Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

211 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 28 Août. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 31 mai 2020, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/1g0ht2h05s/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Sde .ïaai- q:îian . • • 4KÎStf<£L4>*oÈâ' m JPrijss : C3 0©ra.tî©S3a. Woensdag A.ul<zusttts 1£>Ï® Gant van Brussel >* " ' ■ ' "" " I ■ I. m,, IHI.IU Il» »■■■ ■iwinfcajui imi,.i hj.j,,wi i. t. .m—... ■ i m 1 i mnm m mn mm m n i nmmu n apnj h '" f ■" ■■. ■ i .. njnu» » u. i m , .i U"f h WUjyjuHJtf'* ■ ■■ AB°NNEMENTSpRIJS : a.gewMSd» .tatt™ ^'og?dog3S:^°?®r S Dr ESaaaé Oa Gg®rcq AANKONDIGINGEN worden aangenomeo i | Bhwenlattd (Etapegebied uitgezonderd), fr, 4.50 F BEHEER EN REDAKTIE : | «" «*>«««<« 75, Anspachlaaa (Beurs). - 52, wLoesberg. I (aixb kosten inbegrepen) W I 9 auystiaeîsiraaî, Bi Anderiecht. j U Publldtett DE CERF, 54-56.de Brouckereplew. «en «rende ïlcb tôt de posfkantoren. biigeïctgd, \ PUBLICITEIT : ' Oiflce de Publicité, 36, Nleuwstraat, BrusseU S ————————————————————J i «< •<- 76, Ansnàcftlaen (Beurs) - —1 1 OORLOGSBERICHTEN. DÏÏITSCHE LEGEEBEKICEÏEN BERLIJN, 2? Augustus. — Ambtelijk be-richit van hedenmiddag : Westelijk Krijtgsveld. Légerigroep Kroonprins Rupprecht en von Boehn : Gedurende den dag zware gevechten tusschen Atrecht en de Somme. Ten zuiden van Atrecht viel de vijand langs beide zijden van de Scarpe aan. ïen noorden van den_stroom bleven lijne aanvallen in ons viuur steken voor onze op Roeux teruggetrokken gevechtslinie. Ten zuiden van de Scarpe ontweken onae voor-troepfcn op bevel den met tairijke pantserwa-gens en sterke infanterie oprukkenden vijand naar de hoogte van Monchy. Daar ontving de vijand het vuuir van onze ten afweer cpgesteld» infanterie en igeschut. Na vetrbitterde gevech-ten drong de t6gen,strever voooruit over Mon. ohy-Guemappe. Door onzen tegenaanival werd jhiij tôt den oostelijken rand dezer dorpen te-ruggeworpen, Meesrmaals tegen Oherisy onder-nomeîî aanvallen zakten voor deze plaats in-sen.Met Bteike aan.voor van pantserwage-ns; .-ette de vijand zijne aanvallen langs beide zijden <ran Bapaume voort. Ten noorden van Bapau-me waren de hoogten ten noorden van Mory en Beugnâtre brandpunten van den strijd. Op de hoogte vatte de vijand 's avonds, na tal-rijke vergeefsche aanvallen, voet, Beugnâtre bleef na langea strijd >'n onze handen. T^n zuid-westen van Bapaume. zctie de vijand ziîh vast in Thilloy "n Martinpuidh. Voor het ove-nge tnislukten bloedig de hier cp een brsed front tôt den la.ten avona ondernomen aanvai -en. Aan hunne gevoljjriike g.tweer namen een gelijkmafeiig dieel : RruiaisChe, Bioierscihe en Saksische troepen. Voor en aohter onze linie? iiggen de vernielde pantserwagens van den vijand. Luitenant SpieL'boff .schoat met zijn vrachtwagenigeschut vier wagens ineen. Ten zuiden van Mertinpuich drong de vijand over Bazentm in Montauban. In tegenaanval werd hij uiit Montauban uitgeworpen. Ock ten tuiden van. Montauban misluloten vijandelijke aanvallen Onze linie loopt nu ten_ westen van Fier? - ten we.5ten van Lorgeyal o-p Mznc-oourt.Tusschen de Somme en de Oise nam de ge-jchutbedrijvigheid alleen langs beide zijden van de Avre toe. Bij plaatseiijke Fransche aanvallen bleven Fumay en Saint-Mard in de handen van den vijand. Ten noorden der Aisne maak-ten vij gedurende een voorstoot ten westen van Chavigny 100 gevangenen. Vijandelijke aanvallen mislukten onder verlies hier en ten noorden van Fasly. Opperluitenant Lôrzer, luitenant Koenneke en luitenant Belle behaalden hun 31°, luitenant Themy zijn 26e, 27° en 2H0, luitenant Laumann zijn opperluitenant Grein z.jn 2ic e, lu; tenant Blume zijn 20° overwinning in de lucht. BERLIJN, 27 Augustus. — Ambtelijk be-richt : In de wateren ten westen van Engeland boor-de een onzer duikbooten vijf vaartuigen van te zamen 22,000 brutoregisterton in den grond. BERLIJN, 26 Augustus. — Ambtelijk be-richt van hedenavond : Uitbreiding der Engelsche aanvalien tôt ten noorden der Scarpe. Aan beide kanten van Ba-„ paume en ten noorden der Somme hevige ge-vechten. De aanvallen des vijaiVis zijn groo-tendôels mislukt. Gedêltehjk zijn tegenaanval-len nog in gang. Longueval en Montauban, voorloopig vcrlaren, wcrden vvederom gen m i-. Tusschen Somme en Oise, afgezien van plaatseiijke gevechten ten noorden der Avre, een rustige dag. Kleinere gevechten ten noorden der Aisne. OOSTENRIJKSCH. WEENEN, 26 Augustus. — Ambtelijk be-richt.Italiaansch krijgsveld : In het AvaloniJ-gebied suksesvoile gevechten op het terrein vôôr de stelhngen. In den nacht op 25 Augustus vielen bij de vervolging van een vijandelijk eskader onze vliegers de vliegtuigen bij Padoea aan en rickt-<en fr crootp c-rh::Ap aan In Albanië : Het tegen-offensief van kolonei-generaal vo Pflanzer-i>altm leidde gisteren tôt veroverm van Fien en Berat. Daarmede zijn die plaa sen wederom in onze handen, waarvan de bi zetting voor zes vveken door de Itahanen een beslissende wending in de Adria-luvest: begrojf werd. Fieri viel na eîen bloedig straa en huiz£ngevecht. De vervolging van den t< rugtrekkenden vijand? is begonnen. In Berat drongen onze moedige, tegen ail vermoeiemssen van het krijgsveld opgewasse troepen gistermorgen in omvattend oprukke binnen. VV'eldra werd de vijand van de behee scbende hoogten Spiragri en Smja geworpei Ook in den opper-Devoli breidden wij on> suksessen verder uit. De verliezen der ltaliane aan soldaten en oorlogsmaterieel zijn zef groot. BULCAARSCH. SOFIA, 23 Augustus. — Ambtelijk bericht van den generaien staf : Macedonisch tront : In de Cerna-bocht ten noorden van Korre-Rapesjt en ten westen van Dobropolje was Jiet vvederzijdsch geschutvuur eenigen ujd tame-lijk hevig. Ten westen van de Wardar duurde het wederzijdsch geschutvuur met aiwisselende hevigheid voort. 'l'en zùiden van Hoema jaag-den wij door geschutvuur een vijandelijke voetvolkafdeeling uiteen, ivelke na kpschut-voorbereiding onze vooruitgeschoven loopgra-ven poogde te bereiken. Na een 4 uren lange geschutvoorberëiding viel een Engelsch batal-jon onze vooruitgeschoven posten bij Altsjak-Maille aan, werd echter door ons vuur uiteen-gejaagd, voor het onze draadverspernngen kon bereiken. Aan béide kanten van de Vardar en ten zuiden van Doiran verdreven wij verschil-lende Engelsche stormatdeelingen. Op het ter rein vôôr onze stelhngen ten westen van Serres maakten onze voetvolk-troepen Grieksche gevangenen. De Duitscke vice-feldwebel Fieseler behaalde zijn 13° overwmning in de'lucht, door het fU-schieten van een vijandelijk vliegmi# achter onze stellingen ten oosten der Cerna. TURKSCH. K O N S T A N T1N O P E L, 25 Augustus. Ami telijk bericht : Palestma-front : Enkele geschutgevechten. en levendige bedri vigheid der vliegers. Op den oostelijken oevi van de Jordaan dreven wij vijandelijke verkei nmgsafdeciingen terug. Op 21 Augustus vielen opstandelmgen on; posten ten zuiden van Zat-el-Madsj (m de He< sjas) met groote overmacht aan. De dappei tegenstand onzer troepen d,,ong de opstand' lingen na iaagen strijd ;ct den terugtoch;. Oo ten zuiden van Hedije werd een overval op de spoorweg door ons venjdeld. Op de overige fronten is de toestand onv'e RUS31SCH. MOSKOU, 24 Augustus. — Ambtelijk De-ricùt : Up aile punten van het oostelijk front durcx, de gevechten met gioot sukses voor ons voor i, Hardnekkige gtvechteu Worden om het bezit van beheerschénde sLeUingen geleverd, vvaai-van de uitsiag de terugtooht des vijands up de gansche linie is. Aile aanvallen der kozak. ken, welke met sterke kiachten b.j Novo Oe-sensk oprukteii, vverden mot groote verliezen afgeslagen en de vijand op de viuckt ge lagea, hlj het op fhet slagveld over ce 400 dooden, oorlogsmaterieel, u.o. machsengeweren, aohter. De T s j echo- S lo vak ken werden Ijij Nikolo. jefsik verslaigen. De stad is in ons bezit. Al het vijandelijk ooilogsma.ericel werd buitgemaakt, w.o. kanonnen, mach' e rvg e vver e n en een onge-hoerde hoeveelheid schictvoorraad*. De verliezen de; vijands zijn gre /t. In de richting van Sysran rukten wij al veehtende op. Het. station Novo-Spaskaja werd door ons bezet. In het vak van Kasati verdrecf ons geschutvuur den viiand van den Krasny-berg, welke thans doot ons bezet is. De op den Krasny-berg b;-i\<;e-niaakte kanonnen wcrden door ons onmiddei-hik tegen de.n viiand gebruikt. De sleuîelstel-ling der stad is aldus in onze handen gevallen In de nabiiheid van iekaterinabuxg vverden door ons stellingen bezet welke het ons moge-lijk maken den verdercn onmsrsch tegen de/.e. Et'.ïf? Ç1IVW»cwa1 «-o a ' FRANSCHE. PARIJS, 25 Augustus. — Ambtelijk bericht van 3 uur Js namiddags : Ten noorden van Roye had een vijandelijke overval geen anderen uitsiag dan het achter-laten van 20 gevangenen in onze handen. Ta-nielijk levendige beschieting jn de streek van Beauvaignes. Tusschen de Ailette en de Aisue hebben wij onzen vooruttgang ten oosten van Bagneux voortgezet. Op ae-n rechteroever van de Maas en in Woevre hebben onze paitroeljes gevangenen binnengebracht w. o. verscliillen-de van O.-H. eenheden. PARIJS, 25 Augustus. — Ambtelijk bericht van 11 uur 's avonds : Gedurende den dag, bedrijvigheid van het wederzijdsch geschut in de streek van Lassi gny. Tusschen de Ailette en de Aisne schoteu wij ten oosten van Bagneux op en sloegen vu andelijke tegenaanvallen ten westen van ore-cy-au-Mont af. Wij maakten 400 gevangenen tijdens deze ondernemmgen. Niets te meiden rsn V>#»t nwrio-p frn-nf ITAL3AANSCH. ROME, 25 Augustus. — Ambtelijk bericht ; Gewone bedrijvigheid en vermelingsvuur van het geschut, met hevige geschutvuurovervallen aan de Cima Cady (Tonale), aan den Dosso Alto en op den Montello. In den jongsten nacht wierpen onze vliegers wederom onge/eer 4,(XHJ kilo bommen op vijandelijke vliegplemen aan de vlakte van Friauli en in' liée 'Laganna-clal, waardoor hevige branden gesticht werden. Vijandelijke vliegers wierpen bommen op de stad Padua en berokkenden lichte schade aan fabrieken, maar er vielen gêon slachtofïers. Albanië : In de streek aan de Semem duurt de ge-vechtsbedrijvigheid hevig voort. Gisteren vielen talrijke vijandelijke strijdkracliten herhaal-delijk onze vooruitgeschoven stellingen ten ncorden van F;cri aan, wcrden echtor telkenb met zware verliezen teruggeslagen. In het ge, bergte-gebied ten noorden van den La Buvalika-top hebben vijandelijke afdeelingen zwaar door onze dekkingsafdeelingen geleden. Wij namen gevangenen. ENUELSCH. LONDEN, 25 Augustus. — Ambtelijk bericht : Onze aanvai ten noorden der Somme duurt voort. Wij houden den straatweg- van Albert naar Bapaume tôt aan de grenzen van Le Sars en pamen Contelmeisen, Warlencourt en Esu-court. Ten noorden van Bapaume namen wij Saligny-Béhagnies. Het getal der dcor het derde en het vierde legtr sedert den 21 's morgens binnengebracht^ gevangenen overschrijdt de 17,000. De heden door de aankomst van Duitsche versterkingen toenemende vijandelijke tegenstand en vele tegenaanvallen op verschillende punten werden onder verliezen afgeslagen. Onze troepen vochten niettemm suksesvoi en met groote dapperheid ; zij overwonnen deti woerstand en rukten verder op ; zij maakten vele gevangenen. Aan den noordehjken oever der Somme na men Australiërs door een suksesvollen aanva' "s morgens vroeg de vijandelijke stelling aan de hoogte ten oosten van Braye, terwMÉ links van hen afdeelingen uit Londen en v^n net oostelijk graafschap hun opmarsch in de rich-ting van Carnoy voortzetten en Mametz namen. VValijzers bezetten het Mametz-woud. in het inidden van ons aanvaisgebied overschreden wij den straatweg van Albert naar Bapaume op zijn ga'ische ii r.gtë ten zuiden van Bupaunie en namen Martinpuich, Le Sars, Le Parque. Ten noorden van Bapaume had er een hevig gevecht in Fareuil en om Mory en Croisilles plaats. Wij maakten vorderingen ten oosten van Béhagnies en in Neuville-Vitasse. Een tegen-aanval op onez nieuwe stellingen in het vak ' livenchy werd afgeslagen. ^ieuoîstijdingen ait het Baitenlani De bsscliistifts saii Duinkcrko. BERN, 25 Augustus. — « Petit Parisien » meidt uit Duinkerke over de beschieting n den nacht van 21 ^p 22 Augustus, dat er tôt 1U u. 40 's avonds aclit gra'^ten met tusschen-poozen van vij^minuten in de stad vieion. Ze-ven bergers zijn gedood, twee gew. cd. de stof-fnlijke =chade is groot. Huwelijk van prlns" Rupprecht van Qeieren. MTJNCHEN, 26 Augustus. — Prins Rup precht van Beieren, weduwnaar van Marie-Ga-brielle, hertogin in Beieren, zuster van konm-gin Elizabeth, is hertrouwd met pnnses Antoinette Roberte Sophie Wilhelmme van Luxem. burg, derde zuster van de regeerende groot-hertogin. Prinses Antoinette werd 7 Oktober 1899 op het kasteel Hohenburg" geboren. £Je foor van Leipzig. LEIPZIG, 25 Augustus. — Hedenvoormid-dag te 10 uur oegint de ioor. De uitsiag is prachtig en overireft ailes wat in vredestijd bereikt werd. Er zijn tnans yo,000 bezoekers en 5,500 tentoonstellers of 1,300 meer als Uj-dens de grootste toor in vredestijd. Dit aan-gtoeien is een bewijs van de kracht dei Duit-sche nijverheid. Het handelsverkeer vvas ^011-dagmorgen reeds zeer druk. Er zijn daar 1,000 Oostenrijkers, 000 Pol-cn, 300 Nederianders. 250 Zwitsers en ve'e kooplieden uit h&t bezette gebied aanweztt:. □e kolennoorï In Engeland. Een korrespondent scurJjft aan de « Times » dat Engeland in den aanstaanden wmter met groot kolengebrek wordt bedreigd. Er is nu reeds een tekort. Veel mijnwerkers hebben dienst genomen maar dit verklaart bij lange ua niet den achteruitgang in de productie. Er wordt thans per man mmder koien ge» produceerd daii voor den oorlog ; het is 60 ton per man minder dan 35 jaar gelêden, trots de kolossale verbetenng in de machineneen. De mijnv.erkefs zelf willen, volgens den Korrespondent, met meewerken door goede ver-deeling van arbeid en arbeidskraclit. Ze willen niet van honk, trots vrij vervoer en extraloon. De mijnwerkersorganisatie verzette zich, toen de mimster dreigde, de hjntrekkers naar het léger te zenden. Een van hun ieiders zelf ver-zckerde twee jaar geleden, dat door onrecht-matig wegblijven jaarlijks ongeveer 26,000,000 ton kolen verloren ^mg. De loonen klommen m den oorlog met 04 percent en de regeenng lijdt reeds maanden verlies op haar mijnen. De korrespondent klaagt dat de regeenng maar steeds toegeeft en loonen verhoogr, maar dat niemand van haar eens de moeite neemt, den mijnwerkers den toestand uit te leggen. Homme ophitsers hebben vrij spel met den uitsiag, dat, trots aile offers, de produku» at-neemt.De wsâdensGliappen op don duur van den cutio^ DEN HAAG. 26 Augustus. — VeJg«B» de « 'limes » neemt Lloyd aan 25 t. h. wedden-schappen aan die het emde van Jeu oorlog cp uiternjk 31 Maart 1919 paatst, en aan 50 eu bO t. h. weddenschapepn, die dit tijdstip resp. cp 1 juli en 30 September 1919 plaatsen. De Fransciie « affaires ». BERN, 25 Augustus. — In de Parijschc u Santé »-gevangenis werden er in de politietka afdteling zes cellen vocr Caillaux, liumbert, Lustalot, Comby, Denoir en Desomches gereed gemaakt. Dit schijnt te bevestigen dat met Cail-îaux ook Humbert en zijn mede - betichteu voor het staatsgerechtshof van den Senaat zul-leu verschijnen. (Tegen Frankrijk. De « Prawda j schrijlt, dat uit de in Samara gevonden bescheiden blijkt, welke roi zekerc Franschen heden ten dage in Rusland spelen. Met zulke heeren zal Rusland echter weten at te rekenen om baas in zijn eigea huis te worden.Ds boschbrantien in ;;rankrijk. GENEVE, 26 Augustus. — Men meldt u» Toulouse dat nieuwe boschbranden in den oei-trek uitgebioken zijn. Bij Mondonville sta<xa verschillende honderde hectaren bosch in brand. Een andere boschbrand woedt sedert drxe da-gen bij Lespinassière. De berg Combo-Souche is eveneens in vlammen gehuld. Gespannen verhouding tusschesi Finlana en Engeland. FRANOI' 0R1, 23 Augus'cus.—i De u Frank, furter Zeitung » verneemt uiit Stockholm van zijn korrespondent, cVat de Engelsche igezant er op gewezen heett, dat Engeland door Fm-land met betrekking tôt het ruilen van goe-deren als vijandelijk land behandold wordt. Men houdt in t inlar.d een uitbreken van vij. andelijkheden tubsohen Finland en Engeland voor onvermijdelijk. Voor de neutrale Scan-dinavische landen, die aan het tôt stand ko-men van het handelsverkeer met Finland ar-beiden, ontstaan door dezen stap van Engeland zeer belangwekkende problemen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes