Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

520 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 10 Avril. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/d50ft8fc6c/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

( Voor Stam Ta al en Volk Qmdat ik Vlamin.é, ben „ Beheer en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRTJSSEL Hoofdopsteller : E. Van Bergen Elke inzender is or&ntwoordsliik voor betgeeu hij se.lirijft. 2e JAAKGANG. — N" 86 Zaterdag 10 April 1915 PRIJS : 5 CENTIKM PER NUMMER ABOEN'EMENTSPRIJS voor Brug»el en VoorBteden 1,25 fr. par maand Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan, (Beurs) — 52, Warmoesberg. Bij den Heer F. Ernest Goossens, 51, Grevelingensraat, )ffice de Publicité, 36, Nieuwstraal — 28,Grasmaikt, Brussel Leest vandaaginde GA'ET VAN BRUSSEL j De Dardanellen en de Balkankwestie. — Nieuw Belgisch Ui.iform. — De Legerkwestie in Engeland. — In de Engelsche Arbeiders-weield. — BelgiEche Kookkunst. — Vrouwen-relletje te Jette. — Briet uit Luik : Vlaamsch leven te Luik. — Onze Taalwetten. — Onzij-digheid en Veruntwoordelijkheid. — De Ne-derlandsche IJzer- en Staalnijverheid. De Dardanellen en de Balkankwestie De korrespondent- van de Nieuwe RottercLamsche Courant schrijft uit Konstantinopel op 27 Maart : « De bondgenooten hebben dan toch een poging ge-daan om alleen met hun schepen de Dardanellen te foreeeren en zijn met bebloede koppen afgeslagen. Het is nu vastgesteld, dat ze bij den aanval van den 18den drie groote schepen en drie torpedobooten (de Engel-schen : twee slagschepen en een torpedoboot; de Fran-schen : een slagschip en twee torpedobooten) verlo-ren hebben, terwijl ten minsie tien andere groote schepen (zes Engelsche en vier Fransche) ernstig geha-vend zijn. Daarbij zijn er over de 140 kanonnen van zwaar en middelbaar kaliber, tusschen de 35 en 15 cen- timetefa naajuiiUJ, kelder gegaan, en hebben 4? X88IS- ; nigde vloten veel dooden en ge\v6n.dengehad. « De scinde door de beschi. ting der vloot aan de versterkingen in het nauw der zeeëngte toegebracht is daarentegen verwonderlijk gering; hetgeen voor een deel is toe te schrijven aan de omstandigheid dat deze voornamelijk uit aarden werken bestaan, waarin de projektielen wel meer of minder groote kuilen woelen, maar er niet doorslaan, er veeleer in verstikken. Bo-vendien kunnen die kuilen dudelijk na het ophouden van il et vijandelijke vuur vrij gemakkeliik en vlug weer wonden biijft eveneens beneden dat getal. Aile batte-in betonwerken of in pantsertorens geslagen bressen. Geen enkele batterij is tôt zwijgen gebracht; de drie ] stukken van groot kaliber welke in twee der batterijen \ waren getroffen en omgeworpen, zijn reeds door an- ] dere vervangen. S « De kazèrnes en eenige andere gebouwen, welke de vloot in elkaar heeft geschoten, zijn in oorlogstijd niet bewoond; hun gémis doet zich alzoo niet gevoelen. De besehieting heeft dan ook aan Turksche zijde nog geen honderd menschenlevens gekost; het aantal ge-woriden biijft evenees beneden dat getal. Aile batterijen en versterkingen zijn tjians weer volkomen in orde en gereed den vijand opnieuw warm te ontvan-gen. De mijnver^perringen zijn, nu de vijandelijke vloot sinds haar nederlaag niet meer binnen het be-reik van het kustgeschut is verschenen, ook nagezien ; en vermeerders. Men kan dus wel als bewezen aan- ! nemen, dat de Engelschen en Franschen het met hun vloten alleen niet zullen klaarspelen, den toegang tôt de Dardanellen en daarmede tôt den zeeweg naar de Turksche hoofdstad te foreeeren. « De Entente heeft zich in het weerstandsvermogen van de Dardanellen schromelijk vergist. Te verkla-ren is zujks wellicht daardoor, dat men te Londen en te Parijs is afgegaan op de rapporten van de Engelsche marine-missie, welke tôt begin_ Sep tomber hier werk-zaam -was en — zooals ik uitvoerig heb vermeld — de Turksche zeemacht en ook de kustverdediging in elk opzicht stelselmatig had verwaarloosd en in on-voldoenden staat gehouden. Sedert hebben de Duit-schers verricht wat de Engelschen hadden nagelatei\ voor zoover zulks in den beschikbaren korten tijd mo-gelijk was. Het verdedigingsstelsel der Dardanellen en evenzoo dat aan den ingang van den Bosporus, is voor een groot deel omgewerkt en door nieuwe werken en nieuwe en andere bewapening belangrijk versterkt, en, wat voor een niet gering deel tôt het afslaan 'van den aanval van verleden week heeft bijgedragen, al de fîât-fcerijen en forten zijn nu bezet door uitstôkend geoe-fende artillerietroepen. Het aantal kanonniers vermeer-dert dagelijks, zoodat nu ook de forten, die den toegang tôt de baai van Smirna verdedigen, er mede worden bezet. « Op deze is namelijk thans niet minder het oog ge-vestigd dan op die aan de Dardanellen. Te verwachten is immers, dat wanneer de Entente hare pogingen om den toegang tôt de Zwarte Zee te vermeesteren nog wil voortzetten, zij daartoe ook een landingsleger zal gebruiken, Voorberejdingen worden daartoe reeds in I DE OORLOG w ^ AMBTELIJKE BERICHTEN Duitsche : BERLIJN, 8 April. (Ambtelijk bericht van heden-middag).Westeliik krijgsveld. Tusschen Maas en Moezel worden de gevechten voortgezet. In de Woevre-vlakte, ten Oosten en ten Zuid-Oosten van Verdun, mislukten al de Fransche aanvallen. Een tegenaanval verdreef de vijandelijke strijdkrachten, die er in geslaagd waren op enkele plaatsen tôt in onze vorste grachten door te dringen, van de hoogte bij Combres. De bataljons die uit het Selousebosch be-noorden St-Mihiel tegen onze stellingen aanrukten, werden met zware verliezen terug in dit bosch ge-worpen.In het bosch van Ailly zijn opnieuw verbitterde gevechten van man tegen man aan den gang. In het bosch ten Westen van Apremont, waar de vijand vruchteloos vooruitgerukt was, voerden onze troepen een tegenaanval uit. Vier aanvallen op onze -stellingen benoordon Fliivy,. érçnkrs twee" avondaânvallén ten Westen van het Pries-■ terwoud stortten met groote"verliezen in ons vuur ineen. In het Priesterwûud liepen drie Fransche aanvallen op niets uit. De Franschen leden over het heele front weer bui-tengewoon groote verliezen, zonder dat zij ook maar het geringste voordeel konden aanstippen. Mabij Rothel werd een vijandelijk vliegtuig, dat uit Parijs kwam, ge-dwongen te landen. De vlieger deelde mede dat er in Parijs over de Fransche verliezen van den Champagne-slag nog niets bekend was. De gevechten bij Hartmannsweilerkopf duren vooift. Oostelijk krijgsveld. Van het Oostfront is niets te melden. Het weer is slecht. In het Russisch grensgebied zijn de wegen thans onbegaanbaar. BERLIJN, 7 April. (A.mbtelljk). De duikboot U 29 is van zijn laatsten tocht tôt dusver niet terug^ekeerd. Voltrens mededeeling van de Engelsche admiraliteit van 26 Maart moet het vaartuig met de geheeie bemanning vergaan zijn. Het moet dus als verloren beschouwd worden. De waarnemende chef van den marinestaf, BEHNKE. BERLIJN, 8 April. Volgens opstellingen van begin Maart, beliep het volledig aantal kanonnen die tôt dan toe in 't Oosten en 't Westen veroverd werden, 5,510 : Belgische : 3,300 kanonnen (Veldgeschut en zware stukken) ; Fransche : ongeveer\,300 ; Russtsche : ongeveer 850 ; Engelsche : ongeveer 60 ; Verschillende hondérden van deze kanonnen werden reeds bij de firma Krupp voor ons leger bruikbaar ge-maakt en bewezen ons reeds goede diensten, evenals d' groote hoeveelheid munitie, die we op onze tegenstan-dera buitmaakten. Oosteriri j ksch : WEENEN, 9 April. (Ambtelijk bericht van gisteren) : De hardnekkige gevechten die sedert weken aanhou-den in een gedeelte van Oost-Beskiden, bereikten in den slag gedurende de Paaschdagen hun hoogtepunt. Onaf gebrnkpn Rueaiache aflnva]ian> vnAinamelijk aan beide ai j den van het Laborczadal' waar de vijand het grootste deel der belegeringstroepen van Przemysl aanvoerde, werden onder zeer gevoelige verliezen vôr den vijand op deze dagen afgeslagen. Tegenaanvallen van Duitsclie en van eigen troepen leidden op de hoogten ten W. en ten O. van het dai tôt de verovering van verschillende ster&e stellingen der Russen. Oischoon de gevechten op dit front nog niet te einde zijn is toch de uilsiag van den slag der Paaschdagen, die bij de 10,000 ongekwetste gevangenen en tairijk oorlogsmaterieel opleverae, onbetwistbaar in ons voordeel. Ten O. van 't Laborczadal en in 't woudgebergte wordt op enkele punten heet gestreden. In Z. O. Galicië, hier en daar gescùutgevechten. In Russisch-Polen en West-Galicië betrekkelijke fcalmte. Fransche : PARIJS, 6 April. (Reuter) Officieel bericht van giste-renavond : De regenachtige dag van heden is gekenmerkt door een aanmerkeiij se terreinwinst ten oosten yan Verdun, waar wij het dorp Gussainville en de hoogten, die de rivier Orne beheerschen, hebben bezet. Tunis getroffen. Aangenomen dat het werkelijk moge-lijk zal zijn de daar voor benoodigde 300,000 man „te vinden — hetgeen onwaarschijnlijk biijft — dan zullen de bondgenooten zich vooreerst van een goede haveri moeten verzekeren om die groote troepenmacht met al wat zij medovoert te kunnen ontschepen en al wat zij noodig heeft geregeld te kunnen aanvoeren. De eenigste. daarvoor in aanmerking komende plaats is Smirna, en er moet dus rekening mee worden gehouden, dat Franschen en Engelschen eerstdaags tegen de versterkingen aldaar het een en ander zullen be-gmnen. Het militaire bestuur heeft zijne maatregelen reeds genomen om ook daar de aanvallers een behoor-lijke ontvangst te bereiden. Mocht het hun niettemin gelukken zich die onmisbare operatiebasis te verschaf-len, dan zou hun leger nog eerst door het bergachtige terrain Noordelijk van Smirna moeten treklven alvorens in den rug van de forten aan de Dardanellen te kunnen komen, Daar staan evenwel de Turksche legerkorp-sen evenwel op de wacht als ten Noorden van Boelaïr. « Zooals men ziet, is het gevaar dat de zeeëngten, en met haar de hoofdstad, bedreigt, voorloopig nog niet groot. Eer een voldoende vijandelijke legermacht bij de Dardanellen zou kunnen verschijnen, zullen er nog vescheidene weken moeten verloopen; in dien tijd kan er veel gebeuren. Men maakt zich hier dan ook nietv meer ongerust over een aanval op de hoofdstad uit het Zuiden, en nog minder over een onderneming uit het Noorden. Aan al die berichten over het samen-trekken van een Russisch landingsleger in of bij de Krim, dat in Tracië, of zelfs in Bulgarije, zou landen om tegen Konstantinopel op te trekken, slaat men hier geen geloof. Vooreerst heeft Turkije zijn vloot, welke den overtocht van zulk een troepenmacht zou kunnen beletten, en dan staat Bulgarije gereed om zijn woordje mede te gaan spreken, « Inderdaad, wanneer de Entente door haar optre-den tegen de Dardanellen werkelijk beoogd heeft de drie onzijdige Balkanstaten zoodanig te imponeeren, dat ze zich zouden hebben gehaast zich aan haar zijde te scharen, dan is zulks geheel mislukt. Jufst het om-gekeerde is daarmede bereikt. Aile drie zijn ze door het vooruitzicht dat Rusland zich de poort tôt de Zwarte Zee zou toeëigenen, en Engeland door het inpalmen van de eilanden vôôr den ingang van den Hellespont, den sleutel tôt die poort, zoo rechtstreeks in hun levensbelangen of nationale streven bedreigd, dat ze de Entente als hun vijand moeten beschouwen en met Turkije moeten samenwerken om het gevaar af te wenden dat de Russen en de Engelschen zich aan of bij de Dardanellen zouden vastzetten. « Aile pogingen, te Boekarest en te Sofia gedaan om Roemenië en Bulgarije over te halen de zijde van de Entente te kiezen, zijn dan ook te vergeefs geweest. « Ook het vertrouwen van Griekenland in de Entente schijnt geschokt. De Grieken wenschen Konstantinopel voor zich. De verwezenlijking van dit hoogste nationale streven zou voor altijd verijdeld zijn wanneer de Russen zich van de Turksche hoofdstad meester mochten maken. Ook zou het OEkumenische' Patriarchaat der Groote Grieksche Kerk in dit geval spoedig gerussifi-ceerd worden en zijn Grieksch nationaal karakter geheel verliezen, hetgeen voor het Pan-Hellenisme een zware slag zou zijn. Geen enkele bezadigde Griek denkt er dan ook aan om de Russen in Konstantinopel te hel-pen brengen. Om die reden zijn de Grieken in Turkije en over het algemeen zeer voldaan over het doortas-tende optreden van koning Konstantijn tegen het juist voor de verwezenlijking van de « Megalla Ideâ » zoo verderfelijke voornemen van Wenizelos om Grieksche troepen en oorlogsschepen ter beschikking van de Engelschen te stellen. ». PARIJS, 7 April. (Havas.) Officieele mededeeling van hedenmiddag drie uur : Een Duitsche afdeeling met drie machine-geweren was er in geslaagd den linkeroever van de IJzer te be-reiken tec Z. van Driegrachten. Zij is gisteren aange-vallen en door de Belgische troepen teruchgedreven. Een aanval in de richting van Etain heeft de Franschen in het bezit gesteld van de hoogten 219 en 221, van de hoeven van Hautbois en van het hospitaal. Meer naar het Zuiden zijn de Franschen opgeschoten in de richting van Maizeray. In Eparges hebben de Franschen terrein gewonnen, hun winst gehandhaafd en honderdgevangenen gemaakt o. w. 3 ofiieieren. In het bosch van Ailly en in het Bois Brûlé hebben de Franschen hun terreinwinst behouden, aile tegen-aanvallen afgeslagen en nieuwe loopgraven veroverd. In het Bois le Prêtre zijn de Franschen opnieuw voor-nitgekomen.In Ban de Sapt hebben de Franschen bij Fontanelle met mijnen een Daitsch veldwerk laten spiingen. Ten Z.-O. van Haatmannsweiler hebben de Fran-sciien een steunpunt genomen, dat diende als com* inando-post voor den Duitscùen kolonel, die over de brigade gedurende het gevecht van 26 Maart het bevel voerde. De Franschen zijn vooruitgekomen voorbij het steunpunt en hebben gevangenen gemaakt. Bussische : ST. PETERSBURGr, 6 Avril (Pet. Tel.-Ag.) Mededee- iing Tau do .« groote» geuerale» at&t In de streek ten westen van de Njemen zijn Maandag ptaatsehjke geveenten geleverd in de omstreken van Alanampol, Ludvinovo en Calvaria. In de Karpatnen Dujven wij terrein winnen aan het geneele uoordelij&e front in de rien ting van Bartfeld tôt aan die van Uszo£. Aanzienlij* zijn wij gevorderd in de streek van den Rostok pas, waai wij een belangrijken sector van den vooraaamsten bergketen veroverden en onze voorhoede op de zuidelijke helling van dezen keten de dorpen Smoinik en Prosziouszka bezet neeft. De poging van de Oostenrijkers om door tegenaan-vailen ons oiîensief in enkele sectoren van de Karpathen te beiemmeren mislukte. Aile aanvallen van den vijand zijn met groote verliezen afgeslagen. De Oostenrijkers hebben op hun terugtocht bruggen en magazijnen met levensmiddelen in brand gestoken. In den loop van den dag hebben wij aan het front der Karpathen een 20-tal olficieren en meer dan 1500 min-deren gevangen gemaakt. Op de andere sectoren van ons front werd geschut-en ' geweervuur onderhouden en zijn en&ele verkenningen verricht. ST. PEfERSBURG, 7 April. (P. T. A.) De generale staf van het Kau&asische leger meldt : Op 3 en 4 April zijn aile aanvallen der Turken op onzen rechtervleugel in de kuststreek afgeslagen. In de streek van Oity nebben onze troepen de Turken, die een goede stelling bezet hieiden, in de richting van Okor teruggedreven en gevangenen gemaakt. Op de andere deelen van het front slechta onbedui-dende vuurgevechten. -, + • » Met-Àmbtelijke Berichten Engelsch Soclaiistenkongres. Uit de rede van het Parlementslid Jowett die als voor-zitter de vergadering leidde, zij ook nog aangestipt : „Wij kunnen niet zeggen, dat dit een oorlog is om het Duitsche militarisme te vernietigen, want wij weten, dat alleen het Duitsche volk dat militarisme kan dooden. Duitschland zoo min als Engeland laat zich door andere volkeiu op den weg van den vrede drijven. Van verse j illande sprekers zegt de Times, dat zij din-gen zeiden die beter onuitgespro<sen waren gebleven. Ktoir Hardie en Snowden waren aanwezig, maar namen niet »an het débat deel. Ramsay Macdonald sprak slechts even. Familieleden op het Front. In een hospitaal te Kolberg (Pr. ) bevint zich op 't oogenblik een gewond soldaat, die niet minder aan veeitien broeders te velde heeit. Een broer van hem ia onderofficier en ridder van Let IJzeren Kruis le en 2e klasse. Zes broeders heoben vrijwillig bij het leger dienst genomen. De vader dezer 15 zoons woont in een stad in W est-Pruisen en is blikslager van beroep. Hij heeft bovendien nog drie dochters. Een ander, de landbouwer Wilke Butz uit Holte nabij Leer, heeft zeven zooiis aan het front. Oischoon allen reeds aan zware geveenten hebben deelgenomen, zijn za nog ongedeerd. Een van hen is door de Franschen gevangen genomen» Weldra zal ook de achlsle *ooa worden op^eroepé», a.4us meldt het Omabr, TageJblatf,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes