Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

258 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 05 Septembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 12 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/qz22b8wd5n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Staat- en îetterkundig dàgblad. Abonnementsprijs : Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten ! Aankondigingen worden aangenomen : 75, Anspachlaan ( Beurs ). en Ï2, Warmoesberg inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. | Publiciteit DE CERF, 54-56, de Brouckereplein. — Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussei. 1 C5de Jaargang. — N. 240, Prijs : €3 Centiem Donderdag £5 September 1918 Oorloçfsherichten. BERLIJN, 4 September. — Ambtelijk bericht van Atrecht. Hiervan bracht het jachteskader Vif.denmidda.e- • a onder leiding van eerste-lultenant Lorzer 26 van neaenmiaaag. vliegtuigen ten val. Kolonel-lurtenant Lorzer Westelijk krijgsveld. behaalde daarbij zijn 35= overwinrung m de Legergroepen van kroonprins Rupprecnt iucht. en van kolonel-generaal Boehn : BERLIJN, 2 September. — Ambtelijk be- Aan beide kanten der Leae heeft de vijana ixcht van hedenavoiid : zich in voortdurenden strijd met onze vooruit- Tusschen Scarpe en Somme rustige dag. geschoven troepen tôt aan de linie Wulvergem- Gisternacht hier bagonnen liewegintgen werden Nieooe-Bas-Saint-Maur - Laventie - Richebourg planmatig uitgevoerd. Aan beidc kanten van voorurtgewerkt. Onze gemengde afdeelingen Ai£ hebben hem in deze kleinere gevechten wer foebben zich 's avonds nieuwe gevechten ont- dadig gschaad en hem door aanvallen en op- wikke'd. rukken gevangenen afgenomen. Op het gevechtsfront tusschen Scaipe en WEENEN, 3 September. — Ambtelijk be- Somme verliep de dag rusug. Wij hadden ge- ncht van bedenmiddag durende den voorlaatsten nacht onze troepen Nergens grootere gevechtson<îernemii*gen. opTlinie Arleux-Moeuvres-Manancourt teru,- ««J*. op Catt.ro. genomen. Deze reecis sedert eemge dagen voor- richt:^ * Sep,ember- ~ Ambtehjk b5' gcnomen bewegingen werden planmatig en on- Dca 30 Augustus, 's morgens, poogden vier gestoord door den vijand uitgevoerd. De vijand Engelsche landvliegtuigen de havenwerken aan ds eerst 's namiddags aarzelend gevolgd. , de golf van Cattaro aan te tasten. Hun bommen AT , . t * v - ui.nnn, hadden geen uitwerking, vielen grootendeels Op het front tusschen Mois as jn Z6(J Van de vier vliegtuigen ontkwam er jieaft de vijand zijn aanvallen gisteren met slechts een. De andere drie stortten verplet- herhaald. Aan beide kanten van i\oyon deed terd op de rotsen aieer. Een .gevvojide vlioger de Franschman gisteren hevige aanvallen, <Ue kon gexed worden. De '.-verigen zijn dood bijzonder op de hoogvlakte tusschen Campagne crilrTA . c Lr~7 " , en Bussy gericht waren. De vijand, welke hier ' > j September Ambtelijk bericht : " ® , i eu westen van het Ochnda-meer hebben 's voormiddags en s namidaags te vergeets te- w;j door ons vuu-r een vijandelijke verkenners- gen de prnke 231" voetvolkdivisie storm liep, groep verspreid. Tussahen het Ochrida-meer werd 's avonds gelijk in de overige aanvals- en he! Prespa-meer is een onzer aanvalstroe- vakken volkomen teruggeworpen. P™ doorgedrongen in de vijandelijke loopgra- Aan de Ailette verkennmgsgevechten. ven' , waarurit z'j * ransche gevangenen mee- . „ . . V-, „ h voerde, alsook ccn mitrailleuse en ander oor- AanvaUen des vijands op Coucy-lc-Chateaw iogsmatt;J«el. ln <,. streek van Moijasttr ch ^îisîukten. Tusschen de Ailette en d«LA-isïve_rnk- ^ vcrsmrtdrn-h plao-tsea de TsjerrLi-booht ie de Franschman in samenwerkmg met Ame. en ten westen van Do-bropoelje was 't vveder- cikanen en italianen na hevigste geschutwer- zijdsch geischutvuur hij tijden leVenidiger. king voor herhaalde aanvallen op; zij werden Ten zuiden van Hocma gematigd vuur, eeni- """«..v " , , . j I„ gen tijd tamelnk hevig.. len noorden van dikwijls na vexbitterden stnjd van man i g Liumnitsa drong een onzer verkenniagagroepen ci an afgeslagen. in de vijandelijke loopgraven en voerde Griek. Wij schoten gisteren 22 vijandelijke vliegtui- sche cevangcnen mede. een en zeven kabelballons ai. Luitenant Ku- Bij Altsjak Mable en ten westen van dit dorp «ey behaalde zijn 30" overwinnmg m de luent. wierpen ome posten verschillende vijandelij- " J_ , , ke aanvalsafdeeknaren terug. Legergroep Duitschen kroonjMTins : Ten zuiden van Ripont brachten wij van een KON STANTINOPEL, 1 September. — suksesvollen aanval op de Fransthe loopgraven Ambtelijk bencht . gevangenen en machmegevveren terug. Ook gisteren was de wederzijdsche geschut- BERLIJN, 3 September. - Ambtelijk be- bedrijvigheid op het ganscihe front heviger dan ticht van hedenimiddag : Te a westen van den vveg Jeruzalem—Na- Westelijk. K.rijgsveld. bloes hebbîn wij een sterke vijandeîdjke ver- Legergroepcn Kroonprins Rupprecht en v. kenmngsafdeeling teruggedrévcn. wij namen Kochn : , met onze ver-dragende kanonnen vijandelijke Tusschen Ieperen en La Bass«b ^uksesvol e ko,onuen rmtsn,"en voetvolk onder'vuur, die voetvolkgevechten op l s . Van Jéricho in noordelijke nichting cprukten. lin^en. Tusschen Scarpe en ùoinme ^ette oe 1 »■1 f. , Brft zijn aanvallen voort. Ten zuid-oosten van Ons geschut heeft de vijandelijke kampen in Atrecht slaagde hij er in door aaiivoermg van den omtrek van Aboe-lellok op krach-tdadige overmachtige krachten onze voetvolklinie aan wijze besenoten. berde kanten van den weg Atrecht—Kamenîle Op 28 Augsutus vermnderden onze posten de achteruit te drnngen. Op de Unie Etamg-oos- rebellen den Hedsjas-spoorweg m de streek van telijke rand van Dury-ten oosten van Lagni- Hedis te vernielen. ^ourt-noord-westen van (juéant-noordeiijke rand Op de overige fronten néets van belang. van Noreuil vingen wij de naanval des vijana» KONST \N Ti N OPEL, 2 September. — op. Herhaalde pogingen des vijands om'over de Ambtelijk bericht : hoogten vôor Dury en ten oosten van Cagm Geringe gevechtsbedrijvigh/cid op bet Pa- court naar het Ivanaal verder op te rukken,mis- lestina-front. lukten dank zij het ingrijpen onzer gereed Van de overige fronten niets nieaiws. staande reserven. Aan beide kanten va.1 liapau- me, gedeeltelijk met pant^rautos PARIIS 2 September. - Ambtelijk bericht na hevigste geschutvoorbereidmg begolinen 3 ^idd . aanvallen des vijands werden afgeslagen. Ieu van °k "ur ® " miaciags - . noorden der Somme hebben wij ook na hevigen ln het gebied van bU A oorderkanaal hevige strijd de hoogten ten oosten van Sailiy-Mois- £e|fr..ut? Hf" t , lains-Aizecourt le Haut-oostelijke rand van fé- Wij hibb'n twee vijandelijke tegenaanval- ronne gehouden. Aan beide kanten van den len op het dorp Campagne afcgeslagen en spoorweg Nesle-Ham sloeg het in de jongste onze stellingen bîhouden. gevechteai zich bijzonder onderscheiden ûen- Jn het Ailette-gebied hebben onze troepen bende resèrve-voetvolkregiment n. 271 ook gis- nieuwe vorderingen gemaakt in de bosschen teren wederom herhaalde aanvallen der Fran ten westen van Concy le Château en ten oosten schen af. Anders tusschen Somme en Oise Van Pont St. Mard. Een honderdtal gevan- slechts geschutbedrijvigheid. Na urenlange lie- genen is in hun handen gebleven. vigste gescliutvoorbereiding vielen Fransclien, jn Chanipaigne heeft een vijandelijke over. door Marokkaansche en Amenkaanschc afdee- vaj ;u jjet g€bied van Auibérive niets opge- lingen versterkt, !s namiddags tusschen Oise ieV3Ttj. en Aisne aan. De uit het Auette-dal op Pier- Geen enikele belan"rijkc gebeurtenis op de remaude en tolembray losbrekende aanvallen. r&c, van he[ iront mislukten in ons vuur.Op enkele punten wierp PAHIÏS, 2 September. — Ambtelijk bericht onze tegeoaanval den vijand terug. ln de woud- van n >s avonds . gedeelten ten westen en ten zuiden van Coucv- ]n ^ j vau dcn d hcbb,n Qnze Uc>> le-Chateaiti drukte de vnand onze voorste linte pe, ,Le „istrravonld h et Ne^.rderkanaal ter wat van de Ailette wep ',pSSt en. 0<T hoaKte van Nés le waren overgestoiken, "hun Î3SâS Î&3TïfiffiSKt '« -n>-n n'S- lijfgardekurassieren en dragonders van het &•. ^ voet _gevat op- m westehjke helhngen onder leiding van hun bevclvoerder kolonel- van heuvel m. Zij hebben gevangenen ge luitenant graaf Marins, hebben met den dajr maakt. _ van gisteren medegerekend sedert hun optre- J usscnen do Ailette en de Aisne zijn onze den 16 vijandelijke aanvallen afgeslagen en de troepen bhjven vordeien op de hocfgvlakte ten hun toevertrouwde stelhngen gehouden. oosten van Crécy-au-Mont en van Ju<vigny. Wij schoten gisteren la vijandelijke ballons en Ondar.ks den verbitterden tegenstand van dCn 55 vliegtuigen af, waarvan 36 o,p hst slacveld vijand hebben onze troepen Leuilly en Terny- Sorny veroverd. Bovendien hebben zij vorde-ringen gemaakt ten ncordec van Crcuy. Op het overige front is de dag kalm ge-.weest.ROME, 2 September. —- Ambtelijk bericht : Ons geschut heeft krachtig vuair gekonoen-treerd aan' het bergfront. Op den Stclvio en de hoogvlakte van Asiago zijn vijandelijke af deelingen teruggodreven. Overdag hebben onze vlneigers de vijandelijke linies met sutkses bestookt. vve hebben op doeltreffende wijze een vliegkamp van den vijand gebombardeerd. Talrijke vijandelijke toestellen zijn door onze vliegers aangevallen en uitoengedreven. LONDEN, 2 September. — Ambtelijk bericht ; Vanmorgen hebben Ivanadeesohe en Engel-rche troepen, vergezçld van pantserwagens, aan weerszijden van den weg Atrecht—Kame-rijk aangevallen en op een breed front, dat .gcdeelte van het krachtig georganiiseerde ver-dedigingsstelsel veroverd, dat bekend staat als de lime Rooourt?—Quéan.t, welkc zich uit-strekt ten zuiden van de Scarpe, De vijand hield deza loopgraven krachtig bezet en bood aan onzen opmarsch over het geheele aanvals-fnont vastberaden tegenstand, welke met groo-te verliezen voor hem is gebroken. Kanadeesche troepen hebben Dury, Villers-lez-CagTOconurt en Cagnioourt genemen en vooruitjganig gemaakt voorbij deze plaatsen. Op hun linkervleugel hebben Engelsche ba-taljons zich een weg naa' voren gebaand door de Duitsche verdedigingen ten noord - oosten van Eterpigny. Op den rechter aanvalsvletigel zijn Engçlsche en Schotsche trora>en vooruit-'gedrongen voorbij Rtincourt-lez-Cf ^nioourt in de richting van Quéant en hebben vele krachtig versterkte stellingen vermeesterd met in-bûgrip van het dorjj Noreuil. Ten zuiden van dit punt hebben onze troe-pan even!-_fns voori itgang gemaakt en vroeg in den n-iiddag hevige teiTûruuirivaUon van den vijand teruggeslagen ten oosten vau Vaulx— Vraucourt. Engelsohe troepen hebben ds bui-tenwijken boreikt van Beugny en Villers-au-Flos genomen. Scherpe strijd is den geheelen dag door ge-voerd om Le Transloy ; op deze plaatsen zijn ook vijandelijke tiegenaanvallcn teruggeslagen en Engelsche troepen hebben het dorp ver-meesterd.Tuschen Saillisel en Péronne hebben Engelsche en Australische divisies den vijand verdreven uit het bosch van St. Pierre Vaast en het dorp Allaines en Haute Allaines genomen.Ten oosten en ten zuid-oosten van Péronne zijn herhaalde Duitsche tegenaanvallen dooi Australische troepen met zware verliezen vooi den vijand afgeslagen. In den loop van den dag zijn vëïscibeiden duizeuden gevangenen gemaakt. Onze patroeljes hebben nieuwe vorderingen gemaakt in de wcstelijke buitenwijken van Lens. Op het Leie-front zijn onze troepen in nau. we aanraking met den vijand terrein blijven winnen. BERLIJN, 2 September. — (Wolff.) Hei losrukken onzer troepen van den vijand in dt streek van Belle geschiedde planmatig en volkomen onopgemerkt. De zwaklce patroelje, welkc wij tôt xnisleiding achtergelaten hadden, slaagde er in den vijand in de gedachte te la ten dat de vroogere sterkè bezetting nos in de stellingen was. Eerst ra enkele dagen vielen op 31 Augustus 's voormiddags negen uur dichte Engelsche dckkinigslinies onze ach-terhoeden in het heuvelachtig terrein ten oosten van Belle aan. De uiterst geschikte ver-dediging slaagde er in, het optreden des vijands zoo te verlangzamen, dat de vijand 's avonds eerst de liiltt Dranoetcr-Ravetsberg bereikte.De vreugde van het bijna zonder strijd gevvoninen terrein zal voor de Engrlschen we zemlfiik verminderen, wanneer zij erkennen, hoe planmatig de terugtocht der Duitsche trot;-pen voorbereid was. De stad Belle, welke d« Brit in April binia onbeschadijd en vol le-vensmiddelcu en kleedeten in onze handen la-ten moest, is tlians dar-k zij de vijandeliijke •beschieting een groote pmnhoop. Evenaoo is het gansche terrein dat wij aan den vijand overgelaten hebb?n, verwoest en ledig. Bijna geen schuilplaats bieef onvernield. De straten zijn aan de belanigrijkste punten d"or ontplof fing verwoest. Nieit een eiikele brug is bruik-baar gebleven. De groote Engelsche pionniers parken, met hout, prikkcldraad, spoerwegrig-gels, ciment, enz., weikc tijdens het offensie* vn onze handen vielen, cm welke «ij tôt noii toe n:et hadden kunnen gebruiken werden weggebracht. Tallooze kilometer telefoondraad hebben onze bericht en troepen ver/.ameld en daarbij de telefoonpaten verndeld. Wij het>-b:n aan d1 Engelscben slechts puinen en trech- ters geigeves » PII II ■«■■BaiBMMWBMnMMBMMMBMBMj Kleine jKronieh. Porsnnftlia. De heer Gcneraal Gouverneur heeft, bij be-schikking van 17 Augustus 1918, het aan Pro-fessor Dr Hoffmann, rector der Universiteit le Gent, verleend verlof tôt één jaar verlengd; diens vervanging als rector blijft opgedragea aan Professor Dr Speleers. Overlijden van een Vlaamsch krijgsgevangena te Cottingen. Uit het krijgsgevangenikamp van Gôttmgen komt ons het meuws toe, dat serjant Bauwen* er op 20 Oogst l'Jlts, na tene kortstondige ziîk-te overleden is. Oe teraardebestelling heeft op plechtige wijze plaats gehad. Ruim ^(X) knjgs-gevangenen vergezelden de lijkbaar en net Vlaamsch muziekborps van het kamp speeld* tremrmaischen. Luitenant Jozef Garray sprat op het grat eene roerende rede uit. Na hem zeide Willem Van Kerst ook een laatste vaar-wel aan den afgestorven makker. V/illems-Fonds. Afdeeling Brussei en Voorsteden. — De " leergangen in het Nederlandsch zullen wxder aanvangen den Zaterdag, 7 September. De in-schrijvingen worden opgenomen voor de dames, om 7 uur, — voor de heeren, om S uur 's avonds, in de g e n le en t esohooj, Rollebeek-straat, 22. Vlaalmsoh Huis te Halle. _ Te beg'innen met, 1 September is het prach-tig ing/:richt <. Vlaamsch Sekretariaat » te Halle, 21, Dekenstraat, gansch in orde. Een groote leeszaal met aile Vlaamsch-natio-naie tijdschriften en weekbladen, studieboeken en brochuren smds 1840 tôt heden over de Vlaamsche beweging verschenen, zijn er ter gevoegd van bladen en boeken afdrukken. Het « Vlaamsch Huis » is aldus in gericht ; Grelij lz: vloer s - Nr. E Leeszaal en wachtplaafs. Eerste verdieping ; Nr. 2. Kantonnaal Sekretariaat. (Met bijgô-voegden dokumentatiedienst : fichen stelsel en dossiers). Nr. 3. Werkkamer. (Papier en schrijfbcnoo. digheden ter beschikking van iedereen). Nr. 4. Algemcene vergaderzaal. Tweede verdieping : Prop^ganda-materiaal, bladen en archieven. De andere diiensten zullen oc-k nog in orde gebracht wordein. Aile mededeelingen voor het kantonnaal sekretariaat,Groeningerwacht, kunstkring « Hf.o. ger Op » einvoor de redaktie aan het volk=-weefcblad « De Hallenaar » mogen aan dit adres gestuurd worden. De leergangen van de Teaching Club. De Teaching-Club deelt ons mede dat hij studie-beurzen . verleeneu zal aan dcigenen die zich voor lOn September laten inschrijven voor de leergangen van vrecmde talen, handel, sne'l- en machienschrift die gegeven worden Troonstraat 146 waar de Bestuurder ontvangt van 10 tôt 12 en van 3 tôt 7. Men wordt verzocht, bij de inschrijvinp of bij de aanvraag, deze mededeeling te vertoo-nen. . 3 Vlaamsche kunst te Berlijn. Eene tentoonsteiling van Vlaamsche sdhil-derkunst vindt thans in het Berlijnsche Muséum plaats. Het geldt hier speciaal de ou de Vlaamsche kunst, vereeuwigd door Van Eyck, Brcughel, Jordaens, Rubens, Van Dyck. Dat die tenitoonstelldng de bewondering der Berlijners afdwinigt hoeft mie.t gezegd. Nog -een goed gevolg van dezen vernielenden oor-lo.g : in andere landen wordt meer aandadht aan Vlaanderen's kunst geschonken. De positie van het Vatikaan. Een gevolg van dezen oorlog is dat de di» plomatieke betrekkingen tusschen Portugal «Mi den Heiligen Stoel hernomen zijn. Op dien post is Z. Exc. Mgr Socatelli, voorheen apos-tolisch internuntius te Bmssel. benoemd «ewo/-den. Men weet dat Engeland al lang het be-sluit genomen heeft eenen diplomatieken ver-» tegenwoordiger bij het Vatikaan te benoemen.: Het biijkt aldus cens te meer dat, nisttegeri-staande ailes, de Paus toeh een man blijft. die grooten moreelcn invloed uitoefent, niet alleen op enkele indivnduen en afzondcrlijke meni schengroepeeringen, maar ook op de staats-hoofdefi en staatsvertegenwoordiging'en. Kon die invloed dermate aangewend worden, dat de vrede eruit geboren werd ! Wij vssligon er de aandacht onzer lezers, medewsrkers en depothouders ep dat van af hedîn ïoowel het Baheer als de Redactle der GAZE"? VAN 3RUSSEL overgebracht zijn naar de ZANDSTRAAT Nr. 13, BRUSSEL (NOORD)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes