Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

356 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Fevrier. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 22 octobre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/6m3319sw3v/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

2e jaargang — Nr 32 Prijs : 5 centiem voor heel het land en 10 centiem voor het Buitenland Zondag 7 en S! andag 8 Februari 1915 GAZET VAN BRUSSEL DAGBUAD VOOR HET VllflflJWSCHE liAfiD Voor Volk, Stam eu ïaai. Omdat ik Wlaming^ben.^ Handschriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lieve Vrouwstraat, 12 VAH_JSiTCK. IAANKONDIGINGEN . Plaats aan .,-ragen : 5 centiem per^halven regel , Het Pokken zetten EEN là %% A 3k 14 EL In 011s nummer van verleden Vrijdag wezen wij reeds op het belaoheMjk gerucht dat Woensdag l&atsitleden de ronde .deed in Brussel en omstreken owr beit pokken zetten. Wij vernamen verder dat een paar jnspuiitdngen gedaan zouden zijn op kinderen die de kroep hadden, met het doel hun pijn te verzachten; bij andere, om de aiekte te voorkomen. Men weet inderdaad dat deze ziekte dikwijls doodeHijk i's, en dat voorkomen beter is dan de kans op genez-ing te beproeven. Wat er ook van zij, er is niet veel noodig om paniek te verwekken bijzonder wanneer men weet dat betaalde paniekzaaiers op de loer liggen. Een 'lezer zendt ons nog volgend stukje daarover : « Het schijnt, dat Duitschers in dorpen van Iheit omlig-gende bij kinderen de ineriting gedaan hebben tegen pokziekte en, zoo zegt men, ook tegen typhus. Indien zulk-s werkelijk gebeurd is, dan zal zulks wel noodza-keliijk gebleken zijn. « Wat er ook van zij. de volksfantasie fieeft daarin weer een middel gezien van de Duitschers om zooveed mogelijk kleine Belgen r.aar de andere wereld te ature-n. <( De Duitschers spuiten de kinderen Vengif in en ze sterven ervan, » zoo ludd! de onrustwekkende mare. Zes-tien kinderen zouden zo gedood zijn te Ilelmet, twintig te Droogenbosch, taehtig te Londerzeel. Kortom, moest iuea ailes -geHooven, dan kwamen wo op honderden slachtoffers. « Die geruchten wenden. vernomen in .aile gedeelten van de stad en in vele scholen wanen in 't begin dezer week de helft der kinderen afwezig, daar men de aan-komsl van die wreede Duitsohe dokters vreesde. « In sommige wijken te Ukkel, te Vorst, te Sint-Gillis, te Schaarbeek, hebben de ouders gepoogd met geweld in de scholen te dringen om er hunne kinderen uit te halen. Soms leek het een echte belegening van honder-den menschen. « De schoolhoofden hebben overal hun best gedaan ' om de menschen aan het ver,stand te brengen, dat ihun schrik dwaas en belachelijk was, doch m zijn daar niet overal in geslaagd. « Wie mag toeh zulke onnoozele geruchten uitstrooien? Kan men toch zijn vaderfandsche gevoelens niiest beter uiiten dan door het verspreiden van zulken gemeenen laster ? « De onruststokers. die daar de hand in hebben, be-wijzen ons land een zeer slechten dienst en ik vraag mij af wat de Duitschers van ons moeten denken wanneer zij zulke feiten waarnemen. » Het stroovuurtje dunkt ons intusschen weeraJ uitge-brand te zijn. Mochten wij er uit leeren, een volgend maal met Iîelgische kalmte en waardigheid aan zulke geruchten het hoofd te bieden en die bekchelijke uit-strooiers voortaan duchtig op hun plaats te zetten Het Militarisme Zal deze ooriog een eind maken aan het militarisme ! vraagt Archibald Hurd in het Engelsch tijdschrift Fort-nightlxy Review, en hij antwordt : « Neen. » « Wanneer de botsing komt, » zoo besluiit hij, « en 1 zij komt onvenmijdelijk, wanneer een eerzuchtig volk een betere plaats in de zon wi'l innemen — merken we ineens, fiât rolken nog rolken zijn, dat zij een tegen' ; sfcrijdig streven en doel hebben. Wat is er van de be- J wegiing voor viiendschap tussohen Engelschen en Duit- ! schers tereclxt gekomen ? Wat is heden ten dage de : soiidariitei't van de arbeiders ? Welken invloed heeft het grootsprakige socialisme op de gebeurtenissen gehad? We zijn gedwongen toe te geven, dat, evenals de veilig-heid van den enkeling ten slotte op kracbt berust, zoo ook de veiligheiid van den Staalt. Geen volk is afhanke-lijker van het georganiseerde geweld dan het Engelsche, en hetzelfde geldt van het heele Britsche Riijk, want de gewesten hebben higezien, en zij zullen het ons beduiden wanneer de tdjd er voor is, dat de verdediging op een rijksgrondslag moet worden ingericht. Zestig miillioen blanken gebieden over een kwart van het oppervlak der aarde, en zij halen uit deze heerschappij' groote winsten en vele ontastbare voordeelen. De meening, dait de andere volken van de wereld zulks goedvinden, dait de status quo voor-goed zal blijven, is een ijdele droom, berustende op bijziendheid. In weerwil van aille ge- sohriften van pacifisten en a.1 de redevoeringen van vredesgenootschappen, gaat de groote worateling van de volkeren der aarde, gelijk die van ide enikele menschen, oni het bestaan. Die worsteling laidt onvennij-delijk tôt een botsing van doel en eerzucht, gelijk in ls den kleinen strijd tussclien zakeiimtnsciien. Deze doen 1« een beroep op een rechtbarik, de volken op geweld, aan-ïn gezien er geen wet en geen rechtbank is om ons het :n behoud te waarborgen van wat wij van 's werelds rijk-a, dom bezitten, aan Amerika een onaantasthare Momoe-m leer en de Filippijnen te verzekcien, China met zijn se onmetelij'ken rijkdom te besohermen of Japan beit ge-ir wenscbte gebied van ontwikkeling iaan te bieden. » Na nog eenis de Engelsche pacifis'ten gehekeid te heb-ïk ben, die volgens den schrijver, den vi<ede meenclen te le bevorderen door aan te dringen op veimindering van Engelands bewapeningen, zegt de schrijver ten slotte : « Deze ooriog zal geen eind maken aan het mild-5- tarisme; hij zal niet leiden tôt verminidering in ;n de kosten van onze bewapening, maar misschien :n zal hij iets anders bewerken, misschien geeft hij a- de geboorte aan een werkelijke vrede&baweging. Deze zal weinig gelijken op de samenko.msten in den Haag, in met al den sohijn, de uitvluchten, den argwaan en de el ku'iperijen wàar wij zoo duur voor moeten betalen. Het n. zal een u'cdesbeweging zijn afgesoheiden van de police iùek. De idealist-pacifist zal den politieken pacifist als s- zijn vijand beschouwen. De nieuwe beweging zal haar ig bezieling putten uit groote menscheldjke beginselen; st zij zal niet tôt één land beperkt zijn, maar een zen-;n ding in elk larad woixlen. Faar dienaren ziilfeo» geep-parlementsleden aankiampen en geen gesprekken met in korjingen en kanseliers zien te houden, miaar een beroep er doen op de groote rolken der wereld zij zullen trach- n- ten een atmosfeer te scheppen, overtuigd dat deze aife» mosfeer uit de huizen naar rie kanselarijen .en de raad- s, kamers zal opstijgen. Zoo zul'len^zij er naar streven ld de menschen te vereenigen tôt een groot leger, dat de te wereld zal trachten voor te bereiden op de komst van r- een tijd, waarin er geen ooirlog meer zal zijn. » Maar streeff Hurd hier zelf geten droombeeld na ? De Oorlogstoestand in FrankrijK De Nieuwe Roiterdamsche Courant geeft. volgende nake beschouwingen : « Op het Westelijk front houdt nog steeds ide s/fcilstand aan, maar er is hier en daar een zekere siddering in de linie op te merken geweest. « In Argonne, zoo melden de Fransehen, hebben onze troepen zich teruggetrokken op nieuwe stellmgen, 200 meter achter de vroegere gelegen. De verliezen van de Franschen zijn ernstig, die van., de Duitschers zwaar. Neen, zeggen de Duitschers, de onzen zijn « betrekke-lijk » gering. Zij boeken voorts 12 officieren en 731 man gevangenen, 12 machiiengeweren en 10 kanonnen van klein kaliber (pompons ?) bui.tgemaakt en. een piet onbe-teekenenden winst aan terrein. « Uit deze vrijwel overeenstemimende beriohiten blijskt dqs, dat de Franschen in de Argonnen een tegenslag hebben ondervonden, maar zij zijn toefh niet geschikt om licht te verspreiden over den mittairen toestand ; in de Argonne, die ons, bij gebrek aan nauwkeunige 1 aanduidingen in de officieele berichten, nog steeds . duiister is. Na reeds geruimen tijd zeer vaag van vorde-ringen in de Argonne te hebben igespraken, kwamen | den lâden Januari de Duitschers met. heit bericht, dat J zij in de Argonne een steunpunt hadden veroverd aan ! den Romeinsohen heirweg. Wij raadpleegden kaarten, ' die Gallië ten tijde van de Romeinen voorstelden, en meenden op grond daarvan, dat met den Romeinschen I heirweg slechts den weg van Saint-Ménéhould niaar Verdun kon zijn bedoeld. Het punt waar zij dezen haddeu bereikt. zoo betoog-den wij, zou in aile geval in de nabij ; heid van Saint-Ménéhould moeten ligigen. Deze veron-| derstelling scheen door een kaart in een. Engelsch blad te worden bevestigd. » Later spraken de beriohten weer van gevechten, onder andere bij Boureuilles en Four ide Paris. Wij meenden toen dat wij ons hadden vengiist en namen ons voor op de Argonne terug te komen zoodra ons dui-delijk was, hoe de toestand dan wel was. Ofschoon dit nu nog niet zoo is, willen wij toch ter wille van eenige lezers, die over deze zaak met ons hebben gekorrespon-deerd, een veronderstelling weergeven, die een onzer lezers oppert. Hij meent, me de op grond van een artâkel v «s 4^,^238 i m de Bajerische Staatszeitunç, het front in Argonne î heeft den vorm van een spekhaak, loopit van. he,t Oosten - der Argonne over Varennes, Boureiuolles en Four de Pa- - ris en buigt daarna naar het Zuiden tôt dicht bij Ste-î Ménéhould, vervolgens loopt het weer Westwaartts niaar î den kant van Sonain. Daardoor zou worden verkliaard : - ten eerste hoe er bij Boureuilles en Four de Paris wordt t gevochten, en tevens de Duitschers toch nabij den Ro- - meinsehen heirweg kunnen zijn; ten tweede, hoe de - Duitschers daar een steunpunt kunnen hebben veroverd, î zonder daar toe eerst 10 kilometer voortgang te hebben - gemaakt, aangenomen, dat het front reeds geruimen tijd dezen vorm bezit. - ; « Als de Duitschers Augomont en Bresmeniil hebben ; bezet, dan staan zij bij Badonvitler ongeveer op een i punt waar zij ook in September al zijn geweest, maar : de Franschen spreken het vierkant tegen. (Zijn die plaat- - sen niet gedeeltelijk door beide partijen bezet ? — Red.) i « Toen wij in ons overzicht voor het nummer van i verleden Zaterdag avond over het gebeuride ten Zuiden j van Craonne schreven, wisten wij nog niiet da.t in het-3 zelf.de nummer een publikatie van het Fransche gezant-, sohap was gekomen, waarin het volgende voorkomt : î «1. Het is niet waar. dat de vijand eenig succès t heeft behaald in de streek bij Craonne. » Dit is in . tegenspraak met hetigeen wij uiit de wederzijdsohe be-3 richten hebben meenen te moeten gevolgtrekken en daar-r om geeft hett ons aanileiding er nog eens op terug te ; komen. Met nadruk zij nog een opgemerkt, dat niet . alleen de Duitsohe berichten van een Duitsch succès ten i ^'îi'den van Craonne hebben gewap gemaail<t, maar oçk t de Fransche. De lezer oordeele. Hieronder volg«n nog J e eens aile officieele Fransche mededeelingen, voor zoo ver i zij op Craonne be trekking hebben : « A. — Gisterav0..à wist de vijand door een hevigen - aanval, waarvan wij reeds melding maakten, in onze r loopgraven tusschen Hi urtebisse en het bosch Foulon : (ten Westen van (àabnne) door te dringen. Na den t vijand door luchfctorpedo's duchtiig-.in wanorde W heb- - ben gebracht, hebben wij een tegenaanval gedaan. Vol-a gens de laatste beiichten is een gedeelte van ii#t Wi'-, rein (het bosch Foulon) heroverd. i (Dit bericht is van 26 Januari, «' avonds.) i <( B. — (Van den 27'sten, des frmddags om 3 uur.) In de streek van Craonne hebben wij ons gehandhaafd i in de loopgraven, die wij den 25sten dtzer door ®en i tegenaanval hadden hernomen. r « C. — (Bericht van den 27sten, des avonds elf uur.) - Ten Westen van Craonne is de naoht rusbig voorbij-) gegaan. De udtslag der gevechten van den 25sten en i 26sten op dat deel van het front lis, dat de vijand d« a zwaarste\ verliezen heeft geleden als gevo.lg van onz« - tegenaanvallen, waardoor wij een deel van het ver- - loren terrein hebben heroverd. De Duitschers hebben : dfuizend doden laten liggen. s « In .al deze berichten wordt verteld, dait bij Craonne i de Duitschers succès hebben behaald; immers de in- - houd van A komt daarop neer, dat, aangezien een ge- - deelte is heroverd, het geheel zonder dat gedeelte voor e de Franschen ;is verloren gegaan. Bericht B meldt, dat ■t er niet meer is heroverd kunnen worden. C slaat alleen a op de verliezen, die de Duitschers hebben geleden toen le de Fransehec dat bewuste gedeelte van het verloren# 1. . . . . . i DE OORLOG ■ ^ m •w • 1 ' " AHBTELIJKE BERICHTEM FraMwok: PARUS, 4 Februari. (Reuter.) Offlcieel bericht van vanmiddag drie uur : Ten noorden van de Leie, zijn artilleriegevechten geleverd, die in de streek van Nieuwport bizonder hevig zijn geweest. Onze artillerie heelt een vijandelijke aanval bij Notre Dame de Lorefcte gestnit en de besehieting van den weg van Atrecht naar1 Béthune doea op-houden.In het geheele Aisne-dal is het geschut aan het woord geweest. Op de overige gedeelten van het front zijn de krijgsverrichtingen van weinig beteekenis geweest. Duitsohe : BERLIJN, 4 Februari. — Amktelijk# melding van hecLea middag : Wtstelijk krijgsveèé. Op het front tusschen Noordzee tn Reims niefcs dan geschutgevechten. Vernieuwde Fransche aanvallen bij Pertlies werden onder verliezen voor den vijand afgeweerd. Ten Noorden en Noord-Westen van Massiges en ter | Noord-Westen van Saint-Ménéhould vielen onze troeper gisteren aan en stormden over drie achter elkaar lig-gende vijandelijke gevechtsliniën heen tôt in de Fransche hoofdstelling en zetten zich daar over een breedt* van 2 kilometer vast. Aile tegenaanvallen der Franschen, die nog over nacht aanhielden, wenden afgeslagen. Wi, namen 7 officieren en 601 man gevangen, veroverder 9 machiengeweren, 9 klein kaliber kanonnen en vee tuig. Buitenidien enkel te vermelden, dat in de Midden Vogeezen het eerste gevecht van een sneuwschoentroej i tegen Fransche jagers voordeelig voor ons afliep. < Qoitetijk krijgsttié. In Oost-Pïmisen worden zwakke Rossische aanvallen . tegen onze stellingen ten Zuiden der Memel afgeweerd. ! In Polen, ten Noorden der Weichsel, hadden in aan-sluiting aan de vermelde ruiterijgevechten, schermut-selingen van gemengde troepenafdeeilingen plaats Bij de Bzura, ten Zuiden van Sooh'azew, stortte een Russische naohtelijke aanval onder zware verliezien voor den vijand ineen. Onze aanval ten Oosten van Rolimow maakt ondanfcs , heftige tegenweer van .den vijand vorderingen. Het aantal gevangenen rijst. In de Karpathen strijden sedertt eenige dagen Duit' ' sche krachten schouder aan schouder met de Oi wten-rijksch-Hongaarsche legers. De veribondenen behaalden , in het lastig en besneeuwd bergknd een re»ks prachtige voordeelen. BERLIJN, 5 Februari. — Ambtelijke melding van heden middag : Wtstelijk krijgsveld. 1 Over het heele front enkel geschutgevechten. Een afzonderlijke Fransche aanloop tegen onze stel- ! ilngen ten Noord-Westen van Perthes bleef vï'uchteloos. j ' ^ Oostelijk krijgsveld. i Op de Oost-Pruisische grens werden vernieuwde aanvallen .der Russen ten Zuiden van Memel teruggeworpen. i Evenzoo mislukten sterke Russische aanvallen tegen onze nieuwbemachtigde stellingen ten Oosten van Boli-i mow. Het aantal aldaar gevangen genomen Russen se-, 1 dert den lsten Februàri bedraagt beWlerend 6,000 . man. e Oostenr i j kscli s , WEENEN, 4 Februari. — Ambtelijke melding van j gister middag : In Polen en West-Galicië niets bijzonders. De strijd '1 duurt met on verrai nderde verbittering voort. In het Westelijk deel van het front wenden de vijan-- delijke aanvallen afgeweerd. p In het Midden-Woudgebergte gelukte het onzen eigë-nen troepen ook gisteren nog veld bij {e winnen,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes