Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

229 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 22 octobre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1r6n010f7r/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

<5de Jaanrgjànig. — JV. 1«55. '• " - • Jeniïeux 2'3>1 aifsclî&ti- O Juli 1 Gazet van Brussel ABONNEMENTSPRUS : | Binnenland (Btnpegebied uitgezonderd), (i t.50 lier kwartaa!. .Al.l.t KOSTEN INBEGKKHKNi VI*»n rirh tr»t ri*» 1/nnf/tmA Oagewsagcfc stukhen «rordsn in gevai van nie] opueming eukel lerugge/otiden zoo ei Oei oooilige poito l« bii£evo«gd H©®»îdossste0'©r! ^*y René De Oeree? H ™ aKHBÎÏR" ENte) AK tîiT" ™~ î j ^ Jîuysdaclsîraé:. 9, Anticr!ech4. ' PUfiLIffifEIT; f *"* 75, AnffçjuacSsiacîin (Sours) - ■ — ■ ■■* Clkc fîïedewerkei • » verantwooidelljh *ow ttctgeco bij «chrijfl AANKONDiGINGEN worden aangenomen < 7o, Atispnclilaau (Beurs). — 52, Warmoesberg. ?ubliciteit DE CEKH, 54-56,dc Brouckerepleln Ofilce de Publicité, 36, Nieuwsirait, Brussel. * r.t:,?s"œx BSRICE T. Een zwaar cngeval aan onze zetraachines v-erolicli;, ons keden slechts ci) -twee bladzij- /lum f.a xmrçnhnn &r> LAATSTE TIJDINGEN mu HMaib. sm a: a> an m. m. s «3 Jtti (A, Straat<;evëelîten in Morkou. MOSKOU, 7 Juli. — De soôiaai-revototiôn-tuairen hebbèn don moord op den keizeï'l* Jfcan sjozarjt bekend. iimi in dcsa scnouwbuig m-geslotem ver, 'genwoordigers zijn aanigehou-Jên. in do stad ziju op Wrijke puntén ge-veakfccn tas ohen de. togen - revolutioanairon on de 'Boiajew r.:i oauoia,..d, weike to; nog toe t«n nunste dvr Boisjevvuci scùijnen ai te feape-n. Aite ie:"/i van_ hoL gezanteohap en madère Yerteg-enwoordLgers van Duioeotiô dvei'ae-La ziin on,'rL'de£rd. nr,î?i nn^RFDir.Mtfn DUITSCHE LEGERBERICHTEN ■*/ m Cfil wv^n. J UAfi Ua.V. Jxn-£t V '.-s_-»5± Ui^Wk.^ da t^àl BEIiLIJK, S Juii. — Ambtelijk beriçii. van iicdcniniddag : VVfâic.ijk Krijnfsvei-d : Lstiga^i'ûgp Krocupiiiis Kuppreoht ; be Kot&jac^edtijvjîî»ï2i<1 ivez-a s avoncU \eve..<Jiser. 'l.\\ v\eru n„uru:(ic Uea nacUt op beiA'.e kaJiicn van u j^cie. aao hej, tia iiassôe-Kaua&i fn op beide kaittet, van tte ïkHMne soii;b vd.i «l'uoteie hev:."j.-CKli. Leveo* dijçe VCTkanuingeljfedrijVisheiù, Hevige aa.n-va'Ueu . iiv'n vijar.d ojj Meiris en t&n z:u-don va.!: de Leis œts^ukteii. Lc^er^rocp Ùuitscliea ii.ro on prias : ïen weetca van Ciiateau-Tiu «rry duur'ie Û6 levendise ccscautotnjd voort. Aauvaiie11 van uea vîjaml i.i ne: vak va.i Ci gnon en r.e.n /.uid-w<:stp:i van .neinid wtrdo af^esla-xeu.Luitenont BiLik behaaide zijn 22° overwin au».' in de lucht. iiEKijiJJN. h Juii. — -Ambt^ijk uericht van giateravoBid ; Van de «evoçjitsfroatea aieis cicuw s. 3 Juli. — Ainbt.ciijk bci cht : Oiize diukbooten booraen in de Middel-lauiihehe Zee vior stoomsehepej eu drie zo:l-•ïohtvpon van rond de 1(3,000 ton in den grond OOSTEKBÏJKBCH. VVJLENEiS, 7 Juli. — Ambteiijk l>ejdcni va.u hedemnidilaR : Daar iJiava-deita zooder zvvajre c*iet» niei kon beâioudein worden, namen wij oaze «Laor Keplaatste troepea in de dam&U-iijng aaai den oostciijken ofsver van d'en hoofdarui iseras. De bevv./sinK werd in den naokt van 5 op 6 Juli u/.ti^evoerd. De vijand rukté gisUernud-dag toi aan den strooni op. ien oestan van d©a Monte Pertika slo^sr het wakkere voet-volk-re^imeat n. 79 van Otfcokanir liwige Italiaaniache aanvaiilen u) bloedig'e g'eveehten yian mail tegen man af. In Albanie '.icien tus&ohèa l>evoli en Ojw-ih Franschen en itaiianea oiiizo berg-steiliDigren aan. In het verloop van den strijd eiaiagxl'e de vijand er i:i op twee pnntcn voor-dieeilén te behaJan, welke hem door een t>e-Kénaanval oîimi-dSo'f jk verderom cnt-nomca werden. BULQ-AAHSCH. SOFIA,, 5 Juli. — Ambbedijk berioht van den peneralen staf : Maeedorusoli front : Ten rxoordein van Bitoiia, op vfirgeiiidknde t>Iaat.sen ten oosten der Cerna eu op beide oevers van de Vardar wtaderzijdscdi geschut-vaur, cLai eenig'eai tijd zeer hevig was : In de ■«ftakte voor de stellingen ten oostien van Sériés patroelies'av'echbë'::. In de Cerna-booht ■werd een Pranseh vliearUlin; 7)1 luehfcafcrijd *,rh</-r Oïi7,o linirs trut-, djiil .n r^eirîwoni^om FBANSCHE. PAEIJS, 6 JuJ . — Ambteiijk bericht van 3 uur 3 narniddags : In Ohampagro zijn onze afdeeiingen de vijandelijkc linies binnengodroneen en heb-bem Krsvangenen mes terugorcoracht. Ver-soheiideme vi.jandelijlke overvadicm in het Chaume-boseh, den Amertikaanechcin seâc- « vrj | tor vao Sedvrey en in de Vecreezein zijn heel mislukb. Op iu i overtfîe front was de naeht ka^bn. kARIJB, fc Juli. — Ambteiijk beneiH var 11 uur 's avoaxls : Ten western .va? CMuau-Thiori-y heb'bei wij cenifie yarderiageai /remaaikt in de buurt van keuvel 201, waarbij hu. > een deriigai p;e. vangeneu in de iiandcn vielen. Op het overisc Iront is de da.a; kalrn se- weêst. IÏALIAANSCH. EOME, 6 Juli. — Ambfcal jk bericht vac den generalen Etaf : Aaa de PeaedeQ-Piave is onae druk haru-neki__x en klcamuend aanhonden. Giafceren L uns % oetvolk op-nieuw de voei-uitgegehovei, . E;ueliingeia van den v-jand bin-'aen^earon^en en wij wonnen nog tarrem en berejki''>« den îeohtero'Sver der Piave bij de hoogte vau G: .solera délie Voce. Ook zijn zeveia kamon-lien en 400 fcevanigeneu in onze hanaen gc-vailen, bobalve de £Ç-steren gemeide. De vij-iiiid iieeit een steî'kea ttg.D.:aanvai pogen l< ORidernemen meer naar het noorden, in de liahtins van Ohiesa ^Uiova. Hij werd gestu'l na een verbitteTclen striid en herhaaide he-viiKë aaiBvall&n. Ten noord-oosten van den Àlombe frappa zijn po^ingen van aan'> 'tpa. t.roçocn op tien Monte Korno (busso Koeso) misiukt. .Once vliegere hobben een «roottv bednj-viss'hc-'.d a<u» den-da« felc^d-door tro^'i- a- e® kamixai van cien iegeastander aan de benc-den-P a\<: te bombardeeren. EM'G-ïiLSCH. LONDii-'*, 6 Juii. — ijerieht van het léger in het westeu : in de omgeving van lepereii lieten enke-le feotsiû«eu tusàchea patioeljes c-ns toe ge-yaisarentu] wj nemen. Het Duitsch gesoliut was in f.ouvv tussehen \'iilers-Bretonneux en de Anere^f i.;, Ijàustraiiisehé troopçio heibbea vannaeht &i'.n het front van v il'.ers-Bietoeneux hun Julie 2,000 yài'ds in îioord-oostel.jke richuug vooruit-gebraoht. De troepea uit Lanoaahire hebben met goed ffevolg oven-alilen ondernomem waarbij zij geern tegenstand ondervoncien en ver-soiieiciene eevanstehén semaakt. hebben. ALLERHAWDE BERJCHTEN. ScmmcTi on I.'edsriaiidseh cebied. | DLCN HAAG, ? Juli. — Het Korresptndeurie-bureau ineldt am'otelijk : Naar de miniiter van binninUadsche zakea mededeelde, uerd er :u den nacht van 11 op li jsasi, road miccierriacht, door een vliegtuig au zich biven S luis bevond, een bom gewor-pen, welke cp het land viel en geen grootc schade aanrichtte. Ket onderzoek maakte uit, dat het een Engelsche b m «as-. De Nederland-5che gezaat ia Londen h.eeft opdraclît gekregen bij de Kn^elsche regeei'ing met nadruk tegen deze r.ieuwt schending van Nederlandsch :^e. K'pH fp iu , .tp>fpf»rpn IOs veînie'ing van het cude Duitscfle ^ezantscjiap in ïlome. | De Zwitser&cke gezant te iiome heeft da delijk r<a de vernieling, door het gop&upe j in hét « Pataszo Gaffarcili » (het voomialigc | Duitsche gezantschap) te Borne aangenciit ■ bij de ibaiiaaosohe rogeering een protest in gediend. Volgens een Wo:fE-bcrieht is de politie vee te laat opgetreden en heeft zii de nrteiugte geruimen tijd Iatcin begaan. Naar het heet is de kommissaris van politie, die daarvocu I Yv.iuiui'" uviui.'ij'a v/ii >--1/ . Eusland en S:igeiand. 1 MOSKOU, 6 Juli. — (Wolft.) Den 30 Jun: S heeft Tsjitsjerin volgens het Moskousclit j blad ■< Swoboda Bossy » aan de;l verto/en | woorcliger van Engeiand een nota ge^zonden. waarin gezegd wordt. dat do itussische sa-cialistisotie foderatiave roode republietK, vol-gens den Wil van het orbeidende volk, dal ziqli zijn eenheiH ;rn solidariteit met de ar-beidersnia.ssa's yan de gohoele vvereld oe-wust is, de gelederen van de strijdende nio gcn-dûieden vCrlalen en den ooxlogstoestaiH opg-^even heeft. De regeea-jag def arbtiders en boeren streeft er slechts naar in vrede et vriendschap met aile overige volken te ievern Hot arbeideœds volk van iiusland dreigt geer K^uei - 1 — ■ leokol ander voùk met oorlog en geencriei &f>-Ivaar kaa van de zijde van L-ngeiand drcigen. iMet deô te grooter vastbeslotenhedd moei de pegeermg van de boeren en de aroeidors vu<ii tltuspland piotesLeeren tegen iiet bmnenonn-Ren van Engisciic gewapende troeptu, die Iboo-v-eu aan da Moermankust geland zijn, weÎK binnendiiPgen aopr «coa agrë-sueve nW'uieling van iîusaiseiie z jde vei'ocrzaakt îsl De besehérrnmg van het Moermangeuied teten het binncindriçgèai vaa buKcnlandsohe /ilde is aan de Bussisohe r&publiok opgedra-d-ii c-ai de Bussisehe troepeta zuhen gewiliig iïm pliohi doen en lot het laatate toe ooïc hjui revoiut;eplioht«a ter beeon&iamig van imsiand naicomen. iiet voilksikomimiBsariaat vior buitenlaiidsche zaken staat er op. aat va] geen enkede stad van net onzi^aige iiuô-land zieh gewappnde troepen van Hiiigeiand of van welke buitelandsohe încgendiiicad ook ophouden. iiet hcrhaalt ncgmaals zijn reedâ heiiiaaklelijk geuit protèst tegen de aaïuve-t'iiicid van Eiagelsche oor'logssahepen in eeu hah-ea aan de Moeimankust en Iiet iiernaalt toveïi'S zijn verwaohtmg, dat de Ei\gel.scJie rogï'ea'inip; eeu maatregei uitielct, die met den iiuemationalen toestand van Busland in Striid is en waardoor het aa'beidersvolk vau Busland, uat den vurigea wensc-i koestert in ongCïioord vneaidsobappeiijke betiekRingen met Eogeland te blijven, tegen zijn wil m cen positie gadroogon werdt, die niet over-eenkfitnb met zijn waaraohtige streven., bo zaak Caillaux. De Duiische bladea outvangen uit Zwitser land bericht, dat volgens het Pariisch" blid it La Bataille », het onderzoek m de z;ak Cad. laux eindelijk deze week gesl<jten zal werdci. In den looj; van ,;e maind Juli zal de ir.6tru'k; t.e-niagistraat Boucharclon dan >ijn verslag <P stcllea. Zoo zal dan rm .bchien o-jk spoed g de b- >lisbing valLn over het gewichtige puni oi Clemenceau het werkehjk cfcorzettea wil Ca 1-laux v. or cen krijgsraad te dagen of dat i.ij voçrzichtiglijk zijn terugtoeht a de zaak Ca : laux zal voorbureiden, door er op het la!t>-toch nog maar t'en politieke zaak van te makeri en de kwestie \oor den als Ile -ge Hof fungl-ta. rsnden Senaat te brengen. Hij kan dit c vu r uit de tegen Cailla. ,\ ingebrachte beschuldigmgen allecn te blijven vasthouden aan de praatj.es uit de derde hand, welke de Fransche gezant te Rome overg-bracht had, over politieke gesprekken, die Cad-laux in Rome gehoud.n zou hebben. Het is dus op 't oogenblik in de zaak Cad-laux de groote vraag : zal Clemenceau Cajllau.x werkehjk voor een krijgsraad brengen of zal hij toch ten .-iotte maar lipver daarvan afzie.-i en cr een z ak voor het Hooge pditieke Hci. dat is : den Senaat, van n-.aken ? Briand schijnt vcorstander an deze laatste epio^nt. De b&schuldigin^en tcqeTi Bratiaroa. iiet " Noue Pester J :urnal 11 bevat een c.; demoùd met een Bocnieeaisoh poiitikus, vol-gens wiens mededeslingea teigen iiratsanoe zal geprocedcerd worden ex» srrond van ^.e volgende aanklaeht : 1. Bratianoe heeift zonder raadp cging <U'r vofevertegearwoordiging eigen'machtig aan Oostearijk en Duilschiand den oorlog ver-klaard, nadat hij zelfs het woord des konings heeft misbruikt. 2. Hij heoit, tegen de bepalingen der rrfond-w-et in. aan gewa,pende troepen van een vrc'cmde mogendheid don toogaeg (et Boe-meenseli geblod verleend. 3. Hotjwel hij den toestand van hci • votidig Verbond kende, heeft lui den kcfting verkeerd ingeilioht. 4. Bralianœ heeft aan generaal Pl.ekr.oe île leiding der oor'ogszakè,» opgcdrageti. Doze generaal bcvoordoelde voor levenran-ues énkel partijvriemden. De mintsir van financ-ion hielp mee bij het gekroei. 5. Bratianoe heeit eiGreranaolitig mot de Eiiibente een verbond ^eslcvto.n on alethts een onvoldorsnde hulp van 50.000 man aan Busland gevraagd, terwijl h j aan het vçik ver-teiide. dat er 200,000 .'.ussen zouden komen, 6. Hoewei s-eneraal Avereaooe yorlriaarcie. d.*t de bezottiacr van Zeyenbei'jen micsi.en» ; a maanden zou vergrn, his'.d Bratianoe ha: u-neikkia; vol. d»t Zevenbergen in op z'n hoo^t i 15 dagen bezet zou zijn. Na de katast.rofe gebraikti1 Brati<jç°e het i rollend materiaal, cm zijn reusaeJiti^en wijnvoorraad in vciligheid te brengen, ter wiji 75 tea honderd van de duizenden gewon-den van honger en koude stierven. 8. Bratianoe heeft lia de vestignug der regeering te Jassy een derde ûéeil der afge-vaardigdcn met onte.lbare chceks voorzien en hen i aar Odossa, Petersburg, Parijs. jjondeii. Benfl, Kopenhagen, ivristiania, Madrid, Tokio en Wasàingon gezonden. De afj gevaaa-digden ontvngen dagelijks elk 125 frank in goud. Dit vvas niets anders dam oan-koo'perij voor blinde gcihoorzaaniheiid. Op die manier is de Boemeenstshe s'taatssehuld van 1 milliard tôt 12 gestegen.^ 9. Bratianoe is scàuldig aaîn vernietigirg van het natio^aal -ermogen, de bioeiende petroleumnijvefheid, ernstige nalatigheid in soeiaal opziekt en ongenoorde verduistering va a staatssrelden. 1>Q Tsieeho Slovakken in Siberië. WEENKN, 7 Juli. — (Korr. B.) Het « Neue Wiener Tageblatt meidt : Volgens i i-r àânigekomcn berichten wordi de toestand van de .n Siberië opereerende Tsjscho-Slovakken steeds dreigendar. Zij hebben reeds verschadene zeer zware nederlagcn geleden. Aan c:en ^trljd tegen de Tsjecho-Slo. vakkcn nemen m sr otsn getale de in Siberië aanwezige O st'nrijksch - Hongaarsche krijgs-gevangenen decl, die ziçh ter bestrijding van „t!e .ys^ehif-^io.vakken afe trpe^: hebben geer-ganlseerc" Hen hco-cschool der Bclsjewilti. De « Nasje Selowo » van 3 Jul. meldt, dat in den raad der volkskommis=arissen de stich. ting van een socialistische akadenne is over. wogen. Met algemeene stemmen zijn tôt ledeD ■jekozea Botôjaim, Largin, Stoetsedka, Da-dek, Riasanof, Bogldanof en Bénin. De laatsta heeit echtcr voor cen benoeming bedankt. i>e kwestie van een Russisch ultimatum. ZURICH, 7 Juli Volgens berichten, welke plaat eiijke Russische kringen uit Moskou ontvangen hebben, z'jn de volkskommissaris->en van plan een -t:~p bij de Entente-regeerin. gen t.' ondernemen, welke wel is waar nog niet ('.en vorm, maar den zin naar het karakter va a cen ultimatum draag{. Zij willen de verbonde-nen Voor de beslissing -itellen, Rusland ofwel als onzijdige of als vijandelijke macht te be-har.delen. Mocht de Entente geneigd zijn zich verder in de binncnlandsche toestanden van Rusland te mengen, dan zou de Russische re. geering deze p. ging met wapen.geweld tegen. gaan en de hulp van die staten mroepen, welke geen poging doen dm de ontwikkeling. vau Ru=l?r.d in 't binnenland te storen. In Susland. MOSKOU, 6 Ju'i. — Moerabif heeft op-rieuw het bevoI over de Sovjet-troeiien op zich genonien. Er is oen scheuring in het Sovjpt-kamp onbstaain. De rechtsche Sovjets en de miuderhcids-socialisten zijn uitgeelo-ten van het centrale uitvoerende komitee der Sovjets. Ardere partijen zijn tegen die uit-sluitine daar zij de vis tie der Sovjets ver-z\\ akt. l)e Eussische Eadettenfcidors in Buitechland. i)e twee leiders defi Bussisehe Kadetten-parij. Miljodvof en V/inawer zijn in Kief aaiagekomen en hebbe > er, voigens Moskou-sethe bir.itlen. cen onderhoud gehad met den Daitsobati ge.zant v; Mumm, om door zijn ce-iniddeling veiwunning tô krijeren, iiiaar Ber-iijn te gaan. Wat het doel vam^ die reis zou z in. vinden vve niet vermeld. Aan de Kadetten vvordt het plan toege-sehrevea, een a gemeen kongres van aile le-d^n der liussiseho itijksrdçiema's bijeart te roepea. Miljoekof en Winawer hebben zieli daarvoor iot de Oekrainische Kadetten ge-Wend. Dé troonwissoling in Turkije. KONSTÂN'TINOPEL, 6 Juli. — (Korr. B.) Het m&disch attest over de ziekte en den doed van Sultan Mahmed V zegt : Bij den gestorven Ohazi Sultan Meitmed Kain., vertoqnddi <,ieh sftdert weken liohte arloorniston ia de r'iijsvertering. Den 25en Juni Word hij door een hevige koort« over-vallçn. In den loop der ziekie traden ver-sch jnielrn van paralypheuse koorts op, die verrchrrui.'ï van «-le suikerziekta veaxjo'*-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes