat de Regêerinig geen passen verleent» Dit voor&tel werd met 6,990 stemmen aan* Erenomen, terwijl de meerderheids-socalisten, wier wooirdvoérder Albert Thoinais was, en--kel 1,077 stemmen kragen. Het vijandelijk besit in Italie. LUGANO, 25 Juii. — Naar het Itailiaan-sohe min' Steri© van handel mededeelt, is o®. de zaken toabehoorende aan vijandellijika buitenlanders in Italië tôt dusverro slecbti? beslag gelegd; ze zijn ecbter niefc gelifewi-deerd.Eii de Italiaansche sccialisten. De Zwit&ersciho TeJegrafi&che Pars ver-! neeïiit uit Rome dat de socialistiscbe afge-, .vaardïgden op. do eei'stvolgende zitting d© Kamer zulien interpelleéren aangaandie bet vea'bod van hun nationaal kon^ras. Dit kon-gres moest bosluiteu welke de houding der socdalistisohè partij aangaande . zijn ineder werking met de konniissie belast met het voorbereiden van bet overgangstijdperk tus-, seben den ooiiog en den vrede. De spoonvegstaking in Oekraiiûa. De korrespondent ya>n bet « Hamburgem Fremdenblatt » te Kiaf meidt, dat de sta-king op de spoorwegen onveranderd voort-dimrt. B i verordening va'n den minister van spoorwegen. worden aile beambten, die met binnan de vier en twintig uur het werk zou-den borvat babben, ontslagen. Ook vaflea zii dan onder de nieuwe stakingswat, die op 19 dezer.van kraoht is geworden. Ter voor-ziening in de bohoeiften van het Duitscbe ■ lagier en ter verzorging van de troepen, loo-een dageâijks twee door- de Duitsobe spoor-weigoentrale gereôdgeinaaikte treinen, di« dank zij de tegemoetkominig van d® Duifc-sçfbe overheid ook de beyolking yan Qekîft- £>r}Jan!S« — SOS, JPi'ijs ï (î Oèn.'ti©3tïa. ZZett&x'&eigz Juli 1918

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes