Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

397 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 18 Mai. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 septembre 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/pz51g0jw58/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

€5éde Jfâan«gaiixg. — 2ST« 184. l'rijs : O Centiem 2UsL"t©r<3Lag: 18 IV:ILOÏ Italie». Gazet van Brussel A.BONNEMENTSPRIJS : ""] Blnnenland (Etapegebied uitgezonderd), tr. 4.50 ner kwartaal. (A1J.E KOSTEN INBEOKEPEN) «en weade xich tôt de postkantorefi. ■worden in geval van ntet opncming erke! îeniggeeoiwie* zoo ei hs uoo^ge poito i« bijgevocgd. HMffepsteiîaf i Dr f?®«é 53® Çtoreq { ' EHEfiR EIn fcDAKTIE : . 1 i ~<l 8, Aa#*rfe«fit S PUBL1CÎTEIT: ) T&, Anspisehiiaa (S®^rs) ——J f.îkc œedewerîccj is vtrantwoordelijk ifo®» faij ichrijft t AANKOM>!OSMGEN worden aangenomea t j 75, Anspachiaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publickeit DE CERF, 54-56,dc Brouckerepieia. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat. Bmssei. OORLOGSBERICHTEN. CtTIViUai i.wtiiftflBBiCimgg. IV Aitii. — Amib'telijik beriuht vaoi iiediemiiickiag : Een vijaatlialijJte rnoMtor benscibaot Oosst-ende en. berokfcend® ernettige veiniieaen aan de bevoikiag. Op de gweob.t«£rc®.'ten was de gecsuutibe-drajvig'heici siecàts in weinige vakfcen hevi-ger. Levendige vaïfcenonxigsibedirijvdgihedid djmurde voort, Bij het aiweren vaa sbei Engedacbe aan-vaJie-Q fcgn noorden vaa de Searpe en bij g^ajumomt Hametl, ai&ook bij sufaei oâle ei-gien ondemeaningen ten zuiden van Atreoht maa&e» wij gevangenen. Op h et overige-froiu niets van beteekenis. Gisteren werden er 18 vijamdeMfke vl:eg-tTOg#n en ©en ka'oelballon neergeschoten. Luitenant Lôwenhardt behaa>lde zijn 22e, luitenant Windiscth zijn 21e oveminniing in d® lucjht. BEBLUJN, 17 Mei- — (Ambtehjk bericlit.) Onze duikbooten iu de Middiellandscihe Zee habben -over die 25,000 to» vijandebjjie scjbeepsruimte in aen grond geibaQrd. 1 hc«£d&&i-deei aan dit sufcses had cle door ka-pit»àn-iuj. tenant. Marsehall aangevoerd-e duik-boot. De Engtl&cibe stoomsahepen « Kut Sang » (4,895 lab.) en « Coaur.y,,» (4,003 on) werden uit béiseliermde konvooien wegge-seihoteji* en de getheel nieuwe met bwee huip-Bfiot-orep. Tooraiene Amerikaan&ahe viarmasfc-jsefeoenw « City of Pensakoia » ('1,705 ton) door ontipîofbare stoffen viemield.. EEELIJN, 16 Mei. — Ambteilijk bett-cfat) van h*dJiaîavoiMl : T«n èe ferijgsvelden ni»ts nieuws. OOSTIÏTÎIIÎKSOE . W1SSTBN, 16 M-en. — Amtoiteljilk besnoat : Tusdsfruen de Breata en die Tiava weicfen vedksiieikissaiMïva&eiB ckr Ite-iiaaee aiÉf6«lag4n. Op dën Moaie Asotoae eux d«o MooAe P«rtsk& icwaœ. het hsssti'rj tôt ge-V'ecSi.teaa van m«ui ueyen man. BUI>GAA£SUH. SOilA, 18 Meu. — Axatotetlfi^ b-riolit van dtea g-ffiaecsittu sitai \an 15 ûlei ; Maoeclo,//6cà. u-ont ; £*n ouaer aan.yajoad!deeiliiig»îi droig in de i^jdïwieilijfee steiikig«n op de zuideïijkc hed-iinsjœn van ciaai Ponsbarbarg en na£Wfi ver-s^èteltodie Fransoiien s©vaug«n. In die Uemia-b®afet, bij h«t dorp itapom, ojj b«ide kan-ten v«wi de DoforopoAj® m bij Doiran, k«vig»re g«eofcditb««iri;v4^i.«i2d beidte kanien. in «k viaàrte vô6r (mzt s,t«uing van S»res, bot-tfSOffKi tusacshaoi pairoeiies. In heit Vardar-k>v«adigie vijaaidieiijfce bocfei^-igàeid in Je kwfat. ïU'Jttkttcsas. iiLOiiSrA^TlijOiPJïiL, 15 Mes. — Aiabte-•,jâi bexicht : Pale««iaa-ironâL : hov^er gesçè.mt- en vlieg^arbe-drjjjvïa^wsfud. Bij cflid Laà»o ontminen aan di«n vjjaaiu oaa voo-iiuai^eix«a<AVii ■Sioiiiiig'. Op ciaiu oo«y©iijS£ein oever van ofô Jardaaaa. wneden vijaadoixjfce patrostljes vei-droven.Âaavaiien vaa oipstaadei.igen op iiaa^ «n d>e itodsja-b'aain vveuxlen overai aige-aîa»«i.Mésopotamie : 4aa tien iiiuïaat besaotten w.tj Hanfoagtdie. Op de aaderé froanbeti, nî«(j5 btjaoBiders. iLOiNbiiijN 'J—LiN C PJiL, le Mei. — Anubfce-iiâk barjroni/ van neit groot liooidibwartaer : Pa^tana - iioni, j 0ï> bat iwuobe n'oiy. ««lecints zwak soiM^Dvuui". ©en c»o*u;iijjkwi o«vsr van iie Jea'tjaan WRrcken vijaiudwii^i vsïkenîMaga-v«r<ireveg.(Aùw yucgara vieleja met sukse© een rebal-iwikfttup aau. ^iesopo'tamië : Tegwn onae oosteiîjke g^oep ©n aan de opi-ukkendj v.jandelijke pantserautos Wsrden çkx>r ons ?e5cfôut t^rn?"^iaëen. In de streek van Altynkoprue schoot ka-pitedn Scèiiitz, de leader van de hier end r 'gKwte moali.ikh.'e<}eii veçiitende Duitectoe Stiegar*, uit een vijancte'iijk eskader een tiwefidekker naa. ben©d«n en beliaaide ai<iu« zij^i 10" ovetwflming in de 'luont, waarvaa negen in Irak. ^ ... PABUS, 15 iiôi. — Amibteiijk bericiit van o uur 's namâd'dag® : Gèdurendo den naeht levendige beôciiietiùg: m die streôk ten noopeten van Moritctidiex eu timssahiea Mooatdkliei' on iioyosx. Gîstoron, t'Qg^n net einde van den diUSî, d'eden onze croepen een hevigen aanval op die vijand©-lijke steliiing'en len zuiden van Ailles en vei-o-verden eea bosen op den. wosflaLijken oever van de Avre, iiieitag!en®t>evttnd'e d©n hai'dnek-kitgen weerstand van den vijand. Hedeninor-•egn ga£ een bevige kegesiaanval aanlading-toc e©n vinnig gevecbt. Onze traepesn hobbea liun wiast getbeei en al bahouden en ernslige verliezen aaa den aanva&er berotdcend. Wij iiaman 70 gevangeoien, waiaronder 1 otiieier. Een andore vijandet jke pogdng, ben zu/idea van Poilot, _na een vinni.ge besciiietinis on-dernonuen, rnialukbe ook lieeiemaai. ïeai neor-den van den _Chemin des Dams» bebben wiy eain vij»nde4ijJse.n ovei-val op on»» ki«»e pos-ten in de aicree^ van La Èovelle aîg««4a(gen. Métis te meldea op het cwerige front. PABIJS; 15 Mei. — AmbteMJk berioht van 11 uur 's avo®ds : Groot bedni'jfvigtilï'd van bet w«dea-zijeteali gesohut in de sireek ten noorcfcen vaai de Avre. E'en pagina; tôt overv^Hén, door .den^ vijaiid op daze loopgtra-ven ten zuimo%!st«n.'\' ' va-it Juvincoru: onidemoînan, leverde uiirtslac o^&. Kafiie dag overaî" eldwe. ÏTALIAAÏJ80M. BOME, 16 Me«. — Ainbteilijk b&ricbt van dea gecierâiieii stai : Op bot front in het jysk&iigte k*vif, 4>e-scàTifcBtrsjd op c-nfais punse^ en backijv%li«id der paiferoeljes. Oszc baCt^rijen bebfeen vijan-dsiijic© aicteeèt'iigon in het bai van Genova uilwënffe'jaagd en aodwe adâWeiingeii, wolke naar d«n Monte Korno im de VaHarsa ftp-ruktien; bovenàtsw hefcm«n âj werkkeden aan de Pasoeibio ak-e*ng«ffcagd mi treea«n in het station vsai Prknicîano g«troff»n aisook ver-voar op dan weg van cteri Col Kapiile m in hek beidosn van Aiaao. Langs de Piava was bot. vijandoli^c g«sscOiuèvuur *am«îijb hievig in het vat van Spresiano en in het yak van de leust. He ltaliaansdh wasotet an^vooMdte krachtdadiî. Niot/ie^enstaiande het steohte weder hebben oBizei _vl»«4'«rs 4 ton o»itpia<bare sto/î?©n op de vijandâiltjiee vliegplefai.en in (Je vaS«i van de Piava g«worpen. E'Î4 GïLSCSt. iiOUDEN, 15 Mei. — Ambteilijk baraebt : Ëen vijandeiijke overval giateravond door deai vijaod t«n noordeè van Eens gedaan werd aJka&laaen. Ten noordoosten van Bo-beoq d9a«n wij iic*g een g*9te*gden over val. Het Duifcsoh ^eechut was gedurte,nde dec naoht in de villei vae de Somme «n vaD de An«re, te« aaor-den vaa iJe^huae en -n het v*3c van h«t bosoh van Nieppe zaer bedwj-ATg1. Hedeiwrtorçeû werd het vijaudedijk ka-nowvuur levends®er t«n zui'iwesten van Moir-tancour en (>ot noord'*n van der, Keimstiei. ALLEMÂMOE SliliCHïEN. î£c .. «oogonaaiade <» yiedwaoii&iasief ». BEKLIJN, 14 Mei.. — Professer Quiidde heefs ?en vorMaiicg afgeieg!fi over het ver-meende vredeaolîonsiw, \var.rover de » Dady Mail » hccft gemeid. Prof. Quidde nieent dafc de « DasJy Mail » aijn fa^ani ais « Dafly liar » aUc; e&r aandnet. Hét ie stodhtig waar, be-vvoert Quidde, dat ik midden April ©en paar diagen in Zv. < t»eîiaaid ben geiweest, niut voor asn poliûiefce aeodàng, maar om nnancaoele belai^en bij ôen te Bedn bestaande iiœteilii^ ta beHiaruareai en dat il; toen met dr. Do Jonig van B"ek en Dosik een beizoek hob ge-braclht aan prof. Harron, nadat deae op een vraa^ vaa mijn Nedorlandschen vriend rerklaard liad, dat het beizoek hom weîkoni z»u zijn. Al het overige is geiegen oi v*r-aonneai. Ik hew gi&en vradear\'cxi®»telkri ge-citean en kon dus geen vveigering ontvaiï^sn. Er had geen voronwaardiainç nlaats en &ok f cen scène, «ooals in het bencàt wordt me-dogedeidd. Wij namen veeleèr met leedweaen vaa ettkaar afscàeéd, daai- de tijd voor mijn vea'trek was aangabrofcesi. Ik kaai zeker met worden gehauden voor o«n gevotoiaohligde van den jrijkskau&iier of van t cîeçiaïtaaaeiït ' va,n buite«iaodsobe za.k<xx en befooef dus ver-d«i' geen woerden acm het beridit vaai de •« Da-ly M«iil » le vOTepilHea. BERLIJN, 15 Mei. (W. T. B.) — Vo-lgens uitongen v-an Belgische govaiigenen welke in de tweede week in Duitsche handtsn vieien, lieerscht er ondler de Belgische tirotpen eea grootem aikser voor den oorlog, daar zij steec'- meei tôt de ov&rtuigiii^ komeii dût zij slocàts in 't belang ■, an ^ngeAaûd te° ongunsibe van Boggie veahbeu. Tôt handiia-vàr£g der tusht werden er bij yiereoliillende Belgische divisies zoogeèaamde gtr^fafdee-lingen gcvernid, wier barde behar.deiing den slechten vvil nog vfiiiioogl. Aîgejne-en wordt er door de Vlaamscihe sokiaten gekiaagd ovor hwt partdjdig en onrecdiijvaardig optreden hunner Waaœche oversten. Ook de Franschen maken aich wederotn aan een misidaad schuidig door het geibrua-ken van dum-ciuai-kogele. Aldus seboot op 26 April het Fnanadhe vcetvolk op de Duït-sche linies ten zuiden van Sainte-M^irie-Py met kogfls wearvan de puntén afgebi'oken waffli. De type van deze patroncn is. de-zettde ak die «eBce vroeger reods door ue Eoffrtsoben jjebrtafct werdan. Het Engetlsoh ■ vooibeeld scaijnt aidais cok.hier wederom ge--rolgd J.1W * O'ûiîscli-Zwitseieohe oa^aïiMuideiiiigaa. ■ BAZEL, 16 Mei. — Ov&r de Duitseh-Zwit-s*r«cfee ekonotn sehe op.derhaiideii»gen d^lt de Bondsraad aiiïbtfclijk mode : . De ondeiihikid iingen tuaseben de Duitscihe en de Zwitoersehe aigevaardugden hebben t>ot bîjieg gitig van al de laatote ^esobiliei] ge-voeid. De Boncùsi'aad heeft ecbter door zijia onderhaideiaars een uitetel voor het teôke-u«n der oiveretankom«i doen voor&tellen. Het ourtrwerp van de aevnfeipnkomst bevajbte sens e«n b«j?aiHig \ olgeno vvelke Zwiteeiteod v&t-klatarde, dat het uit de Durt.sch-Yii--ijiideii.ijke laacfen e®n zekere hoeveeiheid koâi; toi vr^j getxruik moeht invoeren. Isaar a-aMeidâng hier van werd er overeôn®eikiCBn,en dat ook het veirbruik van Dnitsetui ' koùen me® geen bepw-kingen ziou verboruden /«je. weike tot-iiog-tae niet bestaan haddetn. Zwitserland verplioht zieii het mogetijke te doen osn ko! en uit Ftfaakiijk in te voeren. Incfoaoi ndettegen-staancte d'esse overïtfifcomet, tenge-voSge van varvoeiînoeilijkilieden, de invoer ©en be-jjaalde ho/âveaùfiieid niet beroikte, dan i»u Diiiteohiand gemaahtigd wordan, vooi'beiraàdo bepaiîinige* cwîr d« bopeikèog mn het ver-bruik v*n kolen in Zwi.tser'land in zwang t© doen tKedeoi. Wanneer Zwjfcserland sMiikdanig voorsïel deed, ginig het van hat star,)dç<un)6 uit, dat het mogoiijL «as dss imvo«a- van Fransehe kolen te waanborgen ; indien in ge-val van eftektieve aamvwr van Duifcsdie ko-len geeci nieuwe beipalingen over de beper-kittg van het verbru«k van Dnatwjhe Italien in zvvang Irwanien. Uit een modedeéling van hat Fransohe gezanbi-ciiep, v,eilkp 14 Mei 's avondls aankwam, kon rneti aûoiden dat het aanbod anders genneend was. Ht-t ?,o« sieobbs dau .gwkJk- aijn, iack««:i in g-fcaa ge-val niewwe bepcrfeingien in 't veribruik van DiAiectbe koto wxiden voom'on worden. Der-geJ.jk'1 b«g>ûrk iigen zoaiden aîdtius ook u>»t-gaelO'ten zsjai, indien b. v. de aanvoer van Fïttaiscfae kolen eeu zeikere hoeveelheid niet bereîlrbe. Onder dergelijke omstandigheden meer>it do Bondsraad den toesiband voor de onderb&ekoning van d ovvreonkoinst te raoe-ti'n opîieîdei'en ; d s te mee'- daar d« Frati-aofco '?ezant in opdracht zijner Reigeering niet sleohtis ten voJkomen sitopizettfng van koitenaanvoer, maar ook andere maatregelen in «iteidit stelde. Op 10 Mei is er n« for-me;6l ren verdroi'f-looze boef.taind met Duitscli-land begonnitui Het is eehter te hopen dat Duiitschianid voorloop'ig het Jeveren van kolen niet staakt. Een definitieve beslissing over het verdra." zn.l in de eerste dagen yji'r vol-getide week ^etroffen. worden. De Bonicferaad 'i-oop^ dut lie! Zwjlbsetrsohe a oHv rustig de d'^n^tieve ht'ssiswn-g'eTi za'l alwachten; inj zaJ 'n een verdere œcid»à' eding <Je beîang'-rijkste punten van de vooizôene <weréenkorast pmfcîfioeeren. De k Bonnet ïlouge » en Caiuaux. PABIJS, 15 Mei. — Caiitlaux is voor het pubiiek nog stieedy ten groot abtrafctaiSsnuin-mer. Tôt op hecten had het procès, van ue i. Boiaai&t Bouyo ». weiaig pubàfiok gati'oiucen. Maar addert gistei'avona Vas er gofluisfcerd, dat de ex-mniis»i/er heideinscooiigien vroog als geiaige zau geàxoord worden, eu bet gavolg was, dat de groote zaal vap het ge£wor^-neanhof- van de Seimo t,bamipvoil ùoen Cail'laô-, vanmorgeii evea ov&r .negieaen zijn iatréde deed, omiingd door een groeip poii-ûiemannen m bui^ackfasddng. H:j seneen in uit»beikende gcaondbaiid en Aijn verbliji in de Santé-gervaûigenis sdmjnit heon niet aaagebai&g te hobben ; nusediâai bij is vved iats magarder gaworden. Hij zag er beejeonaai niet aange-daan u,it, veeleer op zijn gieanak. Hs.j keek bel. der uit zijn oogen en had aog gebee! dat aanmadgend en booghartig a r, dat hem zoo inipopuiair maakt. (Jaidaux was er biijkbaar op oit om een potiitieko red&voerinig &e houden, zijn polli-iiek uit te i.ggeu, aija w-eÈbkkemde sbaiilia-gen, d;e bij einde 1917 in de Kaaisi' uitieen-ises'ûte, nog eei*® te on twikkolea. Maar dls voor-zitter van den krijgjsraad, kotoned V"oyer, hieid een oc*g'm 't zeai en toiken® weier braidhib hij Uaillaïux tôt de punten terug-, waiaroiver hij te getuigen had. Cailloux haa nèstoettnlua de gelegeniheid te veirklaren, dait bij vodflaiieûjd, dat het aija pùicht ails poilibiek xnan v^as, aan-oaûht- te scfaeajkesi ïmi elikie zet, waas: ook vandaan komen-d die tôt vredie kon leideo. Wa^b beitreit het bezodk, dait heim gébracht was door een Zwitsier, die afgrezoïndm was dood' Marx, de prefeftbûur van poiHtiie en de Begeening waren er van op die boqgte ge-weest en daaro(m haid hij eir mieimanid andiera van op de hoogitie beibo^aven ue stedlen. Het was een Zwiteerscth koopman geweeer. Doze had btm, Caà'iaux, geteèeioiiie«rd en néon een onderho<ud gevraagd. CaiLlaux had ge-nieend, dat de man hem over lianideiciizailcen wilde spreken. Zoodiia de Zwiteer éditer naam Marx aitgesproken had, had CaiHaux hem ommddel'iijk de demr uitgeaet en op eien papier gescitirwen : « Voorsiteil. Vran de iiand eisrweaen. » Voôr 1917 had hij za^s nooit van Marx gehoord. In dat jaar liad hij voor h«t eerst van d&n man booren f?prebcm in de watiideigang^n van de Kamer. Verder verklaaride CaiMaux opnieaw, dat hij sedeirb bet uàitbreikien van den oor!o<g jjpee'n cent aan den « Bonnet. Bouge » gegiewen had. Het was waar, dat hij vôôr den oorlog in heit g'eàeêi 40,000 i.ank gegeven had, op ©en oo#enblïlc » dat hij », zoo aeide hij wooi de-lijk, » ajo et?r en de eér van zijn vrouw had moeten vsKïedigen tegen ©en afschuweiuke pers-oampagne. » Nadat Cailîaux heengegaan was, had er een ewigaane vermakelijk tafereel plaata. De heeren in de bank der bescihnfd%den, «J?» blijkbaar niet erg ingenomen waaien met de veridaringen van Cm® aux, t-radien er oror in diskuiasùï en heetten het elkaar op beteefde wi jee liegen. iDaarop ging de z:tting vooet. Het vonniie wordt niet vô6r heiei laat in dten avond ver-wacJat. De sJgemewe indi-uk is, dat Dwazl i&r dood zaji worïlen verooîxfeefcl. SKsMfeden n»g een ajwfer ook. Het oordeel ia de aaak der « Boîiaet Movga », PARUS, 16 Mes. — In het prooee d«r » Bo.nu,at Bougie » werd Durval ter dood rer-oordaedd. Marion kreag tien jaar diwain^iar-beid, Laudan adit jaar, Goidsky acdit jaar en militaire degradiaéie, Jonela vijif ]aar dwangaibeid, Leymarie twee jaar gèvtoage-pÎB «n 1,000 fraaïk boete, Vercaaeon tAvee .jaar gevangtmis en 5,000 geMboete. G-aen saiker voor de koofitaraa in Frankïijk. De staat van de voorraden veroorlooft niet dit jaar aan de Frasnohe bevolibîing suiker-verdeelingen te doen voor het maken van konfituur thuis. Een ambteiijke nota van d&n niinisbea- van bevoorrading slaat een nooet-nsiddel voor. Yoor de mas.n.d Mai zal er voor het huis-houdelijk gebruik een hoeveelheid saccibarine besdhâroaar worden geteteild, overeeokoioend met het suitoerend vermoigen van 250 grajm suiker. De noodige voorraden saccharioe jfim

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes