Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

618 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 18 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/7d2q52g34w/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gazet van Brussel Il Voor Stam Taal en Volk * Qmdat ik Vlaroin^ bcn I3ehrer en Publiciteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke medewerker is verantwoordelijk voor het geen hij schrijft 2« JAARGANG. - Nr 182 Zondag 18 Juli 191 & PRIJS : & CENTIEM PER NUMMER ABONNBMSNTSPRIJ S voor Brnssel en Voonfcede L25 fr. per maand Aankondigingen worden aar.genomen : 75, Anspachlaan, (Beurs). — 52, Warmoesberg. Bij den Heer F. Ernest Goossens, 51, Grevelingenstraat. ; Office de Publicité, 36, Nieuwstraat — 28. Grasmarkt Brussel LEEST VflNDflflG IN DE « GAZET VAN BRUSSEL » Eene Aangekondigde Verklaring. — De Vlaraingen aan ht Front. Rupert Brooke -j-, — Generaal de Wet in de Rechts-zaai. — Etelgische Vluchtelingen in Nederland. — Uit Gee raerdsbergen. — Financieele Kroniek. — De Zonen va Uncle Sam. — Herdenking van den Guldensporenslag i de Kampen. — Gemengd Nieuws. ONZE VOORMANNEN Nog nooit hebben onze Vlaamsche leiders zooveel ontzag ingeboezemd als thans. Van verschillende kanten is men tegenwoordig op hun gunstige stemming gesteid. Menschen van uiteenioopende richtingen beweren boudweg, zonder naraen te noemen wel-is-waar, dat zij de Vlaamsche voor-mannen op hunne hand hebben. Wat moeten wij daarvan nu denken ? Om hierop te antwoorden, moet men eerst uit-maken wat men door het woord « voorman » verstaat. Wij zullen dat punt hier eens onderzoeken. Het is goed in troebel water visschen, zegt de volkswijs-heid. In verwarde tijden ziet men dan ook allerlei lieden uit het niet te voorschijn treden om voor de belangen van 't algemeen te ijveren. Een plotseling gevoel van liefdè tôt personen wordt soms bewonderd, ook dikwfjls niet begrepen, maar eene plotselinge opwellinçi van genegen-heid tegenover toestanden of zaken wor& vaak en terecnt heelemaal niet op prijs gesteid. Wij mogen wel beweren, dat lieden die in 't verleden tijd noch geld voor de Vlaamsche Beweging o'verhadden, thans slecht gekomen zijn om zich tôt leiders of woorvoerders op te werpen. Dat begrijpen sommigen zeer goed, want zij geven zich veel moeite om de goedkeuring van de gezaghebbende mannen te verwerven. Dat men hwaaa «n""1 u<" geweld niet gelukt, is zeer begrijpelijk, maar evenzeer _om- redelijk. . De staten hebben hun vorst en ministers. Zij zijn de aan-gestelde en onmisbare leiders van het rijk, wiens belangen zij moeten verdedigen, waarvoor zij dan ook doorgaans rij- kelijk bezoldigd worden. Zulke aanvoerders hebben de Vlamingen als dusdanig nu eenmaal niet, wij moeten ze dus elders zoeken. Zijn ze soms in de Statenkamers te vinden ? Daar bevinden zich wel mannen die officiëel een Vlaamsch arrondissement vertegen-woordigen, maar het zal niemand in het hoofd komen bij voorbeeld M. Braun, M. Hijmans of M. Woeste als de ver-dedigers van Vlaamsche belangen of dito beschaving te beschouwen. Neen, duizendmaal neen, want de Walen hebben weinige mannen naar het parlement gezonden, die zoo-zeer de Waalsche belangen bevorderen als sommige verte-genwoordigers van Vlaamsche streken. Ik zeg «vertegen-woordigers» en niet « afgevaardigden » want die heeren vertegenwoordigen alleen de politieke klub waarvan ze deel uitmaken. De stembrieven worden zoo opgesteld dat de kie-z'e'r de kandidaten moet aannemen die hem fèitelijk opge-drongen worden door de klubs. Ailes helpt mee om den volkswil te fnuiken. Ja, al de volksvertegenwoordigers zijn wel geen .Hijmansen of Woestes, maar aile zijn toch poli-tiçkers. Er bestond een Vlaamsche groep in de Kamer, maar bij de allereerste tegenwerking van M. Woeste hebben de meeste leden hun volk opgeofferd en is de groep uiteen^espat Gedurende de bespreking en de stemming van de -jongste legerwet en van de schoolwet werd het woord « verraad » door ket volk niet ten onrechte uitgesproken. Letterlijk door de gansche kamer werden onze belangen opgeofferd aan de politiek. Toen hebben wij gezien dat de besten niet zwaar wogen. Sommigen verzaakten ons omdat ze den heer Woeste moesten behagen om eens minister te kunnen worden. Anderen verdedigden de rechten der jonge Waaltjes op Fransch onderwijs in de Vlaamsche gewesten, maar om de rechten van de Vlaamsche zwoegers in het Walenland! bekreunden zij zich niet. Een vorige maal hadd'en wij voor onze Vlaamsche mijnwerkers in de Waalsche streek het recht op rechters verkregen die hunne taal verstonden, maar spoedig stond er een gezaghebbendf Vlaming op om het « te veel » van de hand te wijzen. Ik zal geene namen noemen, maar indien de feiten nog in eenieders geheugen leven, is het waariijk mijne schuld niet. Daar er tôt dusverre niemand in de statenkamers is geweest, die onze volksbelangen steeds en altijd door dik en door dun, verdedigd heeft, m'ogen wij gerust verklaren dat geen enkele politieker kan doorgaan als de betrouwbare woordvoerder van het Vlaamsche Volk Ik kan niet nalaten hier de woorden aan te halen, welke René De Clercq verleden week op het guldenspoorenfeest in Holland heeft uitgesproken ^«Tachtig jaar hebben wij gestreden, doch steeds met zachtheid. Nu en dan wierp men ons een lampje toe, soms op voorstel van een katholiek kamerlid, als dat zoo In diens kraam te pas kwam, dan was het lampje geel Soms ook wel van een liberaal, dan was het blauw en weer soms van een socialist, dan was het rood » Onze ware en vertrouwde voormannen moeten dus geheel buiten de officiôele wereld staan. Het moeten d'aarbij be-proefde mannen zijn, die reeds jarenlang in het strijdperk staan. Want hoe vaak is het niet gebeurd, dat een onbekend'e eens een kijkje in onze Beweging kwam nemen, eenige maanden naar vergaderingen kwam waar hij al tîen kost-baren tijd in beslag nam met zijn even gestadig en vurig als nutteloos spreken, maar dan plots verdween, zond'er zict itt jaren nog te laten terugzien. Onze voormannen monter Sliat eerenaajn vçrdiend hçbbeii <40Q»* (iîiverpoQsden 8r- beid en door hun beleidi. Thans zal elke strijder reeds namen kunnen noemen. De lezers van de GAZET VAN BRUS-SEL zullen onwillekeurig denken aan de reeks portretten die wij reeds in ons blad afged'rukt hebben en die wordt voort-gezet. Wij eeren onze leiders en wenschen ze ook algemeen vereerd te maken. Wij willen niet dat zij in het gedrang komen, want wij zijn door en door overtuigd' dat zij zich hunne plichten bewust zijn. Onze aanvoerders worden dus van verschillende kanten genood zich in een bepaalden zin uit te spreken. Ook waar men ze vroeger voor hinderlijken aanzag zou men thans gaarne op hen steunen om onaangename strevingen tegen te werken. Ik wil aan onze leiders op dat gebied' in het geheel geen raad geven. Hun voormanschap danken zij aan hun gehechtheid aan de Vlaamsche belangen. Deze kunnen zij aan geene andere belartgen opofferen of ondergeschikt maken zonder er feitelijk hun voormanschap bij in te schieten. Daar onze leiders tôt nog toe gezwegen hebben, moeten wij aannemen dat zij op niemands hand ziin, dat zij te goed weten wat ze willen om anderen na te loopen en aldus volgelingen te worden in stede van aanvoerders. Zij zullen spreken als zij het zelf zullen gepast vinden. Deze regelen zijn niet geschreven om wie het ook weze aangenaam te zijn. Zij weerspiegelen eehter eene oprechte persoonlijke overtuiging. Voor elke bewering had ik namen kunnen noemen, maar ik heb het niet willen doen waar het Vlamingen gold. SCHELDEMAN. De Bestelling van ons Blad Van talrijke abonnenten ontvangen wij herbaalde klachïer, fiëF*îê 1aStKIe~n soms~kdrnt'tér niër. i/e-«ïaûiieir CTeneri < zeer, maar wij vermogen niet aan den toestand iets te veran-deren. Dat onze lezers zich dus tôt het postbeheer gelieven te wenden; wij zullen van onzen kant ook een beklag in-zenden.Het zal ook wel niet overbodig zijn sommige abonnenten vriendelijk te verzoeken niet te spoedig hun ongeduld te laten blijken, want het is onmogelijk thans een posterijdienst te hebben als in vredestijd. fll de verzendingen moeten daar-enboven door de handen der qensuur gaan. Toch kan voor eene betere bediening aangedrongen worden. Het Beheer. DE OORLOG j / J é V/ v-/ x v j—iN-' vx DUITSCH BERLIJN, 16 Juli. — Ambtelijk bericht van heden middag : Westelijk krijgsveld. Bij- een aanvai m de buurt van Souchez hebben wij op 14 Juli bezuiden het kerkhof een stuk loopgraaf moeten prijsgeven. De Fransohen trachtten herhaaldelijk, doch te vergeéfs, hunne verloren stellingen in de Argonnen te heroveren. Wij hebben deze stellingen vast in ons bezit. Onmiddellijk en Westen der Argonnen braken gisteren en eergistereri krachtige Fransolie aanvallen op de dappere ver-dedicing der Noordd-uitsche landweer, die den vijand, in verbîtterde gevechten va.n man tegen man, zware bloedige verliezen toebraclit en 462 g&vangenen maakte. In liet Ar-gonnerwoud en bewesten hetzelve hebben onze troepen se-dert 20 Juni met korte tusschenpoozen voor ons gunstige gevechten geleverd : behalve de terreinaanwinst en de stoue-lijke buit, zijn daar tôt dusver 116 Fransohe officieren en 7,009 minderen gevangen genomen. O phet front, dat in het Oosten bij de Argonnen aansluit, hadden levendige ge-sohutgevechten plaats. Vijandelijke aanvallen werden zonder moeite afgeweerd. In de buurt van Leintrey (beoosten Lunéville) stieten de voorposten op elkaar. Onze vliegers wierpen te Gérardmer 'bommen op vijandelijke troep&n. Oostelijk krijgsveld. Benoorden Poplejany hebben onze troepen in Oostelijke ricliting de Windau oversohreden. Ten Z'uid-Westen van Kolno en ten Zuiden van Prasnysch wonnen wij in zege-rijke gevechten wederom terrein. Zuidoostelijk krijgsveld. 1 Bij de Duitsohe troepen is de toestand onveranderd. i 1 TURKSCH KONSTANTINOPEL, 15 Juli. — De G-enerale Staf I deelt me-de : 1 Afgezien van een zwàk gesohutgevecht, verliep de dag E van 14 Juli kalm op het Dardanellenfront bij Ari-Boernoe 5 en bij Sedd-ul-Bahr. Ons geschut dreef een torpedoboot en t een troepentransportsJiip, die Ari-Boerneo trachtten te na-> deren, op de vlucht, boorde een sloep in den grond en schoot :1 een tweede in brand. Op het Irakfront hebben eenige Turksche afdeelingen, ? die den linkervleugel der troepenmacht bij Muntefxk ver-e laten hadden, in den nacht van 13 Juli, hun opdraoht ait-stekend volbracht. In het geveoht, dat te middernacht be-gon en tôt in den volgenden namiddag duurde, sloegen zij den vijand met geweldige verliezen terug, alho&wel zijn 3 artillerie hem krachtdadig ter zijde stond. In het. gebied h va,n Dattiers telden wij 500 gesneuvelde vijanden, waa-r-rt | onder verscheidene Engelsche officieren, Daarenbiyven _ ver-t ' voerde de vijand op twce plaatsen, Waw Jiij st-erke verliexen geleden had, zijne âoodën en gekwetsten. Op onze zijde zijn een luitenanten 5 soldaten gesneuveld, 21 gekwet-st. In den loop van het gevecht slingerde het grof geschut van den vijand 300 granaten naar onze stellingen, die slechts een enlcelen soldaat kwetsten. Op de andere fronten niets belangrijks. ITflLIilflNSCH ROME, 14 Juli. Ambtelijk van het groot hoofdkwartier. — De toestand blijft ongewijzigd. BUSSISCH PETERSBURG, 14 Juli. Ambtelijk van het groot hoofdkwartier:Op 12 Juli 's avonds heeft de vijand de Narew overge-trokken.In de richting van Somska, heeft de vijand den 12 Juli 's avonds en den 13n zijne bedrijvigheid tôt een hevig geschutvuur beperkt. Ten Oosten der Pissa nam de vijand onze loopgraven op een breedte van twee versten. Door eenen tegenaanval werd hij teruggeworpen. Hevige gevechten op de beide oevers der Skwa. Belangrijke vijandelijke strijdkrachten kwamen vooruit in den sektor gelegen tusschen de Orzyc en de Sidynia. Zonder op dit terrein een beslissend gevecht te hebben geleverd, trokken zich onze troepen, in den nacht van den 14n Juli, op hunne tweede verdedigingslinie terug. Op de linkeroever der Weichsel, geen wijziging. In de streek van Cholm, gevechten op de Wolika. Op de andere fronten, gebruikelijke infanterie-schermutse-lingen.FKflNSCHE PARUS, 15 Juli. :— Ambtelijk bericht van 15 uur : In de streek ten Noorden van Atreoht is de nacht tame-Saint^Vaâiren^IierDoolhof, gevëchteri met granaten. In de Argonnen bepaalt zich het gevecht tôt de streek ten Westen van h&t bosch, waar we gisteren, ten Noorden der baan van Servon, vorderingen maakten. Na eene reeks tegenaanvallen gelukte de vijand er in, in het boseli van Beaurain voet te krijgen. Op het overige van dezen sektor ble-ef de toestand onveranderd. Tusschen Faye en Paye en het Priesterbosch had de vijand het beproefd, uit zijne loopgraven te komen, hij werd dor ons koncentriek vuur en het infanterievuur tôt staan gebracht. PARUS, 15 Juli. — Ambtelijk bericht van 23 uur : De dag verliep tamelijk kalm. In de Argonnen, gevecht met bommen en springbussen in de streek van Marie-Thérèse. Twee vijandelijke aanvalen tegen het Haute-Che- J vouchée en Bourenville werden teruggeslagen. Op het overige van het front, niets meldenswaardigs ; eenige geschut-gevechten ten Noorden van Atrecht, in den sektor van Quennevières, op den rechteroever der Aisne, bij Troyon, op de Maashoogten ,rondom de loopgraaf van Calcnnes en in de Vogezen bij Weissenbach. TELEGRAMMEN DUIKBOOT- EN MIJNOORLOG. LONDEN, 16 Juli. — Lloyds meldt- uit Great Yarmouth : Het stomschip Bym, uit Bergen, op weg van Tynedock naar Rocliefort, werd gisteren avond, ten Zuid-Westen van het lichtorenschip Wash getorpedeerd. De bemanning landde behouden in Yarmouth. Nog de bomaanslag in het Casino te Sofia. Men meldt uit Weenen: Uit de getuigenissen opgenomen tijdens het procès te Sofia, zou blijken dat er een aanslag tegen den koning Ferdinand op touw geweest zou zijn, waarvan de aanhitser zou zijn het servische blad « Narod:-no Okrana ». Dit blad zou 50 millioen frank ontvangen hebben tôt het voorbereiden van dezen aanslag. Een gedeelte miljoenen zou door Rusland verschaft zijn geworden, en wel door tusschenkomst van kommandant Vajo Francosic. Manoff, die zou belast geweest zijn met het werpen van de bom, zou ailes bekend hebben en er bijgevoegd dat over-eengekomen was, dat de uitvoerders van den aanslag in Rusland en in Servie zouden betaald geworden zijn. De Onlusten te Moskou en de verzekeringsmaatschappijen. Men meldt uit Petrograd: Gedurende eene vergadering van al de verzekeringsmaatschappijen, hebben deze laatste besloten geene schadeloosstelling uit te keeren voor de schade veroorzaakt door de onlusten te Moskou. Zij steunen zich hierbij op den tekst hunner polissen, voorgeschreven door het algemeen règlement voor Rusland. Door Russische onderdanen wordt in het geheel een be-drag van 54 millioen roebels geeischt, voor de geleden ver-nielingen, diefstallen en brandschade, terwijl van wege onderdanen van onzijdige landen de eischen 19 millioen roebel bedragen. Bovendien werden nog voor 20 millioen roebel schade aangericht aan onverzekerde eigendommen. Ten einde den wisselstand van het Fransch geld te ver-beteren.De « Neue Ziircher Zeitung » verneemt uit Parijs dat de Banque de France weigert andere wissels op het buitenland te eskonteeren( dan die welke het gevolg zijn van gedane iMvnoron Doïo maatrenel. welka aenomân werd dm een einde te stellen aan de speculatie die in het buitenland, en vooral in Amerika, op den wissel gedreven, heeft reeds eene verbe-tering in den Franschen wisselstand gebracht. In het ver-volg zal men alleen den middenkoers en niet meer de fluc-tuaries der koersen publiceeren. flan de Narew. KOPENHAGEN, 15 Juli. — liuski Invalid meldt dat Duitsclie trospen over den Narew trokken en dat de Russen ook op de lijn Orcyz-Lydinia moesten terugtrekken. Het Getal Stakende Mijnwerkers. LONDEN, 16 Juli. — Het getal stakende mijnwerkers in Zuid-Wales beloopt 160,000 man. De staking breidt zich uit op 80 koolbekken. De Gezondheid van Koning Konstantijn. ATHENE, 16 Juli. (v/olff.) — De hofartsen ondsrzoch-ten heden den koning. Hun bericht stelt. vast, dat de alge-meene toestand van den koning zeer bevredigend is, maar de hartslagen zijn een t&eken da tde koning voorloopig aan geenerlei vermoeinis of opwinding betrekkeli jk de politiek kan blootgesteld worden. Engeland en Griekeniand. ATHENE, 15 Juli. — De Engelsche Adiniraliteit heeft goegestaan, dat op Engelsche werven vier toipedobcotver-nielers op stapel gezet worden, in plaats van do vier, die voor rekening van Griekeniand in opbouw wnren en waarop, bij het uitbreken van den oorlog, Engeland beslag legde. De Grieksche Adrniraliteitsraad heeft de bestelling aanbe-volen, maar de ministerraad heeft zich de beslissing tôt op 13 Augustus voorbehouderi. Op den Balkan. over een ' t-echtstr<K.-Li-i.iiv>ii sp*— ., • ' - •>*«-Dedeagatsch. p,t, De Gezondheid van den Sultan. KONSTANTINOPEL, 14 Juli. -r- Naar het ambtelijk bericht over den toestand van den sultan, is deze over het algemeen zeer goed. De genezing is begonn-en. Vliegongeval. PARIJS, 15 Juli. — Petit Parisien meldt uit Madrid : Van vier watervliegtuigen, die gisteren van Gibraltar uit een verkenningstocht cnddrnamen, zijn er slechts twee weer-gekeerd. Het der de stortto in de zee; de inzittenden werden gered. Van het vierde bleef men zonder nieuws. De Zweedsche Onzijdigheid. BERLIJN, 15 Juli. — Berliner Lokal-A nzriger meldt uit Kopenhagen : . . « Gisteren trok een Zweedsch eskader, bestaanae uit dne pantserkruisers en vier groote torpedoboot&n voorbij den Oeresund op weg naar het Noorden. Het verschijnen van zulke beduidende zfestrijdkrachten langs de Westkust van Zweden wordt in verhand gebracht met de bijna dagelijkschc schendingen van de Zweedsche onzijdigheid door Engelsche oorlogsschepen. In Rusland- BAZEL, 15 Juli. — Volgens Russische meldingan zag de opperbevelhebber van den Russischen staf zich genoodzaakt, om de aangroeiende onrust in Petersburg tegen te gaan eene verklaring af te leggen, die een oproep doet op het ver-trouwen in militaire ambtelijke mededeehngen en die ge-ruchten over den omvang der nederlaag in Ga!icië als kwaad-willig aanduidt. Griekeniand en Italie. ATHENE, 14 Juli. — Eene klacht door het Italiaansch ministerie van buitenlandsche zaken gericht aan den Griek-schen gezant te Rome, over de houding der Grieksche pers, wordt hier in de poiitieke kringen beschouwd als misloopen en belachelijk, daar de Italiaansche pers Griekeniand sedert lang op beleedigende wijze aanvalt. De ministerraad houdt zich bezig met het misbruiken van de Grieksche vlag door een schip der Italiaansche oorlogsmanne. Greg heeft zijne werkzaamheden hernomen. LONDEN, 15 Juli. — Staatssekretaris Greg heeft zijne werkzaamheden in het ministerie van buitenlandsche zaken hernomen. Een flrtikel van de « -Eclair ». PARIJS, 14 Juli. — De « Eclair » deelt de lessen mee, die de Westelijke machten uit den duikbootoorlog moesten trek-ken. Hij verklaart dat de zeeheerschappij in de toekomst aan hem zal behooren die de mees'e duikbooten bezit. Het Duitsch programma van den duikbootoorlog had een groot gevaar kunnen worden, hadde Duitschland besch over een voldoend aaratal duikbooten. Reeds nu is de d .r -bootoorlog een zware beproeving. De Westelijke ma i moeten aile maatregelen treffen ter bekamping van dat p-middel. Hiertoe behoort eerst aile handelschepen mei kar." ,» nen te bewapenen. Het voorstel werd reeds gedaan r s: moette wederstand. De Bondgenooten zullen den \ c ; r î laten vallen, want de offers die men brengen me . groot. Verder zou door ieder verbonden mogê gauw een duikbootenvloot gebouwd worden, D8l is gc a* tiger din het bezit van dreadnoughts,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes