Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

685036 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 21 Janvrier. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/xp6tx36655/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

ABONNEMENTSPRIJS : Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr, 3.75 per kwaitaal. (ALLE KOSTEN 1NBEGREPEN) Men wende zich tôt de postkantoren. VER8CHIJNT 'S NÂM1DDAGS met al d® ochtendteiegrammsn, BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Ânspaehlasn, 75 (Beurs). \ Kantoor te CENT : AANKONDIGINGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Waimoesberg. Publiciteit DE CERF, 54-56,de Brouckereplein. Office de Publicité, 36, Nieuvvstraat, Brussel. VERSCH8JNT 'S NAMiDDAGS met al do ochtsndteSegrasiiimeK. Elke inedewerker is verantwooidelijk voor het-geen liij schrîjft. Ongevraagde stukken worden in geval van met opnemiag, enM teruggezonden zoo er hçj-noodige porto is bijgfcvoegd. B» JAARGANG. IM. QO PRIJS î . 6 C£NTIEM. MAANDAG 21 JANUARI M18 oottiopsteller i Or. rené OIS CLBtiCQ. Vlaanderen eischt zijn zelfstandigheid ! Volganda hauglijke, historischs baodsc'iap, braciten wij gistsravond nog, per bijzondere ed;tie ter kennis vai het Vlaamsche volk : BRUSSEL, 19 Januari. (Centraal Vîaamsch Persbnreau). — Overeeokomstig de doelelnden aangegeven in zijn eerste manifest, ééti jaar geleden verschenen, heeft de Raad van Vlaanderen, in zijn algemeene vergadering van 22 December 1917, plechtig en éénparig Vlaanderen's volSedige zelîstandigheid besloten. Ingevolge deze verklaring legt de Raad van Vïaanderen het niandaat neer, hem door den Vlaamschen Landdag van 4 Februari 1917 toevertrouwd, en zal zich aan een oieuwe Voîksraadpleging onderwerpen, die het Vlaamsche volk gelegenheid tHoet verschaffen, zijn wiî nopens dit besiuit van den Raad uit te drukken. DE COMMISSIE VAN GEVOLMACHTIGDEN : Voorzitter : Prof. Dr. P. Tsck; Secretaris : A. Brijs; Buitenlandsche Zaken i Prof. Mr. A. T. SVS. Jonckx ; Binnenlandsche Zsken : Prof. Mr. K. B-SeyndrSckx; Landbouw en Openbare Werken : Prof. T. Vernieuwe ; Kunst en Wetenschappen : Prof. Dr. J, De Decker; Justifie : Mr. F, MeuveSrnans ; Financien : L. Rfleert; Nijverheid en Arbeid : Dr. E. Ver Hees; Nationaal Verwcer : Dr. Aug. Borms ; Postenjen, Telegrafen en Zjewizen ; Prof. Ing. F. Bruiez. Ten gevolga van een machinebreuk kwam eus blad giateren slechts gedeelteliik veibeterd vajL d© pers. Ook moesten wo het « Staatkundig Weekoverzicht » uitstel-Iem tôt vandaag. StaatkQDdlg WeekOïerzicM. Hot wil met de vre de s onderhandeliaigen tuisschen Eusland en dia Middenrijken niet al te beat vlottem, ik goloof niet, dat er kwade wil in 't sped is, maar zooals àk het verleden week reeds liet opmerken: de Euissen gevien zich. bezwaarlijk rekanschap van den waren toe-stand, waarin ze zicii bevinden. Zij zetten een grooien m-oiid akof zij do heerschers van het oogenbiik waren en niet de versdagienen, in wier land de vijand chep is doorgedroogen en wier weeirkracht totaal is onder-xnimd.ilet is natuurlijk heel mooi vrede te willen sluiten op aen grondislag van geiijke behandleling eler beide pjMiijc». Maar de oorlog wa,s een Jcraahtmetiïig. i)© vwde kan niet gesloten woûdem aondaç ineit den uitelag diea' meting rekening te kouden. Aifcruïsmie en idealen komen er siecht bij te pas. Zeker, de Duiteehe regeering staat op liet stand-pimt der Duibselie Eijksdagsi'esolutie van 19 Juli 1917, die een vrede zonder aankeciatingen en sciiaclciioos.stei- — Kngvn, de or schikking en Vvmeg bedingt. 0e mindor- keid in Duitsohland beeft zu ken vrede een « Verzichts-friedo » — eem afstaindsvnîde — genaaaad, omdat zi] van oordeel was dab DuitschlaEd,deor ijn ki'ijgsstelling iieb recht kad noogere eischen te stellen. Dit is echter een kwestie van minder of moer en niet een kwestie van aknuïame of egoïsme. Beide stand-punten zijn door zuiver "Teaaipolitische overwegmgîn ingegeven. De aankangers van den zoogenaamden « ' Verzicbtsfriede » wenschen geiems/As Duitechlancte militaire overwinningen buiten beschouwing te laten. Zij ook willen de machtspositie van het Duitsclie lijk als een middel tôt vrijwaiing van de Duitsche belan-gen aanwenden". AHeen hun inzicht in die belan-gen versehûlt met dat hnnnear tegenpartij. Zij zijn van gievoeien, dat niet ailleen de o-ogenblikfcelijke .ki-achts-vei-houding dknt in aannuerking te komen, ^ ifflaf dat ook met de toekomstmogelijkheden moeb rekening ge-houden worden. Gewelddadige aanhechtdngen van bezet gebied, zoo redeneeren zij, kunnen. enkel de kiemen voor veeten en oorlogen zaaien. Het is beter een vrede te siluiben, die de mogelijkheid tôt het gedijen eener vriendsehappe-lijke verhouding opemlaat. Zoo ook willen de Eussen een vredie zonder aanhech-tingen an schadevergoedingen. Het feitelijke standpunt <ler Ehiittsche en der Russaische regeeringen is dus het-acîfde en de mogelijkheid tôt het sluiten van een vrede door overteg is geschapen. Maar zoo die feitelijke inzichten al dezclfde zijn, de politieke en wijsgeerige opvattiaigen van beide parti jen verschillen nog hemelsbreied. En hier blijfct dan ook dat waar twee hetaelfde willen dat nog niet het-zelfde is. Over de algemeene beginselen waren de Eussen en de vertegenwooirdigers der Middenrijiken het dan ook vrij geanakkelij'k eeos geworden. Bij de aanwendiog dier beginselen stuit men eehter bij elken etap op on-oveukomelijke moeilijkheden. Eos wil men nu ten slotto doze gesehiifcn oploasen als niet eén van beide paatijen zich beroept op haar grootere macht om de andere tôt toegevingen te dwingen 1 _ Zonder zuik door-feakken met het zwa&rd zouden allo knoopen onont-warbaar blijven en kwame men nooit vooniit op den weg tôt de toenadering. Tôt djeae noodzakelijke liouding zijn de Middem-ijken' deze weeik overgegaan. Zij hebben er de Eussen aan harinnerd wie de ovorwinx,aars en wie de ovierwonne-nen zij en hebben in elke omstaodigheden een beslisbe ihouding Wetien aan te n/emen. Voor de Eussen^zai het wi;js zijn de feiben niet langer te miskennen. Kiwleaiko moge nog zoo duchtig de krijgstrompeb steken. Hij zal diaaimedo geen mensoh nog om don tuin weten te lei-<ten, wat betreft de ware kracht der overblijfselen van heb Euiasisch leger. Als de Eussen wenkelijk vrede wiilen bekomen, zuilen zij het geduîd hunoicr tegenstan-dOTs niet langer op de proef mogen stedlen en opho«-den den indruik te wekken afsot zij enkel den vreda wiillen op de lange baan schuiven om de revolutie in de Middienrijken "aan te waikkeren. De Eussen moicten begi-ip voor de gedachtenweredd hunner vijanden brach-ten aan den dag te leggen^ want toomadering is alleen dan mogelijk, wanneer beide partijen geven en nemen en het geven in dit geval nvoist iu eenmaal bij voor-kciir van den kant der zwaldçea-en^ komen. Tôt het inzien van d'Le evidentio hebben de Euasen tôt dusverre te weinig reaalpoiitischen zin laten blij-ken. Het is thans nog onmog-elijk te voorspe lien of hun nadere aanvoeling met de tastbare werkelijkheid ben soepeler en toegeiefiijfcer zal maken. Ondertusschen gaat tijd verloren in steriele gedachtenwisiselingen, die nooit tôt eenig zichtbaar resultaat leidien. Do gescliilpunben tusschen de afgevaardigden van Eusland en de Middenrijfcen zijn nog steteds dezelfde. Ze gelden de modaliteiben van heb zdfbesehikkings-racht en den ontruiiningstermijn der bezettie grens'ge-bieden. In deze kwestie komt reeds heel het verschil van ©pvattirigen beikiens in al zijn acherpte tôt uiting en trots dagenlange besprekingen merkt men nog geen echemering van een toenadering der staittdpunteas. Een beknopb overzicht van den loop der besprekingen tijdens cleze weede moge dit verduidelijkern. Men herinnerb zich hoe de zaken stonden. Den 28sten I)i oember waren de afgevaardigden te Brest-Litoisk > ■uiteengegaan om thuis hun licht te gaan opsteikein voor Jyiu verder aan te nemen houding. We vernemen toen reeds dat er gesch.llitn waren gerezen maar dat die zouden worden besiecht in een spéciale konmiissie. Den 1 Jaauari chter seinde hab Eetersbungseh Tele-groiisch Agentsehap plots eeai reiaas over die laatste bijeenkomsL, waaiuit net koniiikt veel echeper, ja haajst niet bij te leggan bleek. Van Duiteciien kant werd uer-stond beweerd dat dit gelogen was, want dat mien zeil een absoluut juisfc versiag over de toedracht der zalcen had gegeven. En inderdaad, nadat 'i'rotzky zich—Weer beneid nad verklaard verder te Brest-Li&oisk te onder-handelen, moost hij toegevep, daA VVolxf's verslag over de vergadeiring van 28 Deoember juist, dat van het' Petersburgseh Telagrafisch Agentschap verzcnnen was. von Kùiitmann heeft de Eussen daarover cens fiink do les gôiezen op aan toon, die scherp eufstak bij de vroegero uitlatingen van deaen geonatigen sitaatsman, waaruib de Eussen konden hoorfn, dat bij indeirdaad veronbwaardigd was. En ganeraal Ilofimaim hêeft de Eussrii aan t verstand gebracht, dat zij de bepaimgen van het wapenstilstandverdrag te na komen met onder de Duibselie troepen revolut.onna.ire stooksciiriiten t<' verspieiden. In de twet.de zitting voerde Trotzky heb woord. Hi] eikende den zwendjel met het verslag over de^ vergadering van 28 December, maar voerde de anti-milita-rsstische propagascla terug tôt een kwestie van vrijheid van drukpêrs, w<4ke door het wapens.tilstandsveffdag omaangeroerd was geblevon. Ook wikto Trotzky nu .wel verdei'-te !•' idfe-Cc-fiirSK.in'%feini voorwendsel aan ds hand te dœn -5- zei-de h'ij — ten einde de ondarbaixtelingèn ai te breken. Hij protes-* teerde tegen Hertling's beroep op Duitsehlands maeht-positie, want moende hij, Eusland zou latser ook nog wai eenis machtig worden. Dat zou men alvasit goed do'en nu in rekening te br-engen. En om die gezegden kliem bij te zetten riep Kryieinko heb révolutionnaire leger op tôt den sbi'ijd tegen de bourgeoiaje van de geibaele werc-ld. Trotzky sbenide er ook in toe dat de Oekreansche vertegenwoordigers als gelijkgerechtigden tôt de on-derharelelingen zouden worden toegelaten. Deze hebben hun programma cntwikkald, dat groote overeen-komsb vertoont met heb Eussische. Bij dit ailes bleef hot cens te meer. Nu begonnen echter de moeiJijkheden pas vcorgoed. De kommissie over de territoriale en politiicke kwesbi.es bacl wel heb moedlijkste werk voor den boeg. Al over de vroeger besloten ontraiining van Pœirzië werd men het niet eens. De Eussen willen Perzië pas na een al-gemeenen vrede ontraiman. De Duitschers verlangen do outruiming na het sluiten van den vrede met Tur-k je. Wat do ontruiming van heb Eussisch gebied betreft, daaromtrent beersclit nagenoeg de tegenoverge-stelde meening. Deze ontruiming gaat de Eussen met aan, gezien Polen, Lithauen, Koerland zich onafhan-kelijk hebben verklaard, aeggen de Duitschers. Die on-afhankelijklieidsverklaring ei-kennen wij niet, zeggen de Eussen. Ze is geschied door lichamen, die het vo!k met vertegerwoordigen. En weer eens geraakte men niet verder. Do Eussen willen een volksreferendtun na de ontruiming der beaette streken. Nu kwam de kwestie te berde van de deelneaning der vertegenwoordigers van de bezette pebioden aan de vredesonderhandelingen. De Eussen gingen op deze vraag niet in, maar stelden nu, omdat men toch^aiet vooruit kwam, een niouwe arbeidsmetbode' voor, name-lijk het vwerkon met gesohreven memories. Zij stelden dan het volgende programma voor: 1. Heb zelfbescbïk-kingsrcoht komt toie aan dg geheele_ naties en niet aan de bezettie gedcedten er van; 2. Dit zelfbeseliikkings-recht wordt uitgeoefend na ontruiming door het leger en terugkeer der vluchtedingen en weggevoierdan; 3. JSIa den vrede en tôt de definatieve staatsinrichting worden voorloopigis regeeringsorganen aangesteld die o. .ni. ook het r0ferendum inrichten ; 4. Dit referendum beslist aldaen over de toekomsb van liet volk. Generaal Hoffmann liet nu een verontwaardigd pro-test hooren. De Eussen spraken alsof zij den Vrede kwamen dikteeren. In Eusland zedf bestaat geen zieifbe-schi.kkirgsrecht en de Eussen komen het voor anderen vragen! Voor ons, Duitschers, zegt hij, is de kwestie der afscheuring van de bezette gebieden uàtgeanaakt. Wij kunnen ze tiians nieb ontraimen. De bondgenooten gingen daarna opnieuw beraadsi.agen. Dinsdag gaven zij hun anbwoord op de Eussische voorstellen. Dit was toen reeds de 4e zitting d» kommissie voor territoriale en politieke kwesties ! Tegetiover do vier formeele Eussische voorsteilleri, 2souden de bordgénooton nu hunne moudelinge formeele antwooiden stCilen. In het vervodg echter wenachen de afgevaardigden der Centralen vooiaf een gronaige be-spreking der standpunten, die zal gevolgd worden door een schl'iftelijk rapport. De Eussisciiie voorstellen hcetten onaannemeiijk. Zij zijn geen kompromisvoorstelien, maar eenvoudig eeo-zijdlige eiscihen. De Centrale mogendheden erkennen voorloopig de volledige bevoegdheid der konstitutio-neele regeeiingsorganen in de bezette gebieden. Op elk der 4 Eussische voorstellen antwoorden zij : 1. Ook gedlee-ten van naties kucnen hunne zedfstandigheid uit-roepen. Koerland, Lithauen en Polen zijn historische entiteiten, die Duitschland noch Oo'Stenrijk-Horgarije wil inlijven. 2. Zoolang de oorlog duurt, kunnen de legers niet teruggetrokkcn worden. 3. Het derde ±ius-siach voorsbel vii.den de Oentraden niet klaar. Zij wil len gelcidedijk de vertegenwoordigers van het volk meei bestuuisbevoegheden toekennen. 4. Tôt een ruime voiks-stemming zijn de Centralen principieel bereid. Daartœ kan een stemming door een representatief lichaam vol-staan. Oekrenië en Finland hielden immers ook geen référendum. Trotzky beantwoorddo vlug de uitlatingen van generaal Hoffmann en verklaarde aan heb principe van heb zelfbescblkkingsrecht vast te houden. 'a Anderendaags wterd de bespreking der vier Eus sische voorstellen voortgezet, Het eerste voorsted ward verda-agd. De itusssen k\vaanen nu terug op hun wc-oieoh om verbe genw 001 diger s der bezeite gebieden bij te roepen. Daiartoe waren de Centrailen bereid als de Eussen die vertegenwooid'igers wiiden erkorsnen als pre&umtieve afgevaaa-di.gden dea- meuwe staben. _Meoi ging op deze itteprekoiig weer eexis nieb verd'er in. *]Su kwam de c#itruimingskwestà'e weer bor sprake. De Oeiïtradtn wilien de bezette gebieden na ai'lcop van den wereldoorlog ontruimen. Eer niet. ..Het tweede punt de uitoefecing v^n het zelfbesohik-gSigarecht, kwam vervo.g-ns ter sprake. Een beslis-sing w^as, op het oogenbiik van het samen&bediien van dit overzieht, ook nog niet gevalen. Men zieb hoe wcinig de onidarhandel'ingcn feifcedijk ge-vorderd ziin. X X X <In Frainkrijk i3 de schaiidaadzaak geëindigd met de opliefmakende aanhoiiding van Caiilaux, Loustalot en Conwy. yonimige biaëen beweren dat de arrestatie ge-heui'de o pverzook der Amerikaansche regieering. Men bi^ngt dit in verband met Cail aux' vroegere rois naar Zuid-Amerika. Zake buic-hten geituigen hoo over-pnkkcdd do Frai.sclie verboelding thans is. Do regee-'cmg weigerde ophelderingen omdat de zaak adlaen het geiccht aangaat. Ze bokwaan eea vertroiuwensvotum, -tegen 409 stcmm-cn, een verhouding- die alles-ïins aanzier.dijk niag heeten. XXX .Eeuber had deze week een verassend teiegram lût . de Vereenigde-Staten. Daarin las men dat Amerika, zielfs t.en ko;te van opofferingen voor de eigen bevol-kng, tarwe naar Europa zal verschepen, om leniging te brengen in den to'estand van Europa. Aan de geal-lioarden zal worden ovarge,laten of dit zal wijzdging brer.gen in de piannen tôt overbrenging van troepen naar" Europa. Vermoadelijl£ — meenen Eeuter's zags-lieden — zuilen de goallieerden graan boven troiepen verkezen. Het lijlct wel of dit beriçht het Entente-publitk op e;n nieuwe deceptie wil voorbereiden. X X x In Portugal heeft ruen weei^l geoorloogd. De krui-ser » Vasco de Gama » beeft een fort te Lissabon be-schoten. Hij moast zich echter overgeven. Het gold een poging tôt opstand van de demokraten. X X X Balfour heeft do Edinburg geisproken. Zijn rede be-vatte weinig nieuws. Churchill sprak ook om ndets bij-zonders te zeggen. En Piohon sprak lieel breedvoarig om uiteen te zetten dat hij 't met Wilson en Lloyd George eens wae, maar dat 17 bondgenooten het nieb konden eenis worden om ean gezamenibjke verklaring over de oorlogs-dodedndan af te leggen. DIEE1K. Vredesooderhandelingen. BEELIJN, 19 Januari. — De « Norddeutseho Allge-meke Zeiuung » sclirijft over de partijen te Brèst-Di-tofsk dat over de toekomstige politieke veirhouding bus-sohen de Middenrijkcn en Oekrenië een wettige ver-standhoudmg bot stand is gekomen. De «ndeirhaiideiin-gen met de Eussisoho delegatie werden nog tôt later versclioven. De Bujsische onderhandetaara zien p.iet in dat die tnacht waa-rop zij hunnen vrede willen sfceunen, voorloopig niets andears is dan konsti'uktie, een vomi die dan eerst een inhoud bekomt wanneer door den vrede haao* bestaan bavast gd wordt. BEKLIJN, 19 Januari. — Giaaf Czernin denkt, naar het » Berlin,er Tageb.att » meddt, binnenkort te Brest-Lit of&k een antwoord te geven op de boodsohap van WiLson. Voorizstting der fceraadslaging in de kommissies. BBEST-LITOFSK, 18 Januari. — De kommissie ter bespreking en regeling der politieke en terriboriale via-gen, die wegens hchbe krankhjeid van gra-af Czernin voor bwee dagen onderbroken ward, werd hed'en voor- en namiddag voortgezet. ^ Staatssekrebaris v. Kùhlmann herhaalde over wat be-tireft de kwestie over bet teingkee; en van de uit de bezette gebieden tijdens den oorlog gevltlehten, dat de Middeni'ijkan in prineiep overeenstemmen met d© ge-diaohte der terugwerking esi da,t het praJctisehe ten uit-voer brengen van deze rapatrieering het best zou op-geck*agen worden aan de kommissie die zich met de uitwisseling dea- burgerlijko gevangemen bezighoudt. Op: ean vraag van v. Kùhlmann antwoord do Trotzki dat de vluchtelingen en dezo die de bezette gebieden verlieben in den tijd te Eus and in iandmansvereenigin-gen samengezeb w^aren, waarvan het centraal orgaan zMid'er twijfel het bewijs zou kunnen brengen, dat de in aanmerking komerde emigrânten vôôr hunne ver-wijdering in het gevraagde gebied"geleefd hebben. Onder de bespreking der vraag, op weike wijze de stemming over de staiatkundige toekomst van die bezette gebieden zal plaats hebben, die Eusland ru het zelfbasteimmingsreclit toekent, werd er van Duitscbe xijde ,op gewezen dat het door de Eussische delegatie voorgiesbelde referendum met overeenisibeanit muet het peil der ontwikkeling van de bevolicing dezeir gebieden Daarentegen me.rkte Trotziki op dat die Eussische delegatie aan liaar voorstel vasthoud. Hierop wedervoer staatssekretaris v. Kùhlmann, dat onvoorwaardelijk aan het behoud der orde in die gebieden gedurende het overgargstijdperk moeb vastge-houden worden, waarop de verdere bespreking van deze vraag werd verdaagd. Trotzki verklaarde, op de bemeaking, tijdens de be spreking vtm den omvang der onder artikel 2 van het Duitisch-Oosbenrijkseh-Iiongaartsoii ontwerp valiende gebieden, dab de gebieden ten zuiden van uresb-i^itoisk op de door generaal Honmann voorgeiegde kaart nieb in aanmerking komen. Het procès der zedtbeslemmnig van Oekrenië is nog mot zoo veir gevorœrd, oat do kwestie der iosscheuring vau Eusland en de nieuwe Eepubliek reeds als een. voidongen ieib kan aangere-kend wordun. Volgens de Eussische prmciepen woidb de grens bepaald door den wil dar groote aaai-mede belanghebbenue ma^sa en voor elk aizondeivijk geval is er versuandhoïKkug noodig tusschen de Eustsische en Ockreecisone aeiegatie. In samenhang bLeumede vroeg de voorzitter der Oos-tenrijksch-Hon^aai^scdie delegatie een opheidermg of de qnderhandeiii_gaii over het tliema der door de Oos-ienrijivsch-Hoaigaarache troepen bezette gebieden met de Smt-Petersburgsehe rtgeering of slechts met de Ue-kreensohe delegatie te leiden zijn. Aangezieai de hter Trotzki de Oekieensche delegatie geer^e eenzijdige en zelfetandige orderhandelingen heeit toega&taaii, noudt zich graaf Cztmin de verdere besprekiiig voor tôt op-hetdeimg der bevoegheidsiiweetie tusacaen de Eusskclie en do Oekre enfiche delegaties. In den loop der besprekingen van den voormiddag, gai, op verzoek van staatMsekrataris v. Kùhlmann, Trotzki de verklaring, dat <te iegers van den ivauxasiis ten voie onder het b^vel staan van den raad der vo.ks-kommiasarissen.In de bespreking der AiaBidskwestio wets v. Kùhlmann op de beduiding c. ..er kwestie voor Duitschland als een der medeonderteekenaars van het ouoe verdrag. Het gold de ^ploissins; der voorkwestie, of het Alands-vraagstuk zooals voorheen door de regeering te Bint-Petersburg zal behandeid worden of dat de l'kischo republi-k als vertegenwoprddgster op de vragen betref-fende de Alandikwestie kan opbreaen. Op de verklaring van dan he«r Trotzki dat de prokiamatie der staatsoE-iafliankeiijkbeid van Finland tot-nog-toe geen vea-andering heeft voor gevog gehad van de Alands-kwest.e, wees staatssekretaris v. kùhlmann er op dab uit de Alandskweist.ie voor Duitschland mjverheidsreeh-ten voortvloeien, wiens erkennirg in het vredesverdrag een eiseli van Duitschland zad z.jn. Het is een Duitscho wensch, bij het hemieuwen der aanbeiargde verdrags-Isepalingesi de ianden die aan de Oostzee grenzen op te roepen, in 't bijzonder Zwedein. en wel 0111 mede te be-raadslagen en to oude<rtet>kenen. Er bestaat reden om aan te nemen dat de weinsohen van. het Zweedsche volk, indien het dan ook niet op de huidige beraad&laging vertegenwoordigd is in de nchting gaan. Het anitWocrd op de,_e vraag zou Trotzki later geven. Aan het einde der naaniddagzitting verklaarde Trotzki, voor binnenlandsche politieke oorzaken voor een week naar Sint-Petersburg te moeben gaan, derhalvo stelde hij de verdaging van de beraadslaging der politieke kommissie voor tôt 29 Januari. Bij zijn vertrek gaat de leidirg der Eusskclie delegatie over op den héer Joffe. Van de zijde der Middenrijken ward van deze veaklaring kennis genomen en de hoop uitgednikt. dat na de tea'Uigkomst van Trotzki een verstandnouding zou beredikt worden. De akononiLsehe kommissie die vandaag niet-binidende vortrouwelijke besprekingen leidde, stelde liare eerste offieiefale zitting vast op Zaterdagvoormiddag, 11 uur. Breuk tusschen de Russischo de'egatie? SINT-PETEBSBUEG, 19 Januari. — De » atasj Wjok », vroeger de « Bjetsj », beweerd in het 8molny-instjtuut varnomen te hebben, dat in de Eussische delegatie te Brest-Litofsk tweedracht heerscht. Kamenebz, Joffe en vrouw Bibsjenko zijn. de meening toegedaan dat de vredesvooa waarden der Duitschers niet vol&brekt onaanneembaar zijn; het tegengestelde wordt beweerd door d;e andare groep, waartoo behooren Pavolovitsj en de militaire zakenmanngn. De Toestad in Rnsland. Men zal den koning van Ecemenië aaniicuden. AMSTEEDAM, 18 Januari. — E eu ter meddt uit Sint> Petersburg: De avondbiaden meiden dab de voikskom-missark&en besloetn hebben den koning van Eoeanenië aan te houden en naar St-Petarsburg te brengien. Tiisscnen Maximalisten en Oekrenen. BASEL, 18 Januari. — Ha vas meldt uit Sint-Petersburg: Va.igens de avondbkiiden heeft er in de straten van Odessa een gevecht tubschen Maximalisten en Oekrenen plaats. De Oeurenen hebben den schouwbmg bezet. In gansch de stad hoort men goweervuur. De kruiaer « Sinope » en andere schepen zijn in de haven voor anker koanen iig-gen en hebben het vuur geopend. Naar de Eussische Pers-korrespondentie in Zurich meldt, hebben de Oekrenen "Starokon&tantinof en Aie-xandiovosh bezet. Loezh is in de handen der Maximalisten.Het annuleeren der Staatsschuld. AMSTEDEAM, 18 Januai-i. — Eeuber meldt uit Sinb-Pebercburg: De raad van voïkskomnkssarissen heeft het ceaitraal uitvoercnd komité der Sovjets een besduib ter goedkeuring voorgeiegd, waarbij aile buitenlandsche Feeningen, onvoorwaardelijk en zonder uitzocidering worden geannuleerd. De aans'a^ op Lenin. LUGANO, 18 Januri. — Over den aanslag op Lenin meldt d© « Corriere délia Sera » uit Sint-Petersburg: De aansdag werd door een vrouw gepleegd, weike vier revolverschoten op Lenin loste. Zij slaagd'e er 5in te ontkomen. De Maximalistischie regeering bew:aart he.t sbilzwijgon ovar dit feit^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Ajouter à la collection