Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

218 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 08 Fevrier. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 20 novembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qz22b8wd31/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

^ ABOWEMENTSPRIJS : ^ ^ il ^ AANKONDIOINOEN worden Mngrenomen i VBRSCHIJNT S NAIWiDDAGS VERSCHIJNT 'S NAMIDDAQ8 met al de ochtendtolegraminen. ^ ||^l I m inminF^ H Â " met ai de ochtendtelegrammer.^ BHHEER EN PUBLICITEIT : „ , 1*——gKS&K*-Sfr . A -Jxsfi Etk« medewtrker l« verantweardelljk vaor hat- 75, Anspachlaan, 75 (Beurs). .«*t:*'■ '^TÏ^SuiS «*■ «j «hrij». .... «cmt SiV«.1bf^3^^i ' 3w9rSiœeilrêl§s£ .<•»* f*- - ft#'• «5« Oagevuajde atukken worden ta fevat vu atot Ksntoor te <*LNT . ' |Voor Slam Toa! en_Voilk~ Qtdat ik VtamiBfe hen } <MiwiM whiiihi mim — -«vagin iummwm i mi m mmtm tmi .mn—wwnui »■■»!ni-^jwi'^.a llooldojiwtcller s lJr. i e«6 OIS CLHRCQ. HER VORMINGS PL A H N£N. YiY SLOTBES « HO UWÎN UEN. Scliexxne licdjes duren met lang, plcegt het vok te zeggen. In dat eprcekwoord bespeur ik dan ook eeu wuarseliuwing om een eilnd aan nnjm gczstng te st-eMeu. Uitgescbreven ben ik éditer heesleiuaai mei, er îs nog meiijg punt dat ik bad kunnen aainrakeu. JViaar u' ziji. oniderwerpen clie zion th&ns bezwaarlijk laten btlianuc len, het w voouraftd voor buter. Het \erscheuone vomit imUiasobetn toch reeds een veolajdig eu afgorond ge-heei. Degenen die er kriti.k weufcthcfli op vit te o-eieneo kunnen dat gerust doen ; ik zal mot vre-ugde op het ou deu'wetrp ingaan, ails zij hou Ix-scIioua xi.ige.ii met hun naarn osaderteekenen. Veel van Wat ik heb vooruitgezet fflÀ ongelwijfeld vatbaar zijn voor \erderc varbetering, vaut ik ben aaiUUirlijk geon onfei.bate VlaaimsicbezHKlt paus. Doch, betgean ik gesehreven heb over de nood zakelij'kiueiid vaii unifikatie en iiiriohEitig is, nnj.tis czacli tous, b«t alleefflizaiigmaikewi rccept; met die zienswijac wil ik stiutn en val .eu. Do YoJibraebte taak was, in een zok'.reii ziu,cen zware, die oohtetr zeer verlicJit wea'd door talrijke biijkeai van iastemmieg eu aanmoediging. Als ik peraoaieu riiag gt krenikt àefiben, dœt auiks mij «tedlig leed ; itisar zonaei ihiea- en daar îcniaaid te bezcvrcu, « as hot oumog'oujii de veorkeerdbeden van vro&ger bloot te ieggen. Misscbiioc eelie l*eb ik terloops evemties eeû vrieml vortrojniue.d daii 00)1 tel' aile en uit krach v vaji het Latijnsehe spreck woord: « Amicus Plato, sed mugis arnica \entas » (1) Ik kon geen veimaak scheppen met iemand te beleetli- teii, msuftr kon evenmin van imjn liart ecu mooixikuil ma en. Waar ik op miiatoestauiden eu wanhand'Uiingen be.t fewezen, ben ik, alvoreius pe^soncu te noamtn, telkens ij rnijo geweiten te rade gegaan; alleen in gCTadlen au hopelooze verstoktheid bel) ik ma 11 en paard iiangeduid 3HeiL feit dat sommige lezers voor elke opmeirking of !>e «lenking ntiar ot-iu persoon hebben gczocht, kan ik nie licipen ; bet is mrj zelis teir oore gekomen, diat toee meiiscJieii in de zaak beeft betrokken aan dewc&ke iii iciet eens bad gedacbt. Aan de fou. oui van 't veu-ledea bsbben wij trou'A'en ai'km schuld, want bet is reeds een groote fout a<ttij< Wivoorwaardelijk mee te vaitai als eeu \ astgem<|iaikt\ vlet aebteir een stcKunisabip'. V aji een auder staudpuni bozion, mag i/.on 00k zeggm dat niemand schuld lioeit daajr înen m het onguae jaaagetijde norgeas hooit. wij eenmaal ijj een mildercn dajnpkruig zullen ieven zullcn bloemen en vruoijten ons vac overad in den scbooi yaillen. Oe vertoondie gobickcm zoud-n ail een dan on vergeeflijk zijn als mea or mede voortging, dus in ge vaii. u van o.ivfriwtteLjkheid. Met be.-;te paard stiuikei W ol eens, daaroon hoefi liet heatemaal niet buiten diens gostold. Eu de geaagvoerende Vlajningen, die iu 't ver volg betere me!ihoue« gaan aank.even en doelmalige •woifeii bewaudelen verdict! n g?eu vorl\"ijt meer, doe! verdubbedden lof. Il zaJ gcbuuivij.k de eerste zijn on voldoening te betuigen. Onverzoeftlijk sta ik echter ic genover al de menscheai met vastgeaclccrde opvattingei van 't iaar nul, verder tegen degenen die aan de sleui yerslaiafd zijn on ten slotte ben ik aterk aikeeirig vai ai deaulken di& té vinden a j" c*m hun volk voor eenig j>ei'9oonllijke voordeelen te vertcwaiiseien. Onze zaaik wordt iç tegengestelde richting gebrokket door twee vcrschillende sbroommgen ; aau den tener bant door ineoischen di e Eilileem zin hebben »n ee*n 011 dioelmatig gcesteshollen, aan den andieren door dezul ken die gaarne in bet slijk dur aa<tdie wfot«en. V\ i-e il eeoi van die beide stroomiinijeu opgaajt, zal aooit d Zaak van nutte zijn,.. L>e uitreddiiig zai eehtcx kornci p;l.« een greej) menschen te voorschiju treden, die eens deels werkeljk door idcnultm wôrden bezieid, maar tiii dei<deels teveuiS met praktischtm zia zijn bedeeîd. Eei lh7ei,'lzaime, beklijvecde werkelijkheid kan alleen te voor Bohijn treden uit de ongesoheiden werkiag van idealis me en realiteitsisin. Bij bet opeemun van de pen om praktisebe v. ont. 1 ten beste te geven, heb ik miju doel rn'et laag gesteid Want ik beoog niet minder dan de Vlaaru&cthe Bewegin^ te verheffen d"oor de geesten liooger le stemmeo. Wk laag mikt, kan geein lioog doelwit treffen. En aJis ik e ©emf.gszins in geaiaag'd beui de VlaainiSclie menigte toi nadenken en ondeizoek te brergen, zal ik mij rijkelxj beliooad acîiten. De rest za.1 dan wel volgeai. Het is d< eenige weg om uit de sieur te goraken. Want, men ver lieae liet riet uit bet 00g, ails de Vlaamsclie Beweginj iniet inkeert en zieh vernwi'iit, als zij a eh niet konoen trotrt en inricht tôt eeai machtig geeentraiiseeixi, be werkuuigd en gelkbwijs werkend ergaaiisme, welk plan Baatig on motEodiseb apfar<-edt en vooii/Scbrijdt, dan i voor haïaa- geen toekonust « eggetagd. Dan iial zij eei «tiijd zijn tegein een kwaal die niet te s lui ten is, tegei oeu klanfcer de on® heeie volkswezen iangzaiam maa laker zal verteren, tôt wamaoei' bet u>a een langen dood gtrijd zal ophouden te bostaian. 1 «an is aile strijd nutte loos geweest en loute^e kraclitver^piU.ug. iieier waa dan goweest bet fraiisikitjOnisnie geeu weersta^d tegei te steMen en bat maar zijn gaing te hebben laten gaati Bijna onwillekeuiig scbrijlt m. n tlians woordeo va oaïuuoedàgiiig nieder, pis mien bedeakt hoe diep de vei deeidhoid in onze rang en woedt. Podietiek vcrdeeidhen ©eimdeels, uiceenloopende oogmerken voor Vlaanderei enderdeels. Aan degenen die de politieke splijtzwam men plegen te kweeken, houd ik de volgcnde woordeo van fiolland ails eeu spieged voor: « De wil'ekeur de persoonlijke partajkeuze blijft enghed vergeleken ui de bevardering v.in betgeen a len behoeven en waarn «Jlen vanizeli of onwiltckeurig mededoen ». Over u andere omeensgezindbeid vindt ik tiooat in do gedachtf dsut die tegenpartij er nog blijtt oin ons tôt eendrach en aameni wei'kliiig te noodzak n. Daarbij denk ik da nog aan de voigeude gulden woorden van G oc. as : « Mi wahrliaft Gleioiugesinnten kanii man sioh auf die Làng nicht entzweien, man fiud'tt siedi inimer vvieder eiiun^ zusammei ; mit eigentlich Widcigcsinnten versueht ma iimanmat. Einigkeit zou h al i on. es biicht v> îeder einni£ a^iscinsjider. » (2). Ik ben dan ook oivtrtukgd dat wij ^esierkt en geloi terd uit de beproeving znllen koanen. In het vuur vvorc het sta-al gohard en aile ontuig verwordt er in te eeshuim. Do breede scljaren boudin de oogtn op verzo( ning gerieht, veel meer dan aan soriunigen lief is. i) eeaidracut z/ul eir komen, daaivoor zulien de «erlijke e onbekrompen rnannen zorgen. IJe oaiveritoenlijicen zu ien blijven alleen staiaft, in leclijke naaktheid. Degene dio op enndclooze verketterin.; beluet zijn, zulien uitg< Btooteu Word en, maar ook dezul'ken die bet met hu naineloos geknoei .al te bout hebben gemaakt. Gee per&onien mogen ontzien worden ala de toekomst van d Zaak op het &pel staat. De studiën dii hier een einde îiOmen zijn iiiet met h oog op de huidge ooilog toestonden geschr&ven. U Zaak gaot mij «chter te n unv aan het hart dan dat i onverscJïilllig voor het heden zou buunen wezen. D ihuidige gann» van zaken speelt mij dan ook gesladi door de gedachte en het is niet onmogflijk dat dez ùmstandigbeid af en toe invloed op mijn uitingen beel eeliacl. AEicht zou ik in normale tijden zakere bcoooi Boelingen zaohtor hebben uitg-edrukt, zoo, bijv-oorbeelc! ûa tormen << sehooders » 'en u bedelaars ». Indien mij: gtiudioï ooit in vtugisehrifc vorsclujiiica, zal ik overwt &em of Jiier en daan- een 1-chle wijziging dient aange URMcht. Yen xapokiiJleude kan ten is er immors op aan gedroivgen, soins met nadi-uk, dat do l'eeks aj'tikeien iu bock venu zou van de pens komen. 1k heb daar oa-tuurlijik nioLs togon, vvel intfgendeel ; aïs een gelegc.a-heid tôt uitgeven zich aanbiedt zal i.v ze gaarue aan-gn jpan. Voor de vei'ipi'eiding van dat zuiveir propa^an-dawerk hoef ik geen vergoeding te catvangen. Mi]n aaavan'kedijk plan was tooa mijn ir.w « vour eeu viug-siohrift uit te werketn ; het is op aanratien van vriendja, itat ik ze voor'esu ieelcs diagbiadartikete heb ingedc-eld. Ze kunneu nu blijven zooaU ze zijn ; maar ze hooron bt'jeen, daar zij oen -luiiend geheel vorm u. Ik vea'U'ouw dat de lezer zal inzien dal mijn kritiseh opa'ed.in t'en opboLiuend propagaudawerk is. Als k dien indruk niet gevostiigd heb, bcsohouw ik do be-steede tijd als vei'Knu.seild. bteeds, elk oogeaiblii:, heb k gedaotit dit-geen VI mi g woaht ortmoedigd wor-deii, of van de Bew egins a.koci'ig geniaakt, bij het le-zen van mijn onbledinig. Ziulks heeit mij niet bolet mijn hart uit te spreken, zonder canwegen, omdat ik met bij degenen wil behooren waarvan de Fraivschen, rnak te-recht, hebben gezcgd : « Les Belges ne pensent qu'on bande » (3). Mochi ik geen rotsen goplo'-gd hebben ! Moebt de Vlaam&cihe Bevveging nu eens eindelijk op de'baan van vooraitigang en voorspooad gerakeu ! Onze nationali strijd is e ai spadetlii'g in Europa, als hij eôhter met tôt en»i kwarrel ve,gro,-it, maar zioh verder ontwikkett tôt een rijpe, sappige viuoht, zal ons lijden en etP jden ons nog ten goede konun, want wij zidlen er onver-vvoestbare taaiheid eu wil.vkraclit uit eeput hebben. Er blijft mij nu nog te hopen diat het van overal op mijn s'em zal wperga'men, dit \-elen hun zienswijze en standpunt sohrifbrlijk zulien geloven uiteen te zetten. Slechts als dat gebemrt. gaat de Vhvaiysclie Bewegiug w.at hooger sfaan, allfen dan houdt zij op een onde"-onsje te zijn. Zij is do zaak van 't gamsche volk <ai de al'erlaatstp Viaming beiioort te vernemen hoe de volks-zaak woi dt en diei.t geleid. Salus populi suprenna les esto. (4). — C. F. de SADELEER. % (1) Plato is mij lief, maar de waarhoid nog mcor. (2) Met waailijk gclijkgezinden kan men op den duur niet oneeaiig blijven^ mon vindt zioh steeds weer b'.j.'en ; met e'genlijke tegengezinden beproeft meai vercreefs. eendracht te heuden, het breekt weder eens uit mekaA"-. (3) De Belgen decken alleen troepsgewijs. (4) Het heil des volks weze de opper&te wet. EINDE. Nota lai Eedaktis : Het artikel n. XVII van ueze refks heeft, lot du s ver, niet kunnen veiraohijnen. V redesonderhandelingen. f ■ 1>2 Poolsche k\\ estiô. BBEST-LITOFîSK. 3 Februari. — Heden voorunduag i hield de Duil.soh-Oosteurij.ksch-Hongaa.rsch-Hussischc kouunis&ie ter regeling dur politiake en territorial:.-i kwifc6ties een zUUug. ue beaprekmgen vverdon ingeieid - door een uiting vau den staiatssekretaris v. Kùlynaann over de kwe&ue <tér uitnoodjgmg of het toelatCn van i veitegôiiwooidigera van u-lK gieusstaton op de vrodes-i oudoruandeiiugeA te Bre&t-Eiiofsk. De fitaat&seikiet.aj'is - vea-kiaarde dat net vr^egere standpunt der Middenrij-ken Icg-n-oveir deze kwestie volkomon onveranderd i bleef. , 3 Heer ïrotzki; wedervoetr hi©rop, dat de vraag der uit-i noodigiiig vau oen afvaardiging der Foolsoiie regeering als de legcO.mg y an een zedstandigen staat bij de hui dige ond^rhunuclingen werd opgewoipen, toen de Kus-i sische delegatie dai o.derwerp aanraakte om de aan-daelit er op te trekken, dat de Duitsche en de Duitsoh-Oostonn jksch-Hongaarache. delegatie wel d« zelfstaudig-heid vau don Foolseben staat erkenden, maar het, op-1 roepen van spn vi-rtoge.wooadiging van Polem bij de onderhandelingen niet bepaad. Daarentegen heex't de to-; genpartij bepaald zeker verklaaird dat zij dozo kwistie ! aan ceu wedwillend onderzoek zou onderwerpen. Hierop r ging Trotzki veideir: « Wij, van onze zijde ea-kenntn de i z élis tan digbe id en de ona.hanke.ijkheid van den Pool-i schen siaat in zijn vollen omvang, maar daarom kunnen > wij riet van d& werkelijkheid atzien, dat deze zelfstan; digheid bleohts Cen schijnbaro is, zuolang Polon ouder : het stolsel der bjzettmg staat. Juist daarom, omdat wij de zelistandigbtiid vau het Poolsohe volk en den Fool-schen staat erkeunea, kunnen wij, zonder de zelfstan-digheid van d'en Pooljohen staat aan te tasten, met cteze > vertegenwoordigers, die door den wil van de bezettende > ovorheid aangtduid zijn, als ve,rtegenwoordigeis vatl ' het Poolsche volk aaniekenen.Als gevobnaehtigden voor de dt-eJueming aan deze onderhandelingen kan hij riecbts et n vertegenwoordi ging van Polen aanrekcnen, die zich op de groote te massa steunfen zal. Hij moet er a opmei kzaam ip maken, dat de Bussisohe dc-legalie, 1 waiHneer z ' 1 regeering van Koejapzcvki niet als de gevolmach ^ regecing van het Poolsche volk aan-1 ziet, daarniLs.j niet wil zeggen, dat zij de onafliaukii-lijfcheid van den Poolsohen staat en het Poolsche voHc 1 met orkent. ,* 1 In antwoord hierop wees staatssekretaris v. minl-maîin o.rst op de uitingen van do -vertegenw oordigcia 1 der MiddeniijK.en op de zittingen der konimisei.o \an U r en 15 Januari. In aansluiting hiermede bemeikte tle J staatsisokrc-taris niet te weten, wâarom de voorzitter der 1 Russische delegatie nu Polen uitzondert van do west% e i,jjte grensvolkeiren. De kwewties der Polen, Litauen eQ » Koerianders worden tot-neg-toe te zanien besproka* I hij geiooft nocbtans daar in oen groote stap voorwaar» II te erkennen, dat Trpteki de zrlfsatndigheid van dort t Poolsohen staat in a jn volKn omvang erkend lK.eft, e Wannéer de voo.zitar da Riiisisohe ueiegaue ook voor •1 de andere westelijke randvoi'keron van Busland de znl-n standigheid erketh en wilde, dan zoudm de ondorhan--1 dolince'ii hiordoor een grooten stap vooruitgegaan : Als antwoord op een vorige bemerking van Trot zk ij I- dat d\ regçeringeii der Middennijken de nieuwe Fiusehè ■i regeeiing nog niet erkend hebben, verkkarde v. Kiihl-t mann nog mot genoegzaam op de hoogte te zijn van de gebtitrOenissen in Finlande maai- van Finsche zijde e kwpjmen h m talnijke klaehten toe, d- t het Iiussisch ie-D ger daar aan don binnenlandschon strijd deôlnam on 1" dat aan den meermaals geuittn wensch voor terugtrek-n kii g der Russi&ohe troepen van het Finscb giondge-bied, door do Bussisehe regeering niet op voldoende n wijzie wordt voldaan. Daarom moet over 't aigemeen n hot nemen van een stelling tegenovex den door de^ ge-e beurtenissen in Fimland geschapen toeetand voorbe'iou dc-n blijven. t De miiister van buitenlandsche zaken, graaf Ozorrim e wees er cp, dat Trozki een volkoinen juist ondH'fcohtid t geimaaikt heeft tusschea de siaten en hunne regeeringen. e Trotzki orkent nu de zclfstondigheid van den Poolsrhcn i staat, maar wil neohtane a:n de daar bostaande ro.iee c ring het redit niet erkennen om dezen staat te verte-t genwoordigen. Met evredenheid s-t^ld hij vaBt, dal Trozki door zvjnc verklaringen van vandaag t«i minute ' het besta*i j on de zelfstandigh-id \ a:» een Pookc'hen 1 staat ei-kc /l heeft, waardoor ee» tegemoetkoming der wederzijdsohe standpunt en sehijnt berokt te zulien worden. Daarcntégen kan hij niet tcegeveni, dat de } îaag, r of du te«e«woordÛ8e Poolacba regeering gemadhtigd ia den Poolsohen staat te veri.egenwoordigen, aan de uit-spraak van eo ii derde regeering kan overg'laten wor-d'"t.* Uver de FuiSsche kwestie bemei'kte dan Trotzki, dat de regeering vau Siut-P. tershuig de onafhankedijidieiu <an i-iotana tijdons den ooUoy orkcud heeft, zoodat le^h toen troe-penafdeeimgen, dio aan don oonog deei-H}iiomen haddeu, op Jtiasitih grondgebied bevonden. Loen de 1 in che senaat zich tôt Smt-Petersburg wend-ee oni de erkenning der zeifstandigheid van i'ialand, heeft de-regeering van yini-Petei^burg de gedaohte ge-uU, dat de Uoepun ten laatafce na hot sluiten van den vrode z^uden Ll-i uggetirokkeui wordon, indien het door militaire oorzakew liet mogelijk zou zijn dat reeds vroe-ger te doeu plaints hebben. Cm dat ten uitvoor te bren-g. ii, werd een kommissie gevormd. Toen nu in Busland de révolu lie dei- arl>eidersmassa begonnen was, wond-den zieh de Finsche sociaal-deinokraten tôt de Bussisehe troapen met den wenscli dat deze ziioh niet met deu sU'ijd zoudeu inla.on. Etn teiegram dat met dezen wens-ch ovtïiccus'emi werd door de Bussisohe rcgeeiing gezonden. Het is niet uitgesloten dat tuaaehen afdet-lingen van Bussisohe troepen eu deelen van het Finisohe bu gerloger botsingen plaats hadden, uiaar hij ontkent, dat deze samenstooten om het even weiken invloed kun-noii hebben op den gang van deu bimieulandschen strijd in Finland. Wat het opneimeu van een Poolsohen verte-gen woordigei a'nbelangt, werd aan de Bussisohe dele-ga ie epni uw de viiaag gerioht of zij de onafharikelijk-heid van Polen erkend, ja of neen. Het is duideilijk, dat deze vraag een dubbelzi unigheid bevat. In zijn vollen omvang kent hij het Poolsche volk liet onbeperkte recht toe, zâfstandig en onafhankelijk te beistaan, maar hij kan de oogen tcoh daarover niet siluiten, dat deze Poolsche staat nu door vreemde troepen bezet is en dat <1« zooge.«>tmde Pool-che regeering zich sleehts binnen de g. onzen kan btwogen. dio haar . in hoogerhand aange-duid worden. Is de Poolsche staat oen staat, dan moN hii aardn jk kuadige grenzen hebbea; opdat bet Poolsche koninkrijk een konirrkrijk weze, mpet het een ko-ning hebben. Wanreer een staat noch crenzen noeh ko-ni'.ig lieeft, dan is hij geen '-taat of koniriikrirk. Men htvft hier nog met ge?n geldige toestarden te doen. Op de beimr rlo ng v#n den ■'•oorziuer der Oosten-riikech Hongaarsohe del gatie, heéft hij te anfcwoorden, dat zijne regeering over 't algemeeu niet als scheidsrech-ter io deze vraag zal ont.red; n ; het steli alechts «en weg voor om de réélit vaardigheid der Poolj^^e _rogeerin.g re onilerzoeken. , •■_ Hierop b.meikbe de minisfer. ■ an Lw'iteftliuidsohe za-ken, graaf Czetnin aan, dat hij er-.çle aandacht wil op veMigcn dat de afvaaidigingen <ler ondériiandelende lan-de.i niet naar hier gtkomen »ijn om een geestesstrijd ui te veoht- n, m.uir vvtl om te pogen, of en in hoeverre het mogelijk is, tôt oen verstandboudirg te komen. Voor een vertegenwoordiger van een vreemden staat is het moeilijk te onderzoeken .in hoeverre in een anderen staat een r>igeé: m _ met reeht bostaat. Hel voortzetten van deze bespreking ia z.i. onvruohibaar. De Poolsche sliaat is in de ouiwikkeling begrepen, en zijn ontwikke-lingsproces is nog niet afgcloopenj deMiailvo heeft Polen, zooals de heer Troizki zéer juist zegde, no-' geene boj>aalde grenzen ; maar ook de Buss ^cho repuhhek is nog in zijn o twikbdingsstadium, ook zij heeft nog geene bepaaide gren.zeji, wat intuâscbeïi de landen van den Vieroond r.i;t liindcv't, met de tcgtnwoordige Bussisohe rigee.'ing te onderhandelen. zonder ziich met een onderzoek over liare wettighoid in le laten. Wanneer de heer Trotzki de lan'eîi yan don Vierbond oen ver-wijï sdfiijat te maken, dat zij de nieuwe Finsohe regeering net erkennen, dan moet hij vaststellen dat hij nie 1,3 ,-ifweet van een niet-kennisiieming. Dat de landen van den Vierbond overig' ns ook bereid zijn. met regee-ringen te oi-dcrhandelen die zij voor t&melijk rad/kaal h ou den, blijkt uit de onderhard'clingen yjwi Brest -Li-tof®k.y baa ssekr et ar i s v. Kuhlmann voegde ei' aan toe, elat de tweede veitklaring van den heer voorzitter dei1 Bussisehe delegatie vaststelt, dat het moeilijk is, zonder den tekst van zoo verrrgaande vorktar Ji(geti voor zioh te ht bben, oen bepauld oordeed over het gezegde te vel-Icn. Aang /i. n e >n tegcn>.-praak vau een zoo gesohool-den dialektiker, »ls Trotzki is, Echijnt uitgesloten te zijn, zoo heeft men lder denkelijk met een m.sverstaud zijnerzijds te doen. De <*>.ste verklaring van den heer Trotzki gaf hean don indruk dat de redemar zonder voorl>cihoud en in vollen omvang de zelfstandigheid van den Poolsohen staat had erkend. Nu heeft de heer Trotzki in ziijn tweede verklating gezegd, dat Polen bij ge-brok iKin btpaalde grenzem en bij gebrek aan een ko-ning, noch oen staat, noch eéu koninkrijk is. Het is m ieder geval moeilijk een staat te erkennen dite; in 't geheel geen staat is. Hij moert nocbtans op wijzen cat mon in het ijle slaat, wanneer men do grondslagen eener gezonde juiidische konstniktie verlaat. Aan het dot décide staiitssekretaris v. Kuhlmann mede, dat hij door on\veer>g: a.o pliehton gedwoiigen is voor korten tijd te vertrekken. De tijd, die : engevolgo zijner afwe-zi;-hei<l voor de zittingen der politieke komnùssie verlo-reu gaat, zal aan te Vullein zijn door onderliandckiru'en van land tôt l'ind tusse hun de andere te x>rest>Litofslt vortegenwoordigde verbonden delegaties en de Bussisohe afvaardiging en door hlct work der reohts- en han-d-lsktvmmissies. Daiarop werd de zitting. gesloten. De Toestand in Rusland. - - — — - ■ H Ue toestand in Sint-Fetersburg. S1NT-PETEHSBUBG, 6 Februai-i. — (P. T. A.) x.±et . instemming der volk -kounnissarissen voor militaire kwitistius word er een Muz< Imansche .vfdee'iing gevoimd. De oppeibevelhebber van het distrikt fc>int-Petensiburg hoef! bevolcn dat het eei'âte korps der Boode oarde der i, boedeu en ai'beitlera zou gevormd worden. In den nacht op 4 Februari, werd de huiskaipet van het pa'eis der grootvorstin Maria Paflofna geplunderd. E n gewaipende bende van 500 man drong in verscliiilende ' winkels, ci- werdeu 14 goudvvinkets, 17 kleederen'wmkels on 4 apothoken geplunderd. Er hadden s naolits hevige goveehten plaats; 120 man werden gedood. Het privaat gror.dbezit. SINT-PETEBàBUBG, 6 Februar.. — (P. T. A.) Het djide hoofelkongre3 der raden \ an arbeiders, soldaten en boeren heeft de wetten aangenoinen, vvtlke het ei-gendonisreoht on het privaat giondbezit ophefîen en dit recht voorbehoudfcn aari dio, welke den grond bewer-keti. Deze beperking geldt niet voor vakvereenigingen. In de voorbereidende hcofdkonnnissie worden er 300 le-dan verkozew, v.. o. 160 Bolsjewiki, 125 revcdutionnairc soe;alisten der linkerzijde. Iîu.sische verderklng naar Finland. KOPENHAGEN, fi Februari .— « Berlingske Tiden-do » meldt uit Stockholm: liet piaatselijk Finsoli ge-zaustehap heéft gisterer. richt out vajiigen, dat do toe stand te Toritea zoet- droigend is en de Bood'e Garde aanvai''eiid optreedt. Op den spoorwog woi-den den laat-stie nacht. vole wagens opemgebrokon en geplunderd. Aanboudend komen in Finiiaud nieuwe tioe^KUianaAsa a uit Kuislftttd toe^ 6UIT£NLANO. OUITSCHLAHD De aibeid hemotuen. Naar do « B. Z. a. M. » medod.elt, heriirtinen aile be» drijveu \an toerus, ingnijvei ne Kl Duusdiagv oormiiddîag hûn werk. liveneens mekien allé andere groote beiirijven ou werkplaatsMi aat hunne arbeiders DinacfeigixxM'ge» al-tai verschencn. Het wogjujvou van eukele ai'badeira is uitsluitend toe toe sohrijven aan z tek te ot undere persoonlijke reden. Nergens kv> ain het tôt rus-èstoornis. ËNUËLAND Duittch konunentaar over de duikbcctoorlog. ( V ei-volg. ) Gedd s stelt verder vast, aat de Duitscbe bewe. i.g over het vennmdei'en \ an het g^' lai geloi pedeerde selre-pen in verband met de venumd; rmg van het getat va rende schepen valsch is. Wij zulien aangevea hoe de Engelaehe atatislielccn dei- varende scliepen gamaakt worden : De kapiteiu van een ônaijdig handelssloomschip ott-ving vaii een Engelsohen tol'beambte, wions toiig door versehilk'ndc glaïasjes los geraakte, op de vraag w auront bij door de Engel&ohe ovorheid van haven tôt h aven gozond'en werd, bet aiUwoord dat dit gebeurdé om net gelai der in- en uit varende schepen te vergrooton. De pol'itiek def goheimhouduig van net in den grO:d boren van Duitsohe duikboo^eu door Eugelsche strijidkr«tohlcn, verklaart Gedd es met het plan, daardoor eie zemuwen der duikbootbeinaimiûgen te verawakken. Wij moeton daarbij opmerken dat onze bananningon zulke siterke zenjU'Weu liebben dat zij de grootste Engeisohe leugena verdragea knnnen. Ten alotte maakt de eerste lord nog oon kii'.titk over die militaire diensten enzer duik.KMJten, terwijl hij zegt elat er dralen, angst en veanijiKkude strijdiwaardighe:d vastgesteld werdtui. De duikboot werkt toe'h onder v\a-ter, zoodat zij aan de blikken der Engelscbe kritiok niet bloot staat. Wij^verzaken aan een uitdrakkelijbe sve»r-legging dezer kritiek en lateu de daden on-zer duikboo» ten spreken. Geen generais^Laitia. DEN 1IAAG, 6 Februari. — Op een vraag van A,s* quith antwoordde Bonar LaW in hot Lagerhuis, dat bet niet ntogciiijk is, nadere bijzenderheden niied'c te deelen over hot weigereu van een \ o'konien maiohtsoen'hoid van den oorlegsraad te Versailles. Daardoor zou men den vijand waardevolle virgerwijzingen ge\"en. Hij kan alleen zfggen dat er geen opperb&vel !iebI j sr word ber.oeiûid over de gezamen^ijke t -oepen d*vr Entente.Veiminderlnj: der rantso?iifcn. BOTTERDAM, 6 Februari. — in lùigeiaaid wordt het rantsoen levensniiddelen voor aile troopea in liet» binnenla <1, de voor he tfront gedrilde soldaten uttige-zonderd, met een derde verminderd De rat-.enplaag in Londc-n. Het « Journal of Commerce » van 31 Januari ben.oht: De eehiado, alleen door ratten aan levensmlddeilen toe-ge'braeht wordt op ehùzenden ton geschat. Zij neistelea in elk stapedliuis on het heét dat laatst zooveeï kienlen, rozijnen, pruimen, meel en a.adere vruchtesn door <1« knageris verniald werden, eiat daaruit duizonden Kerat/ 'puddings konden gemaakt worden. Een dea- voornaaau-ste rattemvangers van Londen, Dalton, voek'aardo aar een borichlgever, dat het gevaar ernstig is ; hij is over-laden met vragen, aangezien voedingsmiddelen op ont--zettende wijze vemietigd worden. De vleesAhallen zijn vol ratten en in e&n enkelen winkell wexcten in een nacht me>or der 30 kfikoenen en 60 henneai opgevreten. In de ijskasten krioolen zo bij dulzenden eu vreten vleoseh op zoigWekkeiuk» mate. Daar mon ze laat vemiôerderen, neamt het geva/ar toe. Een enke' ratbtmpaar vormt na diie jaar een familie van 046,803 loden en deze verdeigen een hoeveetnedd ie-vensimltddielan, toerieiknd voor 65,000 inenschen. Dalton vefîdaarde dat hij jaarlijks 40,000 rattem vangt waarvan 2,000 in de Levadenliai1! markt; maar het eenige middel het. aantal te vermirderen is, dat tbCti todatia ae levemd te vengen. fEAtf&ElJX I>e luchtaanval op Parijs. LUGANO, 5 Februari. — De « Sc-ico>lo » meldt uit Parijs: De door den luchtaanval op Parijs toegobraohto echade wordt op 15 miljoen frauk geschat. In. Parij3 en de omgevinig van Parijs werden twaalf iuiizen tota.all vernield en meer dan taclitig btschadigtl. FINLAND De gevochlen. 6INT-PETEBSBUBU. 6 Febtuari. — (P. T. A.) Bij Helsiugfors, Bihiniaki, Tervo en Sibbo duurt do stinjd tuasiohen de Witte en de Roe>tle Garde voori. \iiiborg is in de handen der werklieden. De goeverneur en vijt s tadsiafg e v aai'digden werden aangehouden. De ope" and duurt voort. Abo is ook in de handen der arbeiders. De hoofdkrachten dei Witte Garde zijn in Noorel Ftu< land samengetrekken. Het Finsohe volkskommissariaat heeft de volgende bo-pali.ige-n uitgovaai iligd : De bevrijding der kieine boeren van clie afbankeïijlkhoid van do gronidbezitter3, zij mogen zonder vergoeding over het door hen geriaobte land besehkkcn. Verder cen vooiloopige wet betrof• fende don overgang van dat godéelte der bankoperaties aan dea Staat, welke laatst onaangeroerd bleven. Verder een wet betreffende sabotage van boambtiein, betref-fende de vaststelling deu levensmiddelit nvoorraden, en ton slotte, een bosolii.kking welke de vorming van een. afdeeling voor v\ietsontwerpen bopaalt. Mon verwacht zich aan cen alg1 meene staking der beambten. De a'gemecno vergadering der schoepsbcniainingen en matroz n in Abo wcschtte de uit.voerende kommissie ge-îtik met het nfzetten van den burgerlijken Senaat en îi'et verwezenlijken der macht van 1 et révolutionna?r proletariaat van Finland. en verklaat'de zich bereid da burgers in don gemeènschepp eli j ken strijd tegen de ver-bitterde vijanden der arbeldorsklas tôt de volk amen ovierwinnirtg te steunen. STOCKHOLM. G Februari. — Naar « Aftonbladot » meldt, bevindt Uleaburg zioh sedert Dinsdagnami-dda^, na hardi ekkige straatgevochten, in de haridetn der re-geeriiwstroepen. Deze wtrden door het gesebut ge>-steund. Do stad branché talrijke plaaitson. POLEN De onafhanke.iikheid, AVABSCHAU, 6 Febitiar:. — Het in Lublin vorsohij-nende blad <' G:os Loobelsiki » van 2 Februari, geoft een beric'nt van kiubs der oppo.sitie-partijen van Polem: De bewering der Duitsche afraanf.guig "te Bre®b-Li-to-fk. dat het Poolsche volk in zijn streven naar da \o„ming v;.n ©an o. afhankolijken Poolschen staat reeda i e«i b es! uit genomon heeft, en beslist hôeft zich van Bu» land los t<* scheureo, stemt atrikt met de waarheid over-een. Deizo feitelijke toestand is volkomon onb'Htrode» Aile a schen kunnèn ook door de voorioopig gevonxw* fcUwttdorgaîiisaties vortegenwoordigd woiden^ PRiJS ; B C£NTI£f VRt M)AG 8 FERRUARI 191g - • JAARGANC Là. N. «S

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes