Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

348 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 03 Juin. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 21 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/9k45q4sf33/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

- Bï. S5dt Jaargang. Prljs : O Centlem Maanclag S Junl 1918 Gazet Van Brussel ABONNEMENTSPR1JS : JBionenland (Etapegebied uitgezonderd), fi. 4.50 per Itwartaal. lAtXK KOSTEN INBEGKEHËN) wen «rende zich toi de posikantoren. Oap*vraa$a« stakiten wordes ra tfev*i yan ait cpnerHing enkel teruggezonden zoo ex noodige poito ia bijgevoegd. Hoofdopsilallert Dr S?@sïé D© Cltrcq Œr.KHEhK EN KEDAKTIE I » Ru^atSaoSsîiraaî, S, ÂsiderJecht. S PUBLICITE!? -■ 75. AmsassêîSaEn {SSewpsJ »«J Slk« metieverkei rerantwooidelijk voc betgeeo tlll «clirijft AANKOND! JINGEN worden aangenomeo i 75, Anspaciilaan (Beursj. — 52, Warmoesberg. Publicitelt DE CERF, 54-56,de Brouckereplela nttlf>o At> DnKliritji îîfi N!Îa«« nictrait Urnecal g AAN ^iïZE LEZERS. y Wegens ianerdurige onderbreking in de Ie-weïLclcr el&ktrische drijfkracht, rno-est cas ■ei'ù ïieden urenlang stilliftsen, Uit aie veischijnt do GASET VAN BSU ï>-vandaag, BU UITZOÎîOEEXiS G, op Bvoâ bladzijden. l pmJITSCEE legeebericeten. >• BERL1J-N, 1 Joua, — Ambbeiijk bencht van hedeaaavoiid : Op hett iront Noyon-Ohâtaa/u-lhaeiïy w on saen'wij al veohtende terrein. ^ 'BERLIJ-N, 2 Ju.ui, — Amibbetlâjlk bericht t van hedenmidtiag : m ; WEîSTLiJJK KEiJ (iiSVELD. kMf,., Legergroap van krooapruns iiuppreoht : K. Gtei&eiliuigevech.bein c > veue puaten Van liât f iraat. Engetscihe gediealbelijke aan vaihe© teu f <zfuiden van de Letie en tien nooraen vaa Ai-' Vert misJjuiktein oadetr zware veriiezen. I . Legergroep Duitsohan kroonpivns : ■ Teaa zuiden van A oyon drongein wij dan vij-L and nieibbegensitaande hevigeo weer&taiid uit I «66 Woud van (Jairiapoat an van Montagne kûjvg. Wij Daiineci de noogten ter ooslôj i ^KSin-sous-Touvent on met prdrk'ïiUraad Mced versbeinkbe ii.ngeiliscilie amas tetn w&steii Man Nouvron. Tijdens dem aaaval aan be*de ^«santen van den Ourcq-stjcxwn wierpea ■ dem rijand over het Saviènes-vak temg en 'rerovarden de hoogten y«n i'aesy en oour-; «hamps. Aan de Marne is de boesta 5 ou-[. Téerandeard. Ijet op het noomeiiiijik iront va Sien abroom j^etLog-en gedealte vao . a,w3au-■phiorrv word van vijandein geizuivdrd. ^ "tnoordoosteai van \ eumeoiJ e<n aau beude kan-t •fsn van de Ardre kevige teKemaanvaiien der i.'rî,rajiiSOjien. Orider bioedige veruezeuj weru ■ de vijanri teruggeaLaigK.jn. l'en oo®tem vau '"Reims ctoan^aa wij bij-apn® een pkutttôô.jjKOn ■ aainval in traûjsahe ioopgi«.ven bantr i.i Léonard en namen de bexauting van het tij-■fiéâij'k dooi- or!® bezette fort Jr'ompeiLe g<ev a-p'^en. Franiscà-Ameiiik:a4un.sc>he kampen van I fc-roote uitge&traktiieid vieiea by x'ère-en-B 'iV-Meiaoss in onze handen. K ¥ or over hat bail mïliioeai saholen (lcainon Bk'iunibie), onoverzieabare voorraden aain pio-^fjër-beiefoortmiateriteei, over de i,000 vaar-Btujgem werdon hf.er buit gemaakt. B iiËKLiJ^i, 1 Juni. — Ambb&lijk beriobt Wwa«i iicdi'iumiddag : WjiiSi'riijiJK KRIJGy VELD. F Legei-groep kroanprrns iiupprecilit : Herhaaiû^ilijk levendiger wordieuade ge-• scliubstrijd. i'iaatseiiiKe aaavalien van clan yij«v;k1 ben zuiden van iepei-en misiakien. Legeagroep Duibsonen kroonprins : Ten zuiden van de Oise, ten zu dwesben van Obauny wier-pen de bioepen \au ue gene-mais iioi'niann en von r rauiçoia uen vijand TSit sterke sbeilin^en bij Oubs an ben zuluem faii Biei'aaoouxt. V Op den noordeJijken o&Ter van cte Aisne \ Kttkteai wij m bevige gedeesltedijke geveobten ' -iot Koaivroin-Eontenoy op. j Ûs Fransobman deed vvan,hopiigie t,egenaaai-VEitteîi met versclie met uen spoorweg en m autos aangevoea-de aideeljig.cn op onze iangs im weg Sois&oaa-liai-benneô opr\ikken.ae troepeai. s Avonds wai-eui de verbibterde ge-veobban ben onzein gunsbe at'geioopen. *vij acbtervofeden den vijand tôt op ue noogten ■jen 2suiden van Ohaudun-Vierzy-iilanzy. Aan baide kante*n van d&n Oureq-stroom heo^en wij den weg Scftsaons-Obateau-Xm-ei-ry over-scîhreden en bereikb&n wij, aJboo® vvedeiom dea vijandedijken teseinstajnd brekend, de boogfcen van Neiiilly en ben noordea rail Ohâ beau -Thi erry. Tusschen Qbâteau-Tbieîry en het ooet«-liik gede-elte van Dormans &baan wij aan de Marne. Van de Marne ai bot ben wesben van lie:ma bareikben wij door een aan val de linie Ver nieuil-Olizy-Barcj'-Ohaanpigny. De geveobt.em •vian gisteren ieverden wedei om versohi déride duizend-en gevangeoen en rijken buit op. G-edurande de jongste dagen, soho^ean wij S6 vijandalijke vliegtuigen ai. Liubenant Werakhoff benaalde zijn 28°, iu'tenant fiit-ter zijn 25e, en luibenanb Krol] zijn 24* over-.W5®Kïkig in de lucht. BEHL1JM, 1 Jon1-. — Ambbelijk berieiit : JS1 ieuvve siiksessen onze-r uuikbooben in de M dueilaudioiie 'Ae© : vi]i stoom- en negen zealsKshepen va® saanen oiigerveer 29,u«0 bon Een geladen troerpenbransportsboeinAonip van owxeveer 5,000 ton wertl uit een kon vooi weggesohoben. BUL(iAASSCHE. SOFIA, 30 Mei. — Amfobeiijk boi^olit : Maeedom&oh front : In de surdon der Mogleina en tea oosten da.ar\'an t/Ot l>ou-an was de geveoiibau'txii'Lj v.gneiu bijzonder kn ondig. xxau ue uo-uio polje poo^fden, na geœoli acveoiii eïmd.ng, vijandelijke afdeelin^en jn aaze sbeui-geii be dringen ; zij warueu echber door een teger. aan val en m goveenteu» vj,n man tegen uian god«ieiUtii.ik uitr;?erooiU, gedeudu.'iij'k op ue vlueiit gejaagd. in het vak toa zuuden der sbad Hoeina tôt aan ûe Vaiuar, vieiian, ua sbelseknatas'e gesahutvoorbeireidMig ged'u rende t en d'agen, vveike don iaatsten uag groote hev^ho d bei'taiLte, verscndjende ve-nizelistische afdeeibagen, versterJi,t door an dere atdealingein, waaronder een ira^soli détachement, onder uoidcing van deii natii-t en van het, nevyiach.u^ wedeir, onze stedin êen aan. De hooi'daanvail hau ben zardeia vaii Looma plaabs, waai'toij het han geiukûe, ,n enkele vakkan oazer loopgraven binruen t>e drin^eai. (iedurendc den goiieeièai da^ duuriie de strijd met oaveœmâiidei'de hev ghead voort. Op den oC'Sbefej'k.en ^ever van de veux.:. en bein zu.den van Doiran vy-ederzijd^ehe he-viige gesohutbedri)vigiie.d. Ten weeten van Doiran weid ea- ujdeng een geveoht œn vij-andelijk vl.egT)uiff neergeliaaïd. ALLERMAftfDE St« CHTEN. BERLijiN, oi jaei.— (iSoltf.) Op e-n vier-deia da^ v^n den nieuwen greoten slag, heeft de breedte van aet gevcchtsfront zich ruedt-tôt 80 kilometer liitgiebreid. Op de diep^e plaat.. bereikt de t -orbraak 52 kilometer. Dru; du. zeaid vierkante silôûîeter geueelielijk vrucht baarsten bodem werden aan den vijand ontno-men. Strauegische belangrijke pucten werden bezet, en waardevolle speor'.vegverbmdiîiyeij aan het vijandelijk gebiuik oiitnomen. r.ieuvve gebeurtenisàen m het \\»ej.ten hebben cic Duitsc e leiding een stap mader bij hun doel gebracht, namei.jk ue ver. preiding vaa de vij-ndelijke .^evechtskracht ea van de vijande-lijke gevechtsmiddrlen. Afgezien van de 45,000 g vaige .en hebban de Franschen en t.ngel schen zware ver lie/.en aan dcoden en gewon den geleden. liijzonder de haa&tig aangevoeid. ruiterij en de spoedig aaiigevoerde em ged^el telijk zonder steun van het gesenut in het ge-vecht geworp'-n reserven, morsten bij hun nut-telooze tegenaanvallen zware bioedige offert brengera. Niet aannaderend op te geven zijn de waar-den, welke de vijand aan oorlo^smaterieel en materieel van allen a.ard op het uitgestrekt" fr^nt verloor. De buit gr eit voortdurend aan. Zijn omvang met i;et groot aantal kanonnen, machiengeweeren, munitie-voorraden, lcampeai en stapelplaatsen, bewijst meer dan iede1 woord. dat er van een ordevolle, methodische terugtocht geen spraak vras. BERLIJN, 31 Met. — In de morgenuren van 30 Mei viel de vijac.d, na korte geschut vocïrbereiding een gedeelte onaer stellimgen ten noordoosten van Yoormezeele aan. Hi i werd tcruggeworpen en verloor gevangene.i. Ook m de stre; k van Meteren mislukten vijan delijke aanvallen. De Duitsche kanonnen le verden goed werk en behaalden sukscssen. Het station Amiens werd suksesv 1 besch ton. BERLIJX, "tl Met. -- De uit de atellmg aan het Ailette ksnaîl vvijkende vijand werd op de hielen gevolgd. Ook meer t»n ruiden w,^n de eanval ia de richt;ng van net Webt&B vald. In de streek van J uvi^ny werden aeht aaon | ne®, vv»jire«ider ttvee zvrare kanonnen, geno ! men. De terugtrekkende vijand leed m on vuur de zwaarste veriiezen. Zes lan;<e 24 en kanonnen vielen bij Terny-Sorny in <mze bai den. De . an den weg Soàssons-Hortennos te aanval opru>kke«de ruiterij en voetvolk werder. totaal versl gen, en onder zware veriiezen t-ruggev.orpen. Sterk verdedig'de meer naar aci ter gelegen ritelling.n werden zegerijk duo. broken. Oojc bij de uevechten om Branges we den talrijke kantonnen ver< vrd. Op het ruid > front werd de vijand v66r ons wr-g^edreve i en de Marne bereikt Van een planmatigen : lapsgewijzen terugtocht, nog veel mmder ' an djroott reserven, waarvan draadleoze tele-grammen gewagen, vie] er .Us op te merken. De verslagen e.n,gelsche en Fransche stellin3r divisies waren van het front verdwenea. in tegenstellmg met hun bew.ringea, zija de vereenigde Kranschen en Engelschan er aog niet ingeslaagd, kraentigen weerstand aan den Duitschen pmarsch te bieden. Waar de v'j aan gevangenen, kaionnen, macHnegeweren peld en zijn Unies werden doorbroken. 1.1° buit an gevangenen, kanonnen, machiea'ge Aeerei en ander oorlogsmat rieel groeit gestadig aan ?.n kan niog iet overzien worden. De voocra.id, welke de vers-lagen vij. nd aan de Duits ners raoest overlaten, is buitengewoon groot. A!ies wat hij achter het front opgest.îpeld had werd door >ns genomen. Slechts een geheel veisla-a:en en z- nder rde •-iikende vijand laat aan den vij nd het slagveld in een dergelijken toe-stand.BERLIJN, 31 Mei. - (Wolff.) De verlie zen d r Ville En elsohe di.isie heeft sedert len 21 Maart deel aan den voerjaarslag genomen. Na korte rust bij Amiens, werci zij ,î,aar het nie>we front gebracht, waar zij de Franschen afl ste. Ook voor deze afdeeling kwam de Duitsche nval icrrassend. Verbin-dings- en benchteDdier.sten faclden ref.d^ bj het begin van den slag heelemaal. De verlie zen der divise bedroeger. 40 t. h.; bijzonder zu-aar heeft de 25e bngade geleden. De Ville Engelsche divisie bestond voor de helft un nieuwe elementen. BERLIJN, *31 Mei. — (Wolff.) Bij den Duitschen «unval werden het vak Bouconville tôt twee kilometer ten zuid osten van Corbeny van de 50e Enge sche divie 60 officieren en 1861 m n gevangen genomea. De divisie had den 26 Mei te 8 u. i)0 's avonds het bcvel tôt voorbrreidmg antvangen. De omvang van den Duitschen aanval was echter niet aeelemaal bekend De Duitsche geschutvoorbereiding werd als een poging tôt misleiding bescho^awd. In den loop van het gevecht werden aile nieuwe bataljons der divisie en zelfs het pionierea. bataljon i;ro t ndeels ..ls over kop in het vuur geworpen; het -as echter te laat,daar de snelle opmarscb der Duitschers aile berekeningen overhoop vvierp. De d.visie, welke reeds a-an de Somme zw,aar geleden had, verloor af gezien van 80 fficieren rn 1861 man aan ge vangenen, nog veel dcod n; zij verloor de heif/ van haar pffektief. Met een Enj;elsche afdee-l.ng werden er talrijke Fransche kanonniers gevangen genomen. Zij waren bij de zeer. zwakke afdeelingsbatterij ingedeeld. welke m (ki gevechten van Maart zwaar geleden had. BERLIJN, SI Mei. — (Wolff.) De 64e bri-■■ade v'erleor aan gevangenen 33 t. h., aan bloedige veriiezen 33 t. h. s men omgeveer 60 t. h. van haar effektief. De 62e brigade der 21e Engelsche divisie verloor aan gevangenen 35 t. h., aan bkedige veriiezen even vns 35 t. h., in 't geheel 70 t. h. De 110s brigade verloor alleen aan gevangenen 60 t. h. aan bloedige veriiezen, samen dus 85 t. h. Ter versterking van de 62e bri sde en drr 21e divisie werd bij Cornney de 7e brigade der 25e divisie aang°voerd Dcze veiloir 50 t. h. aan gevangenen en bloedige veriiezen. De pioniers der 25e divisie, die ter verst -rking van de 69e brigade in het gevecht geworpen werden, ver loren aan gevangenen, dooden en gewonden bij Hernionville 40 t h. van hun effektief. Eeirac 'cedreigd. « Oorrere dalla Sera » verneemt ait Lon. di*n dat m?' 'ioh luoel verwaehten aa.n het wrlics van Ra'ms, wiens val cnvem>ijde-iijk Bohijnt. Hsï Duitsobd otQiisiaî en d* Franscûe pers. PARUS, 1 Juna. — De « Matin » v«r-klaart dai de bondgenootn nog mot Toldoen-i 1« rwervfs hobben kutineu »anveo.1refckcij om iet vijardoli.pk offeneiief geheel Lot &taan te ■reTi«en On. deze reden àjn de ivng.p'v,\lie m Fraiaeabe troepen gedwogMcen neg metx «rrein priis te geven en s cdi oador hard--ekkige gerveohbon tei'ug te trefcken, oni de rôneentratie van neuwe divisies aehier de •cpfmwoordiîî© linios mogeli^k te maltera. Do bescliietiiis vaa l'arijs. De Fransohe i> ad en meldcn dat de de »uitsclie gra'iaten met tussoheinjjcoKen van zeven bot negén mimiben en sams van een kwarb: er indaaji. De aaniicmdin^en in Frankrijk. De Lyoa&càie « Progrès » nieidt dat de overheid voortgaat mei aanhoudingen in de syu.uiliail.sUibOiie en anaiehisusuiie knugtil, voorai te iurniiny , Rouages, t>ajnb-JKtienne en andare steden. Ook te Parijs weruein ver-sohiîlenide personea aangenouden. De (J.U.l1, heeft buj ue Kegeering geprot-esibeend oegea de aatthouding hai-er leden. De vvee.aetaks in Frankrijk. Do syu cUkaiie tomeir de^r nenweaiirDjaikeir,3 van FraiiKr.j'ii heeiït een ouibeagewone ver-g:adei'iii.g gaiiouden oan ue pi-ouesteeren beyen ue ijeiut>iJJitg op de weiu^ue. £ij neeit- een uag-orde gosi/ouid, verzet aanleeuiemoudie zwoweii Witgen de w&ektetaJis arn tegen keit &beu&eil vaLï1 boepassins er vau ; aij aeatt ooveiuiuieia een wemsetii nugesprouien, vragende ue m-traKkmg aazer wet en tLaair vei'vang.ng door rouuu>u"ook&etie ea nimuer u%ewikJitwie be-lasongen, op voorwaarue dat zaj met druik-k;enu vvozea en de vnjneiid vaa dfen banued uiot te na komeà. De vergaueruug vraagt dat voor de îasbel-iing deizei nieaiwe beiaisUiigen de opOudijuiQ uiaohbea beau innia&e ue voorzabt,ei-s van K.a-mea'ïi van liaiiiiaiei zooiueia raaupiefe&a. aoo de n euvve belastiiig op ue weoiueartnketan aou c*iijven ^oogopast, worden op ue tefeeinwoor-dvge wijecs, ia de syauniade kanieir uer hein-l'.^iuuakeib van, oorueei, dau çii® iK*a»uu^f_ nooaiockjçearwijze tle Ijrâiiséne"èn c*é ïrtiixeui-lanasune kli-e-ueel zou voeren in ûe ami-au van iJ jpankj.-iji£.s vijau,œn en Ouren, voor ar-tiifcelen door deaeia ve-rvaai-digd, meer op de boogbe en beber ngerioût aïs zy zajn voor liiOo voornbrengtan van artokeiiein van miadenia noedaitigiieiu en sdeon^ere aiwerKiag ; ouge-niieru.b zou aidus een groot geueetibe uei i- ra.nsolie îiyverheid tôt ruine georaobt worden, met aile gevolgen uaaraaa vea'bondeo voor de nabioinaie wei'kkraohban. De strija tegen het deiaitisrae in Italie. De Zwitserseitie ïedegrafisohe Pers » ve<r-neeimt uit Mdaan dat een procès wegerns de-taitasme ingespannen vveru begen de sooia-Lstisohe iedeai van uen provinoialcn ra^j van t'iorenuë. Deze aktie ÎJ gegroad op de uib-aiagen eener huisaoeking oij den soeiaiist Datgli, be®tuurder van u&t biad « Duesa », in wiens woa.ing men de hand legde op een maaitesi aan de bevo.kiag geriout tei geie-genheid vaa het 1 Me.-i'eest. Aos Demande so-'aiaiisten zudea zicn voor het geuecdit te ver» antwoordea hebben wegens overbreuing vaa» be.t Saccshideikreefc. In do Italiaaaselie p„,0. De Zwitaei-sclie reiegrasfiedie iJ ers ve^-neeml uit itome, dat atgevaatdigde Aiorgarj voorloopig den aangehoudem beùuuurdea- van hel soeiaaiuesnoki'iiuisohe bJad « Avanti » vervang't ; de pai-D.jiejding za.1 de verant-wooi'dolukhe d dragea voor het poiibieke ge> deei.be vaa dib orguan. De vervolging&n tegen de ^ocialisten in Italie. Men meldt uib iiouie, uat Berrati, die naaa het gevang van Regina (Jiedo overgebrauit is geworden, vooi .^ec. geremt \ve-eii6 hoog-verraad zai tereoiitstaan, evanais de 'i'urijn-sohe soeialisrben ue aa^gehuuuen weiruea. « Avanti » ueeit hreroantieut nii&de da.t het procès begen deae laabs^beii :ûge»uannen wagons den opsband in Augustus 1.1. Maandog zal voo'rkomein. Do anarchie in Ensland. De Panj&oiie » Matin » pabueeert de vol-gonde verldaringen van een Fran&ah anib> teaaar, ^.ie otdan^s uit Rtisland bemggek<> uien is : Te lïteskou is er een aaabal kereis, mee^tal vreemd«ltugeii, die m#i ouderhandseth koo-p&n ea verkoopsn an suik«tr, meai. lakeu «n aadere levetts^ènood gdheden, z,on énorme forbuinen versohanea. Er >s au m husiauid ean uieu-w type van aaaa te voorsoiu.a geiio-man, de « iniecliotchaJj. », oi » aian met den z®k ». Daaix>iidar versiaat me i een soldait die naar het rroat vertrekt ui een zak weet te bemaohtigan — eea zak &uiker, ,ieel oi: koffie — en tde, na den trem gein .ineû te hoboen, zijne waai op de markt van Aios-kow \ ui'koopl tegen faboiaohtige prxjze». Op het Russische iront bestondeii er onmete* Ljke ophoop ngea vaa aile soortai, eieins-i waren. De « m , 'ohaik » hebben ziofc

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes