Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

797 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 12 Decembre. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 29 juin 2022, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/222r49gw81/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

lste Jaargang -Nr 11. Prijs : b centiemen Zaterdag 12 Deoember 1914. Gazet van Brussel NIEUWSBLAD VOOR HET VLAAM3CHE VOLK Handschriften worden niet terug gezonden BEHEER EN REDAKTIE : * 12, Zwarta Lie va Vrouws'raat, 12 AANKONDIGINGEN : Plaataaanvragen : 5 cectiemen per halven regel ; Andere aar.kondigir^gen : 10 oeatiemen ; Puteliciteit: 30 centiemen. GERUCHTEN Wij waarschuwden reeds meer dan eens tegen de tallooze geruchten die in omloop zijn. Nu moeten wij 00k wijzsn op de vele onjuiste inlichtingen die in dagbladen voorkomen. Brielwisselaars schrijven aan hun blad dikwijls te goeder trouw allerlei bizon-dei heden over de plaatsen die zij bezochten. Het is duidelijk dat zij maar een klein gedeelte van den toc-tand kunnen te weten komen en veel slechts van hjoren zeggen weten. Natuurlijk geven zij ook gaa' ne sensatieberichten aan menschen van andere stn ken en voor 't minst dat er nog wat partijdig-neid bijkomt, krijgen wij de schrikkelijkste geschie-denissen te lezen. Ieder heelt ooit een ongeval bijg woond, doch wannecr hij het dan in de gazet las ! Zoo meldde Reuter uit New-York dat een Ame-rikaansch journalist, Irving Cobb.dieBelgië bezocht, uria ' nianr n er vrouwen gezien-he-e^t die sis wilde dieren leefden en zich voedden met dingen dis dieren niet zouden eten Ongelukkiglijk zegt hij niet waar hij dat gezien heeft, en kan het ook niet zeggen. Het is een echt sensatiebericht. Men raadt wel dat het gekende lasterblad Métropole daar gretig aan meedoet. In zijn nummer van 25 en 26 Oktober 1P14 lazen wij een berichtje ge-titeld : Brussel sterft van honger " (Van onzen bi-„ zonderen benchtgever). Maastricht, 22 Okt. (per „ brief). — Het schij.it dat de inwoners der hoofd-, „ stad,die letteilijk van honger stierven, thans eet-„ waar krijgen; zij ontvangen een brood per familie „ en voor twee dagen „. Dat maakt die ellendige hansworst van een blad aan de vluchtelingen wijs. Is er een grootere misdaad dan de menschen dag-in dag-uit met leugens te spijzen en aldus hun geest te vergiftigen met valsche voorstellingen ? En hier zijn we weer geneigd aan het geschrijl van onze pers te herinneren, bij het begin van den oorlog. De sporen van dien l^sterveldtocht zullen nog lang in ons volk blijven. Maar talrijke feiten toch hebben de menschen anders zien uitvallen en dit zal er hen stilaan toe brengen de valschheid van het overige te erkennen. Nu willen wij ons beperken tôt de geruchten die thans nog de ronde doen. Die ook hebben hun grootste " vogue „ reeds gehad, want " leugens hebben korte beenen ,„ zegt een Duitsch spreekwoord. Sommen wij er enkele op : 1° Het groot getal zelfmoorden van Duitsche officieren. Dat is hall Augustus begonnen met het sensatiebericht dat generaal von Emmich zich te Luik door den kop geschoten had. Deze generaal staat nog altijd aan het hoold van het 10e legerkorps ! En de andere uitstrooisels zijn van denzellden aard. 2° Het deser-teeren. Daarover hoorden wij de onzinnigste bewe-ringen. Het komt uiterst zelden voor. 3° De drôn-Tcenschap. Sedert het begin van den oorlog is hel in 'c Duitsch leger streng verboden sterken drank te drinken, ook mag er geen aan soldaten geschonker worden. Als uitzonderirg kan dronkenschap dus illeen voorkomen. 4° De wreedheid der Duitsche soldaten. Tusschen aile koren is kaf; over 't alge-meen zijn de Duitschers zacht en gemoedelijk. De menschen ondervinden het nu beter dan onze dag-blàdschrijvers en de meeste vluchtelingen die maar schimpten zonder er één gezien te hefeben. 5° De terugtocht der Duitschers. Die duurt al zoolang, dat ze reeds aan 't andereind van de wereld moeten zijn. Hij is immers begonnen op 19 Augustus, den dag vôôr zij in Brussel kwamen!! 6° De mogelijke ver.-woesting van 't overblijvend deel van België. Deze kan in twee gevallen gebeuren.Eerst, daar waar ge-vochten zou worden indien de Duitschers ooit uit Frankrijk moesten terugtrekken en ten tweede, op de plaatsen waar burgers iets tegen de soldaten zouden doen. . De zonderlinge " patriotten „ die bizonder te Brussel de haat- en moordgedachten in 't volk aankweeken zouden in dit geval de vree-selijke verantwoordelijkheid dragen voor den onder-gang van onze prachtige hoofdstad. Zij spelen immers met vuur en werken onalgebroken voort om over Brussel ergere rampen te trekken dan iemand zich inbeeldt. Die verspreiders van mondelinge en schriftelijke leugens die met vreemd geld betaald worden, zijn op hun plaats in de gevangenis, waar ze konden nadenken op hun misdadig bedrijf. Op het uur der vergelding echter, zullen ze spoorloos verdwenen zijn... Dat moest ons van 't hart omtrent deze zaak waar we later op zullen weerkomen. Nog moeten we een woordje zeggen over de ernstige pers, die ook niet aitijd juist ingelicht is. In de Nieuwe Botter dams che Courant lazen wij vroeger geregeld kronieken van haar Brusselschen correspondent, waarin al de onzinnige uitstrooisels bijeengebracht waren die in Brussel de ronde deden. Met een letterkundig tintje daarover was dat ailes àannemelijk gemaakt voor buitenstaanders. Wij vroegen ons telkens af ol die correspondent in eene woestijn woonde, waar hem allerlei onbestemde geruchten o verge waaid kwamen. En laatst nog schreel de Nieuwe Rotterdamsche Gourant dat te Maldeghem op de soldaten geschoten was, dat gijzelaars genomen waren, enz. De logen-straffing bleef niet uit. Een briefwisselaar van De Tijd schreel onlangs aan zijn blad dat de Duitschers hun troepen van de Yzer wegtrokken, terwijl zij er gedurig meer stu-ren ! Hetzelfde blad meldde dat groote massa's Bel-gische lansiers naar het front trokken. Wij vroegen ons af waar die " massa's „ wel vandaan mochten komen. In Duitsche bladen lazen wij dan dat h.t Bengaalsche iansiers waren. Die voorbeelden kutinen wij met hondtrden ver-meerderen, zells uit de ernstigste bladen. Opgcpast dus voor aile nieuws dat naar sen?atie riekt ! Algemeen Overzicht In 't Westbn. — Weinig verandering in den toe-stand alhier. Er hebben troepen verschuivingen plaats in Vlaanderen, waarvan de Duitsche generale staf alleea het fijne weet. In 't buitenla&d en in Beigie werd weder-om voor de zoovéélste maal uitgestreoid dat de Dnit-chers Vlaanderen ontruimen!! Officiëel moest dit te Ber-lijn gelogenstrafo worden en toch geloofde er half Brus-sel aan. De geheime nesten van valsche uitstrooisels, van onrust en wraakzaaierij hebben weer eens hun duister werk gedaan ! Wij vonden in de Gazet van Antwerpen van 15 Mei 1904 een beschouwing op den Russisoh Japanschen oorlog, die uitnemend pa&t op den toestand van thans : « Er wordt wel gezegd dat deze oorlog vervelend is. De gebeurtenissen ontwikkelen zieii zoo langzaam dat ue lezer die aanspraak maakt op zijn dagelijksch rant-soen van zenuwschokkende oorlogsberiohten, zioh teleur-gesteld, ja ietwat verongelijkt gevoelt. » Volgens Engelsche bladen zou de slag op de Yzer aan den gang zijn. Intussohen heerscht de typhus-epidcmie in 't leger vaa de verbondenen. Hopen wij dat deze plaag spoedig beperktosij. In 't Oosten. — In Polen spelen zich gewiohtige gebeurtenissen at. Het Russische centrum is ijitelijk doorgebroken en in vollen at'tocht. Waar zal het op-nieuw stand bouden? Het trekt vermoedelijk op de linie Warschau Ivaugorod terug. Mogelijk vecht het spoedig opnieuw, zoodra er eenige orde in gekomen is. ïïindeL.burg'8 aan val was geweldig en behendig. Eén voor ééu put hij de reusaohtige Bussische legers uit. In Zuid-Polen werd de Bussische linkervleugel vastgehou-den en ook bij Krakau is een groote siag aan den gang. Pas geleden Jazexi wij voigend bcricht in de bladen : FinlancL. Svinhufvud, lid van het hooggerechtshof en oud-pre8ident vàu den Landdag te Helsiogiors, is in de gevangei is geworpen omdat hij geweigerd heeft aan de eischen der Bussische overheid, welke in strijd waren met de Finsche grondwet, te voldoen. la een Bussibch dépôt nabij de Finsche stad Tam.^erfors is een diefstal van 300 kg. dynamiet ontdekt. Den volgenden nacht hebben onbekend gebleven daders de een halven kilo-meter lange brug over het Pyhà Jarvi-meer, een brug van stategische waarde, in de luoht laten vliegen. Daardoor was de groote spoorliju tusschen Busland en Zweden opgeblazen. En nu wordt ook de eenige zeever» binding tusschen Busiand en Zweden geschorst, nadat de Zweedsche schepen Lana en Evertlda op mijnen ge» loopen zijn. Busland zou daardoor geheel van Europa afgesloten zijn, buiten den weg over Boemenië. In Marokko moeten de Franschen een groote nader-laag geleaen hebben bij Kenifra, ten Zuiden van Meki-nez, waarbij ze 30 officieren eu 800 uiau verloren, met 8 kanonuen. Uit Marseille zijn opnieuw troepen naar Marokko gezonden. VAN LLDERS - —O— FRANKRIJK De lichting van 1915 D( Fj aiiscbe liohticg van 1916 is nu, volgens een tele» giam uit Perijs aan de Times, in haar geheel inge-sohreven. Zij bestaat uit jonge tden •var 19 ja'ar, me

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes