Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk

300 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1918, 09 Fevrier. Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk. Accès à 23 septembre 2019, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/m61bk17n26/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

6* JAARGANQ. N. a» PRIJS S CENTIEM. ZATERDA6 9 FEBRUARI 1318 ABONNEMENTSPRIJS i BiRHenl»«d (EUpegebied uitgezoad«rd), lr. 3.76 par kwariaal. (ALLE KOSTBN iNBEQWBN) Mm wMidc aich tôt de postkantor««. VERSCHIJNT 'S NAMIDDAG8 met al de ochtendtelegrammen. BEHEER EN PUBLICITEIT : 75, Anspachlaan, 75 (Beurs). Ksntoor te SENT : Gazet van Brussel AANK0ND1GINGEN wordea aungenomt-a : 75, Anspachlaan (Beurs). — 52, Warmoesberg. Publioitei t DE CERF, 54-56,de Brouckereplelu. Office de Publicité, 36, Nieuwstraat, Brussel. VERSCHIJNT 'S NAMIDDAG8 met al de ochtendtelegrammen Elke medewtrker is verantwoordelljk voor htt-geen liij schrijft. Ongevraagde stukken wordea in geval van «iet opneraing, enï^l teruggezoadea zoo er het noodlg» porto is bijgtfroegd. Hootdopsteller s I>r. i^ené I)lï CLKHCQ. Hamer of Aambeeld. Heb iis opmeirken.S'Waarddg hoe, tegemovcr de menig-vuldiige dagheldere wteenzettingea van het Vlaaimsche ireeht;,in. overeenstenumug met ue weieldsbroomiug strek-kemid tôt vrijmaking der kleiae en zwakke tolkerau, onze vijanden a-rm en duister bleven in hun sehrifbelij'k verweer. Eenarzijds stond hunne zaak, in 't aangeizicht der waarheid, zoo skcht dat er met verdraaiingeu en voor-liegen geen rechten kanb aan krijgen was; zoodab aet lasbig werd bloote i weringen oo*k maar eenigazins te Btaveo. • Anderzi jds waanden zij de voorstanders van het Vlaarn-ecke volksrecht zoo klein in gebal en zoo maahtedoos, dat het hun onnoodig seheen onze bewijsvoeringen an-deirs dan met &cheld\voorden te beantwoordem. Zij re-kenden, ni et gansch ton onrechte, op de verlamming door taclitigjarigen druk op orts volksleven tawceg'ge-ibracht. Nieit minder op de ooriogsneurose, die vooral bij trouwe, éenvouddge, liohtgeloovige lieden het felste doorwoedt. Toen de eer&te getuigeui voor Vlaanderen opstonden en voor hun broeders eisehtetn wat is redit, werden zij achaainteloos bela/Stard, baleodigd, bedreigd en gebrood-roofd.Dit wapen echter keerde z:oh aldua tegen onze vijanden. Wamt eerlijke memiaciiem seheldt men niet onge-Btirait. Tegenoveir de waardig&te mannen van het land atelden ziiah slaven en sdaveudrijvers aan, met namen ah appelen, rood van buiten en rot van binnen, die het me nimmetr lus ten kan tôt vuil te gooien op •-oor-hoofden blirikeind van onbesehaamdheid. Het beste volk foet hen sanalen en liegen, on kwam tôt ons. Toetn de beweging geweklig aangroedde hieid men zioh een poos eohijnbaair ortrverschillig ou traohtte naar buiten liaji'e ma«ht en vooruitgang te looehenon, hopend al-dus dat wat men niet kennen wildc edet zoude be&taan. Middelerw ijjl werd onderduimseh gokuipt, eewroet, geikneveld en oongeikocht. Het giiùgste Belgicisme Bchoot paddestoelein in verfranschte stadsbesturem en ooanité's. Van de hoogst menschlievende docileinden werd eohaaidig misibruik gemaakt. Niets zoo heilig of i et werd tein dienst van leugen en onrecht naar omlaag ge-haald.IDodh het heeft niet gtbaat. Wij gingen, wij gaan ontzagwefckend st-er'k en breed irooruit. Nu zou de laatste Iroef uitgespeeld. Broodmaoht en geildmaclit zaudein den arme opruion tegen zitohzelf. Lisi en huiehtlarij zouden zich wenden tôt domme mwheid. En de lieden zooals ze jauwden op G oligotba, zooals ze zich verdiongon voor Artevelde's ihnis, heeft men te Antwerpen aan het we.rk gezien. 'Arme stakkerds. Grod en Vlaanderen vergeven het hun, ko wiisten ni'et wat ze deden. Maar de phariseeërs die hetn ophitaton en zioh laffelijk schuilhieîden moeten le voorschijn gerakt en ten itanzien van het giamcihe tVlaainjsiche volk gebraincteeirkt en gegéeseld op open markt. Wij mogein niet lankmoodig zijn. Het recfîit, maoht geworden, moet zich aLs maent. doen voelen. Wie zioh tegen het vo'kslieil verzet, hij zij g root of klein, arm of nijk, a'.uiw qf dwaa®, moet ongenadig gebroken-, Het is laminer dat het gabeuren moet, docli waax slagen argu-menten schijnen, moeten we bereid staan tôt verweer -n aanrval. Wie spaart treft zijn eigen, Waar t© kiezem valt tussciien aaimbeeld zijn of hamer. moet eenieder Via-ming het hai*t voeren van den smid. Hamereai, doortasten, toeislaan ! Eerst het laiksehe, het lamlendige, het- goedzakkige, heb tuchtelooze uit ons zelf gewoerd en uit orjze ramjgen. Wie leiden wil moet voomit. Wie strijden wil moet aansluiten. Op eâken post moet de rechte man, en wie zijn soliou-ders te zwak voelt voor den last, lat© het zwaardere voor den sterkere, en doett bij passenden arbeid al wat hij veranag. Telken dag, telkerure moet het Vlaamsche volk den çrootsten en den geringstien onder on3 tôt verantwoor-dinig kunnen dagv,-tardera. Het moet ons een eer wezem diat we aansprakeliik seste'd worden. Den dag van 3en Februari verheu rt. Het was een harde zegen en een schoone Tes. Waarac'/.ig, het liep te mak-krajk, de «itrijd werd een feestroes. Thams welen we wat ons te doen staat. We zull * het doen ! Of er het heele land oin davere Zeker en d'apper, slaian maar, alaan ! Hooiren moeten z" tôt in Havere Dat er geen kneohts voor h'et aambeeld staan. René DS CLEKCQ. Waarom sommige Waalsche besturen tegen de Zelfstandigheid van Vlaanderen zijn OF Hoe het werk der Aktivisten door Waalscîie besturen zeif wordt gewettigd. Van hocggeaohte zijde wordt ona geischreven : Iten 17 Juli 1912 sprak de prov iiciera-ad van JSiamen àoii uit tegen de beituarlijke sc'heiding. In h&v dossier JN'r 76617 van het beheer der Provincie-&n G-eimeentezake'n m het Miuisterie van Binneniandscue Zaken, vunden e mededeeaing Van deze be-siissiug, ge-ebuiurd door lie.t provuiciebeejuur vau Narn'-n aau den iheei- Ministear vau Binnen.audsche Zaken, den 9 No-vember 1912 ond«r nwnmer A 930354. In de beweeigredcneu, uiteengezet in dit verslag, dat niet voor de openbaarh-. id bestemd wa," vinden we de praohtigste raehtvaiaîdiging van het werk der Viaain-sclue aktivisten en den klaar uitgesproken wil ziedi Logeai de bestuurhjke scheiding te verzetten omdat daar-door zelf eeui einde zcrn geteid. worden aan de zoo voordeelige uitbuiting der -Vlamàngen dour de VV'alen. Wat die heertjes vragen is de voile vrijheid te behouden V.'aanderen aïs een wingewest voort uit te baten en tic Waalsche ckonomi&che wdvaart op te bouwen op de food'zakkigheid en de d'icnds der Vlamingen. Luisteri erver : Sommige VVaalsche beistuurslichamen spraken zich uit voor besbu.urlijke scheiding. Dit is, zegt het verslag van Naimen, omdat ze daaria cfce eenige goiegenheid vinden de bestuur^macht uit de handen te rukken der « kleri-kaile » rageeixlers. Letterjijk ltizen wij : c. Au Kindeina'n « des éleob'oins législatives du 2 juin dernier, sous l'em-« pire du désappointement provoqué par une cruelle « déception, oe projet de séparation dont on avait déjà « parfe autrefois, est devenu l'objectif de l'opposition « qui entrevoit la possibilité par be moyen de régner « quelque peu sur ta moitié diu pays, puisqu'il devient « oe plus on plus difficile pour elle de conquérir le « pouvoir en Belgique, » dus uit een zuiver politieik bêlant.ÏSamen, eane k^fcholfoke prdvineie zijnde, doet niet tnêe aan dat sp'cl en plaatst zich op zuiver ekonomisch fenvin om zioh tegen al'le verandonng van het oude re-giam uit te spreken. We lezem in het verolag : « Pour exajniner mainteoiant V au point de vue économique la question qui nous y poaupe, il faudrait faire une élude approfondie de BTl'-îlAXrt A ~ J.'i. TVT « c''est une idée assez imprécise et si on veut la disou « ter, on se heurtera à dos impossibilités. Dès lors, j » me borne à signaler quelques chiffres afin d'établi « la situation d'infériorité qui serait faite à la Wado « nie dans cette combinaison. Dans ce cadoui le Braban « est toujours mis à part comme étant une provint « qui n'appartient en propre, ni à la Flandre, ni au: » provinces Wallonnes. » (Daa-r de provincie Braban maar een enkel Waalsch Depaj-tement bevat, moet ee; hoog prooent der vo g.-nde gebaJIen die opgegeven Woi den \'oor de pi'ovinoie Brabant, gevoegd worden bij d getallien opgegeven voor lie zuiver Vlaamsche pioviti ciën). « En 1909 sur le t-otaJ des recettes ue l'Liat, ], « Flandre paie 42 1/2 p. c. du budget, le paye Wal'loi « 29 1/2 p. c. et lie Brabant 28 p. c. (Dus ongevear 0 t. h. voor VLaanderen en 35 t. h. voor Wallonië) « D'une façon généj-aJe depuis 70 ans, la Flandre a pay » à l'Etat un milliard 300 millions de plus oue la Wal « lonie ». (Waarbij nog dient gevoegd te worden he deel, door Vlaamseh Brab jnt be'taaidj. it Même en dé « duiaaint les droits de douane, la Flandre paie encor « énormément plus que les pi-ovinces wailonnes. ^ ou « l'exploitation des chemins de fer, si K.s reeetles sou « à peu près égales dan,s les deux parties du pays, (e « je crois, pour ma oart, que, s'il y a une différence « elle est plutôt à l'avantage de la Flandre), on peu » affirmer que les fraies d'exploitation sont beaucou] « plus considérables cm Wallonie. « Si après cela nous voulons examiner les dépense « extraordinaires, nous verrons que depuis 1830 la Wal « lonie a reçu, au point die vue canaux, 38 millions tb « p.us que la Flanure. Pour les rivières, 10 millions d << plus que la Flandre. Dit z'jn gobalien door de Walen zelf opgegeven, doci waa.r we zeer gemakkelijk nog een steertje van belan; zouden kuDmen bijvoegen. Het besluit van dit versla ^ luidt als volgt « En réa'lté, Messieurs, c'est la Wallonie qui a tou « jours été favorisée même dans las budgets extraoi « dinaires et si la séparation devait être un divorc « complet, ce serait l'augmentation de l'impôt en pay « wallon. » Daai-na komt, om ailes be verbloemeri en de egoisti sche uitac iL«rsi>&w^egred-enen te veiduiken, het Bel gisdh nationali&fciseh viumverk : « Le Conseil provincia « proteste contre toute idée séparatiste et déclare qu « les piopositions de telle nature, aussi contraires au: « aspirations du p upîe belge fout entier, qu'à ses in « térùts économiques et administratifs, ne mériten « même aucune prise en considération. Le Consn « piwincral affirme à cette occasion son patriotiem « et sa confiance dans la sagesse de la Nation.— jSaonw « le 16 juillet 19]2. — te présitlent rapporteur, (s. « Oh. de Harlez. — Pour copie conforme : Le greffie « provincial, X. Bribo&ia. » Laat ons lachen, vrienden, en het werk der ontvoog dl'iïg_van VaaiKk'ren doorzetten omdat we, volgens d g&hcime stukken der Waaische bestureii zi=lf, alclua he goede eindjo vast hebben Vlaanderen redden uit d' klauwen zijner vi'o&gere l'iti'^uiters en" aldus de elkono ni'isehe welvaart van ons V aamsohe volk op de eemig1 mogelijke wijze verzeikeren. Vredesonderhandeîingen. De houding van de Hoofd-Eada. SINÏ-PETEHS BUBCr, 7 Febmari. — De « Misjl van Kief vvijst er op, dat het Oekreeasoh ailgeaneen-sie kretaiiaai waarsohijnilijik n : et bot het sluiten van eei afzonderlijken vrede zai besluiten, maar wel een over eenkomst zal voorstellen, waarin de twee kontraktee rende partijen zich verplichten voor het ftii.digen val den oorlog met de daaruitspruitende en gépaardgaandi verpl chtingen voor het hernemen van he,t varkeer. Zuil een overee^oanst zou prakiiaeh dezelfde gevolgen heb ben als een afzonderlijken vrede, daarbij echter reke ning houdeiid met den bijzonder moeilijken toestand vai de Ockreecsche Hoofd-Bada. Oproeping der Poolsche re^eering. BEBLIJN, 7 Februari- — De rooilsche regœring weix verwittigd da.t zij onder den cenen of acderein \orm io' de vrede-onderhandelingen te firent-Litofak zal opgeroe peu worden» Op d joi:gste ondeiliândeiiEgen te Berliji werd over deze Investie een bes:issing g-enomen. De Toestand in Rusland. De Kussische ke^k en de Bolsjewiki. SINT-PETEBSBDGB, tj Februaii.— (P. i. A.) — IX uxlgaveii vo^r usai eeredieast en voor de geesiteiijkheu werdeu opgeiierven. De patriain: Tiohon publiœeide in de biaden van Mos kou eeu herderiijKen brief, waarm hij aan aile geioo-vigein deu eisch s.beii teg:n de Bolsjewiki op te sLa'dii: welke h/éi orthodoxe ge.ooi beslrijdtsn, dat ten slotte de Boljewiki vorvloekt. De Smolny-'.niiciitiiig décidé aai: de mcinikkL'n van het kloosb^r Alexander Nei'ski meue, dat zij de voor morgen aangeko.;digde proeess:ift vei-biedt, welke een proiu&stbetooging tegen de bezetimt van het kloo&ter zou zijn. De avondoiadea meiden, dal de Smo'.ny-niiieihti.igen morgen een nota zai pubacee rm, vvaann g&zegd wordt dat de gebeurtenisisen in he! kioosteir aanu^dmg gaven om de godtsdieinstige gevoc leus der bevtJB.mg tegen de Sovjets op te hib&en.' I>6 6.'nolny-miichung is niet van plan de uitoefening var den eea'edi nst te verhiaderen, maar wd aan het voli tejuggeven, wat de popen lie tsedert eeuwen ontnomer htbben. De scheiding van Kerk en Staat. SUN'T-PETEB SB b KG, 7 Febiuaid. — Eeai basiiuit ovej de vol'komea vrijhe.a \an gods.dienstveieenigingen, schei ding van Keik en S^aat, ataenaffing van aile voordeeier die op de geloofsbeiijdenis geve^tigd zijn en aile beper kmgen over gewetitnisvrijhcid, 1 çndigt voi.komen vnj heid van godsdienst en eeiediensten >an, in zoo verre z< niet mdiuùchen tegien du ôui-gerlijke reehten en d< orde. Niemand niag zijne burgerhjke piichten ten voor deele zijner god^di nstige ovemuging nalaten. He; is toeg.laten den Purgerlijken plicht door een anderci door het volksge.oof aangenomen te vervangen. Dei kerkelijken eed w ordt afg schatt en door een bindendf verzekering vervangen. be huwelijken en geboorten gaat over aan de buigeî lijke overheden. De schollsn worder van de Kei'k gescheiden, het verplicbtend godsdienst onderwijs wordt aigeschaft. Aile kerken en godsidien-sage vere nigingen kt ;jgen gesn andere rechten of on den-sbeuni g van den Staat en beziilen geen agendoin Aile goedeien die in hun bezit zijn worden votkseigen dam. De goboaiwen en voorvveipen, die voor den gods dienst gebruikt worden, gaan over aan de godsdierïDti^f instellingen voor kosttloos gebniik. î>e sLijd tusechen Eussen en Ecemenen. GENEVE, 7 Februari. — Da Parijsche biaden melder uit Londea : De bioedige botsinge# tusschon Eoemenier on ra Lxknalisten duren voort. De maximalisten trekketr liiunne troopen van het front terug en brengen ze te sa men in Bockovina en Oekrenië. De botsingem tus,x:hen Russen en Polen. STOCKHOLM, 7 Februari. — Volgens oeriehten vai de jb'iusehe grenis heeft het bericht \an de aanhoaidiiij van Krytenko met zijn staf door de Polen in Sint-Pe tersbuig groobe ontroering verwekt. Onmiddellijk ni ontvangst van het beiicht kwam de Baad der volkskom m sisariasen in buiberigewonifc zitting bijeen. De vroe geie oppeirbevelhobber Brœssilof Word op bevel va<n d Sovjets van Moskooi door het garnizoen aangehouden SINT-PETEKSBUBG, 7 Februari. _ (P. T. A.) 20 Januari bemaehtigden Poolfiche legioenen ter sierkt van 26,000 man, welke onder het bevel van den généra Len staf van het hoofeiiicwartier stoncien, de stad Ko gatsjiof. De Sovjet werd uiteengejaagd, de Sovjet de boerien alsook de kommissarisisen werden aangehoude.' De sehatkist, waai*in zich 160,000 roebel bevonden, wsr; in basiag genomen. be Bussiscihe en Pooisehe socialiste] werden aangehoudiein. De vijandeltijkhedem begonnen i] hei distrjkb Sienenski en in het goevornement Snioter.sk De Poolsche geneiale staf vierklaarde Rogatsjef en ii" disitrikt van Mohilef tôt ee.n gedeô'.te vaa heb Poolschi koninkrijk. De treinen werden in iiogatsjef tJC-gengehou den en Bussische soldaten neergoschoben. De uitvoerende koenmissie, w&lke in overeerisbenau n; met d'9 vergadenng h and oit, besichouwt de tegenrevolu tionnaire ontwJckeling der Poolsche !x»urgeoisie en hare iegioeaen als ean reohtstroeksc;he bedreiging voor d-i maeht der Sovjebs en der révolutionnaire veu-overing ei besiloot daaroin tôt d.: aanhouding der vertegenwoor digers van de bourgeoisie, der grondbezittea-s en der lei ders der kadetionpartij over te gaan, welke met den vij ar/d in openlijken strijd tegen onze gemeenschappehjki zaak sbaan. Vorst Sviaiopolk Mireky en de aartsbisschoj Sbzek werden met toestemming der Poolsche socialis tisehe partij aangehouden. Het Russische hoofdk« artie neemt strategischie maatrege'en. De îe^eering heeft eei bowegt'.ng op touw gezet onder de Pooteche troepen on de eoldaten cr toe le brengen de officieren en den ge neraleti staf aan té houden. Men zal oproepen verspiei den. Uit Bogatsjef wordt gemeld, dat «r daar een gis ting opgemerkt wordt. De général© staf werd aange houden._ De soidaten weigerden den speelbal van d( bourgeoisie te worden. De socialistisohe regeering heef aan den Pool^ohen generalen staf een ultimatum gezon den, Wîvarin de ontmiming van Bogatsjaf an het staikea der gewelddaden en der amhcudinien geiëiselit worden Het gebrek aan voedsel. LONDEN, 7 Februari. — [Jit Sint-Petereburg aai de « Daily News » Het gebrek aan voedisel is vooral ii de dii'triktea om de hool'dsbàd zeer groot. In vede ge vallen worden treinen, die levenemiddelen naar hia brengen, opgehouden en beroofd. Bij een gevecht tus schen bocren en de wachters van en meeltrein zijn Vrij dag 10 menschen gedood en 25 gewond. De cpaieming .van voorr.ulesj'ia çietor vrf^bain in haa werk gegaan. Hier " en daar zijn opsboïtjes gWPebsh maar die liadden niet veel om het ïijf. Het giaan wo.dt steod-s sohaarseher, vooral omdat d< boeren m het zuiden geen papiergeld meér willen aan neanon en sleehis graan tegen andere warea willen rui len. Er is nu een trein vol fabriakagoederen naar he zuiden gazoï den cm die tegen graan en meel to ni il en BUITENLAN0. DDITSCHLiSU o ïeekenen das tijds ». Men schrijft uit Hamburg aan de « Nieuwe Botter damsohe Courait » : Ond'tr de » loâkenen des wjtiis » vait misschien te re kenon, dat or oniailgs te Hamburg m het Geibouw vOOJ opeinbaie lozingen vooidr.ichten i i 't Nedarlandsch ziji gehouden. Mcji.ffrouw ïnsko Zijlstra, a&sisteintie vai profosaor Borchling aan het DeuFséhe Seminar te Haoi burg, sprak er —- op aantrekkelijke en levei»d:gie Wjjze — over de Nedeiiand-ohe roanantiek, over Potgieter Beets en MevtouW Boyboom-Tcu.vsaint, in haar moeder taal, voor een vrij balrijk versehenan Duibsch-Holiandsef publiek. Bij h eu, die luisterden, kon o.a. deze trO'OSt rijke beschouwing opkomen : dat in onze wereld val verwoasting, waar heb hechlste en reusaohtigste wert van menschenhand uit stten en staal en ijzer als eer veertje kan werden opgebla.zen of als een kiezelsfeeniji in den grond geboord, het eénig onvergankeliik en waar lijk robsvast men^clien voonbieng«el dan toch maar dal aiiertearsto heraeraproduikt is : de geelaehte. het betslct de. uit\ïoeis:iîs van de fanbaizie. In den«elfden oorlogs winter, die ia Holiand tte omsterfelijke « Farnilie Sta stok » op het tooneel deed herleven, heeft men in 'i hart van een Duibsche handelsstad eveneens gemees muiid om Hildebrand's humor, om de® bewegedijtker opschik van Mevrouw Do-.'beens m ut s, or om den irthout van den zak van een Hollandschen jongen. EN8ELAMD Rlj .skonfeienties. LONDEN, 6 Februari. — Bernter verneamt, dat er dil ja<ar te Londen ovea^eanikomsbig dan a'gamecncn \yanseh het voiig ja,u- ondir woorden gebracht en voor zoovei b:t den staatsliedan en parlamenten in cle zalfbesturendÉ gewestan gei'egan komt, ean roaks rijks-oortogskabinet ten ou rijkis-oorlogakoyferenties zal worden geihouder tran veirvolge van die liot vorig ^n.ar gehoudan werden, V'ertegerwoordigers der varsehillende zalfbasturende ge-westen zullen mei Bribsche mir.istaiis overleggen ovei de kwestr'ns, elie uit d n oorlog voor tsp rui ten Tôt dus-ver is nog niets bepaailds besehikb, zoo min aangaand* don daium als de staatslieden, die naar dit land zu'lec koanen. Nieuwe beperkLngen. BASEL, 7 Februari. — Naar de biaden melden wor den er van Maandag af in Engeland nieuwe bepetkings maatregelei) voor <>e spijshunzen getroften. In de toe-komiSt zai er noeh vle^scli, noeh hesp, noc-h wildgabraac voor andere als voOr hoofdinaaltijden gebruikt worden Eveneens geen suiker b'j de dranken. Geen meik, "uitge nome.» voor de kinderc i onder de tien jaar, an met thee of koffie. Voor de « five o'cleok tea » mag niet meer als 42 gram brood per hoofd gebru'kt wordein. De verdert beperkingen betrcfîen vet an b:ood voor de hoofdimaal tijelen. Opeischingen. AMSTERDAM, 7 Februari. — Het « Algameen H an dclsbl.d » me dt uit Lcndea, d.d. 6 Februari: Lord RLondda heeft di plaatselijke voedingiskommis sias gem-achtigd aile levensmiddelenvooriaden der klein hatideùaars in hun distriktera op te eischen. Dat is <1< strengs'e maa1 ri gel, welke tot-nog-toe door den levens middelen-toezichicr getroffen werd. veeeent6d® states I»e Amerikaausche voorschotten. WASHINGTON, 6 Februari. — De voorschotten a ai de verbondenen stijgen door de leening van 155 millioef frank aan Frankrijk tôt 4,694,400,000 dollar. OORLOGSBERICHTEN. LEQERBËRiCHÎËN. DUITS0EB. BERLIJN, 7 Februari. — Bericht van hedenimiddag j VVESlELUK KiliJUSViiLb. Naby do kust woedde 's naimictdagis een geschuigo-veeht. Onze iufa.nterie-^ifdeeliugon braeiitan van eea vooï'vvaartsche bo\\aging ten western van Zandvoorde en vain gaveohten op het vootterrem m Artasie gevangeneji binaen. De Engeisehe artillerie was 's avexncis aan w eers-zjden van de ïScarpe en ten W&ste van Kamerijik waer m aide. In Champagne mialukte een voorwaarbsche bewe-gtng der Franschtîn. In, het geoied van de Maas bieef h'et 'gasehut, in aanskutitig aan een door onze verkan-nars met goed gevoi3- uibgovoerde oadernemiiig ten zuid-wesben vran Ornas, den gansahon dag door in de weer. x x x Vicefeldwebal Eszwein schoot in de drie laat®te dagen zes vijaiîdelijke vliegtuigen naar boneden. xxx Van de andere krijgsvelden is miets nieuws te ver-melden.BERLIJN, 7 Februari. — Ambteiijk bericht: In rustelooze bedrij-s'igheid habben on à» duikbooben in heb Kanaal andennàal vijf 4>t0omsohepor, een Eu-gelseh zeilsohip en ean Engel-oiie treiler tôt zinken «e-braclit. Een dezer vaartuigen werd op zijn vaart naar Oherbpung mit een door stoomtreilers steik besicheirmU koi.vooi waggesehoten ; de lad'ing bastond vermoedehjk uit oorlogsbuig. BERLIJN, 7 Februari. — Bericht van hedenavond: Van de krijgsvelden, niets nieuws. QOSTENRIjKSCH. WEENEN, 7 Februari. — Beriolit van hedonmiddag : Geen bijzondere geb: urteni&sen. BULGAARSCH. SOFIA, 6 Februari. — Bericht van den generalen staf : Maeodonisch front : Bewosten het Prespameer heel den c.ag gaschutvuur vaai wisselende k'-aclii. Op verscheiden punten tusschen de Wardar en Doiran over on weer taineilijk forache vuurwissciling. Beoosten hat Doiranmeer en bij den be-nedenloop van de Stroema verstrooid&n groepen But-gaarsche infanterie mot hun vuur ve-rseheiden s ter k 9 varkennipgsafdeelingen der Engelschen. TTJRKSCEE. KONSTANl'INQPEL, 6 Februari. — B rioht van lieb groot-hoofelkwartier : Geen gebenirtenjsisen van belang. KONSTANT1NOPEL, 7 Februari. — Bericht van het groot hoofclkwartier van 6 Februari : Aan hat Palestina-front weid <en vijandeiijke aan val aan den sbaatweg Jeruzalem—Nablœs aJEge'lagcii. Anderis ni ets van betéekenis. FRAHSCHE, PARIJS, 6 Februari. — Bericht van 3 uur 's ' a-middags : Tegen h»t einde vau den nacht hevige artilteriesbrijd in de streek van het ,>ois des Fosses. In Woevre hebben onze patroaljes gavai ganen mee terugg'ebradit. Op de rest van het front was de nacht kahn. PARIJS, 6 Februari. — Bericht van 11 uur 's avonds: Aan het heele front veirliop de dag rus-Ug behalv? oij Auberive, waar er nog aJl drukke vuurwisseling was. ïwee overvallen, vanochtetd door den vij and in <'o streek van het Bois das Fosses beproefd, werden ge-fnuikt.Gisteron heeft een onzer bombardeersinaldcelen over Saarbrùcken gevolgen. Het wierp met on ver de ?i(i suk-se.s op dit belargrijke knooppuiii van sjworwagen S.tilO kilo projekiieen. Door ébtelijke groepon vijandeiijke boostellen aangevallen, îjamen zij den stirjd op. T>aa.r-bij vclden ze drie vijandeiijke vliegtui£<en. Voîtallig keerde a ze in onze linies terug. ITALÏAAI; SCH. ROME, 6 Februari. — Bericht van den generalen staf : Aanmerkfilijke bedrijvighe.'d vaa Ibaljaansohe patiowl-jes, waarbij ze gevangenan maakten. Sonarpe artilleries-aktie in het gabied, d'it hei kanaal van de Brenta door-snijdt al mede langs dan Piave. Luohtbednijvigheid vau belaig langs geheel het front. Italiaarirche en Engelsche bai n b ard eersn lal decl en trof-fon gisteren met den besten uitslag- ond er »ch e»i demi i j k vijandeijke troepen bij Primolaro eu het vijandclijk vl egkajnp bij San Giacomo Vtgha. LuchtvaarUugon van ons veroorzaaÀtan een uitgebreiden brand in cen niuijibieslapel bij San Sbina- aan de Livenz<a. Vijf vijandeiijke toestellan werden geveld, twee door Italiaaniselie en drie door Britsche vliegers. Venatië werd gisteravand na het. onder^aan van de zon nog éens gebombardoerd alsmede Membre en Tre-vi&o: slachtoffci-s noeh schade. E2ÏGELSCH. LONDEN, 6 Februari. — Bericht van heb legor in heb vveoten : De vijand heefb vroag in den afgeloopen nacht eiu Bribsehen post bewesten Zajidvoorde overvallen. Zes Britten worden vermi.st. Vanoclitend werd een andere afdeéling vijanden, die onze lirâes bij Niauw-K'apé! s trachbbe biniien te elringen, mot verlias teraggestagen. Onze patroeljes hebben in den loop van den -1 aig een aantal gcvangenen in verschi'llende deelen van het "front ingeleverd. Het vijandelijk ge^chut was ia het iaatste deel vau den nacht b'j het boseh van Ha-vrincourt on over dag bc-zuiden en benoorden Lens alsmede in de buurt aan den wag raar Meenan kraohtig in de weer. Het zieht was weer tanielijk.maar de Britsche vliegers hebben tezamen met de artillerie e'-n hoop werk verzet en tal van vijandeiijke batterijen vooispoedig onder handen genionieu. Versch;iden ge-laagdc verkeiUiingen werden volbraeht. Bijna vijf ton bominc.n werdeu op v janeictijke six>or-wegsbations en -emplacemèrten alsjnede andere ooginer-kein geworpen. De vijanddlijke luchtdienst was bedrij-viger.In den strijd haalden onze toest^Hen vijf Duitscha neeir en joegan ze vier anderen stuurloos naar den grond. Een Duitsche waarneemballon werd eveneens geveld. Viar Bribsche vliegtuigen zijn zoalc. In den nadit vah 5 op 6 deeer hebben toe&tell'en van ons wederom het vliegvald ten zuid-oosten van Kamerijk en de vijan-de-lijke kwartieren gebombardeerd. Ze wierpen anderlialve ton bcwnmen. .M toastellen keerden terug. Rllerhande Beriehteo cû fflededeelingeo. Door vijartd lijke vliegeraanvailan gedoode en ger won de Beigische in won eus: I. — MOESKROEN (bij Kortrijk). Aa-nval van Eiv gdeche vliegers op 26 Jainuari 1918.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Brussel: nieuwsblad voor het Vlaamsche volk appartenant à la catégorie Gecensureerde pers, parue à Brussel du 1914 au 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes