Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

524 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1915, 06 Juillet. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 18 janvrier 2021, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/x05x63cm22/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Gazet van Brussel lîehr or en 3?nbiioiteit : ANSPACHLAAN, 75, BRUSSEL (Beurs) Elke inzender is rsrantwoordelijk yoor het geen hij sehrijft, nMMgeMwa—a««mi inmu muai Jâ.AEG.'iia -- Î3r 17O Dinsdag 6 Juli 1915 PRIJS : S CEMEM PER NUMMER . irn - T~~rrirpmriiw< l'iui'Wi a»wiwrg3re9g£3Bgg ——— "* | i■urTi ÀBONN ementspsij s | il voor Brassai en Voorstsden 1.25 fr. per maand s v ÂankondigiHgen worden aangenomm : ÏS, flnspac&Jaan, (Beurs) — 52, Wanfiossfcerg. Bg ûm Heer* F. Entes! Goossets. Cl, .SsÈ'veUagsssh'ast trnw M ftsfcSfit!#, SS, Ifi«?jw8ltfsai ~ Si, (SfMSfte/Irtiwl LEEST VANDflHG IN DE « GflZET VflM BRUSSEL » Wat is Kunst? — Papiernood. —- In het Lagerhuis. — De flnii-Nederlandsche Opstootjcs te Durban. — Brief uit flntwerpen. — Ons Dietsch. — Uit de Oude Doos. — Nieuwe boeken. — Voor de Landbouwers. — Sportkroniek. — Gemengd Nieuws. Wat is Kunst? Dezs vraag werd reeds in honderden boeken en tijdschrif-ten met min of meer juistheid beantwoord, doch m'en is er niet in geslaagd een algerneen geldende bepaling ts vinden. Kunst koîmt van « kunnen », zij is de vaardighsid om iets te maken volgens bepaalde en welbegrepen regels. Zij is inhond en vorm ; hoe volmaakter inhoud en vomi elkaar dekk: a, hoe volnaakter de kunst als zoodanige is. Het komt voo;, dat kunstenaars grootere opvattin^en hebben dan zij in vorrn kunnen brengen, torwijl omgekeerd andere hun bechniek grondig behesrscben, doch arm zijn aan inspiratie. De va ardighaid '■ wor dt eerst verkregen door jarenlarige of liever lovenslange studie en oefening. Ik weet niet wie ge-zagd ii&îit : het genie is de sûm van hardnekkigen arbeid, Inaerdaad onderscheidden zkh de groote meesters der kunst door een fabelaehtige werkkracht. De leven3loop van een Michel-Angelo, een Durer, een Rembrandt, een Van Eyck; van een Baoh, een Wagner, een Tinel; van een Dante, een Goethe, een Vondel, bewijst dat voldoende. Deze rusteloeze werkzaa.mheid, deze strenge zelftucht zijn het ook, die den kunstenaar vrij maken, hem in staat stel-ien zijn matîriaal te behvvrsciien en als spelend zijn oor-beeld t— fae'.eikeu. !)«'•. u.ri^ r -^ i.. „ ^tj zieh verdiepen in de natuur, de groote bron van aile inspiratie. Want aile kunst streeft naar de natuur, maar de idsale natuur, de volmaakte, door den Schepper gedachte. In de groote kunst vinden wij de natuur weer, onfcdaan van het overtollige en toevallige. Met haar diepen wezen spreekt zij tôt ons; het tijdelijke zwijgt, het eeuwige weer-klinkt. Goethe diohtte het diepzinnig woord : « A] het ver-gankelijke is maar een gelijkenis. » Ook voor de meer aan de aarde gehechten, zelfs de zoôge-iiap.ï ide iiaturalisten, kan de kunst geen slaafsche weergaaf van de natuur zijn. Ook hiervoor geldt Zola's beroemde uit-spraak : « L'art est un coin de la. nature, vu à travers un tempérament » (de kunst is een hcekjs der natuur dôôr een temperament gezien). Echte kun3t blijft dus steeds op zijn minst genomen herscliepping, schifting van de natuur. Wanneer — om bij Zola's bepaling te blijven — de kunstenaar de natuur ziet door een ziekelijk temperament, dan sohapt hij dekadente kunst (Mallarmé, Debussy). Ziet h:j ze door een individualistisch temperament, dan brengt Kij individualistisehe kunst voort (Kloos, Van de YVoes-tijne). Z'iet hij ze echter door een temperament dat zich één voslt met een godsdienstige, sociale, vaderlandsche of zui-ver menschelijke gemeensohap, dan ontstaat er gemeen-schapskunst. Zoo schiepen de middeleeuwsche meestors vôôr de Renaissance godsdienstige gemeenschapskunst, Tolstoj en Adama van Scheltema sociale, Arndt, Geibel, Liliencron vaderlandsche gemeenschapskunst. Aile groote kunst is alge-meen-menschelijk, doclï dit zuiver-menschelijke wordt in 't bijzonder nagestreefd door meesters als Beethoven en Wagner, Bôchlin en Klinger, Schiller en Goethe. De kunst komt uit de natuur, zegde ik. Zoo ontstaat de bouwhunst uit de menschelijke behoefte zich te besehutten tegen de guurheid van het weder; zij was eenvoudig, doel-inatig, gcschikt tôt ontwikkeling ; de beeldende kunst, uit de zucht tôt nabootsing, vermooiing en doorgronden van de natuur ; muziek en dans, uit den drang tôt uitdrukking en ontlasting van gevoel ; de taal, tôt mededeeling van gedach-ten en gevoelens. Al de kunsten voldeden dus in hun oorsprong en ontwik-keling aan algemeen-menschelijke behoeften : daaruit mag men besluiten dat de kunst geen willekeurig produkt is, doch een noodwendige vollediging van het leven. Al te veel wordt dit vergeten in dezen tijd van geld- en genotzucht. De Griekan en de Middeleeuwers begrepen de verhefiende warde der kunst, daarom ook was hun gansch leven er van doortrokken, van de kleinste gebruiksvoorwerpen en het nietigste volkslied af tôt de groote dramatische voorstellingen en de tempels en kerken. Onze tijd, die zulke ongekende vor-deringen maakte op weitenschappelijk gebied, ging helaas erg achteruit op kunstgebied. Het gevolg was dat bij alge-meene stoffelijke verrijking er n;eer en meer zedelijke ver-arming kwam. Plicht van aile klaarziende ontwikkelden is het daarom, roee te werken aan het heropbloeien van een nationaal kunstleven. E. V. B. Opheldening Wij hebben destijds verschillende uitingen van den heer Julius Hoste Jr. medegedeeld, die bij vele Vlamingen een ongunstigen indruk hebben gemaakt. Daar het ons echter gesnszins om personen te doen is. achten wij het een plicht een nieuwe artikel van den hect-Hoste niede te deelen, dat voorzeker met meer genoegen zal onthaald worden. Het stuk verseben in de Vlaamsche Stem van Amsterdam 24 Juni laatstleden : « Wij werden reeds verplicht aan De Nieuwe Courant een brief in ixi zenden, waarin wij lieten uitschijnen, hoe de Aardenburgsche korrespondent van dit blad een verkeerde beteekems gegeven had aan de woorden « provinciaal klet-sende politiek », die in een onzer artikels voorkomen. * had .netmelijk dsp »ohi|n d&fc wij dis w&vrdm nasr het hoofd slingerden van hen, die niet dulden dat de Vlaaf soh© beweging belasterd wordt. « Bladen, die in het bezet gebied van België verschijnJ hebben de zaken zelfs voorgesteld alsof wij gansch de VlaaJ-sohe beweging to teen soort bekrompen frovincidlisyie j stempéld hadden. « Wij dachten dat de verklaxing zoo bereidwillig clr. De Nieuwe Courant opgenomen voldoende was om elk ils- S verstand uit den wog te ruimen, maar zij is blijkbaar clt-snapt aan den heer S. Dornela Nieuwenhuis. I « Deze haalt in het Juni-nummer van De Tijdspiegel o|:e woorden aan : « Mogen aile Belgsji op hun hoede blijven en vooral w-« mijden dat het bestaansrecht zelf van België betvlïr « wordt, oondat kleinzielige vijandsn nietig© rneenings t, « schillen, welke zij zelf wellicht opgewekt- hebben, tôt en* « geweldige staatszaak opblazen. Minder dan ooit mogen v'j « met de pra.ktijken van een provinciaal kletsende pol: i«k « gediend zijn. Laat ons den zin voor het groote en b.t « edele bewaren. » « Die verklaring wordt door den heer Domela Nicu^ en-| huis in vsrband gebraoht met een strekking, die hij n j klaagt ,omdat zij tôt doel zou hebben aan de Vlaarn jh ^ gewesten een homogeniteit of rassen- en taaleenheid e r^J dringën, waardoor de eigen Nederlandsche taal in het gf-| drang komt. « Zoo wij, naar de moening van den heer S. Do mêla Kieui wenhuis, elke Vlaamsche beweging als van weinig beteekèn-% gingen voorstevlen, dan zouden wij ons als een voiksverrad1* beschouwen. « Wij wenschen mijider dan ooit over woorden te twistej en verki-izeu een bondige uiteenzetting van onzs gedachte». « Deze oorlog brengt ons geen enkele aanlëidi: g om i|e overtuiging op te gevoa dat het streven van de Vlaamscife uewegmg een der hoogste gedachten omvat waaraan de tcl-komst van het Vlaan sohe volk verbonden blijft, w: —u i_.i , het dompelen in onwetendheid en maatsohappelijke armo^ecTe. Een bestaan van België bezegeld ten nadeele van d9 taal der Vlamingen kan niets anders zijn dan een volksverknech-ting, die op zedelijke en stoffelijke rampen uitloopt. Een dergelijk vaderland kunnen of willen wij ons niet eens meer indenken. « Wellicht nog erger dan het verlies van duizenden men-schenlevens is voor een volk de zedelijke verslaving. « Die tijden zijn voor het Vlaamsche volk vcorbij, en wij betuigen ons rouwbeklag aan hen, die zich zouden inbeelden i dat wat herbergpraat of onbenullige kwaadsjjrekerij de Vlamingen zou kunnen a.fleiden van hun doel : in het vrije België zich zelf zijn en over aile middelen beschikken, aan-gepast aan hun taal en hun wezen, waardoor zij nevens hun Waalsohe landgenooten, htm eigen recht op hooger leven kunnen bevestigen. ' « Wie vôôr den oorlog deze gedachten verdedigd heeft en er thans zou aan verzaken is een dwaas of een lafaard. « Wij houden van goede trouw; wij vermijden elk nut-teloos getwist, vooral wanneer wij er toe aangespoord wor-den door middelen ,die komen uit verdachte bron, maar wij willen ook aan het Vlaamsche volk geen onnoozele kin-deren-dag helpsn voorbereiden. Moge bij niemand maar een enkel oogenblik de gedachte ontstaan om het Vlaamsch volk met zijne taal en zijn streven na den oorlog klein te krijgen; dat ware zich een bittere ontgooeheling voorbereiden. « Goede trouw, verdraagzaamheid ja, maar geen fopperij ! « Dat men van ons dus niet verwachte dat wij aan de Vlamingen een tijdperk van moreele ontreddering willen helpen voorbereiden. Zij, die ons tôt zoo iets in staat achten, kunnen er sleohts op uit zijn ons bij het Vlaamsch volk verdacht te maken. « In lief en leed blijven wij aan het streven van het Vlaamsche volk onwrikbaar trouw; een der redenen, die ons in Nederland doen blijven, is do overtuiging, dat het onze plicht is vrij te kunnen spreken. « Dezen plicht wenschen wij te vervullen, met het oog zoowel op de vrijmaking van België als op de onbelsmmerde toekomst van het Vlaamsche volk. » J. HOSTE Jr. DE OORLOG (Hsibteii|ke Berkhtets) DUITSCH BERLIJN, 4 Juli. — In de flrgonnen hebben onze troepen de offensief voortgezet. De buit is meer gestegen; ze be~ draagt voor de beide eerste Juiidagen: 2,556 gevangen w.o. 37 officieren, 25 machinegeweren, 72 mijnwerpers, één re-volverkanon.Aan de Maashoogten herhaalde de vijand ondanks al zijn tegenslagen, tôt viermaal zijne pogingen tôt herovering der verlorene stellingen bij Les Epargnes. Wij wezen zijne qan-^ vallen gemakkelijk af. Ten Noordwesten van Regniéville veroverden wij de Fransche stellingen op eene breedte van 600 M. en namen ten Noorden van Fey- en Havres het ge-rieelte van een bosch. De bedrijvigheid in de lucht was gisteren zeer groot. Duiische vliegtuigen wierpen bommen op het Landgnarrl-f~,J bij Harwich, alsook op een Engelsch torpedovernielers-sma> deel. Zij grepen het versterkte Naneg, de spoorweginrich-\ tingen en het versperringsfort Remicourt aan. Een Engelsch vlieg.uig viel ten Noorden van Gent, aan de Nederlandsche grens, brandend neer. Een Duitsche strijd-vliegtuig dwong eenen Fransche vlieger tôt landen bij Sehlucht. De vijand wierp bommen ep Brugge zondçr rail> taire schade asm te De toestand blijft ongewijzigd. Het leg«r van generaal van Lissingen is in voile terugtocht tegen de Zlta-Lipa; 3,000 Russen vielen in onze handen,. Onder hunnen druk, wijkt de vijand uit zijne stellingen van Narajow-iMiesto, tôt ten Noorden van Przemyslany terug. Van Kamionka tôt Kryîow (aan de Boeg) is de toestand ongewijzigd.De legers van Geneiaal-'Veldmaarschalk von Makensen grijpen aan en dringen verder vooruit. Tusschen Weichsel en Pilica niets melderisvvaardig. «OSTENHIJKS Russisch Oorlogstooneel. WEENEN, 4 Juli. — De Russen, die gisteren in Oost-Gali-cie, tusschen Narapwka en ZIota-^Lipa alsook ten Noorden aansluitend met sterke krachten weerstand boden, werden door de verbondene troepen aangevallen en na een gevecht van verscheidene uren op het gansche front fegen de Zlota-Lipa teruggeworpen. 3,000 gevangenen en verscheidene machinegeweren werden genomen. Ook in de streek van Przemyslani en Glinasny is de vijand in terugtocht in oostelijke richting. flan den Boeg is de toestand ongewijzigd. lu Russisch Polen kwam het op verscheidene sektoren tôt heiige gevechteu, daar de Russen, die versterkingen hadden ontvangen, tôt tegenaanvalien overgingen. Me deze pogingen, om het verlorene terrein te heroveren mislukten volkoinen. Een onzer korpsen alleen wees vijf stormaanvallen bloe-. dig af. flan de Por-Bach en aan de Wyznica duren de ge~ vechten voort. Beiderzijds Studzianki drongen onze troepen in eene frontbreedte van verscheidene km. in de hoofdstel-lingen van den vijand in en wierpen den vijand met voor Hierbij werden over de i,000 gevangenen genomen, dri^ machinegeweren en drie stukken geschut buitgemaakt. De hoogten ten Noorden van Kramik werden onder zware ge~i vechten genomen. •jaauooisfîopoo ipsuBBi[B}i De Italianen vernieuwden ook gisteren hunne pogingen aan den rand der bergvlakten van Doberdo, voet te krijgen. Na eene beschieting van éénen dag, van den sektor van Ra~ dopugiia met zwaar geschut, ondernamen hier in den na-< middag ten minste vier infanterieregimenten eenen aanval, welke tôt hevige gevechten van man tôt man leidde. Een tegenaanval der dappere verdedigers wierp ten slotte den (ten Westen van Tolmein) en ten Zuiden van het Krn-gé*bLed Vijandelijke pogingen om onze stellingen bij Woltchorie tvijand van de hoogten. naderder te komen, werden in dien kiem verstikt. fllpenja-gers, die in deze streek eenen aanval tegen een onzer steun-' punten ondernamen, werden na terbirterde gevechten van man tegen man, teruggeworpen. De veriiezen van den vijand zijn overal zeer groot. Zuidoostelijk krijgsveld. Daar grepen enkel grensschermutselingen plaats. De Italiaansche torpédo-boot 17 O. S. werd op 2 Juli, 's avonds, in de Noord-fldria-iische zee vernield. FEFiNSCm PflRIJS, 3 Juli, 15 uur. — In de flrgonnen, werd de strijd, den ganschen nacht. door, met de zeifde hardnekkigheid voortgezet. Wij hebben onze stellingen behouden en aan den vijand zware veriiezen toegebracht. In de streek van Metzeral werden twee nieuwe aanvallen tegen, onze stellingen op de kammen ten Westen van het dorp, afgewezen. Op het overige van het front, heeft eene hevige beschieting plaats gehad met kanonnen van allerlei kaliber. Obus-sen op fltrecht afgevuurd hebben daar eenige branden ver-oorzaakt, welke bemeesterd werden-. Wij hebben des stations van Chalierange, Zarren en Lan-gemarck alsook vijandelijke batteriën van Vimy en Beaurains met goed gevolg beschoten. BUSS15CH PETERSBURG, 2 Juli. — In den loop van den 30n hebben we lokale aanvallen ten Noorden van Prasdznycz afgewezen en in den volgenden nacht aanvallen in de streek van Sjaw-lev en Razione. Op den linkeroever der Weichsel heeft de vijand op ln Juli vergeefsche aanvallen op het front Sjenno-Jozefhow onder-nomen.In de streek van Lubin is de vijand in voeling met onze troepen langs de Wys-Zinca en de Por. Tusschen Wieprz en Boeg, maakt de vijand nieuwe vorde-ringen noordwaarts en noordoostwaarts. Ten Noorden van Zamosz, hebben op 1 Juli hardnekkig? achterhoede-gevechten plaats gehad. Een regiment welke het dorp Jukow had veroverd, werd door eenen tegenaanval teruggeworpen, Op het front Sokal-Kalisz, heeft de vijand op 30n Juni en in den voormiddag van den ln Juli, talrijke aanvallen on-< Jdernomen, welke we voor een groot gedeelte hebben afgewezen met zware veriiezen voor den vijand. Gedurende onze tegenaanvalien namen we meer dan 2,000 gevangenen en verscheidene machinegeweren. Ten Zuiden vàh Rohatyn, gelukten sterke vijandelijke strijdkrachten er echter in, om-streeks den avond van den ln Juli, zich op den linkeroever der Gnlla Lipa te vestigen. Mn de Dniester front, gaen wijsigtag, it .y 1T£L1AKNSCH ROME, 1 Juli. — In de streek van Tonale, heeft ons geschut het vuur geopend tegen de vijandelijke stellingan van Alon-ticello Saccarano; het heef!; de Oostenrijksche afdealingen welke aan verdediçfingswerken bezig waren, uiteengedreven. In het Padoa-fiai, hebben officierspatroeljes welke zich op vermetele wijze op het Sefko'fel hadden gewaagd, opga-merkt dat de vijand verschansingen en schuilplaatsen voor^ bereidde; ons geschut heeft deze werken met goed gavoîg beschôten. R In Karinthie heeft de vijand sterke naclrtaanvallen tegan onze stellingen van het Monte Crace-ïpas en het Piccolo (kleine Pal) ondernomen; hij gebruikte vuurpijlsn en schijn-. werpers, en wierp stikbommen. Op deae beide pinatsan werden de Oostenrij'kers teruggeworpen. Do'or ons geschutvuur hebben we de vijandelijke afdee-linge» welke zich op den noordelijke helling van d-s Frei-kofel (op het groote Pal-dal) en op den Bombasoh-kam ves-tig.den, uiteengedreven. De beschieting van het Hensei-i'ort werd door ons met goed gevolg voortgezet. Aati het uiteinde van h.t Poesia-dal, hebben we de belangrijke Baniska-Siednai steSing welke de Plezzovlakte beheerscht, bezei. In den sektor van Isonzo, wordt. de vooruitgang onzer troepen, welke voorloopig tôt staaa is gebracht, zeer langzaam voortgezet, daar we gechvoagen zijn, het teraein s^ap voor 6tap op den vijand te winnen en we verplicht zijn ons tegen zijne tegenaanvalien in te richten. Onophoudelijke re~> gen vertneerdert de moeilijkheden onzer voormarsch; hij verandert de loopgraven in grachten vol modder. In den verloopen nacht heeft de vijand vergeeîs beproeîd, door herhaalde maar misiukte aanvallen, de door ons veroverde stellingen te hernemen. De yijandelijke vliegtochten duren voort, en doen slaoht-o£i'o-c nnder de fievoiking. Onze vlit'geniers hebben son iroe-penkolon alsook transporten bî| Oppachi;dselIa en ;n het station van San Danielo beschsten. TEhEo^flmmefi duïkeoot- m mpu: m#i:. LONDEN, 3 Juli. — De Italiaansche bark « Sardomene » welke met hout was galaden en zich naar Engel'and begaf, werd getorpeaeerd. Twee mannen der bemanning zijn ver-dronken. f LONDEN, 4 Juli. — Het Engelsch stoomcchip « Richmond » werd in het kanaal getsrpedeerd. De bemanning werd te Plymouth aan wal gebracht. Engelsche Veriiezealijst. LONDEN, 4 Juii. — De jongste verliezeniijst bevat de na-^ men van 12 officieren en 1,104 minderen. Italie en de Dardaneilen. ZURICH, 3 Juli. — De « Neue Zuricher Zeitung » meldt uit den Haag dat Italie het bezit van geheel Albanie als prijs van zijn tusschenkomst aan de Dardaneilen heeft qe-steld. . * ■ "" Het Spaansch Mhiisterîe. PflRIJS, 3 Juli. — De « Temps » meldt uit Madrid: De afgevaardigden der linkerzijde hebben aan den eersten mi- ^ nister Dato bekend gemaakt dat ze ten gevolge van het ver - ® zamelingenverbod het kabinet zouden bevechten. Dato antwoordde dat hij de verzamelingen toeiiet, onder voorwaarde dat er daar niet over de onzijdigheid zou ge-sproken worden, hetgeen aanleiding zou geven tôt betoo-gingen ten voordeele of ten nadeele van deze of gene oor-logvoerende partij. Het Bnssisch Kabinet. De « Times » meldt uit Londen: Het kabjnet wordt gewijzigd opdat al de ministers met de Doema zouden kunnen werken. Twee reaktionnairen, werden idoor M. Ibhivostow en door den leider der behoudszhideai te Moskou, M. Samarri. De ministe,r van finantie zou aan 't bewind blijven. De opvolger van de hoofdminister is nog niât gekend. Gelogenstrafd. PETERSBURG, 3 Juli. — Het uitschrqven van eene nieuwe Russische leening wordt door de Russischen minister van fi-nancie gelogenstrafd. De Hmmunitie-Wet. LONDEN, 3 Juli.. — Het ammunitie-wet werd in darde le-zing aangenomen en door den koning dadelijk tocpasselijk gemaakt. Va! van eeflen Belgiscben Vliegenier. VERSAILLES, 3 Juli. — De Beigische onder-luitenant La-grange, is bij een proeftocht in het vliegplein van Villa-' Coublay met een niefusw toestel, tegen den gremd gevallcn. Hij werd doodelijk gekwetst. Generaal Gonraud gekwetst. PflRIJS, 4 Juli. — De bevelhebber van het expediliekorps naar het oosten, werd door een graaaatspaan getroffen, dia dicht bij de ambulans viel, waar generaal Gouraud de ge-kwetsten bezocht, Er is geen levensgevaar. De generaal wordt naar Frankrijk gebracht. Ognarag! Bailioud nam çoorloopig het over,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes