Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

518211 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1917, 11 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 15 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/0r9m32nx72/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

J A ARG AN' 5, lNla >I3£ FRIJS : t 5 CENTÏEM wn-cxTcm s f? f i TVïwrvtïTm A n 1 n TTTT T I oi7 ABONNEMENTSPRIJS ; Bînnenland (Etapegebied ultgezonderd), Ir. 3.75 per kwartaal. (ALLE KOSTEN 1NBEGREPEN) Mefl wende zich tôt de postkantoren. | VERSCHIJNT 'S NAPisDDÂ^S met al de ochtendteiegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Ârtspachlaan, 75 (Eeurs Kantoor te GENT : 158, Kortrijkschesteenweg, 158. Gazet van Brussel AANKOND1QINGEN worden aangenomen : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. PubHciteitDE CERF, 54-56,de Brouckerepleln. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. VESSCHW&T rS NAItfflSDDAGS met al de ochtendtelearemmi Elke medewerker îs verantwoordelijk voor het-gesn hij schrijft. Ongevraagde stukken worden In geval van niet ■opneming, enkel teruggezonden zoo er het noodige nnrfrt Is hilcevriecrî. jj. g Aan onze Lezsrs. a*0r fjeîsg&nheid van het Guldensporenîeest geeft d OAZ3SÏ VA2T BRUSSEL aan haar personeel vrijaf o XI Juli e® verschijnt niet den 12 Juli. Ohs raengelwerk is vandaag te lezen in het bijblak gewijd aan den Slag der G-ulden Sporen. B5H^=SB5e5n^Li En m aig Sœtt in Vlaand'ren het Vlaainsch niet meer [klinkei En ml mein het Vlaaimsoh tôt geraamte scharnnnken, 6a kerels, de knoda in de hand en de mouwen gestroop En bonkt met de kan den, En scheurt met de tanden, ©m 't Walsche gepioeter in 't walsoh-eigenbloed doc [gedoopl En wil men hefc Vlaamsoh als een hondje verdrinkei Em steen om den hais diep in 't niet neer te zinken, kereis, de knods in de hand en de inouwen gestroop En gaat maar aan 't kloppen, Hun koppende koppen, fïa gweît over boord hunne macihten tôt zwijgen gesloop JCn laat dan den « Leeuwe van Vlaand'ren •» hoog klinkeu ©at -t iand er van siddert, de vijand' neerzinken, San Kereis, het glas in de hand en de inouwen gestroop En drinkt op de helden, Die beukten en velden, ÏÎ9 blafiers «a laifen tôt bloedigste zwijgen getnoopt ! tMechslen, .7 Juli 1917. BOSAR1. VRIJE TRIBUNE. De Reis naar Berlijn. DoW Drv Iraeden Brûlez, Lektor aan de Hoogescho te Gent. JVervoJg en siot. ) yi. De ooilogskansen. Eaajr ik rennei me in herinneringen. Dit mog# t< Btaan om het uitzonderlijk karakter van het Beigisc. internationale staatsfecht te doen uitscliijnen. Belg |s geen oorlogvoerende als een andere staat. Het heeJ gheorestàsch ten minste, het recht op neutraliteit en lie »tei met verbeurd. Hoe het ecbtér prautisch met on ©nafhankedijkheid is gesteld 1 Treurig, naar mijn me aing; en ik heb de reden daarvoor met do altemati hiert)0ven gesteld. België had kunnen zijn onafhankedij àeid als prijs uit den strijd halen, had het zijne ne jferalo houding bewaard. Het voortzetten van den stri Ha Antwerpen was prîncipiëed bedenkelijk. En de kler tb bordgenootsohappolijke » diensten aan Rusland oi Sâfrika bewezen, hebben eén zonderling lient geworpi ©p de — trouwens herseaiscliimmige — bedoelingen d HLaversche kringen. Enfin, ik geloof dat er van een om fcankeiijk België weinig zal overblijven. Maar met h 0og «p het dii'ekte Vlaamsche belang heb ik nog liev ^ea vreemdeling dan den Eranschen indringer ; en daaroi hoort men van het Amsterdamsche « Handelsblad jweiischen de Vlammgen (en als neutrale Belgen hebb jjj dat recht) een betrekkelijke Duitsche overwinni «ver de Entente. Schrik niet of juich niet al te zeer over deze « beke jSseais »! Wij wenschen eene « betrekkelijke » Duitsc joverwinning omdat Duitschland in dat gevaà onze za Bal en moet steunen; want, aigezien van de Germaa jcke stamgemeenschap, hebbon zij er belang bij, o tîoo sterk mogelijk te maken tegen het ï'ranschgezin element in een z.g. hersteld België, als kompensa y&or de verbeurde neutraliteit en onaihankelijkheid. Een echijnbaar herstel van het « vrije » België aeht Diet uitgesloten; maar dan zal de hoede over de opi legide neutraliteit strenger worden toegepast, het leg sigeschaît, en wie weet wat nog meer ! Bmnensland, n: ds besfcuurlijke scheiding, een voorzichtig, ik vrees vi jredend voorzichtig, aiwegen der beide, Vlaamsche t\Y aalsehe elementen. Wint de Entente het, dan woi het nog erger: niettegenstaande den schoonen schijn s eJie ware vrijheid dan verbeurd zijn, en wat Vlaander in dat geval zou te wachten staan, daar durf ik niet a iàenken Zoo n herstel van België wensehen wij ni VVij wensehen dus, ik herhaal het, een gematigde Du frche overwmning ails de beste, oi liever de minst-slech Wplossing voor ons en voor België en voor H iand, geaclit « Handëls/blad » van Amsterdam. En 1 .ttoern dat zonder eenige vrees voor verdachtmaking, v siits wij het openlijk verkondigen. Maar ter uwer inli( ting verklap ik nog meer uit de « geheimen » der Vlaa jche kringen: Daar heerschte in Augustus 1914 in ons midden gees îijke wanorde. Wij zagen niet klaar. De meesten ging «p in de eerste begeestering van den strijd voor het -derland. Enkeilen waren nuchterder, degenen die be ®p de hoogte waren van de algemeene internationale ] iitiiek. Onder hen waren er toeh die in de dagea van A werpea ztch vrijwillig zouden aatigemeld hebben, 't g£ zij niet hadden gedaan bij 't uitbreken van den oori< was er nog tijd geweest. Want zij hielden hun kart v 5>ij het vaststeilen van den biiksemsnellen Duitschen < ■tnarsch naar Parijs en de mare van Hmdenburg's eer overwinning. En allen hebben herademd na het Mar keeipunt, want ail en zagen in dat een anelle, volkon onrerwinnmg van Duitschland iielgië's inlijving had teêkeind. Daarom, als praktisch tegenwieht, en ook afamebeeidige aankankelijkkeid aan het laatste bolw »nzer verdediging zouden zij naar Antwerpen zijn De jaren verliepen, en juist de lange duur van < borlog kvram Vlaanderen ten goede. De loopgravensti versfcarde, maar onze geestelijke bevrijdingsstrijd be^ idan eerst en sindsdiem zagen allen veeti duidelijker a ®ij moesten wensehen en dat is : de vrede op de bestaai Ver boudin g van een betrekkelijke Duitsche overwinni kbe garantiën kan edschen voor de ontruiming van de «ette gebieden. Had België zich werkelijk volledig n ftraal gehouden, en was nu onlangs niet de verEoud iÈU3S«hea de Grootmachten door het vervaJlen van ?rredesvoorstel verscherpt, dan ware er nog hoop gew< Voor 0en herstel van. een onafkankelijk Beûgië ,wa< •ViaaSderen tôt zijn recht kon komea^ Binds den 1 Februari. gaat het hard tegen liard ; en « om ailes », luidt het langs beide zijden. Dat is voor ons niet wenschelijk, zooals Prof. Sleeswijk lieei juist opmerkte, oandat làngs beide zijden de radikale oorlogs-® gezinden en annexionisten het boven de meer gematigde P elementen hebben gewonnen. Wat de uitsiag sai zijn 1 Ik waag mij niet aan militaire voorspeilingen, maar ik -> meen en hoop nog dat het zioh ten beste voor Vlaande ren zal schikkeai. ïen beste: t. t. z. met de oplossing: s betrekkelijke Duitsche overwinning over de Entente, waarvan iielgiô geen deel uitmaakt, en naar ik hoop, nooit deel van zal uitmaken. (Vergelijk de zorg van d» Entente en die van de Centralen voor hun kleine « bond-genooten. ».) 1; Alieen de duilcboot-oorlog kan een alzijdige en af- doende beslissing brengen. t, Naar de laatste cijfers te oordeelen, waarbij het maan-âelijkscho reeuitaat het miljoen ton aan gezonken sche-pen benadert, kan het niet anders of Eageland zal mos-d ten buigen of breken. Het is te verwachten dat de nueb-, 1 tere Engelsche zakenman « stop » zal roapen voor het te laat is, en dat hij nog op betrekkelijk gunstige voor-î, waarden den vrede van het — trouwens ook vermoeide — maar overwinnend Duitschland zal weten af te koo-t, pen. Kaar....-i '« de meesch wikt, en God beschikt! » ; 1 .VII. De naaste taak van den Eaad voor Ylaanderea. Het kan scbijnen dat mijne laatste artikelen van het h oniderwerp waren afgeweken. In der waarheid bieven wij « in médias rea «.-Want al het Vlaamsche werk dat ^ gedurende dein oorlog tôt stand is gekomen en nog moet komen, hangt af van de oorlogskansen. Alkoewel, in laatste instantie, mijn sterk geloof in de eindelijke overwinning der Vlaamsche volkskracht er ook niet meer dan gelegeaxheids-oorzaken in ziet. Voorloopig is de bestuur-iijke scheiding een uitstekend preservatiel voor de Vlaamsche eigendommeiijldieid. De strijd is nu reeds hard en zwaar. En toch zijn de voorgenomen bestuurlijke maatregeilen nog betrekkelijk gemakkeiijk te verwezenlijken in vergelijking met wat ons nog te doen staat. Want de veirsterkang van de Vlaamsche gemeenschap eischt nog andere maatregelen, waarbij de staatsmacht niet rechtstreeks en volledig in-grijpen kan. Ik bedoel bij voorbeeld het stichten van een « Vlaamsche Bank », die onze arme menschen (de rijlcen zijn de franskiljons in Vlaanderen) het noodige kapitaal te; beschikkuig steit om den ekonomisohen stiujd aan te binden. >1- Wat den landbouw betreft, zal dat nog het gemakke' ie lijk&t gaan. ,3 Maar de nijverheid î De Kempische koolmijnen bi. t voorbeeld zijn in Waalsohe handen. Wat kunnen wij daai ,jL tegenover doen î Zuilen die Eransche elementen opgaaï in ons/ Vlaamsche leven '. /Suilen zij cich scnikken an de' g. nieuwen toestand ? Zoo niet, zal de Vlaamsche staat toi ec onteigening moeten overgaan 1 Op welke wiize 'i Mei welke middelen 'i En hoe zal de uitbuiting dan geregelc u. wôf'den 1 Staat er Vl&<àmscJi kapitaal gereed 't Ôïasitàâ§s exploitatie 1 Hebben wij de noodige ingenieursi 1 Oj le welke manier het staatsbelang en het privaatbelang dei m aangestelden vereamgen 1 Door deeineming in winst- (er verbes ï ) kansen ? er En Antwerpen, wiens belangen gebondetn zijn aan dt L.f- Duitsche nijverheid 1 Hebben wij de noodige Vlaamscln et krachten om een edgen sobeepvaart in 't leven te roepen er En onze West-Vlaamsche visschers î Zuilen er reedera n, Vlaamsche reeders te vinden zijn voor de uitbreidinj « onzer visschea'ij 1 Welke is de toekomst onzer rijke bad :n plaatsen, die voor drie kwart door Duitschera werdei ag beziooht 'i De Baad voor Vlaanderen heeft de pdicht deze moeilijkt n_ belangen-probiemen niet alleeo. te besohouwen, maar cj [ie te lossen; en dat reeds nu, gedurende den oorlog; wan ^ anders loopen wij gevaar dat vreemde elementen, voora ll_ Duàtsch kapitaal en Duitsche arbedd, de potentieeh ix3 Vlaamsche rijkdom gaan uitbuiten. Wij moeten dezi ,(e bronnen van rijkdom voor Vlamingen weten te bewai'eu -16 Op deze grondslag alleen zal het mogelijk zijn eene de gelijke, Vlaamsche en Vlaamschgezinde burgerij te doei jjj. ontstaan. Want op de bekeering der fransaïkîijons moe Q_ ten wij niet rekenen. De sociale strijd zal barder zijn ei 'er bdtterder dan de politieke, en veei meer ingewiK&eld ei En wij zuilen hem moeten uitvechten. Laa.t mij niet het machtig© middel ter vervlaamschinj fcIi — de school — voorbijgaan. In ho ©verre zal de Vlaaia sche staat het vrije onderwijs kunnen duldeni? Onde: rni weik toezicht en met welke waarborgen ï Zulletn vi-eefmd! ' eohoien, onderwijs in vreemde taal toegelaiten worden ^ Zuilen wij ook met op op dat gebied « dwang » moe ten toepassen om « vrijheid » te verkrijgen, zooals <mz> vriend Vercruysse het vroeger in de « Vlaamsche Stean meende ï "Er is nog veeil meer. Er zijn nog anderte middelei ° " ter voliksontvoogding. Hoe st-aat het bij voorbeeld me onze Vlaajnsche pers. Benevens lokale en partij-blaadje f*(r" en een paar uitsluiteiijk Vlaamschgezinde weekblade: ' " hebben wij drie betrekkelijk goed opgestelde bladen m~ « Het Vlaamscàie JSlieuws », de « Islieuwe Gazet vai Gent » en de « Gazet van Brussel ». Zij zijn echter me te- te vergelijkeai-met de groote Hollandeche pers. Blij^baa en ontbreekt het kapitaal. Is het niet mogelijk de best /a- Vlaa-roische journalistieke kraoht samen te binde®. a a ;e<r een kapitaaLkrachtige onderneming die een groot — n ïo- tellektueel en alzijdig — ingelicht dagblad zou oprict ut- ten 'I Zoo nooebg met staatssteun, om tevens een groot •■en verspreiding mogelijk te maken. Maar dan valt er, voo >g, men begint, te zorgen voor een breeden en zekeren gronc o-st slag, voor een behoorlijke installatie eti bezoldiging de sp- redakteuren. Bij dezer benoeming zal men ook kioskei 3te rig te werk moeten gaan. In Holland bij voorbeeld ka ne- men zioh met fatsoen voorstellen als journalisé. Te ïen onzent beteèkent deze titel te dikwijls een half mil ae- hikt en onbefcrouwbaar personaadje. Aan dezen oingelul uit kigen toestand moet éen einde komen. Er moet gezorg îrk woi'don voor het dagelijksclie geestelijk voedsel va ge- den gewonen Vlaamschen man. Dat de Baad voor Vlaanderen ook dat vraajgsituk groi j dig onderzoeke. ron jf*1 " s lit nnier lirai 8 MaiiisH ns> — .. —.—* be- eu- |  A EN MAG SLECHTS A  S if S c©BtIem Ç ^ ? WORDEN VERKOCHT V Os Russische Bevolutie. De toestand. STOCKHOLM, 9 Juli. — Volgens de « Oetro Eossij » bredden zich d© on lu s ten te Zaritzyn tôt de oanliggende streken uit. In talrijke dorpm eischen de boeren het ver-trek der intellektucôien, namelijk der geneesheeren en ondea-wijzers. Een vertegenwoordiger der kozakken heefi de militaire overheid verzocht maatregelen te treffen voor de bescherming hunner woonstreken, die thans slechts door grijsaards, vrouwen en kinderen bewoc^id zijn, tegen de ovearvaàlen van rondzwei-vende soldaten. De BalkankwGstie. SINT-PETERSBUKG, 8 Juli. — De voorloopige ^ gering deelt mede dat tegen midden Juli te Parijs eer konferentie der Ententeianden zal gehouden worden ec zioh met het Balkanvraagstuk zal bezighouden. De nood zakelijkheid dezer konferentie werd ingezien door der ingewikkelden toestand welke op den Balkan heerscht; zoowel onder militair als onder strategisch oogpunt eveneens door den wensch de zienswijze der verschil' lende Ententeianden a&ngaande deze kwestie in over eenstemming te brengen. Aldus wil men gemeenschappe lijk den te volgen weg vaststeilen. KEDERLA.ND De stakingsbeweging te Eotterdam. De « Matin » verneemt d.d. 7 Juli uit Rotterdam, da de stakingen op de scheepswerven eene snelle en steed grootere uiitbreiding nemen. Het havenbedrijf is reed volledig stopgezet; aile straatbetoogingen zijn verboden ENGELAND Dcod van een Hindoesch natiomalist. BERN, 9 Juli. — Een telegram uit Bombay berich het overlijden, in den ouderdom van 92 jiaar, van Da dabhad JN aorop, door de Engelsche bladen de Vader va] het indisch nationalisme en de « great old man » vai Indië genoemd. De overledene was de eerste Indiër di een zetel in het Lagerhuis heeft bekleed. Da levensmiddelenkonlroie. « Daily Express » verneemt dat de nieuwe levensmïdde lenkontroleui1, lord Rhondda, een omvattend toezicht in I gesteld héeft op de verduurzaamde levensmiddelen, tei einde de voortdurende prijsstijgingeiu te bestrijden. ■ De h'chtaanvd op Lr.nden, LOiM [>E-N, 7 Juli. — Ambteiijk berieht : ' Tegen 9 1/2 uur vanoeiiten d kwam een sterk vijande lijk luchtsmaldeel, waarschijnlijk uit twee gedeelten be staajide, boven het eiiand Thasnet en aan de oostkus van Es&ex. A'a bommen op Thanet te hebben geworpen begaven de vliegtuigen zioh in de richting van Londeu Zij voigden den noordelijken Theemsoever en naderde: 1 Londen uit noordoosteiijke richting, veranderden toes him koers in noorde'lijke en westelijke richting en trok 1 ken over Londen van het noordwesten naar het zuid L' oosten. Op verschillende plaatsen werden bommen op de hoofd stad geworpen. Het aantal vliegtuigen wordt op twin • tig gesehat. Ons afweergeschut en onze vliegtuigen vie le-n de vijandeiijke vliegers aan. 1 Berieht en aangaande de verliezen en de aangericht schade zijn nog niet ontvangen. : LONDEN, 7 Juli. — De luchtaanval op Londen wa > de grootste die er nog is geweest. De vijandeiijke toc : stellen naderden langzaam, als in plechtigen optochf l zich symetriseh voortbewegende. Het was alsof ze de: > hagel van granaten dio rondom hen ba&stten, met mfiiacl: ; ting bejegenden. Ze vlogen in gesloten gelederen en zee . laag. Alleen de binnenste vliegtuigen wierpen bommen de b'uitenste vervulden de roi van besehermers. i De vijand bieeî slechts twaalf tôt vijftien minuten bc ven de City.. Hij legde buitengewone vermetelheid aa i den dag. Door zoo laag te vliegen liep hij het grootst gevaar. De straten waren op dat uur vol menschen. Toe de eerste kanonschoten werdein gehoord, kon men nar ; welij'ks gelooven dat de vijand naderde. De afweei batterijen schoten goed en bezorgden de aanvallers ee r warme ontvangst. Toen de vijand over de City was heei 3 gevlogen, hielden de kanonnen met vuren op en men za ? de Engelsche vliegers uit verschillende richtingen op de vijand af stevenen. Ten slotte verdwenen de strijdend 3 luchtsmaldeelen in den nevel. Het schieten van de m i » chinegeweren bleef echter hoorbaar. Tot-nog-toe zijn er geen bijzondeiiieden over schade e i verliezen. t ITALlB De Italiaansche socialisfcen en de konferentie 1 te Stockholm. ^ De « Neue Ziircher Zeitung » verneemt uit Turijn, d: ^ de afgevaardigde Morgari die zich naar het socialist r sehe kongres te Stockholm had willeai begeven, onve e richterzake naar Italie is teruggekeerd ; hij was tôt : a Den llaag geraakt, waar het hem echter onmog&lijk w; de reispassen te bekomeax nooclig voor het voortzette zijner reis. a Voor den vrede, r BERLIJN, 9 Juli. — De socialistische partij stelde : de Italdiaansche Kamer voor van de regeering te eischt r dadedijk het noodige te doen ter verwezenlijking n l" den vrede. n SPAM» De ioe^tand. .. MADRID, 9 Juli. — De regeering vorklaarde in f. "i antwoord op de besluiten van de Katalonische par! n mentairen, dat ze zich niet zal haasten de Kamer te oi binden, omdat zij door de eene oi andere binnenlandsc. x_ of buitenlandsche kwestie zou kunnen opgeroepen wc den. De regeering neemt de ondersteuniing der verschi dene partijfrakties aan, maar kan niet toelaten, dat zi ei personen zonder de minste wettige'dpdraeht, in de plaa Itàngen, welke de regeering^ich tôt het gunstige ooge olik voorbehoudt. De samenroeping tegen^9 Juli van de Spaansche Kam te Baroelona etiet af op de grondwettelijke macht v. den koning. De organisatie van een. zulkdanâge vergadering is j lijk te stellen met een oproerige handeling. Daaax vertrouwt de regeering dat de ondernemers van den c roep zulke daad niet zuilen vernieuwen. Sohijnt de hoop echter niet te zuilen verwezenlijkt worden, dan i de regeering bar en plicht met etrengheid vearvuUeiis s CHINA Het ontslag van den keizer. Do nieuwe voorzitter Taaigkceotejang. SJANGHAI, 8 Juli. — De vroegetre eerste ministe* Toeansjin berieht dat de monarchisten Vrijdag bi| Langsang aanvielen en verslagen zijn. De republikeinen yervolgden den vijand 10 mijl in de richting van Peking. PEKING, 9 Juli. — In den morgen wierp een vlieg-tuig bommen op het keizerlijk paleis. Later overhant digde generaal Tsjangsoen zijn ontslag aan den keizer» Deze laatste maakte een edikt bekend, waarin hij zija af stand van den troon mededeeld. De republikeinen be-zetten de gewichtige punten van de omgeving der stad. Een minnelijke schikking is zeer waarschijnlijk. SJANGHAI, 8 Juli. — De vroegere voorzitter Lijoean-hoeng benoemde Toeanshijin tôt eerste minister en gai hem het- zegel van den voorzitter om het aan Tangldiot-sjang te overhandigen, die als werkelijke voorzitter zal ; optreden en te Nanking een voorloopige regeering zal samenstellen, JAPAST Japan's inziehten. DEN HAAG, 8 Juli. — Uit een berieht van de « Chro nicle » van Japan wordt vernomen dat Japan tegenwoor dig aile pogingen doet om Amerika en Engeland vaa de Ohineesche petroleummarkt te verdringen. De oorlog begunstigt dit. plan, daar de scheepsvrachten uit Amerika en Engeland voor het vervoer wegens gebrek aaa scheepsruimte aanzienlijk gestegen zijn. De uitzichtea van Japan hierin zijn zoo gunstig geworden dat de Nippon Oii Company het inzicht heeft bij^ondore hulphuà» zen in het noorden van China in te richten. L. 3 ' Oorlogsberichten. ' LEBEItBElUOHTEIL s DUIXSCH1Î, î BERLIJN, 7 Juli. — Berieht van hedenavond 1 Aan den Chemin des Dames, ten zuidoosten van Pas* gny-Eilain, leverde een aanval ons terreinwinst en mees: dan 700 gevangenen op. In het oosten hebben heden de Russen bij Stanislas i ojmieuw aangevallen en terrein gewonnen. BE1ÎL1JN, 9 Juli. — Berieht van hedenmiddag : WESTELIJK KiiUGSVELD. Bij regen en nevel bleef het vuur An bijna al do front» vakken tôt 's avonds toe gering, waarna het meermaal* levendiger werd. 's Nachts kwam het op verschillende t plaatsen tôt verkenningsgevechten, waarbij wij in he® voordeel bleven. Logera van den Duitschen kroonprins : Om onze stellingen aan den Chemin des Dames te verbeteren, ondernamen, wij een aanval, die volkomen slaagde. Na eesn vuuroverval door mijn- en granaat-werpers op de te bestormen stellingen, rukte de infanterie, door het gordijnvuur der artillerie gedelrt, voor-uit. De stormtroepen, bestaande uit Nedersaksers, Thu-ringors, Rijnlanders en Westfalen, namen in een kracht-dadigen aanval de Eransche loopigrachten bezuiden Par-gny-hUain, over 'een breedte van 3 1/2 kiiometer, en hielden in de veroverde linies stand, in weerwil van vijf vijandeiijke aanvallen.Om de aanaaoht van den vijand naar eider.s af te trekken, waren kort te voren bataljona uit Hessen-Nassau en Westfalen aan den weg van Laoa '' naar Soassons de Eransche loopgrachten binnebgedron-1 gen; na hun taak te hebben vervuld, keerden zij, met ~r een vrij groot aantal gevangenen, overeenkomstig de ge-geven bevelen, naar hun eigen linies terug. De vijand,, ' die een hevigen tegenstand bood, leed zware bloediga verliezen, die hij door zijn vergeefsche tegenaanvallen, ook in den loop van den nacht, nog verhoogde. Wij hebben 30 oiîicieren en meer dan 800 minderen gevan-^ gengenomen. De buit aan oorlogsmaterieei is zeer aanzienlijk. Op den westelijken oever van de Maas hebben ; de Eranschen, uii; de geveohten in don nacht van 7 op ^ 8 Juli, eenige kleine loopgrachtstukken in hun bezit gehouden. Vanochtend, vôôr het krieken van den dag, lr vveerdon wij benoordoosten Esnes voorwaartsche bewegin.-< ° gen af. e OOSTELIJK KRIJGSVELD. Legerfront van veldmaarschalk prins Leopold van Beieren : n Legers van kolonel-generaal von Boehm-Ermolli : Tusschen de Strypa en de Zlota-Lipa kwam het slechts tôt een levendige geschutbedrijvigheid en eenige voorwaartsche bewegingen, waarbij wij eenige gevangenen maakten; nabij Stanislau, daarentegen, ontbrandden ^ nieuwe gevechten. Door sterke Russische aanvallen weis den de daar strijdende troepen tusschen Ciesof mi Zg- Iwozdz (12 kiiometer) tôt aan de beboschte hoogten der Czarny Las aohteruit gedrongen. Door het ingrijpen van Duitsche reserves werd de aanval tôt staan gebracht. ;I1 Legerfront van kolonel-generaal aartshertog Jozef: In de Karpathen duurde de levendige bedrijvigheid der Russische batterijen voort; op verschillende plaatri sea mi&lukten plaatselijke aanvallen der Russen. m Legers van veldmaarschalk von Mackensen ( -n De toestand is onveranderd. 111 Macedonisch front : De toestand is onveranderd. BERLIJN, 8 Juli. — Ambteiijk berieht : Onze duikbooten hebben in het afgesperd gebied om ai Engeland andermaal 25,000 bruto-ton scheespiuimte vor-e- | nield. Onder de in den grond geboorde schepen waren aes it- stosgpschepen, die in konvooien vaarden; vier daar van, le werden m eén ensel konvooi tôt zinken gebracht. Voorta ■r- werden in den grond geboord : de Engelsche zeilschepea â- « Gauntless » en .« Gizzie Ellen ». ^ GOSTEÎIRÏJSSCH. n- WEENEN, 8 Juli. — Berieht van hedenmiddag t OOSTELIJK KRIJGfcSVELD. er In de Karpathen slechts gematigd geschutvuur en be-m drijvigheid van verkenningsafdeedingen. Bij Stanislau heirhaalde de vijand gisteren en hedenmorgen met groote ;e- hardnekkigheâd zijn aanvallen; na een mislufcten zwak-Ktn ken aanval bracht hij tegen 1 uur 's namiddags sterke, p- overmachtige strijdkrachten naar voren om den beslis-ze senden stoot tegen onze stellingen aan beide zijden van :al den, weg Sj>aiiislau-K^.çss t&j|opn., lAlIq. aanyallen mi» iukten, daâaik zij de dîapp'eï'e fioudiaf en dfe yobïtr'effelijka

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection