Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1218 0
26 août 1914
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 26 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 22 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/gx44q7rz68/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

AANKONDIG-INGEN : | 4'bladzijde p'kleine rcgol fr. 0,301 Financiôelo Rankondigin-gen, per kleine rogel 0,501 Heklamen do regel 1,001 Stadnieuws - 2,00 J Begrafaaisbsricht 3.001 ^pi wSw S851 HSHB ni ng hhBHHbhBI «Hb ■ww | KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRONDISSEMENT f Aiio bviov&u, »&niiQXidiffiiigen ezi zaedede&linffejn moeton ff&zoadon wordosi a os h et bUPQS. I -13, RAVENBERGSTRAAT, -1 3 1 Ken schrijît in 05» het bureel «an het Weû en 03 aàS© poa&anliaMii des tasuSs ■ ■HHBBBHBBHHiflB XmfS INSCHRIJVIN&BN • E«n jaar fit. 8,00 9 maaadea €,00 6 maaadoa 4,00 3 muutdtB 1,08 1s er Nieuws~ je^~ Geen nieuws ? J £*-— Neen. Ten minste, geen OFF1-E1EEL nieuws. fe— Dan is !t maar erg ? t—Erg ?... Waarom erg ? a — Omdat.... ja, ware er GOED .liïeuws, ZE zouden het spoedig aan 'iit klokzeel hangen. S ZE dat zijn de heeren van den ^■grooten Staf. 1 ? De al te nieuwsgierige, de al te !»bngeduldige iieden vergeten • maar d-it : de Staf hangt * enkel aan 't #*klokzeel wat MAG geweten zijn, en Onder het nieuws dat NIET MAG : geweien zijn, is gewoonlijk het e ®ESTE nieuws. g ; Willen we dat nu eens en voor p goed gaan inzien, beste medébur- a 'gers ? 1< Willen w'het eens diep in ons "hoofd prenten dat de Staf een ver- s antwoordelijklieid draagt die noch te u ,'ovorschouwen, noch te meten is, en iiij dus twintigmaal zijne tons moet jfemdraaien vooraleer een woord te «âossen ? b Wfllen we eindelijk eens terdege b q.begrijpen dat wij niet het recht heb- j-' heri na te vorschen WAAROM de -'fetaf 1ETS zegt, of METS zegt '? it v Ten andere, al wat wij, na ons é-rm hoofd te hebben afgetobd, kon- r 'den vinden, zouden enkel • veronder- o istellingen zijn welke op niets steu- d Mien, afleidiugen die uitgaan van Ci féebke redeneeringen. 1 | Maken wij ons niet moê aan 't a Aplossen van raadsels welker sleu- e Ael heelemaal buiten ons bereik ligt. Stellen wij ons goed voor dat do i toorlog langer zal duren dan drij 1 '■weken, en wezen wij er van over- ' Jtuigd dat vele dingen iuderwaarheid v <3ÉL0K.K1GE gebeurtenissen zijn, p ^fschoon one begxensd verstand ze ffop 't oogenblik zelf dat ze voor-Wallen, aanziet aïs TBGENSLAG. j , Zoo het wijken van het Belgisehe 1 loger binnen de vesting van Ant- j ^"werpen, en het — naar veler moe- t Éing — niet T1JD1G op post zijn 1 t der Fransche en Engelsche bondge-vii,ooten.Welnu, gelooft ons : dat MOEST '( 'èoo gebeuren : dit was van den ] 3BEG1NNE af beslist dat het ZOO E gebeuren zou. t Volgens het algemeesn plan, ja- t renlang bestudeerd in 't vooruit-*zicht van den oorlog, MOESTEN dot. ! iFranschen NIET in Brabant zijn, ' ;-MOCHTEN de Engelschen NIET j zijn waar velen dachien ze aan te ( ■ treffen ; doch ge verstaat dat zoo- < |min de Staf van Frankrijk als de ; Staf van België dat aan den neus van 1 '|Jan en alleman ging hangen ; hij i werkt zijn plan uit gelijk hij het s 'opvatte, zonder er zich om le be- ' «kommeren dat hot onwetende pu- | tbliek zijn doenwijze konde zonder-ling vinden. . Dus, laat ons, PEK1NS, die van oorlogszaken en oorlogslactiek niet i (het minsle begrip hebben, om de liefde Gods uitscheiden met van uit het hoeksken van den heerd veld- 1 slagen voor te bereiden ; maar stel- , .'len wij onbeperkt vertrouv. en in de 'kunde en het beleid van de verant-ïwoordelijke regelaars en aanvoer-ders, alsmcde. in de maatregelen 'welke onze bondgenooten ireffen om .met eere en voordeel hunnen slag ' thuis te halen. ^Dat is het .GROOTE NIEUWS dai wij u hcden te mc'den hebben. En 't is ALLERBESTE nieuws, indien ieder er zijn profijt uit neemt. Fransche gefukwenschen Uit Parijs, den 2ln: Ter gelegenbeid van de Russische overwinning, heeft liecr Viviani giater 11 aan den lius-ischen op-pergonoraal een snelschrift van gelulc-wenschen ge^tuurd, erbij "oegende dat deze overwinning toelaa.t de verplettering van de dv. ingolindij, die Europa ondev-gaat„ te voorzien. Rc"r Viviani heeft 00k een toiegram gozonden aan heer Pachiteh, zijne ge-lijk-vvensehen oYermakende voor het be-slissend welgelukken der Seryfcrs op de Oost-nrijkers. . Frani^rijk drukte d-en vurigsten w:er ; 2h uit, dfit de broederlijk vereonigde le.arers de eindzefc^raal verwerven. Es® si® Duitschers oorloa wQeren Lafîe nachtelijke aanval op Anlwêrpeo D000EN IEN OEKWETSTEN Maandag nac'nt, rond 1 ure, kwam 1 een Duitsche Zeppelin boven onze stad ^ geronkt ; hij wierp op verseheidene plaatsen bommen die stoflxdijke schade s aanricLÎtten, en 00k onschuldig, we'er- d loos bloed dedeu vloeien. Wij hebben die plaatsen bezocht, en sehrijven hier de notas over welke wij namen. J Twaaif-Maandiensiraat In deze straat is het erg gesteld. Eene ' boni kwam terecht op bet buis no 11, het koffiehuis "liorso Shoe Bar". '_i Js een gebouw met 3 verdiepen. ilet is ge-heel ingestort tôt aan bet gelijkvloers.De meid, die op het hoogste verdiep slicp, is met bed en al op het eerste verdiep terccht gekomen. Gelukkig heeft een zwa-re balk belet dat zij verpletterd werde onder het puin. Mon heeft haar met lad-ders uit het bed kunnen retklen. Zij was 1 tamelijk zrsvaar gewond, doch niet doo- 1 delijk. . ' In éénen adem zullen wij zeggen, dat -' al de huizen iMxgs beide zijden der straat ■ • erg besebadigd zijn. Als gekwetsten heeft mon hier, vrouw > Anna Dieudonné, 62 jaar oud, ea Maria ; biHiaux, H jaar oud, veruUj\ûj::d6 i-hot huis Twaalfmaandenstraat 12; Beide j personen werden naar het Ste Elisabeth-gaethuis gebracht. ; Stadswaag Te mitbden dezer groote opembare plaats ziet men het spoor der boni, wel-î ke daar schrikkelijke verwoesting a'an- - gericht heeft : een knil van ruiin 2 me-. teor opening en 30 centimeter di-.pte. Ee x kasseien zijn vermorzeld. Hieir vond een politieagent de dood. Het slachtoffer stond met eenen colioga ^ op den hoek der Brilstraat. Beiden wor-den zwao-r gekwatst opgenomen. In Ste 1 Elisabetligasthuis, waarheen de twee ) agenten gedragen werden, 'berichtte men ons dat de eene agent overieden was - toen hij in 't gasthuis aankwam. <Nog een darde slachtoffer werd daar gebracht, eene vrouw, wonende op het 2de verdiep van het huis op d n l.oek ^ der Brilstraat on Stadswaag ; zij bal haar hoofd door het venster gestoken, 3 en werd door een bomsefoerf gi>troffen. - Ook zij is naar Ste Elisabetbgasthuis e gevoerd. Hare kwetsuur levert geen ge-'! va.ar op. j IV, r wij 1 wij deze aanteekeningen t/ver-( 't sehrijven, vernemen wij dat versclicidene" personen gedood en gekwetst wevden in deze buurt. We deelen de lijst der slaeht-offers verder mede. Raap-Hoorn- en Brslsiraten n Te oordeelen naar de verwoesting welke ■t. in de aanpalende straten der Stadswaag e bestatigd werd, beweren deskundigen dat hier meer dan eene bom moet geworpen zijn. Al do huizen van deze straten zijn beschadigd. Geen enkele ruit in deze ora-ge\ing is licel gebleven. Zclfs richels der e ^-enstc^s on do oinlijs^ingen van poorten en deuren zijn vernicld. 't Is akelig om zien. " Falconkazerne g Hier mag men van geluk spreken : De kazerne bevatte niet te vesl volk. De u bom' die boven dit groot gebouw gewor-( pen werd, is gevallen op eene dakvens-ter, dat naar beneden kwam met een ge-!" deelte van de kroonlijst, Ook in de mu-t- ren zijn gaten geslagen ; meer andere schade werd aangerieht. De huizen in de buurt der Falconrui id zijn ook beschadigd, het eene al meer 'r dan het andere ; geen enkele ruit bleef P" heel. «j l¥!arkgrave!ei i? Wij richtten ons nu naar het Zuiden der stad. In de Markgravelei treden wij m m het seboone hôtel van heer Frederik e- Belpaire. Daar is eene boni ontploft te e- midden van den hof. Een groote kuil le duidt de plaats aan. Hier bestatigen wij dat de ramen van :h drij broeikassen verbrijzeld wei'den.Doôr rs deze bom is ook schade veroorzaakt in den hof der \<Toning van herr Alf. Bel- XJB*j «J T» WC/ 42B& U Mto*- ta ttiXM U, ïiU ^ paire, alsook aan een werkhuis der auto- 1 fabriok ."Minerva", in de Karel Ûonasstr , j dat aan den tuin der faniiiie Belpaivo [ ppalt. Voor de woonst van heer Belpairo staat eene groote telefoonzuil, van welke de diaden der geleiding atgeslagen zijn. Lozanastraai Hier staan wij wederom voor oen ergo ' verwoesting. Een bom is gevallen op . het ledigstaande huis, hoek der Harmo-niestraat, vroeger toebehoord heljbende : aan den heer Kùys, thans eigendom van den heer Etinger, eenen Engelschmari, ; die er naast woont. Voor het huis is een tuintjc, en een diepe put wijst aan waar de bom viel. Een paar boomea werdon uitgeroeid ; deuren en vensters van het huis verbrijzeld en de voorge-vel erg gehavend. Erger is het gesteld bij den lieor H. 'Van d'en Broeek, die woont ju'st over eerst bedoeld luiis. Daar zijn niet alleen deuren en vensters op het gelijkvloers en op het eorste verdiep uitgerukt, maar ook de salons zijn deerlijk gesteld. Al de meubelen zijn onvtront verbrijzeld : spiegels, schildorijen, kasten, enz. Verdussenstraat Hier werdon ook oenige huizen beschadigd, en vele ruiten verbrijzeld. In enkele dezer huizen werd ook aan de meubeis ergo schado geloden. Jiîsticisstraaî Zouden de Duitschers ook den Tem-pel van Moeder Justicia hebben willen vernielen ? Men zou het zeggen, want eenige meter voorbij het Gerechtshof, tus-schon de Mertons- en Willemsstraten, heeft de bom der Duitschers groote schade aangerieht. Vooreerst, liet hôtel van mer. burggravin de Nieulant de Pottels-berghe, do woningen van de heeren adv. Verspeyen en Versehaeven, en vooral dit van den heer Louis Nieuwland, oud-ge-meent'eraadslid, zijn erg gesteld. Hier zijn meubelen, gordiinen en andere kostbare belianigels, gnrni'turon, sohilde-rijen, enz. totaal vernicld. De herberg' op den hoek der Justicie-en Willemsstraten had ook erg te Jijden; daar zijn spiegels, tafels, buffot, onz., enz. vernield. Scbsraerssiraaî Hier hebben wij wederom persoonlijke slachtoffcrs te vermek en. Eere boni is gevallon te midden van het dak der woning van don heer De Mertens, Nr 40. Op de zolderkamer sl;.e-pen de twee meiden ; deze wprden zeer erg getroffen; een van beiden bleef dood, do twoede is zwaar gewond in den rug, doch do geaeesheer verklaarde ons dat zij waarseliijnlijk aan de dood zal ont-suappen.Onnoodig te zeggen dat de kamers en heel het huis erg beschadigd werden. Dat is ook het geval met de nevenstaan-de huizen, bewoond door heeren advo-caat Spco ou Belpaire. In do andere huizen werden ook ruiten vorbrijzeld. Leopoldslraat, Eeno bom is tercclitgekomen in den moestuin van den Botaniekenhô?. Hicr-®oor teden ve^cheideno huizen der Lcopold-siraat. Vele sp'cgelruiten werden gehool vernield. St Eiisabethgasthuis Door voormeldo boau werden ook een overgroot gctal ruiten verbrijzeld van Ste-Elisnbethgasthuis. Seherven zijn gevallen op de bedden der zickaa, gelukkig zonder iomar.d lood te doen. Jlen kan denken wat schrik de ongelukkigon uit-stondeu, die in 't gasthuis verpleegd werden. ❖ Sfc Ht De bom is neer 'okoraen in den hoî des Kruidtuins, neVens den muur van het plant nipalcis. De boni heeft daar eene" kuil in den grond gemaakt van ongoveor twee meter oniîrok en een helven meter diepte. Gansch do muur is nabij don grond totaal vernield, en van het plaritcnpaieiè is geen enkele ruit heel gebleven. Aile boomen en ptanten |n den omtrek zijn n ^ vernicld. ]: 5 Van eene rustbank, nabij de plants is g niets m?er heel gevonden : stukkcn en brokken werden terug ontdekt in de Leo- poldslraat. <• Vreoseiijk is de aangerichte verwoes- p ting. d In gemeld gasthuis werden ter verzor- ^ ging opgenomen, de dienstmeiden Maria Smedts, oud 26 jaar, en Helena Gabriel, T 20 jaar. in d'®nst bij den heer Dr Mer- ' t'ns, Schermori-straat. Zij liepen zware t verwondiegen op. s Binnengebracht werd ook het lijk van r het dienstmeisje Anna Smedts, zuster van i! eerstgenoemde, die ook in dienst was bij den heer Dr Mertens. Het lijk was bijna c in hvee gesneden. I i Ocoèîî en gekwetsten = E ep è Stadswaag i Deze personen werden gedood, ailen op j de Stadswaag : ' Jules Van CoUhem, 35 jaar, policie 2 3P agent, wonende Paardenmarkt, 112. i 10" Jan Jensen, 31 jaar, dokwcrker, wo { "° nende Stadswaag, 20. an Jaak De Bruyn, 34 jaar, herfoergier, o> Stadswaag, 4. is Willem Van ITeckc, 32 jaar, Stadswaag, an no 4. ea p. De Backer, 42 jaar, dokwcrker,wo ;rs nende Falconrui, 20. ;e- Hubertina lîamaeckcrs, 38 jaar, huis vrouw, wonende Stadswaag, 13. H. J. Van Vooren, 32 jaar, policieagent, cr wonende Paardemnnrkt, 2, doodelijk geen kwetst. Men vreest voor zijn leven.Deze rs werd opgenomen in het Ste Elisabeth-,ar gasthuis. Al Al de dooden werden met vervoerwa-; gens van het Eood Krnis naar het Doo-denhuis der Korte Dijkstraét overge-bracht.De policieagent Van Vooren werd naar Bt Eli abctbgatftfcuîèf overgeliracbt. )e" Zi-^t nu do namen der gekwetsten : In pipt G-ao'.hofs, 41 jaar, policieagent,wo-de nende Hoveniersstraat, 33, rechterbeen al-gerukt. , Maria De Vos, 46 jaar oud, wonende , Stadswaag, 20, hooîd gekwetst. m- Léo Coeymans, 40 jaar, herbergier.heup en gekwetst. '< mt JaaJ-r Peyenborg, 52 iaar, letterzcttor, is- wonende Stadswaag, hoofd gekwetst. >n, G. de Poorter, 40 jaar, wonende Stads-ia- waag, 1, recbtervoet gewond. an Sophia Wilsenen,35 jaar,wonende Stads-Is. waag, 4, lieup gekwetst. [v. Augue'.a Wind'ey, 31 jaar, woonachtig dit Stadswaag, 6, reehteroog verloren. t0. Eula'ia Lu) ckx, 52 jaar,wonende f^tads- . 3 waag, 6, en Julia Roeckaert, 30 jaar, | ,ro wonende Kaapsteraat, 24, verscbillende kwetsuren over gansch het lichaam Al de gekwetsten werden ter verple-ie- St W'alburgisgasthuis opgenomen. Verschillige geneesliecren hebben de ' slaclitoffers ter plaats de eerste zorgen . toegediend. Aan de dokScen Drie brokken staal van eene stukgevlo-''ie gene bom zijn door het zinken dak van het afdak op nuinnier 7 der Willemdok "an gcSiingerd, met zulk goweld.dat de plan-pc ken vlocr van eenen natiewagen aldaar n staande, doorboord werd. 1 le groote slag ' eB Heî EtigeSschs ieger behoudt zijne sfeilîng?** \'o- PARUS, 24. — Den hèelen Zondag is het Engelsche léser slaags geweest, in den om-•ui- trek van Bergen, met den vijand, zelfs als de nacht reods was ingevallen. Het behiekl zijn stellingen. * * * jen Het Engelsche leger dat zich aan ier- onze linkerzijde, aan het Westen van )ld- de Maas bevindt, werd door de Duitr ■°oi schers aangerand. Het weerstond den vijand met eene wonderbare onwrik-baarheid.Het Fransche leger in hetzelfde gewest optredend, besloot tôt den aanval met twee legerkorpsen, waar- j Uis ender de Afrikaansche troepen, die tan zich op de ecr?te lijn bevonden. uit- Door hunne drift nedegerukt wer-3gd den zij op een zeer moorddadig vuur ontliaald. Zij weken daarom niet, jj0; maar tegenaanvallen van de Pruissische hct wachten dwongen hrn zich terug te nen trekken, na overgroote verliezen aan i '«or den vr and te hebben toegebracbt. Het1 2tcr keurkorps van de Pruisische wachtj ond werc^ heproefd. Ook bezuiden de, j5 Maas dron'gen de Fransche troepen ' \lle vooruit ; aau den zoom van het bosch moesten zij terugtrekRen na een zeer lievig gevecht ten Zuiden van de Semois. Op bevel van generaal Joffre namen de Fransche en Engelsche troepen positie op de vorschansingen van de be-dekking, welke onze legers niet zoudeD verlalen hebben, indien de bewonde' renswaardige poging van het Belgisehe leger ons niet toegelaten had in België te treden. Die stellingen zijn nog onge-schonden. De Fransche ruiterij heeft niets geleden en het Fransche geschut behield zijne meerderwaarde. Officiers en soldaten blijven in den besLen phjsieken en zedelijken toestand. Nu zal de slrijd van uitzicht ver-anderen. Enkele dagen zal het Fransche leger de vercledigênde roi ;;an-nemen. Het oogenblik daar zal het weer eene krachtige offensief aanvat-ten. De Fransche verliezen zijn be-langrijk, maar het Duitsche leger !eed zelf zoo schrikkeljjk, dat het zijne Ee-weging van tegenaanval staken moest om zich op nieuwe positiën te %estigen. (HAVAS-BEr TKJr, % ♦ { i ast è i v Een verslag m den toestand i Nieuws slag aau gang in België l.ëGG.OOG man in den strijrï ! betrokken PARUS, 25. — De Echo de Paris i weet van een welingelichten militair - dat, waren de Franschen geslaagd in hun aanval in België, 't Duitsche leger, > in twee gesneden, zou verplicht ge-1 weest zijn den aftocht te blazen, maai -1 wij zullen ons niet lang vergenoeger ) ons enkel te verdedigen. Een officier van den staf van gene- - raal Joffre heeft aan heer Poincarrt ; een bondig verslag gebracht over do , werking van de drij legers, elk be-3 staande uit drij korpsen, t- zij onge-ï veer 400.000 man, daarbij een Engelsch I i legerkorps van 40.000 man, welke II zouden aangevallen zijn door 7 a 800 bjduizend Duitschers die, tôt staan ge-î i bracht, den aanval verbeidden. De 1 ' dekking, waar de Frausclien zich nu 1 bevinden is goed. 49e hargang N' 201 Woensdag 26 Augustus 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes