Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

1624 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 02 Decembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6d5p844k5q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2» JAARQANG Nr 347 PRIJS . jl 5 CENTIEM _D0NDEBDAC, 2 DECEMBEB fOl K te ^"#«1 £0 van 7" °e ®»Tm """^ iiek. _ r, de «■*{ on d/> aiV ^^SSP/ ^ad je p Ver]ïieziag fe w" SchoolPlicht "* £e * îe ^ |cù£ en ^ De rcc^o »£ ~ °e ^00to *'ai ? ^¥£rzorr<t n "" Arig"^va u,-t EN DE STATISTIEK Oulang3 werd door de Haden een mededeeling cpge-wmcn betrekkelijk de toepassmg van artiKei 20 van de pet op den schoolplicht : moedertaal-onderwijstaal. iiier-iij werd het aantai Fransche, tweetahge, Nederlandsche : lasse n, in de seholen van Bruseel en omtrek medege-deeld !n hiernevens een kolom : santal Vlaamsc.ie intf'otiers roor Brussel en voorsteden. l)e bedoeling was te doen litkomen, dat liet aantai Nederlandsche klassen veel te ;enng is met betrekking tôt het aantai Nederlandsche icwonexs — volgens die statistiek. DÎ^g-egde staîistîefc" is"nîefs' miiicfer loovéude vcrval.sc/angj . -p. rg). va vooral moeten we vooropstellen, dat de Bel-. % volkstelliiigen systematische vervalsohingen zijn. Çon begrijpt, dat als de gegevcus van die volKsteliing ian nog weer cens vervalscht worden, men dan verval-iciung Knjgt in den ^vert-reffenden trap. Belgic's bevoikîng beetaat uit Vlamingen en VValen (46,000 Duitsehsprekenden van de arrondissementen Aarlen, Bastenaken, Verviers, op 7,500,000, buiten re-ïening gelaten). VVat zulk een statistiek nauwkeung zou moeten in 't lieht stellen, dat is de verhouding van de getaisterkte van de twee nation alitei ten die Betgië's be-rolking uitmaken. Weinu, îeder Belgische b .olkingssta-tistiek keeft a priori, en oilic.ieel de strekkmg om de getal-Bterkte van het Vlamingendom ten voordeele van het Walendora te verzwakken. Geheel de otticieele medewer-king van een vexfranscht ambtenarendom strekt daartoe en de bij het Vlamingendom, door verbasterende oplei-ding aangekweekte karakterloosheid, werkt dat in de hand. Yoor de volkstelling van 1910 had men txouwens iets nieuws uitgevonden : de kolom der twee- of drietaiigen, die verklaren meest Nederlandsch, meest Franseh, meest Duitsch te spreken. Hiervan zou zich prachtig gebruik laten maken tegen de Vlamingen. Tengevolge van de verbreide verfransching zijn er duizenden Vlammgen niet alleen, maar Vlaamschgezinden, die, als ze geen valsche verklaring willen geven, op hun geweten moeten zeggen, dat ze noodwendig in de verfranschts besturen, op kantoren, in den handel, in de mjverheid meeet Franseh spreken. Doch wij weten zeer goed uat de twee-en drietalige Belgen in ovcrviddigendc meerderheid Vlamingen zijn. Immers : de Walen willen geen Neder-landsch leeren, hebben in het Walenland geen gelegen-heid om het te leeren, beliceven het tengevolge van de gedwongen tweetaligheid van de Vlamingen niet-te leeren. Maar wat een tehendige zet, de invoering van de kolom der twee- en drietaiigen, die meest Nederlandsoii, meest Franseh, meest Duitsch spreken ! Beulemans o£Ei-cdeël verheven tôt den rang van doorslaggevenden faktor in de etnnograûe van België ! ! En wat voordeehg gebruik daarvan te maken in aangelegenheden, waarvan de regeling op de talenstatistiek berust ! Tegenover dieu toeleg moet de gedragsregel gelden door Meert neerge-sclireven in zijn antwoord aan D-estree : « M. Jenmseen proclame la Wallonie intangible. Parfait. Mais pas plus que vous nous n'avons l'obligation d'assister impassibles à l'effritement du bloc flamand sous la morsure des influences qui le rongent. Tout autant que voue, nous avons le droit do nous défendre contre ces influences, qui nous minent comme personnalité ethnique. « La terre a aussi ses droits, » dit M. Jennissen. La race aussi celui de se conserver. » Beulemans is wel een droevig. specimen van de soort m Ylaming ». Maar dan toch Vlaming — de Waal wordt niet verbeulemanst — en wij mogen niet dulden dat hij tegen ons wordt uitgespeeld; wij moeten beletten, dat in zijn kinderen het procès voltrokken wordt, dat aan hem hogonnen is. Vervalsching ! Om die met écn enkel voorbeeld te doer tasten : neem in de statistiek Sint-Agatha-Berchem, kolom der twee- en drietaiigen. Er zijn er zoo ôi'J, waar onder 512 verklaren meest Franseh te spreken, 4 meesl Nederlandsch, 26 meest Duitsch. Dit laatste zullcn we Duitsohers zijn. Maar op 516 Vlamingen zouden er 515 zijn, die verklaren meest Franseh te spreken. Stel i dat als mogelijk voor te Sint-Agatha-Bercllem, aan der steenweg Aalst-Brussel ! ! ! Daar ligt de vervalsching dik ker op dan de verfklonters op de doeken van Rembrandt Maar dàt is de volkstelling van 1910 zooals ze uii de handen van de agenten en beambten gekomen is Zij was niet vervalscht genoeg. De vervalsching moest ni tôt den overtrelïenden trap gebracht worden. We geven Meronder, voor de in de lijet van Brusse c-n voorsteden opgenomen gemeenten ^wparonder wi merkwaardigerwijs ook al Vilvoorde geannexeerd vin den), de getallen van de volkstelling van 1910 ; ^"{e rocdcwcrkcr is lj i ^,o (m ■ - f Franseh Franseh Nederl. Geen Inwoncrs die 2 of 3 talen I .ta! Franseh Nederl. Duitsch en en en de 3 v. d. spreken : spreken het meest f r 'eCn(Cp .,\voncrs aileen alicen alleen Nederl. Duitsch Duitsch taien B talen Fiansch Ncucrl. Duitscn vferleT 64137 112X1 24320 356 23-±oo 504 191 1131 2UU0 103^39 14322 689 Jdero-efl 7520 1121 3757 8 2157 46 5 55 376 5b<J 1(533 41 Crusse? 1770 <3 47385 29081 1247 8o*14 42fe5 230 4537 4b»9 42152 5U147 2187 Elsene 72991 39473 6733 4b0 l9'99 20/9 76 lou7 2o44 14(374 bu27 10(50 Lttertcôk 33227 11107 6596 45 13lob 40ô 38 629 1241 6940 71b0 118 Evcre 6U31 452 3560 18 16»3 10 12 46 280 412 1295 14 Jette 14782 1811 777a ' 42 4lal 110 39 227 687 1394 3ue6 87 Koeitelberg 12750 17 <0 5702 22 43(8 t>3 34 224 557 lyo3 2o87 59 Laken 35024 4720 12720 101 lo230 210 68 6o3 1422 08/5 10UU6 180 Moienbeek 72/83 11663 24190 182 31ool 4e6 93 1202 2o^6 14611 18206 3(5 Schaarbeek ' 82480 20975 136/7 294 40O25 1794 103 2126 2986 21364 222(1 931 S.Agatna-Berckem 3022 128 2173 2 5^1 2 8 20 lt>8 512 4 26 S.Joost ten iMoode 318o5 10547 3^49 243 l46uU 1008 36 1035 788 lluo6 5420 512 Sint-Gillia 63140 24376 5928 262 27497 lo06 68 16u2 1901 19922 101(3 578 S. Lambr. Woluwe 8883 2035 3ô39 14 22o2 121 13 189 410 929 lbl3 43 B. lJieters Woluwe 5307 1090 2672 3 IliO e3 1 b6 282 583 bo6 21 Ukkel 2b979 5818 9074 61 10169 352 25 449 1301 4186 6o65 144 Vilvoordo 16126 812 11301 21 30(5 32 26 106 753 9o5 2227 57 Vorst 24228 7975 5247 207' 8(56 413 38 532 lObO 5741 3(88 220 W at.-Bosclivoorde 8631 2001 2674 58 32^4 124 13 169 3ù0 1495 1983 62 766966 206470 185088 36o6 312803 13669 1119 16785 27366 165594 171379 7394 Wij laten bierop nog cens volgen de van overhoidswegc meegcdeeide statistiek en noodigen uit tôt een aaudacti-tige studio : Aantai inwoncrs die Nederlandsch spreken en aantai dergenen die Franseh sprelctit C^^jis_de_yolSstellî - Aftïsb'Vt" Anderlecht 38642 2549o Audergem 5390 2130 Sint-Acatha-Bcrchem 21(7 845 Brussef 79228 97850, Elsene 14 <60 58231 Etterbeek l-ilt 6 194511 Evere 4855 1176 Jette 10861 3921 Koekelberg 8389 5obl Laken 22(26 12298 Moienbeek 43116 ^^,00,7 Schaarbeek oo948 46532 Sint-Joost-ten-Noodo 8769 23096 Sint-Giilis 16101 47039 Smt-Lanibrechts- Woluwe 5,52 Sint-Fieters-Woluwô 3328 1979 Ukkel l»739 11240 Vilvoord© 13o28 2908 Yorst, 9029 15203 ; Watermaal-Boschvoorde 4657 3956 Brussel en omtrek 356471 4111S9 Hoe verkrijgt men de getallen in de e -et© kol n? Door samentelling van de uiteluitend Nederlandsch-s :e-kenden en die onder dô twee- en ariet-aligen, nirst Nederlandsch-sprelcend^n.Voorbeeld: Anderiecht, 24 30 «n 14,322 is 38,642. Nu zult ge denken dat men daartegenover zal steik : ui tsl lu te î id~ F r an s c 11 - sp rek eiadc n en twee en drietalien die verklaard hebben meest Franseh te spreken (jat van etnograiisch standpunt dan nog valsch is, daaide tweede soort Vlamingen zijn), dus : 11,211 en 10J39 is 21,500. . Dat is geen 25,495. Naïeve duts van een Vlaming, le op eerlijkheid rekent vanwege Belgisch franskiljonisî ! Gij rekent buiten zijn knepen. Hoe komt men dan tôt die 25,495? Als gij metle getallen van do volkstelling als boven gegeven aile slr-ten van sarnenvoegingen zult beproefd hebben, Komt ij er eindelijk achter : Franseh alleen 11211 Meest Franseh 10339 Duitsch alleen 356 Meest Duitsch "b9 Nog niet sprekende kinderen !! 2"900 25495 I En dan komt ge tôt uw etomme verbazing tôt de <t-dekking dat het \Valendofm annexoert : 1; Al onze Beulemansen; 2. Al de Duitschers; 3. Al de nog niet sprelteinde kinderen, die in grote meerderheid Vlaamsche kinderen zijn I De Vlamingen hebben dus geen kinderen meeer ! « Quelle formidable fumisterie! » zou de Franseh Tin zeggen. • . ! VVat het Vlaamsche volk betreft, he) moet zich ijet aile kracht tegen die vervalsching en hare gevolgen ^r-zetten. Willen we als volk niet onderniijnd worden, <jui | moeten we in zake statistiek een zuiver ethnografiwi standpunt innemen. Wij moeten uitgaan van het grop-beginsel, dat de bevoikîng van België uit Vlamingen cm uit Walen lestaat en van de wetenschap, dat de Waal geen Nederlandsch kent : ' 1. Omdat hij het op de lagere scliool m het Walenhnd niet leeren kan ; _ i 2. Omdat in het middelbaar onderwije in het Wa en- land uit an ti - VI a amscli gezi nd hei d veelal het Duitsch, maar niet de taal van de groote helftçler Belgische bevolking, de aangeleerde tweede feal is; 3. Omdat de Waal beweert geen Nederlandsch te kun- nen leeren; 4. Omdat hij -het Nederlandsch niet wil leertfi (le fait ,qu'on peut déplorer, mais qu'on doit constater, c'est la répugnance marquée que le Wallon à — Jn In lftumiA flomonflA Jf 7)P 5. Omdat de eigen ervanng van ieder Vlaming in eeL mei.fcchenl- ven >.em zoo goed als nooit op een Waal deed loopen, die JNetieiiandsch kem-do. De tweetalige Beig«n zijn Vlamingen. VVat de Duitsch-preisenden te Brussel en in den omtrek betreft, die «H^^ftojU^rMyifcxiT'ffi^fliA-mrnuen spreken", 'tarait de zeer groote meerderneid Vlaamsche iunderen zijn. Buiten reicening zijn due te laten : 7,394 meest Duitscn-sprekenden ; 3,066 Diutsch-spreitencieu; 13,669 ^'ransen- en Duitsch-sprekenden (in groote meerderiieid natuurlijk iJuitschers, die FranSth kunnen spreken^ ; 1,119 Neaerlanascù- en Duitsch-sprekenden (Hollan-ders ot Duit-scliers 'i V lammgen kunnen daar alieen maar Dij toeval onder zijn, daar de Vlaming geen geiegeniieid heeft om Diutscn to leeren zon-aer ook i' ransch te leeren) ; 27,3bb nog met sprekende kinaeren; 16,885 drietaiigen, aie m o ver wel digend-o meerderheid Vlamingen zijn, doch die we met zouden kunnen verdeelen. Mon ziet dat we hierbij zeer breed zijn. Dan biijven ileen de groote getallen over om een duidelijk beeld : geven van de saxnenstelling van de bcvokmg van Brus-1 en omtrek in ha-re hooIdDestanddeelen. Dan wordt, van Vlaamsch etlinogratisch standpunt it, do statistiek als volgt : Walen Vlamingen Franseh Nederl. Ned. eu GEMEENTEN alleen aneen i-ranscu Totaal Anderlecht 11211 24320 23486 47806 Audergem 1121 3757 2157 5914 Sint-Agaiha-Berchem 128 2173 521 2694 Brusse] 47385 29081 85414 114495 Elsene 394(3 6733 19799 26532 Etterbeek 11107 6596 13166 19762 Evcre 452 3560 16o3 5213 Jette 1811 7775 4191 11966 Koekelberg 17(0 5702 4378 10080 Laken 4720 12720 15230 27950 Moienbeek 1663 24910 31331 562-11 Schaarbeek 209(5 13677 40525 54202 Sint-Joosc-ten-Noode I0o47 3349 148o9 18208 Sint-Gillis 24376 5928 2(4u( ojïsj Sint-Lambr.-Woluwe 2035 3839 22^ 3782 }*int-.-Pi,fvt#>rs- Wolnw AKïS 9074 iOIb9 Ukkel 0 H301 3075 14376 Vilvoordo 5247 8756 14003 Waterm.-BoscTivoorde 2001 J6H Brussel en omtrek 206470 135088 312803 49J891L • ]ii, • »+_en_derti2 leerlingen telien, zou het ae het ..nul Mm* -j. . N Fr. Totaal Anderlecht 164 39 203 Vudergem ^ _ Vestaande toestand. tasSl 36» «3 617 fR 'f, 73 litterbeék ™ _ n bost-aando toestand. 19 - 22 beetaand« toestaud. K£f*8 03 ' il m Moienbeek lg 30 >72 Schaarbeek 162 68 2.0 St-Joost-ten-Noode 46 25 7 Sint-Gillis 81 6; % St-Lamb.-Woluwe 18 beetaandc toestand St-Pietexs-Woluwe 10 ^ ^ Ukkel r, 54. bestaande toestand Vilvoorde f 28 77 Vorst „a *s 98 Wat.-Boschvoorde 20 o AANKONDIGiKGEN WORDEN AANGENOHEN: 75. Anspachlaan, (Beurs;. — 52, Warmoesberg. Agence Générale de Publicité 26a, Place des Bienfaitcu Office de Publicité/ 36, Nieuwstraat Brussel Zie Evere, Jette, Sint-Piete/s-Woluw© en Vilvoorde. Het spreekt vanzelf dat wij, daar waar <lc t-oestand 0119 junstig is, m plaatsen die bestemd zijn Vlaamsch te biij-ren, met gaan vragen dat do microbe der verfransohing ngeënt worde. Dat is zuivere ethnografisehe rechtvaardigheid. Het is îraar, dat door de schuid van de altijd op verfransching ledachto liegeering en do kort-zichtige lamlendigheid van >nze Vlaamsche volksvertegenwoordiging het grondbe-/însel : volkstaal-onderwijst-aal niet gezegevierd heeft, naar wel het grondbeginsel : moedertaal (door Beule-nans te bepalen l)-onaerwij»taal, en dat aldus aan Beu-emans de Kracht geschonicen wordt van ondermijnings-:ak_tor van de Vlaamscne volkspersoon 1 ijkeid. Voorlo-o-[jig is dat zoo; maar dat we zulks voor eeuwig zouden janvaarden : nooitl Het Vlaamsahe volk hcett recht op at de zijnen en met de verplichtmg op Staats- en gt-[neenteHosten BeulemanswerK op groote sc-haal te laten irijven. Volgens het BeulemansgrondDegmsei van arti-tel 20 der wet dan, zou een riet vervaischte statistiek geven i Bevolking (standpunt Beulemans/. Nederlandsch- Fransch-spreKenden spreKCiulen. Anderlecht 38642 21550 Audergem. ^ 5390 1710 Sint-Agatha-Berchem " 21(7 6(0 Brussel 79228 89ol7 Elsene 14760 54147 Etterbfiek 13776 180-47 Evere 4855 864 ut-LLO lU8bl 3205 IvoeJccllerg 8o89 3(23 Laken 22(26 10595 Moienbeek 43116 26274 Schaarbeek 34948 42321 Sint-Joost-ten-Nooda 8(69 2l5o3 Smt-Gillis 16>101 4429S St-Lambrechts- Woluwe 5452 2964 Smt-Pieters-Woluwe 3328 1673 Ukkel 15739 10004 Vilvooixle 13528 1767 Yorst 9025 13716 Watermaal-Boschvooxdo 4657 3496 356467 372064 Daaruit volgt dau het geëvenredigd aantai Neder-andeche en Fransoho klassen. t N. Fr. Totaal Anderlecht 130 73 203 à-Udergem 20 7 27 s t--Aga &ûa-Bercliem 8 — — Vestaande teestand. Srussel 242 275 517 iisene 45 168 213 îtterbeek SX 42 73 ilvere (4 tweetal.) 7 — 11 bestaande toestand. lette (3 twéetal.) 19 — 22 bestaande toestand. ioekelberg 20 8 28 ^aken 74 35 109 dolenbeek 105 66 172 schaarbeek 101 119 220 it-Joost-ten-Noode 19 52 71 imt-Gillis 37 104 141 !t-Lamb.-Woluwe 16 9 25 it-Fieters-Woluwe 10 — 10 beetaandc toestand. Jkkel 52 35 87 /ilvoorde 54 — 54 bestaande toestand. ,7orst 30 47 77 Vat.-Boschvoorde 16 12 2S x>euiemans-standpunt aanziet als N. de alleen ^ €aeri audscii - spxek<^ nd a»,. • i - 1 __ WXu.-n';«d'„ .'.n£n .Is bev^i» "zS'SS°Évere. Jcltc, Sint-Pieters-Wolnwe en ïiOTwiïï nSvV Tse°d;,t 110 m'cro:,° der verfransching er "ort a l^^"!'j 'rcj;trfc het minimum B°VC,f lïïUTÎSS kïït^ede» zip. Mon waarmede het Vlaamscn v;m overheidswege mee- sel wordt gedreven. VVat sm^steie p ^ zou<len Vlaamschgezin en t hck maar stilzwijgend aan den verlangen, dat * , 0n onder voorwendsel van ouden stijl zouden laten o ' j ^ op <je lippen vaderlandeliefde ! Brandt ,p liet van de handlangei's v a ^ kunnen toch met zoo Vlaamsche voIk. te Br ■ v-, ,,n f.aehti? iaar stelsel-idioot zijn te verwachtenj n J maohten, die hem matig drijven van zulleu gedreven hebben, nu zoo l 7nilen "aan bewan- gekomen zijn en nu an ere ^ o omstandigheden delen als we hun trawanten onder d«e omB ^ deu het kolossaal bedrog z!en_plcg; wordt; blijft, dag hebben gebracht. ^ ^ handhaven. indien we de kracht nie lin°? wc jg volk ten doode Missen we die kracht, <la 1 ^ heretel van nu, dat opgesclireven en dan is er ^ . >b wclk de toe- de toekomst ongedaan zou v ukts verloren. komst in geen geval brenge )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes