Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

207 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 04 Septembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 05 juillet 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/vq2s46j56q/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

S ta ai- en letierkzm dig dagblad. Abonaementsprîjs ï Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), fr. 4.50 per kwartaal (aile kosten ï inbegrepen. Men wende zich tôt de postkantoren. Beheer en redaktie : Zandstraat, 13. j IAankondii'ingcn worden aangenomen : 75, Anspachlaan ( Beurs ). en 52, Warmoesberg Publicxteit DE CERF, 54-56, de Ërcuckereplein. — Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. Sde Jaargang. — ïâfcSO. SPjr-û.iiss : tS Ceatlejœa Woenisdag -ri 1918 Oorloçfsberichten. BERLÏJN, 2 Septejaàsr. — Ambtelijk bericht van hedenmiddag : Westelijk Kiijgsvsld. Leger,groepen Kixxmprins Rupprecht en v. Boehn : Gevecbten op iset terrain voor de stellingen fssu beidc kanten der Leie. Tusschen de Scarpe î-n de Somme zette de Brit op Ihet 45 Ion. breede front zijn aanvallen voort. Geschutaktie op <ie ■ plaatsen vv.aar de vijand zijn troepen verga-xlerde ten zuid-oosten van Atrechit en aan beide Kanten van Bapaume clroeg wezenlijk het hare tôt het afweren bij. De brandpunten van den voetvodkstrijd waren Headecourt en Noreuil, de trechtervelden ten oosten van Bapaume en tusschen Rancourt en Boucha.vesnes. De vijand, welke ten noorden van Hendecourt bij Cagndoouœt terrein won, werd door efôa. t-egen. aanval tôt Hendecourt terujggeworpen. Om Noreuil werd lang gevochten. Het bleef in ons bezit. Aan beide kanten van V aulx-Vraucourt bsjginnende pantsexautosaanvallen mislukten. Hierbij schoot de bemanuing van een vliegtuig çier vliegearsafdeeling 252 — luiœnant Sohwert-feger en vicefeldwebe:l Gûntiher — een pantser-aiuto met het machiengeweer in brand en ver-çialde een tweeden door wel geridht geschut-v-uur. Ten zudd-oosteu van Bapaume sloegen \vij met het zwaaiîtepunt op Villers-aux-F los;. gerichte aanvallen des vijands a£. Ten noorden der Somme brachten wij den vijand, welke _&edert den vroegen morgen met sterke krach-jen aanviel, in de linie Sailly- St. Pieter Waast •psoud en ten oosten van Bouchavesnes-Mooit St. Quentin tôt staan. Péronne werd door den vijand bezet. Aan beide kanten Nesle zette de Franschman zijn aanvallen yocrt. Na hevig-ste trommelvuur poogde hij opnieuw in diep.3 gelederen mat voetvolkaanvalîen door de Ka. caialstelling te breki-n. Ten ncorden van tien ^poorweg Nesle-Ham doemde het reserve-voet-irolkregiment n. 5t> onder ledding van zijn be-velhebber majoor von Loebbecke elken vijande-îijten stormaanval tôt mislukking. Bij herhaalùe aanvallen s _.wi;ds wierp het in samenwerking met Hessische afdeelmgen den binnengedrongen vijand weder uit zijn li-nies. Veldgeschut, dat met het voorste voetvolk ten tcgenaanval oprukte, had aan het suKses sen wezenlijk aandeel. Ten zuid 11 van den spcorweg Nesle-Ham sloegen Brandenburgers en Sileziërs den vijand vôôr hun linies terug. Ook ten zuiden van Libermont zakten 's avonds aanvallen der Franschen inefin. Aan beide kanten van Noyon bleef het vijandeiijk voetvolk na de zware en voor hem verhesvolle gevecbten van 31 Augustus gisteren onbedrij-vig. Ook tusschen Oise en Aisne bleéf de ge-vechtsbedrijvigheid gisteren tôt geschutstnjd beperkt. Kleinere aanvallen des vijands in het Ailette-dal en ten noorden van Soissons werden afgeslagen., BERLIJN, 2 Seiptember.— Ambtelijk bericht: în de ï^idden-Middellandsche Zee boorden onze .Jaikbooten 15,000 bruto-ton in den groin<i Daaronder bevond zich een troepentransport-stoomscbip van ovex de 6,000 ton. BERLIJN, 2 September. — Ambtelijk le-yichit van hedenavond : Engelscîte aanvalleii tusschen Scarpe en Somme. Ten zuid-oosten van Atrec,ht en ten noorden van Péronne wonnen wij veld. Reser. iven ihdel-den den aanval tegen. Aan beide kan *en van Bapaume werd de vijand teruiggewor. pcn. Tusschen Oise en Aisne hebben zich 's îa-middags na hevigsten gescfautstrijd Fransob© aanvallen ontwildceld. WEENEN, 2 September. —» Ambtelijk l".e /icbt van hedenmiddag : Niets nieuws. SOFIA, 2 September. — Ambtelijk bericht van 31 Augustus : Macedonisch front : In de Cerna-bocht aan beide kanten van den Dobropolje was de wederzijdschc gesdbuitbi-drijvigheid eenigen tijd lévcndiger. Bij Betre nik verjaagden onze posten door gescliutvuiuj viij.andelijke voetvolkafdeelingsn. Ten zuaaer vau Moeina bij Ahsjak Mahle duurt het ge schutvuur met afwisselende ùevighedd voort Ten oosten van de Vardar poogden Engelsche eeaheden do-or overrompeling onze stellinigei, ten zuiden van Stojakovo en Boroditza in te nemen ; zij werden ecbter docur ons vuur un. eangejaagd, voor zij onze draadverspemmgen bereikten. In de vlakte ten westen van Seres verjaagden wij Giieksrhe verkenningsafdee lingien. PARIJS, 1 September. — Ambtelijk bericnt van 3 uur 's namiddags : De in gang zijnde ondernemmgen duurden den ganschen nacht voort. Afdeelmgen van ons voetvolk overschreden het Kanaal van de Somme ten oosten van Epénancourt. Meer naar net zuiden hebben wij Rouy-le-Petit genomen en 250 gevangenen gemaakt.In de streek ten noorden van Soissons ,namen wij Leury en vermel-dep versotiillende door den viiand kraçhti ■ verdedigde weerstandsnesten. Een duizendtal gevangenen bleven in onze handen. PARIJS, 1 September. — Ambtelijk bericht van 11 uur 's avonds : Gediirende den dag tamelijk grootL. bedrij-vigheid van het geschut i<n de streek van de Somme en van het Noorder-kana'.l. Ten noorden van de Ailette hebben wij voet in de bos-schen ten westen van het Coucy-le-Château ge-vat. Ten zuiden der nvier namen wij het dorp Crécy-au-Mont. Kalme dag overal elders BERLIJN, 1 September. — (VVolft.) Gelijis te vooizien was, liet de vijand ook op 31 Augustus op het gansche front tusschen 'trecht en Soissons z:ja afdeelmyen, vior hevige ge-deeltelïjke aanvallen of voor een grooten aanval samengetrokken s.orm tegen op^ front loopen. Op een enkel punt van het front brachten zijn krachtinspanningen hem het gewensch-te sukses. De herhaaldelijke hernemmg der vijandelijke stormaanvallen tôt :s avonds moest de vijand wederOm met route fiers. •:> • welke hem door ons wel gericht afweervuur en woedende tegenaanvallen berokkend werden. De onophoudelijke voortzettmg der door de Duitsche frontverkorting bijna in een .fronta-len aanval veranderd Entente-offensief laat klaar blijken, dat de vijand de beslissmg in den slrijd nog zoekt en dat men grootere aanvallen mag verwachten. BERLIJN, 2 Sept.— (Wolff). De benchtgever van de « Vorwârts » aan het westelijk front meldt datum 30 Augustus onder den titel. « Ze-gerijke, maar zwaarste dag van den „anschen oorlog » . De dag van gisteren heeft de groote hoop der Franschen bloedig verijdeld en klaar bewezen, dat het Duitsche front slechts daar terrein afstaat, waar de Duitsche beîangen het toelaten. Een cordeei van Stsssmaïin. BERN, 31 Augustus Hermann btegemann kenschetst in het blad « De Bund » de t gen-woordige gevechtsonderncmingen in het westen ali -en n. g, • e zich ; 1 •• den terugtocht der Oostenrijkers v«n de San op den Doenajetz, noch met den Duitschen te-: rugtocht van de Marne naar de Aisne, noch | nui cti :t (;C-ï i-'rm - 1 :n vca.> 1 S ^r ,n ide Oise en over de Marne, noch met den Rus-sischen terugtocht van de Karpathen en de ■ Weichsel achter de Pripetmoeras laat vergenj-ken. Het is hier een volkomên nieuwe eenige verschijning. Zij draagt de taktische bewegmg of omstanigheden over, voor welke de maat-staf nog ontbreekt, en verbergt strategische vraagstukken, welke uit duizend praktische bijzonderheden geweven zijn en eerst later als dusdanige zullen erkend worden. De strekKing-van het gevechtsfront, wat voor den aanvalier ook het verzaken aan een voorgenomen omsia-geijng beteck m, ri cpt op en yerdere erbree-ding van de fronten want slechts daardoor kan Foch in de l^o^eh-khè'ld g . >\ :de:i trisch op te treden. De verdediger daarerite-gen moet een bocht in zijn eigen gevechtslime trachten te vormen, aldus terugtre en, om van zijnen kant weder drukkmg op de flanketi des vijands te kunnen uitoefenen. von î-:ini?3 rsaa? Weerisrc. BERLIJN, 1 September. — De staatssekre-taris voor buitenlandsche zaken gaat, naar wij vernemen, Maandag voor po. tieke besprekm-gen naar Weenen. Vertrsk van den konlng van 3u!garija. KOBURG, ~ Septen.ber. — De koning der Rulgaren is gistcravond met pnns Cyriel en «in dochters naar Weenen veitrokken. Uleïne jKrohiek* Holland op zijn malsohî. Een eigenaardig en voor het karakter van zekere onzer noorderburen kenschetsend meuws-je : Professor Burger van Amsterdam zal eerst-daags een tijdschrift publiceeren waann hoord-saikelxjk gësobreven zal- worden door Nederland-sche en Scandinaafsche oor-, neus- en keelart-sen. Dat is nu eigenlijk geen voorval dat op-zienbarend mag genoemd worden. Maar de Hollandsche geleerde heeft het noodig geacht tevens bekend te maken dat enkel artikels zou-den worden opgenomen welke in het l'ransch, Duitsch of Engelsch gesteld zijn. Heerlijk niet waar? Is professor Burger geen bestuurslid van het « Algemeen Nederlandsch Verbond » ? 't Zou ons geen zier verwonderen. ^ Eslgen in hot buiteniancî ovarledor Men meldt uit Havere het overhjden van den heer Albert Leboulle, van Luik, hoofdmgenieur der Belgische staatsspoorwegen ; de teraarde-best'elling heeft plaats gehad op de begraat-plaats te Havere. Tevens vordt uit Jurançon îiet plose'injge overlijden g-emeld van komman-dant E. Henrion. Nog eens Bsigischs vrijvviUigcrs naar Rusîand. Het schijnt dat er nog Belgische soldaten te veel aan het front zijn. Hoe anders verklaren dat thans Belgische vnjwilligers voor de expe-ditie in Noord-Rusland worden gevraagd? Het is wel hard te moeten vernemen dat onze jongens zich zullen moeten laten doodschieten omdat de Russen nu eenmaal in hunnen kop gekregen hebben anders om te springen dan het hunne "n amdç :rheri,ii;r& ' •• zou. Of zoudçn het misschien geene « vrijwil-ligers » zijn, die daar in dien Russischen waar-hoel geworp a worden ? Ls nss-f as la guerre. Uit Washington wordt gçmeld dat J^'ranknjk eene nieuwe leening van 3 milliard is aange-gaan met Amerika. In Fr,ankrijk heeft het groot opzien gebaard dat daardoor de totale schulden in A.pierjlc g P o ng-p-iyi an! tôt 1C aiïl>6n-ll geàtegen zijn. Dat wist mÊii tôt nu toe nog I niet. Het is nog wel opz:enbarender dat die leening aangegaan werd om de onkosten te dekken van het verblijf der Amenkaansche soldaten in Frankrijk. V/i] vsstigan er ci a aandaîihî onzer lezers, mecievvsrkers en dspothoutlers 09 t£at van al hecSera zoowel heî Beheer ais (Je Redactie àsr GAZEf VAN BRUSSEL overgebraoîiî zijn »iaar ds ZA^5I3STRAAT Nr. 13, BRUSSEL (NOORû) Paul Ciiscn Aangaande Paul Gilson.benoemd tôt bestuur. der van het Ko.ninklijk Vaamsch Konservato-rium van Antwerpen in vervangmg van den heer Emiel Wambach, die nog in het buiten-land vertoeft, deelt men ons mede dat de be-Icenc'e t onkuudige en muoico. 00 : gebo.< nota in 1865. Zijne kinderjaren bracht hij door te Kuisbt crk t 1 iir .» 1 .vaar uij <1 t r- t.— sen in de notenleer van den koster^orgehst Cantillon ontving. Ten jare 1881 gmg hij zich te Brussel in de toonkunst volmaken onder de leiding van den alomgekendefi Gevaert. De goede lessen van dezen meester njgten ras den jongen Gilson, die reeds in 1889 d'en prijs van Rome behaalde met çijne kantate « bi- ; naï t, getoondicht op woorden van den Luike-naar Sauvenière. Onder de bekendste werken van Gilson cio-gen wij hier aanstippen <c La Mer », het poema der zee, getoondicht in 1890-1891 ; « Françoise de Rimini », oratorio in 1893 gekomponeerd ; « La Cîptive », ballet dat 111 1800 in den Munt-■schouwharg 'jpjfevocrd wera : « fri e- -neschijn », dat eerlang in den Konmklijken v laamschen (.Jpeia ra Ara:werpen I>ij l e ooeiM'iR \"ui ie -;we sei/"p-; nogrnaals de eer van het voetlicht zal genieten. ;>au! ' -Ï.n ce/ngeïî tijd als opzichter v?.n het muziekonderwijs voor' Wallonie werkzaam . geweest. ; De bijdragen welke hij leverde aan verschei-dene muzikale revues, alsook zijne kntische opstellen vonden veel bijval. De tanks. ^ Er is in dezen iaatsten tijd veel gesproken over tanks, die wel een geduciht wapen moeten zijn in den strijd op het Westelijk front. Wie is de uityinder van dit moordend ; tuig ? De eerste stappen in dezen zijn gedaan door •twee Fransche Kamerleden, Breton en Aubri-cot. In den Zomer van 1915 kregen zij van de begrcôting'skommissie der Kamer gedaan dat met de iabrikatïë van « fortins autccio-I biles » zou hegonnen worden. Bijiîa op het zelfd.8 oogenblik stelde de reserve-kapitein de Poix de plannen s3men van een gepam<;erden wasen. die over elk terrein zou komen en dieu men bij tnassa's en bij verassing in den strijd moest werpen. Eindclijk in Januari 1916 werd de eerste J bestelling van aanvalswagens gedaan. Den 16 April 1917, bij een offensief aan de Aisne waren de verliezen aan aanvalswagens aanziç}i>-lijk en werden deze toetgeschreven aan vér-schillende redenen, waaronder bijzonder deze dat de tanks te zwaar waren. Généra al s Es-tienne en Renault kwamen met een kleinen iichten aanvalswagen voor den da,g ongeveer 20 maanden nadien. Hun eerste optreden dag-■teekent van den veldslag van Juni 1918 on sindsdien is deze lichte wagen door den Franschen infanter'St en eveneens door het hoofd van het legerkorps ge'waardeerd. De gepantserde tank heeft de plaats van dffi infanterie îngenomen. Wij zullen weldra andere u'itvindingen te boeken hebben, uitjgev'onden tegen den tank; de anti-.tank kanonnen zullen sterk toenemen, de pantser granaten zullen verbeterd worden; daai\egenover zal het pantser van den tank sterker worden enz. Het lijdt geen twijfel of m aile corlogvoe-rende landen word ondertusschen flink aan den aanmaak van lichte aanvalswagens ge-werkt en houdt het legerbevelhebberschap zich inmiddels ook onledig met de studie vain de gerechtsorganisatie vafi dit wapen. (« Antwerpsche Courant ».) Uit de jPers* Wat Kullebs-oeok er van zegt. De alombekende kunstzanger t-miel Huile-broek werd in de laatste maanden herhaalde-lijk door de I ranschgezind' lî lgische bladen aangevallen. Hij beantwoordt thans deze ver-dachtmakingen met een kranig opstel over « Lafheid » ui « Vrij België ». V i d uklcen het ! hier m gehoel over « Lafheid is de meest verachtelijke ondeugd, die in den mensch kan binnensluipen. Laf zijn beteekend zonder karakter zijn, zonder gevoel, zonder eigenliefde, zonder trots. Stel een la-faard geli'jk met het gemeenstc uitschot der sarnenleving en 't 1- mets te veel g-ezagd...; i K-nc jD hém op aan den c>i.-ten boom cf> •>' sten en hij zal niets" meer hebbeiï ontvangen dan zijn'verdiende loon. Mén zou zelfs kunnen zeg-gen..j'dat het jammer was van 't touw ! Lafaards vaut riith overal, m aile oanstan-digheden, -n aile kringen en geen land dat er van vcrschoond blijft. Een soldaat die zijn land verraadt aan den vijand, is een lafaard. Een man, die zich een oorvijg laat toediei.en zonder er rekenschap over te vragen, is lâf. Een vrouw laten beleedigen m zijn tegenwoordigheid, zonder haar te verdedigen, noemt men lafheid.... Nocthans zijn er nog meer tafheden dan bo-venstaande, algemeen erkende Lafheid?.... 't Is zijn moedertaal te verach-ten zooals zekere Gentsche schrijver, van Vlaamsche ouders afkomstig, en die taal te durven noemen 5 un jargon vaseux ». Lafheid ?...\ 't Is zich te verkoopen voor een vijffranksiuk zooals zekere broodschnjvers. Lafheid?... 't Is zijn eigen volk op aile mo-gelijke manieren nekken onder de mom van een voorgewende Vlaarnschgezindhead. Lafheid?.... 't Is zich verschuilen aehter een anonymaat om de beste Vlaamsche bedoeim-gen verkeerd voor te stellen in een groot dagblad en u.ri naar iiâvre uiczelfde v orstelhii gen tegen de Vlammgen uit te speien. Lafheid?... 't Is de Vlaamsche jongens sinds . vier jaar van huis, tôt zelfs een metertje te misgunnen, hun bneven achter te houden, ze te vernietigen of te verminken. Lafheid?... 't Is aan de regeermg rapporten stuten over de liefdadige werking van men-schen die met politiex niets milita te malcen hebben en ailéén het heil onzer lijdende bevol. king willen verzachten. Lafheid?... 't Is den franskiljonschen wmkel dienen op den rug van dezen die voor de vrij-heid goed en bloed offeren aan de IJzer. Lafheid?.... 't Is het oogenblik afwachten waarop iemand het land uit is en zich met kan verdedigen, om hem aan te vallen, te lastexen, te verkleinen, te ,veroordeelen. Lafheid?... !t Is iemand dîe zijn gezondheid vuor het Vaderland heeft geofferd en nog-steeds sporen draagt zijner vermmking-, ver-dacht te maken omdat hij Vlammg is. Lafheid?... 't Is zich onttrekken aan zijn va-, derlandschen plicht en zijn tijd doorbrengen als beschermde «■ fils à papa » op een kantoor waar hij niets te doen heeft, in stede van z^ja plaats in de loopgraven te gaan innemen. Lafheid?... Zie, île heb niet eens namen ge-no ma en toch zu'llen vele lezers een reeks treu-rige beelden voor hun oogen zien versetujoen, personaadjes die dezen oorlog heeft aangevœxd, net als de zca de VL-rrotting op de stranden al'-werpt.En de lafheid, die er nu eenmaai mz'.t, zal ?;ch o;j hen nà den oorlog doen geldecu Die lafaards zullen hun kazak, huD tong, bon handeiwijze veranderen en keeren naar de heer., Ischende omstandigheden. Dat hoort erfefij! Gewed, vnend-lezer, dat 't zùà uUTatti' Emiei MULLFBKOtUK.- J

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes