Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

417 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 04 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 25 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/c53dz03v60/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

russe! Voor Stam Taal en Volk Qmdat Ik Vlaming ben Heh* �r en Publiciteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) -j**5e^s=�*�'n^5fc> iQ*a?mtr*-^mrtmnwaK*� ntsnmm Elke inzender is verantwoordelijk voor het g��n hij schrijft. Hl Zondag 4 Juli 191$ PRUS : & CENTIEM PER NUMMER LEEST VANDAAG IN DE � GAZET VAN BRUSSEL � De Spellingsoorlog. � Vlaamsche Wissetkaaiten. � Zijn de �""Vlamingen va'n geen EeH �- Zware Kanonnen- uit het Ver- leden. � Nieuws uit Antwerpen. � Financieele Kroniek. � Dagelijkscli Praatje. � Uit de Kampen. � Uit de Oude Doos. � Gemengd Nieuws. De Steil nc soorlog Sedert de maand September 1914 is een nieuwe wijze van oorlogvceren in veeg� getreden : de stellingsoorlog. Vroeger kende men den be ivegingsoorlog, die uit kleine en groote veldslagen bestond, en den vestingsoorlog, waarin versterkte steden werden belegerd, en ontzet �f ingenomen. Tnsseken beide staat in zekeren zin de nieuwere stUingsoorlog, want mat beide heeft hij vele trekken gemeen. Ontstaan is hij hierdoor, dat eene partij die zich niet sterk genoeg meer voelde om haren aanval voort te zetten, achterwaarts een voorbereide stelling betrok, waarin zij met mindere krachten een machtigeren vijand het hoofd kon bie- den. Liefst werd deze stelling gekozen op van nature gunstig terrein : op de rivieren, beuvelketens en in 't gebergte. Ze werd daarbij op allerlei wijze kunstmatig versterkt jen, hoe- wel zijn niet gepantserd en gebetoneerd was, zonder voor- bereide verbindingen voor allen toevoer, vrijgemaakt schiet- veld en verdere technische verdedidingsmiddelen der ves- tingen, bleek zij toch in haar eenvoudiger aanleg sterk ge- noeg te zijn tegen de aanvalsmiddelen van den gewonen be- wegingsoorlog.- Eerst na weken-, ja, maandenlange voorbe leiding met de middelen van den vestinssaorloff. k��_yjj ypl doende geschokt vyoiden owrrijp fcs zijn voor de bestorming. In vroegere tijden gebeurde het ook wel dat een leger zich terugtrok in verschanste kampen of Winter-kwartieren (men denke aan Oesar). Dat werd gedaan om volk te sparen en den vijand door kleine ondernemingen tot het opgeven zijner stelling te dwingen, in plaats van een bloedigen slag �in open veld te leveren. Doch thans, nu er kan gesproken worden van een volksoorlog, trachten de millioenenlegers het tot een snellere beslissing te laten komen. Het ekonomisch leven der volkeren maakt zulks tot een vereisehte. Daardoor bestaat de nieuwere stellingsoorlog uit eene onafgebrokene opeenvolging van hardnekkige gevechten, zonder dat beide partijen zich laten afschrikken door zware verliezen. Gedu- iig kunnen immers nieuwe reservetrospen in de vuurlinie rukken en ds leemten aanvullen. Onvoorbereid waren de nieuwere legers niet op den stel- lingsoorlog. In Mandsjoerije (1904) hadden Russen en Japa- neszen hem voor de eerste maal toegepast op groote schaal en men had er de herhaling van gezien in den Balkanoorlog op de Tjataldja-linie. In den huidigen oorlog bogon de nieuwe wijze van krijg- voering op het Westfront in September 1914, wanneer de Duitschers na den slag aan de Marne hun sterke stel- lingen op de Aisne betrokken, tegenover de Fransch- Engelsche overmacht op hun rechtervleugel. Sedertdien is de gevechtslinie op dit front, na negen maanden strijden�, zoo goed als ongewijzigd gebleven. Trachten wij oen beeld te ontwerpen van de inrichting dezer sterke stellingen, zoo als ze op het gansche West front en op een groot gedeelte van het Oostfront werden aange- legd : ,;^'-',,}: f Stijl en diep zijn verschillende rijen loopgrachten in den egrond gegraven, die de hoofdverdedigingslinie van het voet- volk uitmaken. Niets wijst hun ligging aan, al wat ze maar eenigszins kan verraden, is verwijderd. De borstwering is bedekt met voortbrengselen van 't omliggende land. Week. grond wordt met planken on zakken zand steviger gemaakt. Hoofd, hals en schouders zijn beschermd door een dek�ing waarin schietgaten aangebracht zijn voor de geweren. Tegen shrapnellkogels is eene beschutting gemaakt uit planken met aarde bedakt. Bijzondere aarden wallen zijn opgeworpen tegen fl�nkvuur. Vaak worden loopgraven achter en boven, elkaar aangelegd, wat een buitengewoon krachtig vuur mo- gelijk maakt. Daarbij zijn dan de machiengeweren in de hoogerliggende loopgrachten ingebouwd, van waaruit ze over de lager liggende heen schieten. Voor afwatering wordt doel- matig gezorgd. De steuntroepen en reserven liggen in schuil- plaatsen onder den grond, welke buitengewoon sterk inge- richt zijn. Met spoorwegriggels of boomstammen, planken en opgehoopte aarde wordt een dekking gemaakt die zelfs tegen de zware granaten bestand is. Deze schuilplaatsen zijn bij middel van verdekte wegen met de loopgrachten ver- bonden. Ongeveer 400-500 meter achter de eerste voetvolklinie staat de veldartillerie in gedekte stellingen. Met takken, loofwerk en dergelijke wordt zij voor het oog van den vijand onzichtbaar gemaakt; alleen de vliegers kunnen haar ont- dekken en de richting voor het vijandelijk vuur aangeven. Voor het veldgeschut zijn ook stellingen voorbereid in de voorste linie, om bij een vijandelijke stormaanval, door rechtstreeksch vuur aan den strijd te kunnen deelnemen. Dikwijls liggen v��r de stellingen natuurlijke hindarnis- *en, als moerassen en rivieren, bij voorbeeld in 't Westen de Aisne en de IJzer, in 't Oosten de Dubissa, de Bzura en vroeger de Dunajec, de Nida, de San, de Wereszyca en de Dniester. Verder worden kunstmatige hindernissen aange- bracht, vooral prikkeldraadnetten, ook wolfskuilen, mijnen, Bnz. Door het openen van sluizen-en het doorsteken van dij- ken kunnen overstroomingen verwekt worden, die den vijand steeds afbreuk doen, zooals op de Nethe en de IJzr. Alle deelen van de stelling zij ndoor telefoon en elek- trische draadgeleidingen met elkaar verbonden. Nabij de versperringen staan verkenningsposten, die voor den nacht van licntpistolen en vuurpijlen voorzien zijn en deze af- schieten naar de plaats waar iets verdacht^ waargenomen of vermoed wordt. Aanstonds treden dan de groote licht- werpers in werking en zoeken het gansehen voorterrein of. Aldus worden nachtelijke verrassingen voorkomen. De hier en daar opgestelde uitkijkposten zijn -met de sterkste verre- kijkers uitgerust. Afstandmeters staan daarnaast. Ook zijn een soort periskopen in gebruik, die den uitkijker toelaten volkomen gedekt den vijand na te slaan. De verbindingen binnen de stelling worden � mettertijd z�� verbeterd, dat nieuwe troepen zonder moeite vanzelf den weg vinden. Soms kunnen er zelfs spoortreinen met voorraad en munitie aankomen. Ook pantsertreinen met zwaar gesohut kunnen dikwijls onmiddellijk achter de stel- ling heen en weer rijden. In Vlaanderen en Polen komen ook treinen met badinrichtingen achter het front. Verder achterwaarts bevindt zich de draadlooze telegra- fie, alsook de hallen en stati�n voor luchtsohepen en vlieg- tuigen. 's Avonds wordt de bezetting der voorste loopgraven af- gelost. Na langen tijd in de vuurlinie gelegen te hebben, worden de troepenafdeelingen achter hst front gebracht om zich op te knappen en door oefening weer echte soldaten te worden Het is duidelijk, dat de hooger beschreven sterke stel- lingen eerst door een zeer lange voorbereiding kunnen rijp gemaakt worden voor een-beslissende poging tot doorbraak. Daartoe zijn de veldkanonnen niet toereikend, doch de hoofdarbeid moet gebeuren door steilvuurgesehut van het zwaarste kaliber. Ook worden herhaaldelijk -gedeelten van stallingen ondermijnd en door mijnontploffing�n vernield. Intusschsn nestelt de aanvaller zich. zoo sterk mogelijk in 't voorterrein -tegen do hoofdstelling van den vijand. -r^na.�.iu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes