Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

468 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 07 Avril. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 25 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/hx15m6348t/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gazet van Brussel Beheer en Publioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRU8SEL Hoofdopgteller : E. Van Bergen Elke in zen (1er is wantwoordelijk voor hetgeeu hij sohrijft. 2e JAAEGANG, - N» 83 Wognsdag 7 April 1915 PRIJS : & GENTIEM PER NUMMER ABOEN'EMENTSPRIJS voor Brussel en Vooreteden 1,25 fr. psr maand Aanko- digingen worden aan^Romeu : ' Bîl H^'nAH^aCëIa^n' (Beu") ~ &2, Warmeesberg. r.„y de,n Heer F. Ernest Goossens, 51, GrevelinsensraaL Een Wandeling op Taalgebied Nederlandsche Woorden in het Russich Ailes houdt aan mekaar. Er bestaan maar weinige talen, hoe afgelegen «n sohamel ook, die geen invloed hebben uitgeoefenid op, gelijktijdig bestaande talen met ! grooter spraakgeihied, ja zelfs op wereldtalen. Aldus vinden wij in het Nederlandseh sporen van de meest uiiteeniloopende tongvallen. De noodhuiden gaven ons woorden als : kakao, ohokoJade, guano, kina, maïs, pataat, sigaar, itaibak en tomaat. Vian de Australische negers kregen wij : kangoeroe en koeskoes. Uit Afrika kvvamen tôt ons : banaan, kraal, mantekO' en zébra. Van de Maleiers leerden wij : béribéri gutita,percha, kakketoe, orang-oetang, prauw en rotting. Uit Indië betroïkken wij woorden als : aloë, arabe r, bamboes, briil, koelie en peper. Wanneer vwlken uit andere werelddeelew ons een deel van h un woordenschat afstaan, dan spreekt het wel vauzelf dat dit nog meer het gevaJ moet zijn met de landen waarmee wij meer veoikeer hebben, nameiijk met of diohitibij Europa gelegen streken. Zoo kregen wij uit Turkije: kaviaar, muzelman, tulband; uit Perzië : bazaar, jasmijn, karavaan, paradijs, schaak, sjaal, tijger en trawant. Aan de Arabienen oiïtileenden wij : admiraal, aJikoihol, aJlkoof, almanak, gips, katoen, kof- * fie, magazijn en tarief ; aan de Joden : sjacheren, sjo-fei en smous; aan de Magyaren : sjako; aan de Slove-nen : augurk, griep, knoet, sabel, steppe vampier en werst. De lijst van de woorden welke wij aan het Skan-djjiaafsch EngriM'U, HooguoiÉsuD^ Jiaansdh, Fransch, Latijn en Griekseh ontleenden is te uiigebreid ora in een dagbladartikel opgeinomen te k'un-ne.n worden. Men ziet dat wij van overal vreemde woorden hebben overgenomen. Maar onze uitheemsche woordenschat is maar eene nietigheid wanneer men hem vergelijkt met het ont'leend goed van andere talen en voornaimelijk van het Engelsch'en het Fransdh. Deze laatste taal bestaat zoo goed als uitsluitend uit vreemde woonden, w>aarvan een dendie ongeveer van Germaanischen oorsprong. Dat er geen talen bestaan, welke geen vreemden invloed ondergaan hebben, is gemakkelijk te begrijpen. Voor een begrip dat wij niet kennen, bezitrten wij na-turlijk ook geen woord. Wanneer wij dus van een ander volk een nieuw begrip Jeeren, nemen wij doorgaans des-zelfs naam miede over. Een paar voorbeelden volstaan om deze stelling te verduidelijken. Het woord « iawine » komt uit Zwitserlarvl, va,ruwaar de beriehten van ge-weldige sneauwstoiiiingen gewoonlijk afkomstig zijn. Daar het Nededandsch ecihter zeer gesciliikt is om nieu-we woordeit 'te vormen, bezit'ten wij naast « Iawine » zijn synoniem ((sneeuwval ». Uit Italië 'kwani ons het woord ■« lava », waarvoor wij geen eigen term konden bezitten, omdat er zich'in onze gewesten heelemaaJ gee-ne vuurspuwende bengen bevinden. Wanneer men nu bedenik't, dat de Nelderlaniden zeer vro'eg tôt hoogen bloei ikwamen, dat talrijke elders on-bekende ambachten hier ontstonden en dat nameiijk Holland de eerste moderne zeamogendheiid aan de Noordzee was, moet onmiddeHijik het vermoeden in ons ontetaan, dat onze taal een sterken invloed op vreemde spraken heeft uitgeo'efend.. En zoo is het ook. Vooral het Fransoh, het Eogelsch en het Hoogduiitsoh dragen diepe sporen van onzen invloed, hoofdzakelijk in de zeeman'staal. He't is evenweb minder bekend, dat ook het Russisch vele Nederlandsche woonden heeft inge-burgerd.Reeds in 1547 trokkeh vele kunstenaars en wcrkne-den uit de Nederlanden naar Rusland. Hunne afsta.rn-melingen worden nog in Moskou, Wologda en Usting gevonden. De hennepteelt, de bergwerken, de laken-nijvenheid en de papierfabrikatie werden in het rijk van den Tzaar door Nederflanders begonnen. Het eerste geregetlde postwezen hebben de Russen insgelijks aan mannen van onzen stam te danken. Het verkeer met Rusland werd daarbij 200 groot, dat den 27 Maant 1614 de '&taten aan den Tzaar konden zeggen : « Dat Neder-Jand al le en op zijne rijken meer handel dreef dan aile andere volken te zamen ». Dat de aobterlijke1 Rusisen door de innige keninismaking met de hoogontwikkel.de Nederlanders niet -alleen ihun kennis heibben uitgebreid, maar ook hunne taal zeer hebben verrijkt hoeft geen betoog. Iedereen kent de sprookjesaohtige geschiedenis van Tzaar Peter den Groote, welke de Hollanders nfig Pieter Tiimmerman heeten. Hij bracht talrijke bezoeken aan Amsterdam, 's Gravenhage en Zaandani;. In deze laatste stad zou hij den scheepsbouw hebben aangeleerd rond 1697; een standbeeld herinnertt zelfs aildaar aan dezen leertijd. Zelfs in Rusland was Peter dikwijls in het ge-waad van een Nederlaudscihen sohipper. Zelfs de Hol-landsche kleuren voerde hij in. Uit dien tàjd dagteeke-nen versclhillende boeken,, met Russisohen tekst op de linker en Nederlandsohen itekst op de rechter bladzij-den. Daardoor komt dat bijna de geiheele Russ.ische soheepstaal uit Nederilandsche woorden bestaat. Zoo is een « storm » een zeestorm, een « trap » een scheeps-trap, een « jongen » (of égenlijk « joenga ») een scheepsjongen, fen « îwk » çen soheepskok, een, « tim- merman » een sélheepstimmerman, een (( tknoop » een kabelknoop, ,enz. Andere Nederlandsche scheepstermen die onveranderd of bijna oniveranderd in het Russisch zijn overgegaan zijn : vaarwaiter, kielwater, ka.be,Itouw ankerstok dek, lua'k, voor- en achtersteven, bakboom en stuurboord, stuunman, sloep, .spuigat, valreep, bootsman, boei, boegspriet, wimpel, roeper, baken oodsman, schipper, enz. enz. Zelfs een woord als « pei-ling »>, dat tegen het Russisdh taaleigen .rodruischt is fonetisch gespeld als « peleng ». Er zijn kommdndo's a s « awnal ». (d. 1. «overal»). «Voor de wind » is verruscht tôt « fondewind ». Het gaat niiet aan in dit kort bestek volledig te zijn, de le'zer moet zich ver.o-e-aoegen met eenige aanlhalingen en voorbeelden. Ook in onze dagen heeft men toevallig kunnen opmer-sen, dat nog steeds Nederlandsche woorden in het Rus-ïisch overgaan. Aan he't Eerste Initernationaal Wegen- kongrcs, gehouden te Parijs op 11 tôt 17 Oktoiber 1908 was eene tentoonstelling venbonden. Daar kon vastee-steld worden, dat door Russisolj# tentoonstellers van gebakkeu straatsteenen den. naarn « klinker » gebruikt werd. De bestuunder van deze Russische steenbakkerij nad zicn m Holland op de hoogte gesteld van de bak-steennijvenheid en daar voor het produkt geen Russi-schen naam bestond, behieild hij den Nederlandschen. Het zou met onbelangwekkend zijn ook eens op te sporen. wat het Japansch aan omzedaal te danken heeft. Want het Nedeîilandisch is de eerste Europeesche taal welke m het. rijk der rijzende zon ingang vond. Vôér honderd jaar studeerden de Japansche geleerden in rvederiandsehe boeken. Bij het overbreingen ervan in hun ejgen taa.1, moeiten zij ongetwijfeld menig Nederlandsch woord hebben behouden, daar het betrekking nad op voor hen nieuwe begrippen. a. L DE OORLOG AMBTELIJKE BERIGHTEN -BERLIJN, 5 April (Ambtelijk bericht van gisterenl. Onze ttoepen namen het dorp Driegrachten in, ten Zuiden van Dixmuiden op den Westeroever van het Yzexiianaal, dat de Belgen bezet hielden. In het Pries-terwoud werden eenige ^ranscne aauvallen afgeweerd. Oosteli)k Krijgsveld. Nabij Augustowo werden Russische aanvallen terug-geslagen.BERLIJN, 6 April. Ambtelijk van gisteren. Westelijk Oorlogstooneel. Tegen het dorp Driegiachten, dat wij sederi 3 April, op eenige huizen op den noordiand na, bezet houclen, poogden de Jbeigen versterningen aan te voeren, doch zij werden door ons gescnutvuur terug^edreven. Dit v«rhinderde ook Franscne aanvailen in 't Argonnewoud. Een sterke vijandelijke aanval tegen de liougteatelling ten W. van Boureuxlles, stortte vlak voor onze ver-sperringen ineen. Fransctie inlantorie aanvallen ten W. van Pont à Mousson mislukten. Daarentegen wonnen wij in 't Priesterwoud terrein aoor middel van mijnont-plofflngen.Oostelijk Oorlogstooneel. Een Russische aaiival op Mariampol werd onder zware vijandelijke verliezen aigeslagen. Voor 't ovërige is er op 't Oostelijk Iront niets gebeurd. Oo» Lenrijksche: WEENEN, 5 April. (Ambtelijk bericht van gisteren.) In de Karpathen worden de gevechten op de hoogten aan beide zijden vaà net Laborcza-dal voortgezet. Een tegenaanval, gisteren op de Oosttlijke Ûankhoogten uit-gevoerd, verdreef den vijand, die tôt nog toe verwoede aanvallen ondernam, uit veiscbeidene stellingen. Ook ten Oosten van Virava werd een krachtige P^ussische tegenaanval aigeslagen. la deze gevechten namen wij gisteren 2,020 Hussen gevangen. Ten Noorden van den lîszok-pas bleel de toestand ongewijzigd. Een nieuwe Russische aanval mislukte na een kort gevecht. Van al de orerige Ironten is niets belangrijks te melden. WEENEN, 6 April. Ambtelijk bericht van gisteren.In de Karpathen wordt in 't Laborczadal en aan de beide zijden daarvan hevig voortgevochten. Op al de andere fronten plaatselijke geschutgevechten, voort 't overige Dli USU1° cisKupie ten O. van Zalesaczyki (in Boekovina) poogden sterke Russische troepen op den znidpljiuon j ^ —*-oov slagen, waarbij ze 1400 man aan gevangenen en 7 ma-chinegeweren verloren. Turksch î KONSTANTINOPEL, 4 April. Het Hoofdkwartier maaK.t bekend : Onze vloot boorde gisteren bij Odessa twee Russiscne schepen in den grond, nameiijk de « Provident » met 2000 ton ; de bemanningen werden gevangen genomen. Intusschentijd zette de kruiseï «Medjmie » de vervolging van vijandelijke mijnenzoet kers in den omtrek der vesting Otchakow voort, to-dicnt tegen den vijandelijken oever, stiet op een drij-vende mijn en zouk. ue bemanniug van de « Medjidie n werd gered door Turkscne oorlogsschepen, welke zich in de nabij heid opuieidcn. De houding der matrozen van de « MeJjidie » verdient allen lof. Vooraleer het scbip zonk werden de sluitstukken van al de kanonnen weggenomen, en de kruiser zell werd getorpedeerd, ten einde te beletten dat de vijand hem weder zou kunnen vlotmaken. Een der vijandelijke mijnenzoekers, die gisteren poogden de Dardanellen te naderen, werd ter hoogte van Kumkale door een schot van onze batterijen getroffen ea zonk. Voor net overige niets belangrijks aan de Dardanellen en op de andere fronten. Fransche s PARUS, 4 April (Reuter.) Olficieel bericht van gisteren avond : Bij Dompierre blijven de mijngevechen zich te onzen guuste ontwikkelen. Bij Lassigny zijn Duitsche aanvallen gestuit. In den Boven-Elzas zijn twee aanvallen der Duitschers bij Ober Burnhaupt aigeslagen. PAFUjï, 5 April. ,Havas.) Oiflcieel. Het bericht van gisteren drie uur luidt : Te Dompierre, ten zuidwesten van Péronne, zijn de Franscnen met hun mijnwerk voort blijven gaan. Bij Lassigny is een aanval van de Duitschers door het vuur der Franscnen tôt staan gebracht, zodra de vijand uit zijn loopgraven kwam. In den Boven Elzas hebben de Franschen in de streek van Burnhaupt le Haut twee aanvallen van de Duitschers aigeslagen. NIET-AMBTELIJKE BEBICHTEN BREMEN, 4 April. Yolgens een privaattelegram der Weserzeitung, is het Amerikaansch stoomschip Green-briar, dat van New York kwam, in de Noordzee gezon-ken. De bemanning werd te Wijk op Foehr en te Amrum aan wal gezet. LONDEN, 4 April (Reuter bericht). Het Engelsch stoomschip Lockwood, werd 's nachts ter hoogte van Starpoint getorpedeerd. Die bemanning werd door een visscherssloep uit Brixham gered, HARDS FECAMP, 4 April. De visschersboot Pâquerette uit Fecamp, die naar Nieuw-Fouodland voer, werd den 2 April ter hoogte van Kaap Antifer, door een torpédo getroffen. De bemanning werd door andere schepen opgenomen. ROTTERDAM, 4 April. Uit New-York wordt gemeld, dat|de verzekeringspremie met 85 °/0 verhoogd is ten gevolge van de werKzaamheid der Duitsche duikbooten. Daardoor liggen in de baven van New-York sedert twee weken 18 schepen stil, die oorlogsmaterieel aan boord hebben, met bestemming voor Engeland en Frankrijk. AMSTERDAM, 5 April. Uit New York wordt gemeld : Het Nederlandscn stoomschip Prias Maurits zonk Zaterdag in een storm met een bemanning van 49 kop-pen en 4 passagiers ter hoogte van Kaap Hatter&s. KONSTANTINOPEL, 5-April. Het bericht oVfir het vergaan van de Medzjidieh, dat gisteren ambtelijk be-kendgemaakt werd, stoorde de rustigheid van de Turk-sche bevolking niet, daar men zich rekenschap geelt, dat het verlies vergëleken bij dat der bondgenooten vôôr de Dardanellen onbeduidend blijkt. Bovendien laat men opmerben dat de Turksche vloot, sedert het begin van oen oorlog, aanzienlijke verliezen toegebracht heeft aan net Russiscne eskader. De gevangengenomen matrozen van het transportscLip, dat hier gisteren in den grond geboard werd, zijn hier hedenavond aangekomen. WEENEN, 5 April. Generaalveldmaarschalk von der tfoltz pasja kwam hier toe uit Berlijn op zijn terugrei. naar Konstantinopel. LONDEN, 5 April. Het kleine Engelsche stoomschip Olvins werd tusschen het eiland (iuernesey en Kales bema?mng werdgered. Het Russische zeilschip Hermes werd op de vaart naar Mexico ter hoogte van het eiland Wight getorpedeerd. De bemanning werd gered. WEENEN, 5 April. Het maandagblad geeft kennig van een verklarmg van graaf Julius Andrassy omirent door de P.ers v«n faet vijandelijk buitenland onlanc. nreer veï-spreide nieuws, dat de oppositie in Honcarie aaar vrede yraagt. Andrassy zegt : Indien onze vijanden >p de innerlijke verdeeldheden in Hongarie groote ver-svachtingen bouwen, dan hebben ze een even groote Jntgoocheling beleefd. In het drama van Serajewo kwam le aanslag van onze vijanden tegen de ontaantastbaar-îeie van onzen staat zoo duidelijk tet uitinc dat onm .aderlandsliefde ieder ander gevoel verdron. zïET •ên waàrtegen we moeten s tri j den. Indien er in Honga-•ie politieke oneenigheden bestonden, en waarschijnlijk >ok in de toekomst zullen bestaan, dan bestaat er even-wel daarover geen verschil van meening, dat wij in de-sen oorlog moeten overwinnen en dat deze oorlog de ;rondslagen van onzen staat beroert. Onze vijanden rergissen zich geweldig, als ze gelooven, dat ook maar ;en deel van Hongarije heen hun de taak wil of zal ver-lichten.KRISTIANIA, 5 April. De Engelsche gezant alhier richt tôt het Noorsche ministerie van buitenlandsche zaken een mededeeling, volgens welke de Britsche regeering kennis gekregen heeft, dat Duitsche vis-scherssloepen onder neutrale vlag de bewegingen der Britsche vloot bespieden en hun waarnemingen aan Duitsche oorlogschepen mededeelen. De Britsche regeering verzoekt dienvolgens de Noorsche regeering aile Noorsche visscherssloepen te waarschuwen, dat ze zich zeer verdacht zouden maken, indien ze in het zicht van Engelsche oorlogschepen rookwolken lieten opstijgen of draadlooze seinen gaven. Dit zou eveneens kunnen voor gevolg hebben dat vaartuigen zonder nader onderzoek naar den kelder ge-zonden werden. J Zoekgeraakte of gestolen waarden. Diefstal van Temsche 1279-1839. Gevolg op mijn signalement, dezelfde nummexs als in den rand d. d. 3 en 31 Maart 1915 : er is hier spraak van eene obliga-tie der Kongoleesche schuld, van 500 fr. 4 t. h., leening van 1909, n° 7857. Diefstal van Schaarbeek 1781-1907. 24 Obligation koepons : Stad Antwerpen 1887, vervaidag : 10 Januari 1915. Serie 6385 n° 80 Serie 36822 n° 11 Serie 53764 n° 9 » 6713 » 5 » 37104 » 23 » 57069 » 14 » 7648^» 11 41963 jj» 22 » 57143 » 13 » 19088 » 21 » 42510*» 5 » 57665 » 21 j^» 2b947 » 17 48796,'fc» 12 » 57784 » 2 » 35237g» 21 L» 49606;^» 19 66293 » 21 » 35576 » 7 » 50303 » 23 » 72354 » i9 » 36172^» 23 » 50670 » 22 » 73033 » 18 Diefstal Kessel Loo 1903. 11 Obligaties Stad Brussel 1903. Juni 1913 en 1914, serie 17592 n° 20. Een obligatiekoepon Brussel 1905 Juli 1914, serie 135859 n° 25. Elsene 1923 Vier koepons (n° 5) der obligaties van 600 frank, Société d'Electricité d'Odessa, alosbaar per fr. 11.25, vervaidag 15-12-1914 n° 0642, 4649,5064, 5581. Twee obligatiekoepons van 500 frank van de Société Anonyme des Tramways d'Odessa vervaidag 2 Januari 1915, 41/2 t. h. N° 47439 en 59404 série 12. Zes Koepons n° 11 van 500 frank, obligaties Hauts-Fourneaux Lorrains Aumetz „La Paix ' 4 1/2 t. h., vervaidag 10 April 1915, aflosbaar voorfr. 11.25, N° 4551, 4552, 4553, 22217, 22218, 22219. (Mededeeling van het Politiehoofdkantoor, te Brnsaeh)

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes