Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1458 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 20 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/w66930q846/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

'AANKONDIGINGEN t '4*bladzijde pr kleine rsgel fr, 0,30 ■ Financicele aankondigia-gen, por kleine regol 0,50 fieklamen do regel i,00 iRadnieuws - 2,00 Be!gra!«Bi§bericbt 8,00 KATHOLIEK VOLKSDÂGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT A.11& bri&ven, &&nJkondigingen eu mededeelingen moeten gezonden worden &an het hUFoel 13, RAVEN BERGSTRAAT. A3 ESen echrp in op hei bureeJ van faeî t>!ad en op aile posttanSaran s3œ* lands INSCHïUS¥INGSN • Een jaar (t. 8,00 9 maandca 6,03 6 maandea 4,0® 3 œasades S,00 Misée ruiterij in de biiurt fan Tondront en iereatàoai Antwerpen, 18 Aisg. 7 ure 's avonds jslededeelingen van den Staf te Antwerpen ; Een gedeelto ruiterij, van de vliegende verdediging der vorsterking Antwerpen, is hedcn vertrokken naar Herenthout, waar onze ruiterij in botsing kwam met eene slerkere vijandolijke ruiterij. Gedurende verscheidene uren werden karabijnschoten gewisseld. Aan onze» kant hadden wij geen erikelen gekwetste, tervvijl de Duitschers hunne gewonden met ambulancerijtuigen moesten weghalen. Het is yerwonderlijk, dat in een leger, dat in de wereld nochtans groote faam geniet, het onderricht in 't schieten zoo verwaarloosd is. Duitsche ruiterij teïurnhouî.- Fiinke houdïng van de burgerwacht Een tweede mededeeHng Duitsche ruiterij kwam dozen namiddag te Turnhout aan. Twee compagnies burgerwacht haddon er zicli op voorbereid do Uhlanen te ontvangen zoo-als 't behoort. Do hurgerwachten openden liet vuur op de Duitschers, waarvan verschei-donen gekwetst werden. Onder hen bevond zich een officier die gevangen werd genomen en naar het gasthuis van Turnhout overgebracnt. Insgolijks werden verscheidene Uhlanen krijgsgevangen gemaakt. Het gedrag van de burgerwacht van Turnhout bewijst dat mon voor die «bangmakers» van Uhlanen niet meer schrik behoeft te hebben dan noodig is. Wanneer degenen die zending hebben hen tegen te liouden — niet de burger-lijke bevolking — wilskrachtig hunnen plicht vervullen, slaan die vervaarlijke ruiters dra op de vlucht. Andere plaatsen in dezelfde streek schljnen aan de bedreigingen van Duitsche ruiterijpatrouillen te liebbeiï blootgestaan,doch de patrouillen hebben Hiet verder kunnen doordringen omdat zij de streek ernstig bezet vonden. Haastig en voorzichtig hebben zij reclitsomkeer gemaakt, De burgerlijke bevolking moet dan ook de geruchten door personen met fijke verbeeldiiig uitgestrooid, niet voor klinkende muat aannemen. Duitsch-Jànd beschikt zeker over veei ruiterij, maar onuitputtelijk is loch die ruiterij niet. Het front door hunne legers bezet tegenover Frankrijk en België eener-2ijds en tegenover Rusland anderzijds, is zoodanig uitgestrekt, dat wij niet ongerust moeten zijn over de getalsterkte van de Duitsche ruiterij in * onze provincie. De Toestand Èrussel) È8. — ii m ce 's OFFICÎEEL t Niets_is gewijzigd sinds gisteren fivond. De toestand is voortreffelijk Voor ons leger. Aile beweging van owrrompeling in ons land schijnt ge-ètuit.Men meldt uit Ottignies dat men geen vijandelijken troep bemerkt in den omtrek. Te Landen verklaart men dat er €r-geene Duitschers zijn in de streek. De Duitsche ruiterij bevindt zich iusschen Attenhove en Velm. Uit Gemblours bericht men dat er êeene vijandelijke troepenbewegingen in den omtrek gebeuren. Er-Msse'j SffiAwg. S? Uj35, (OFFiCIEEL) 4 De algemeene toestand is goed De treinen Leuven-Thienen Dinsdag was le Brussel het gerucht verspreid dat het treinenverkeer op de lijn Leuven-Thienen onderbroken was. Daar is niets van. De Noordstatie te Brussel levert koepons af voo-r Leuven en de treinen vertrekken regelmatig ; doch de statie van Leuven alieen oor-deelt of zij de treinen verder door-sturen kan. Dio heslissing hangt ai van de gebeurtenissen. Om 4 ure Dinsdag namiddag, zegt iLe Patriote» wist mer. in de Noordstatie niet dat de lijnen voorbij Leuven zoudenbezetzijn. Totzoolaoghettegen-overgestelde niet bewezen is, mag men deze tijding voor valsch aanzien. Je Lniker forten bïijvên la onze bandes „ Ôtîs Ministorie van Oorloglogenstraftten stelligste eene inlichting van het «Algemecn Handelsblad» van Amsterdam, volpens welk verscheidene forten van I.uik in han- den der Duitschers zouden ziiju. •— % Duitsche verkenningen Duitsche ruiters hebben tusschen Diest ■en Leopoldsburg, verscheidene verkenningen godaan. Maandag, rond 3 1/2 ure, -naderden eenigo honderden Ulha-nen naar •.Leopoldsburg. Men verzekert dat zij bij het voorbijtrekken, eene statie in brand gestoken hebben. Maandag, rond 4 ure, zijn 42 Ulhanen te Vorst in aanraking gek-onien met 15 Belgisohe jagers. te paard Na eenige vuurschoten, hebben de Duitsche ruiters de vlucht genomen. In don omtrek voji -Diest heeft men ook talrijke vuurschoten gehoord.Eenige Duitschers werden gedood. Rond 7 ure 'savonds had eene njeu-we botsing plaata tusschen een deta<- chement Belgische troepen en Uhlanen. «—— Op de linie Seiflgnaeken-Sembleefs De Duitschers trekken aeliteruit. — Onze troepen schieten op een duitsch vlisg-machien. Maandag stelde men vast dat op de lLnio Geldenaeken-Gembioers.de Duitsohe troepen aohteruit trokken. De vijand bepaalt zich met verkennin-gen-ruiterij uit te zenden naar de plei-nen, die de' bosschem scheiden wclke in dit gedeelto van. het land nogal talrijk zijn. Eond 10 ure 's-voormiddags vloog een Duitsche eendekker boven Waver. Onze troepen openden een geweldig vuur op liet vliegmachién. Meer dan 10.000 ko-gols zouden verscboten zijn, zonder uit-slag.De Duitsche vliegtuigen zouden aan het ondergedeelte geblindeerd zijn, 't is te zeggen, met stalen platen beschermd. Onze so!t3asen beîwisten zich de eer in het vuur te icopen Volgend tooneel gebeurde onlangs in de ruiterijkazerne van Lier : Een commandant riep zijce compagnie bijeen en vroeg vijf-en-twintig mannen van goedon •wil. Zij moesten binnen een uur vertrekken naar X..., van vsraar zij naar de plaats van do gevechtslicie Zouden gûstuurd worden. Aile st&kea de hand omhoog. Mon twistte oîn de voorkeur t" krijgen. De aecretaris van den kapitein-kv/artier-awester riep uit: Ik h»b raijne tard: «n-kol aanvaard, op voorv.-aarde d-i:t ik bij het ecrste verlvok van de soldatcn naar 1» gevcchtsiinic aou gezonden zijn. flij Q",a.ai{te zich :^oo kwat^d, dat iv.on bom ivel voldcofing reofst gever. I*.«JUm.-..w. r,.- ; :-y.nrnvr'.ttTtr^.tuivr Beigisclieen duitsche gekwelsten te Herck-de-stad Twee belgische priesters, van het Rood Kruis, begaiven zich Zaterdag naar Ilerck-de-Stad, gemeeote door do Duit-cchers bezet. Zij gingen zich aanbieden om de ge-kwetsten te vorzorgen ; zij vonden er vier belgische soldaten, toehoorende aan het 4e linie, en 150 soldaten, te Hae-len gekwetst. Er is geea enkel gekwetst duitseh officier te Herck-de-Stad ; al wie een graad bekleedde werd naar Kermpt ge-stuurd., De Belgen hebben aan hunne landge-nooten gesegd dat zij wel verzorgd waren. De gokwetsten zijn opgenomen bij de Danien Ursulienen ; kloosterzusters en wereldlijken doen hun best om de soldaten, zonder onderscheid van nationa-liteit, te verzorgen. Er wordt echter ge-klaagd over gebrek aan verbandstoffen. Een dokter der gemeente, ofschoon 70 jaar oud, bleeî meer dan 15 uren ring-aaneen, aan de bedsponde van de zie- k^n: Jacht op de Duitsche vliegmaehienen Maandag avond, rond 6 ure, vloog êen duitsch viiegmaehien boven het konink-lijk kasteel van Laeken. Verscheidene officiers zijn da-delijk in een automobiel ge-stapt en hebben de richting gade gesia-gen. Geen vuuisehot werd geiost op den eendekker, die in de richting van Brussel ,is verdvrenen. Overal was de waak-zaaroheid zeer streng. — Een duitsch viiegmaehien is Dinsdag morgen, om 7 u. 20, neergehaaid te Sterrebeek, door de soldaten van den be-voorrad'ingsdienst. In het viiegmaehien zat een duitsch officier, gewapend met drie revolvers; hij was in het bezit van 60 dynamietbommen. Op hem vond men militaire mlichtingen. î\a geland te zijn, heeft do officier, niettegenstaande zijne verwondingen, zijne wapens op de belgische soldaten willen afschieten. — Dinsdag morgen hebben sohildwaeh-ten, staande in de vallei van Woluwe, talrijke geiweerschoten geiost op een-duitsch viiegmaehien, die boven do streek vloog. Do luchtvlieger kon ontsnappen. •— Een Duitsche. vlioger, die verken-ning deçd boven Givet, heeft vuurseho-ton opgeloopen en is te Hastières geval-len.————• De belgische iuchtviiegers Een medewerker van "La Dernière Hetre" heeft een onderhoud gehad met onze belgische Iuchtviiegers. Zij bekennen dat hunne vliegmaehienen al de hoedanighedon van de duitsche een-dekkers niet bezitten, dat zij groot ge-vaar loopen en dat hunne "kameraden" (!)ze de "terdoedveroordeelden" noe-men, maar toch... ofschoon niet talrijk, staan zij altoos op den "Kijk uit", ver-plicht dagelijks verkenningen te doen boven do vijandelijke posîines, d-ooh dit brengt geen verandering aan hunne op-geruimdheid..Gisteren heeft een belgisch luchtvlieger zich de bil gebroken en ter wij 1 men hem verzorgde, weèndehij gelijk een kind, Niet de pijn deed hem trauen storten, maar veeleer het gedacht dat hij op het uur dat het land op hem kon rekenen, "een nuttelooze" wierd. De duitsche vliegmacliieinen zijn snel-ler dan de onze en zij zijn van mitrail- j leuzen voorzien. Nochtans tôt hieirtoe ; heeft geen enkele zich aan onze vliegma- i chienen gewaagd. < De vliegers van over den Rhijn moeten i van gevoelen zijn dat, indien de Belgische vliegers van dezelfde gehalte als onze soldaten, als onze ruiters, zijn, : het best voor hen is ze "gerust te la- 1 ten". Misschien om die reden kregen wij nog het be^oek niet van een enkele Zeppelin. De Duitschers hebben stellig ge- •' dacht dat hunne dreadnouights in de lucht ' eenigo schade zouden veroorzaken, maar... wat vermogen zij toch boven het land waar helden wonen. , Al onze belgische Iuchtviiegers hebben hun voile vertrouwen in hunne werking j uitgedrukt. Als onze bondgenooten eens voorkomen, denk ik wel dat de Duitschers linksomkeer zullen maken, voegen zi.i er bij. ^: . 1 Drie tegen 14 ! Gisteren had er langs den kant van r Thienen, op de uiterste grennen van de 1 beigisehe unies, eeno ontmoeting plaats tusschen dric belgische raitors en 14 Uh- 1 lancn. lie iVjlgwi gedroegen zich op won- JerG wijze. en dcodden mot hunne kara- i bijnen zos Uljisnon, zij drevea er acht < sodtTe pp do vlu.cltt.. ( En Sffïisste legspraaS Orie Oosîennjksche regimenîen verîiieisgd De Servischa legatie bericht aan de agentie Reuter dat do Oosteûrijkerâ door de Serviërs verslagen werden bij Cbabatz en op de vlucht gingen. Drie Oostenrijksche regimenten werden gansch uitgeroeid. De Serviërs veroverden 14 kanonnen en veel oorlôgsmateriaa'. De Serviërs zetten de Oostemijkers na. De «Couriere délia Serre» verneemt uit Belgrado dat sinds eene week 3000 houwitsers op de stad Belgrado afgevuurd werden. De stad schijnt er niet te veel door geleden te hebben. Een vijftiental inwoners zijn gedood. Eene groote Engelsche overwinning in de Noordzee ? ^ De «Reveil du Nord» vermeldt het volgende dat «Le Patriote» — en ook wij — onder aile voorbehoud mededeelen. OPORTO, 17 Aug. — Men heeft op de Engelsche factory te Oporto (Portugal;, een kabeltelegram uit Londen ontvangen, een zeegevecht in de Noordzee vermeldende, tusschen de Engelsche en de Duitsche vloten. Ziehier onder aile voorbehoud, den tekst van dit kabeltelegram, gelijk hij afgekondigd is in de Spaansche en Portugeesche bladen. Wij hebben eene groote overwinning in de Noordzee beliaald. Wij hebbei? 1G schepen verloren, waartusschen het admiraalscliip «Ivon Duke» de «Orion» de «Lyca» de «Superbe» de «Agamemnon» de «Bellerofon». Wij hebben Duitsche oorlogsschepen in d-en grond geboord en 3 andere gekaapt. De « Orion », alvorens buiten gevecht gesteld te worden, had zes groot' Duitsche dreadnoughts in den dieperili geholpén. Eene schermytseirng te Longueville De schermmutseling, verleden Zondag te Longuévillo voorgevaHen, besiond voor- , al tusschen het belgisch geschut en het duitsche geschut. Van den kant der Duitschers moeten er nogal veel dooden en gekwetsten zijn. Van belgischen kant zijn twee grenadiers en vijf jagers te paard gedood. Men geeft een dertigtal gekwetste op, maar volen hunner kwamen aan een ongeval, met over de hinderpalen te willen springen. De Burgerwachten van Thienen. Zi] maken 2! krijgsgevange-nen. - Erge veirklaringen van een Duitsch officier. Een pisket burgerwachten, die diohtbij' Bost den spoorweg bewaakte, is er in-gelukt 21 uhlanen, waartusschen twee of-ficieren, gevangen te nemen. Aan een dezer laatsten, vroeg de ser-geant, die het piket bevool: " Wat doet gij met uwe gevangenen ? " De officier antwoordde: " Wij kennen geen krijgsgevangenen ! " — Wat gij z©gt, is afschuwelijk, we-dervoer, de sergeant. Gij schiet al wie u in handen valt, voor den kop ? " De Duitsche officier zweeg. 300 belgische vrijwii!igers zijn iaandag avond uit Amerika toegekomen. Maandag avond heer3chte groote beweging in de Noordstatie, te Brussel, waar 300 Belgen, uit Amerika aangekomen, af-stapten. Zij werden warm toegejuicht. Al daze lieden zijn vrijwilligers, tosgesneld om onze rangea te versterken. Zij wei-den door den Belgischen consul van New-York naar België gestuurd, als reizigers die zich naar hun land terug begaven. Allen bezitten hun portret, waar ach-ter sifcaan aangetioekend hun burgerlijke stand, de naam humner vrouw, kinderen, en. hunne huisvesting in Amerika. Dit portret-identiteitskaaxt staat op een boekje, dat zij op de borst dragsn De naam van hen die gedood of gekwetst worden, de wapenfeiten van deze driehoaid'erd Belgische vrijwilligers, zul-len op de muren van New-York aange-plakt worden. I-o Onze soldaten hhiden, ferwij! het kanon dondert Aile avonden kan men in de kerkente Thienen eene indrukmakende plechtigheid bij wonen. De soldaten, die vaii wacht verv/iese-ien, gaan er de zegening ontvangen. Het oogônblik is hij-zonder diep-treffend ■ ada men ze hoort zingen cJi samen bià-den, ter wij 1 daav buj^en t-et kauon -6oa-dert. De aftochî der 800 Een officier van den staf verzekerde ons enkele dag-en geleden dat er nog Belgisch voetvolk is dat tusschen de forten van Luik den indringer bestookt.. Wi,j konden dat niet aannemen. Magr nu kunnen wij niet langer twijfeien. Immers, men kondigt aan dat verleden Zondag 800 liniesoldaten het garnizoen van Namen liebben vervoegd, na verscheidene dagen gansch alieen te liebben gestreden. Hunne al'tocht was zoo bewogen als schitte-rentl. Op geen enkel oogenblilc lieten ^ij zich aanpakken of begaven hunnen mot ci en strijdzucht. . — — cv» --- — - * f^ieufeve wreedheden te Visé De Maasbode kondigt een particulier tele-gram af uit Maestricht, 16 Oogst. waarin beweerd -\vordt dat Zaterdag avond inwoners weer op Duitsche troepen geschoten hebben. De Duitschers hebben daarop weer tal van inwoners gefusilleerd. Dit schieten van inwoners op troepen, na de wreede wraaknemingen vanwego de Duitsche troepen, komt ons meer dan oh-waarschijnlijk voor. Denkelijk hebben do Duitschers dit praatje uitgevonden om nieuwe wreedheden te vergoêlijken. Het telegram luidt veraer : Vele gewonden zijn in Iïysden en Maastricht binnengebracht. Hedenochtend is aan aile vrouwen en kinderen aangezegd, zich over de Neder-landsche grens in veiligheid te brengen. Heden morgen zyn massa's vluchtelingen in treurigen toestand hier aangekomen. Aile mannen van 15 jaar af zijn gevanke-lijk naar Aken gevoerct. De ho m men op de stad Naoïen «LAmi de l'Ordre» van À'amen beschrijft het werpen der bommen als volgt : Rond 6 ure namiddag vloog een Belgische tweedekker over de stad. Men zag eveneehs een Duitsctien eendekker en een Duitschen tweedekker. Plots hoorde men drie ontplolïingen, de derde was zeer geweldig. Het waren bommen gew<.rpen uit den Duitschen tweedekker. Mogelijk waren zu gericht tegen den Belgischen vliegor. Deze Verd niet getroï-l'en en daalde plots in het kamp van Belgrade.Ken der bommen was gevallen, naar men zegt, in een veld van de Leege Weiden. Ken ander viel op den niuur van een inopbouw-zijndo huis gelegen op den boulevard d'Ofda lius en in de rue Eugène flambursin. De derde, welke moorddadig was, viel op den trottoir van de brug van Amalins. Daar ging op dit oog«nblik juist veel volk voorbij. Velen stonden in groep naar de vliegers te zien. Vijf of zes personen werden ge-troffen.Heer De Roo, vader van kapitein De Roo, werd met gebroken beenen opgenomen. Heer Gust Hubert had een been gebroken ; heer Wery-Polet werd aan het onderlijf gekwetst ; heer Ach. Deprez kreeg een kogel in den schouder en diens vrouw een in het been. Andere personen werden nog licht gekneusd. De bommen werden door middel eener buis geworpen. Onze confraters Géraid Gamp-bell van de «Times» en Flèury Lanaere van ;k> «Action Economique» zegden dat zij dui-deli.lk de vlam uit, de buis fcèbben s'en slaan, uoea cte bocin-^sn «F.ipden geworpon.. De pîavoien \vsren te eesi d.ùuni'te-r vsn ot^veor oen hslveji méter vegjjarvsr;;. De bDia vas goteewn met road-e, eenîg«8ias 49e Jaargang W S 66 Dontterdag 20 Âugustus IS14 2 centiemen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes