Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

510 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Janvrier. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 05 decembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d795718j1k/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

GAZET VAN BRUSSEL DROBiiflD VOOH J4ET VIiAA|VISCflE LiflflD l oor folk, toi si m eu Taal. Omdat ik Vlaming ben. Van Eyck. Handschriften worden niet terug gezonden BEHEEB EN REDAKTIE : 12, Zwarte Lîevt? Yrouwstraat, 12 AANKONDIGINGEN : Plaataaanvragen : 5 cet tiemen per halven regel ; Andere aankondigingen : 10 een tiemen ; Publiciteit: 30 oentietnen. ZUID-AFRIKA Botha's Verzoenin§spolitiek en de Opstand Redit moet zegevieren op het eind. Laut ons zorgen, dot wij aan de kant van het reeht zijn, al kost het ons 1er en. Générant Beyers. Hoewel sommigen dezen opstand zouden kunnen be-treuren, omdat hij een bondgenoot moeilijkheden be-rokkent, toeh zal geen enkel Vlaming kunnen vergeten, wat de Boeren van Engeland hebben geleden, 00k niet, dat de Afrikaander onze taal spreekt en deel uitmaakt \ an don Nederlandschen Stam : Verborgeri-één, in groot verband Diep, hoog en wereldwijd geplant Staan eenhekisboom van stam en taal, Tôt in Transvaal. I De eerste berichten van den opstand hebben ons diep geschokt; we wisten wel dat er nog talrijke ontevre_-dene Boeren waren, maar dachten dat hun haat niet zoozeer tegen Botha's regeering, clan wel tegen het En-gelsch impérialisme gericht was. Dan kwamen meer bi izonderheden over de oniusten, nien las vap ftewet. wr -— ' • de ineest gezochte naam, die van ^ei i/>ùg, werd nergens vermeld. A11 een klaren blik in deze verwarde toestanden te Vefkrijefen, is het van het grootste belang, over eenige vaste gegevens nopens de binnenlandsche politiek van Zuid-Afrika te beschikken; daarom zullen we eerst na-gaan, hoe het feitelijk staat met de Zuid-Afrikaanschfe partii, dé eenige partij,. waarvan de eigenlijke Afrikaander deel kan uitmaken. De Zuid-Afrikaansche partij is de regeeringspartij en staat tegenover de Arbeiders en de Unionisten of En-gelschgezinden ; zij is in twee gansch uiteenloo pende richtingen verdeeld : de gematigden en de radikalen. Botha staat aan het hoofd van de gematigden, waar-toe 00k veel Engelschsprekenden behoorem Ofschoon hij ontwikkeld is, mag hij niet aangezien worden als een intellectueel, daarbij heeft hij twee groote gebre-ken : grenzenlooze eerzucht en veel politieke sluwheid. Zijn opvatting van den strijd tusschen Brit eji Boer mag vergeleken worden met die van onze aanhangers van de « Bdgische Ziel ». Zooals zij, streeft hij naar een soort vesmelting van beide rassen. ...Daaruit zou een nieuw typus ontstaan, iets dat op onze « Brusseleers » zou tiekken. Wij, Vlamingen, kennen die versmel-tingspolitiek al te goed^en weten, dat de uitkomst daar-van moet zijn, de opslorping van den zwakkere door den sterkere, vaurien Vlaming door den Waal, van den Boer i door den Brit. Ook mogen we van geluk spreken, dat Botha's politiek in zijn partij geen algemeene instem-ming heeft gevonden. De giootste bekamper van die gevaarlijke denkbeelden is Hertzog. Generaal Hertzog is een klaarziend en heel verstandig reohtsgeleerde. Botha is een volkmenner, Hertzog is een doctrinair, een tweede Woeste, die nooit populair (in den slechten zin van het woord) is geweest, maar die, wanneer het gevaar dreigt, de eenige redplank is. Hertzog is door en door overtuigd, dat het door-drijven van Botha's programma de ondergang van zijn volk zou beteekenen; daarom bestrijdt hij het met zulke hevigheid. Botha vindt vooral steun bij de rijke Boeren ; Hertzog is de verdediger van de arme bewoners van het platteland, maar de overgroote meerderheid der studenten, geleerden en predikanten staan ook aan zijn zij de. Dit gezegd zijnde, kunnen wij tôt de eigenlijke ge-schiedenis van den opstand overgaan, opstand die zul-ken grooten invloed op Zuid-Afrika's toekomst moet oefenen. II Na het uitbreken van den Europeeschen oorlog, werd in al de Engelsche koloniën besloten onder drukking van Engeland, het moederland te steunen. Dit is te rechtvaardigen voor landen, zooals Nieuw-Zeeland, Australie, Kanada, waar het Engelsch element ovei'we-gend is. In Zuid-Afrika is dit echter het geval niet. Botha en zijn volgelingen hebben-het niet willen inzien en dat kan hun nooit vergeven worden. De Zuid-Afrikaansche regeering besloot dus tôt een aan\al op Duitseh Zuid-West Afrika en maakte aan-stalten ont de verdedigingsmacht op te roepen. Ondér de Afrikaanders openbaarde zich een wijd vertakt ver-zet. Zii wilden, zoo noodig, hun land verdedigen, maar geen vreemde kolonie aanvallen. De regeerders weken eerst, voor dit verzet, stelden eerst de Vrijstaters van den krijsrsdienst vrij en vervolgens de dienstplichtigen over de heele Unie. Dan riepen ze vrijwilligers op om samen met het staande leger den veldtooht te onder-nemen, maar er boden zich zeer weinig vrijwilligeirs aan. Toen brak Maritz's opstand uit. dien men terecht een « politiek fortuint.je » voor Botha heeft genoemd. Deze wil van de gelegenheid gebruik maken om de vrii^esteMe Boeren weer onder dejwapens te roepen; deze laatste weigerden en zoo kwarn het tôt den opstandWas het niet ongehoord, den Afrikaander een groo-ler plicht on te leggen, dan een Engelschman in Engeland, waar tôt. hiertoe niemand verpllcht is geweest aan den ooi'log mee te doen ? Het is een schande "voor Botha. die ook een Boer is, zij ne medeburgers te willen dwingen, hun leven te gaan opofferen voor °n land, dit het hunne niet is en dat nog in eenen oorio» tfgen een ,volk, dat hun toL,nog,.toe nooit et • , vveg leade." Rofna toonde zich meer Rrit dan de niiwen zelven; hii alleen is verantwoordelijk voor het gebeurde. III De opstand is nu wellicht uit. Beyers is doôd, Dewet gevangen, Fourie gefusilleerd. Diep schokkend is het einde van al die helden.Sommigen durven hen verraders noemen, maar wie Beyers en Dewet een wedijig kent, weet wel, dat ze tôt niets laags in staat zijn, hun ver-leden staat daarvoor in. Wat Fourie betreft, hij werd ter dood veroordeeld, hoewel Botha plechtig beloofd had, verzoenend te zullen optreden. Wat verstaat Botha door <( verzoenend » '! Voor zijn rechters legde Fourie deze edele verklarin^ af : « Wat ik gedaan heb, heb ik met de oogen open gedaan en uit vrije overtuiging. » Of de opstand ten gepasten tijde uitbrak, weet ik niet, maar een ding staat voor ons vast : De Boeren, die aan de zijde van Beyers gesneuveld zijn, hebben hun leven aan een heilige zaak opgeofferd en wij, Vlamingen, voelen daarbij in ons een gevoel van fierheid opko-men, want die martelaars zijn toch vleesch van ons vleesch en bloed van ons bloed Is nu aile hoop verloren ? Neen, Steyn en Hertzog zijn nog levend. Hun vaderlandsliefde, hun moed, hun beleid zullen het Zuid-Afrikaansch volk van den ondergang redden. Die redding kan van door bemiddeling van Stevn en Hertzog komen, omdat zij van die gedachte doordrongen zijn, dat een volk, dat groot wil worden, ziehzelf niet mag verlooehenen, maar zich moet geven in zijn onverdorvene oorspronkelijkheid. Waar anderen gefaald hebben met het geweer, zullen zij met hunne trouwe aanhangers den strijd aanvaarden langs grondwetteldjken weg. « Met de toekomst verzekerd, is ailes gewonnen; met de toekomst onzeker, is ailes op het spel », zoo sprak Hertzog op een eere-maaltijd, hem in het jaar 1911 door de jonge Afrikaners aangeboden. « Door u, jonge Afrikaners, blijft de toekomst verzekerd. » Neen, zoo min als den onzen, zullen zij hem tem-men, den Afrikaansohen leeuw ! GENTENAAR. AANKONDIGINGEN De Gr A ZET VAN BRUSSKL, die i*i het gansche land, tôt in. de verste hoeken toe, gelezen wordt, is liet meest geschikte blad tôt het plaatsen van. aan-kondigi n gen. VOOKDEl^LIGi iD DE OORLOG AMBTELIJKE BERICHTEN Franscbe : PARUS, 2 Januari, 11 uur 's avonds (Reuter) : Geen andere belangrijke gebeurtenissen vallen te vier-melden dan een onafgebroken geweervuur, dat in den afgeloopen nacht gericht werd op onze loopgraven ten Oosten van Vermelies en in de streek ten Noo'rden van Chaulnes, voorts een aanval der Duitschers ten Westen van het bpsch \'an ('.onsenvoye, welke aanval geen suc-ces heeft gehad. PARUS, 3 Januari-, vanmiddag S uur (Reuter) : Ten Xoorden vàrj de Leie heeft de vijand gisteren Zonnebeke hevig beschoten. Tusschen Leie en Oise zijn wij bij La Boisselle 500 me ter vooraitgekomen. Tusschen '• n "'• s i.«ef< .=rsfc-îl «îa VitanfFlîjTc.e versïerkingen op de hoog-vlakte van Touvent ver'nield. Bij Perthes-les-Hurles zijn wii 300 rneter vooruitgekoinen. Bij Beau-Séjour nebben wij den vijand in infanteriegevechten loegebracht. Op de Maasheuvels, in het bosch Le Bouohet (ten Yoord-Oosten van Troyon), in het bosch Le Prêtre (ten Noord-Westen van Pont à Mousson) en in de Vogezen bij Celles-sur-Plains hebben wij eenig terrein gewonnen.In den Boven-Elzas hebben wij een Duitsohen trein in het station van Altkirch besohoten en van den spoor-weg tusschen Darspach en Dierspach, ten Zuid-Westen van Altkirch, hebben wij gedeelten vernield. De langzamere gang van ons offensief moet worden toegeschreven aan den voortdurenden regen, die den ^rond doorweekt en bijna overal de krijgsverrichtingen onmogelijk maakt. Tî ussische : SINT-PETERSBURG, 3 Janurai. (P. T. A.) - Mede-deeling van den grooten généra len staf : Aan de Bzura en de Rawka blijven wij de Duitsche aanvallen afslaan, in weerwil van het zware vijandelijke geschutvuur en het werpen van land-torpedo's door den vijand. Aan den weg Viloszzowa-Kieloe, in de streek van het dorp Lopuszno, hebben de Duitsche troepen zich op 31 Deoember na een hardnekkig gevecht meester ge-maakt van een gedeelte van onze loopgraven, dooh een latere tegenaanval dwong den vijand al de bezette loopgraven weer te ontruimen In West-Galicië duurt de strijd in de streek van Gor-lioe voort. In de - streek van iden Uszok-pas .hebben wij de Oostenrijksche stellingei SINT-PETERSBURG, 3 Jaiiuari. (P. T. A.) — Mede-deeling van den generalan staf van het Kaukasische leger : Het gevecht bij Sarykamysj duurt met dezelfde ver-bittering voort. In de streek van Ardahan en in de richting van Olty is op 1 Januari niet gevochten. Op het overige gedeelte van het front is geen veran-dering ingetreden. WEENEN, 5 Januari. (Ambtelijk bericht.) — In hardnekkige gevechten ten Zuiden van Gorlice, die door de slechtste weergesteltenisen plaats vonden, namen onze troepen een gewiehtige hoogte in, waardoor zij zich eene gunstige basis voor de verdere gebeurtenissen verzekerden. In de Karpathen geen verandering. Slechts kleine gevechten in het Boven-Ungdal. In de gevechten tijdens den Kersttijd werden op het Noordelijk oorlogs-tooneel 37 otïicieren en 12,698 manschappen gevangen genomen. Turksch : KONSTANT1NOPEL, 3 Januari.— Het Turksche leger zet in den Kaukasus zijn zegevierenden opmarsoh voort. Een deel van het leger, dat tôt Sarykamysj is doorge-drongen, heeft na een verbitterden slag een beslissense overwinning behaald. Sedert 25 Deoember hebben onze troepen meer dan 2,000 Russen gevangen genomen en 8 kanonnen, 13 ma-chiengeweren, een groote menigte wapenen, munitie, oorlogstuig en levensmiddelen buit gemaakt. Tuschen Sarykamysj en Kars hebben onze troepen twee volgeladen militaire treinen bemachtigd. Zij hebben de spoorlijn Sarykamysj-Kars vernield. Onze meer noordelijk opereerende troepen hebben nieuwe sucoessen behaald. Ons leger, dat van Tausjkerd op Russisch gebied voortrukt, heeft in een gevecht een Russiisch bataljon onder vuur genomen. De Russen verloren daar 200 doo-den en 400 gevangenen. De rest van het bataljon is uiteengedreven. NIET-AMBTELIJ KE BERICHTEN SERVISCHE BEKENTENIS BERLIJN, 3 Januari. (Wolff.) — De Norddeutsche Allgemeine Zeitung schrijft onder den titel : « Mede-deelingen van den Servischen gezant te St-Petersburg » : Het Nowoje Wremja van 10/23 Deoember geeft ver-slag van en onderhoud tusschen een vertegenwoordiger van het blad en Spalaikowits, den Servischen gezant te Sint-Petersburg, aan welk verslag wij het volgende ontleenen : De gezant herinnerde aan den 11/24 Juli, toen, het voor al len duidelijk moest zijn, dat de eenige uitweg uit den moeilijken toestand de oorlog was. De gezant zeide, dat hij een langdurig onderhoud had gehad met minister Sasonof, die een groote vastbeslotenheid aan den dag legde en mij, vervolgde de gezant, op zeer besliste wijze verklaarde, dat Rusland in geen geval agressieve handelingen van Oostenrijk tegen Servie kon toelaten. De minister deelde mij mede, dat hij de gelegenheid had waargenomen, om daarover openhartig met Pourtalès, den Duitschen ambassadeur, te spreken, aan wien was gezegd, dat een aanval op Servië de levensbelangen van Rusland raakte en de keizerlijke Regeering derhalve die maatregelen zou nemen, welke zij op een gegeven oogenblik noodzakelijk zou achten. Deze verkaring van Spalaikowits. is zeer belangwek-kend. Zooals in het Duitsche Witboek (Bijl. IV) is vast-gesteld, zeide Sasonof tôt Pourtalès alleen, dat Rusland onmogelijk kon toelaten, dat het Servisch-Oosten-rijksche conflict alleen tusschen deze partijen tôt een einde zou worden gebracht. Wij kennen tot nog toe den vorm niet, waarin Sasonof den inhoud van dit gesprek 2e Jaar^ang — Nr 4. Pnjs : 5 centienicii voor heel hei land en 1© centiem voor het Buitenland Woensdag 6 Januari 1915.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes