Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

737 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 04 Decembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 27 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pr7mp4wk4w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste Jaargang — Nr 3 Prijs : &-centiemen 4 December 1914. Gazet van Brussel NIEUWSBLAD VOOR HET VLAAMSCHE VOLK Handschriften worden niet terug gezonden BEHEER EU REDAKTIE : 12, Zwarte Liev^ Yrouwstraat, 12 AANKONDIGINGEN : Plaatsaanvragen : 5 ceatiemen per halven regel ; Andere aankondigingen : 10 centiemen ; Publiciteit: 30 ccntiemen. AAN ONZE LEZERS Van nu af verschijn'en we als dagblad. In ons eerste nummer schreven wij over ons doel en ons standpunt. In 't kort komen wij daarop weer. Wij willen eerst en vooral een vaderlandsch werk doen, dat is onze menschen helpen duidelijk maken wat ons in de huidige omstandigheden te doen staat. Het vaderland zijn wij, de 7 millioen Belgen aie hier wonen. Wij hebben te handelen volgens onze belangen, in zoover zij natuurlijk overeen-komen met onze nationale eer. Wij willen een werk doen van gezonde rede. Aile nutteloos geklaag,gekrenkte ijdelheid,valsch patriotisme en kinderachtige lichtgeloovigheid moeten wij op zij zetten, ons schikken naar den feitelijken toe-stand en trachten te redden wat nog te redden valt. Wij willen een werk doen van volksliefde en volksvoorlichting. Konden wij helpen goedmaken wat onze pers vroeger verkorven heeft en ons volk een juist denkbeuld doen krijgen van den waren toe-stand ! Hoe dringend heelt onze volksziel waarheid en klaarheid noodig ! Ten slotte willen wij een werk doen van bedaring en kristelijke liefde. Door haat en wraakgedachten te koesteren doen wij ons zelven meer kwaad dan aan den vijand. Want wij verliezen daardoor onzen innerlijken vrede, ons menschelijk en kristelijk bewustzijn en blijven onbekwaam tôt nuttigen arbeid in 't voordeel van ons zelven en van onze medemenschen. Het vaderlandsch, het menschelijk en het godsdienstig belang dekken immers elkaar volkomen. Gaarne zullen wij dan ook brieven of andere mededeelingen van medeburgers opnemen, welke ons den waren toestand helpen erkennen en het algemeen welzijn kunnen dienen. Afsluiting der Noordzee door Engeland Deze maatregel der Engelsche admiraliteit heeft een s'erke oatstemming teweeg gebracht in de neutrale Noordsche landen. Voor deze Staten is de Noordzee een bron van rijkdom, -want zij is niet alleen de diohtst bevaren, maar ook de diohtst bevisohte zee ter wereld. Nu zij door Engeland met mijnen is afgesperd, dus on-veiiig geinaakt voor de soheepvaart, liggen ook de han-del en de visohnijverheid der neutralen lam geslagen. De reden die Engeland bewogen heeft om de Noordzee tôt militair gebied te yerklaren is niet ver te zoeken. Bij het uitbreken van den oorlog sperde Engeland zij ne kusten af met mijnen en vertrouwde het toezioht der Noordzee aau zijne maohtige vloot toe. Doch het leggen van mijnen op de noordkust van Ieiland door Duitsche sehepen evénals de vermetele aanval van een Duitsoh smaldeel op de Britsche kuat te Yarmouth hebben bewezen dat het mijnveld in de territoriale wateren en het waakzaam oog der kruisers met in staat waren om het Engelseh grondgebied tegen Duitsche aanvallen te beschermen. * Dat is wel de eerste rei a waarom de Britsche admiraliteit tôt de blokkeering der Noordzee en vàn den noordoostelijken Atlantisol an Oceaan besloten heeft. Een andere reden zal wel'de volgende zij a : door de afsperring der open zee mes mijnen, kan Engeland zijne vloot (die wij tooh maohtig en talrijk genoeg daohten om de Duitsohe te vernietigen, of ten minste in bedwaug te houden zonder zieh achter *en mijnenveld te moeten be-schutten) veilig voor andero doeleinden gebruiken. Niettemin blijft de Britsche Noordzee-politiek in strijd met de Londens ihe overet/ikomst, die voorsohrijft dat een gebeurlijke blokkade z:oh moet beperken tôt vijan-delijke of door den vijand oezette kasten en havens, en die de blokkade der open z^e verbiedt. De Noordsche landen, whr belangen op het geyoeligst worden getroffen, hebben <er dan ook menig bazwaar tegen in te brengen. Het Zweedsch blad Stockkolms Dagblad wij it een uit-voerig artikel aan deze kwestie onder den titel : « Wil Engeland onze zeevairt lala slaan? », en zet ten slotte al de neurale Nwrdzialaudea aan om gezamenlijk te protesteeren. Het Noorsoh blad Tidenb Tegn, dat tôt nog toe met Engeland sympathiseerde.^betoogt dat de Noordzee politiek van Engeland onbetwistbaar in strijd is met de bepalingen van het volkenrecht. Ook de Berlingske Tidende schrijft ia denzelfden zin. In een verslag, versehenenin de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 12 November laatstleden, van een te Amsterdam gehouden voordraeht over dit onderwerp, lezen wij : « is machtmisbruik en geen oorlog»noodzakelijk-heid tôt zoodanige sohending van het volkenrecht over te gaan. » En verder : « Dit verklaren tôt inilitair-terrein, d«ze occupatie en afsluiting (der Noordzee) is niet geoorloofd daar zij het begrip van vrije Noordzee opheft. » Artikel 18 der Londersche declaratie verbiedt bij de blokkade ook de neutrale kasten te blokkeeren ; deson danks is zulks feitelijk geschied. Aldus bespaart Engeland zich onreohtvaardig, voor een anders noodige blokkade, een immobilisatie van een talrijke vloot aan de Duitsche kust met de daaraan verbonden gevaren. » Spreker eindigt dan met den w^nsch uft te drukken « van een spoedig eind van d^n oorlog en den spoe-digsten terugkeer vaa de oorlogvoe'ende go verne-menteu tôt volkotnen erkeaaing vau rechten der neu tral^n ter z-e op di waardige en krachtige protesten van onze (Nederlandsche) regeoring, samen met de andere neutraltn en de Vereenigde Staten ». Dit krachtig protest der onzijdige Noor'dzeelanden is dan ook niet uitgebleven. Ea op 20 November reeds werd uit Den Haag gemeld, dat de Vereenigde Staten zich be reid verklaard hebben het mandaat te aanvaarden om namens de vier neutrale Noordzeelànden bij de Engelsche regeering officieel te protesteeren tegen de afsluiting der'Noordzee. Hopen wij dat hun reohtmatiga eisohen zullen inge-willigd worden. Algemeen Overzicht Turkije. — Ziehier hoe van Turksche zij de het uitbreken der vijandelijkheden met Rusland geschilderd wordt : Berlijn, 3 November. — Een particulier telegram uit Konstantinopel aan het Berliner Tageblatt geeft een beschrijving van de Russisoh-Turksohe vijandelijkheden in de Zwarte Zee. Dinsdag vaer de Turkaehe vloot de Zwarte Zae in om te manoevreeren. Woensdag keerden de Barbarossa en de Torgoet Reis en eenige torpedoboo-ten in den Bosporus terug. De Goeben en de Breslau, door torpedojagers begeleid, zatten de manoeuvres in de Zwarte Zee voort. Donderdagsmorgens ontwaarde de Turksche vloot aan den horizon twee Russisehe sehepen en drie torpedobooten, die snel op den Bosporus aan-voeren. De Turksche Zwarte Zee-vloot ging de Russisehe sohepen tegemoet. De laatste openden het geschatvuar tegen de kleine torpedobooten, die voorop voeren. Na een wederzijdsche kanonnade van een half uur zonk de Russisehe mijaenlegger Pruth (5000 ton). Een torpedo-jager (1000 ton) werd zwaar beschadigd, een kolenschip gekaapt. De Turksche vloot redde vijf ofticieren en 72 Russisehe matrozen en bracht ze gevankelijk naar Konstantinopel. De Russisohe torpedojagers maakten zich gereed tôt den terugtocht, maar vuurden onophou-delijk. De Turksche vloot begon nu een vervolging en kwam tôt bij Sebastopol, dat gebombardeerd werd. Daarop voer de vloot naar Novo Rossisk en Odessa, waar 50 petroleumtanks, veertien militaire transportschepen, vele graansiio's en het marconi-station vernield werden. Bij Oiessa vernielden de Turksche torpedobooten nog den grooten Russischen kruiser Sinope, een kruiser van de vrijwillige Zwarte Zee vloot en nog vijf andere sohepen. Gevangen genomen Russen gaven toe dat ze uitgetrokken waren om in den Bosporus mijnen te leggen.De Russen wilden dus bij verrassing een mijnenveld leggen aan den ingang van den Bosporus, dooh de Turksche vioot voorkwam dit. Turkije weet dat in dezen grooten oorlog zijn bestaan op het spel staat, vermits het hootddoel van Rusland is : de heersohappij orer den Balkan, de bezetting van Konstantinopel, de Dardanel-len en Armenië, de veruietiging dus van de Turksche macht. Eu ditmaal zal Turkije niet door de gebeurtenis-sen verrast worden zooals nu juist twee jaar geleden in den eersten Balkanoorlog. Daarvoor hebben de Duit-sçheis gezorgd Het leger is door de mobilisatie van aile dienstplichtigen van 20 tôt 35 jaar reeds op een sterkte van een millioen man gebracht. Onder de luiding van den maarsohalk Liman von San-ders pasja, die met den minister van oorlog, den befaam-den Enver pasja, over de geheele krijgsmacht te land zeggenschap heeft, en de zestig officier en zijner militaire missie, wordt er overal duohtig en stelselmatig geoefend, en is de stelling van Konstantinopel en den Bosporus, evenals die der Dardanellen, al sinds eenige weken ge-heel als in tijd van oorlog bewapend en bezet. Verder is er een expeditiekorps uit aile wapenen samengesteld dat — 't geen tôt nu toe nimmer was geschied — dagelijks oefeningen houdt in het inschepen op de daarvoor bastemde transportschepen (drie groote Duitsohe mailbooten, die na het uitbreken van den oorlog hier een veiiige haven gevonden hadden en nu de Halve Maan voeren) en het landen daarvan op een (ver-onderstelde) vijandelijke kust. Op die sehepen is ook het vereischte materieel voor zulke landinge-i reeds ingescheept. De gewensehte eenheid in de leiding van de Turksche strijd macht te laud en te water beetaat sedert veertien dagen, nadat de Britsche missie vau zee-offioieren wa« bedankt eu de Duitsche schoùt-bij-nacht Soucnon, die het nu aau de Turksone zeemacht algestane Micfdellandsche Zee-eskader ^Goeben, Breslau en drie torpedojagers en booten) kommaudeerde, tôt bevelhebber der Turksche vloot is beLoeind en met aile officieren, en de ekwipages dier vijf bodems in Turkschen zeedienst is overgegaan. Daaimede staat nu ook de marine geheel onder Duit*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes