Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1406 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 23 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 14 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/mp4vh5dq8n/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

GAZET VAN MECHELEN AANKONDÏGÏ2ÎGBN t J'bladiijde pr klcina regel fr. 0,30 financiëele aankondigia» gen, per kleine régal 0,50 Sftaklamon de regel i,00 SUdniou'WB - 2,00 Bogratoaisberickt 8.00 ^BaBiî33Sî^^T^^u^vi-^r^^:z5?ri^3cssaaacQffifj»aB»[ | KATHOLIEK VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EH ARRONDISSEMENT j 1 A.U® bri®v@nt Mukondigingen ©s xne&e&eeïisigen zapet&n gesonden wordezi aaa 2»«É bUP®&! I •13, RAVEN BERGSTRAAT. -13 I '1 çSsn echrpl in @p hsS tsus*eel «aïs heî tsïad en op aile postenloipsa des lanâ% !INSCHKIJvm&BN . Een jaar $. 8,@$ 9 maandent 6 maandea 4,60 3 Hiaeadsa 3,06 Dood van Z.H. Paus PIUS X Plus x l, l>e Paus diea de Kerk komt ti verliozen, heeit den Stoel van Pe trus vereerd met een en uitzonderlijl " deugdzaanen levensloop. Hij brach opzienbarende en moedige wijzigin gen aan het bestuur der Kerk ei het uitoefenen harer goddelijke zen ding te weeg. Het zou een heelen boek vergen fom ten bondigste uit te leggen wel lce misbruiken hij uitroeide, ,welk< veranderingen hij voorschreef, wel ke nuttige nieuwe gebruiken hij in voerde, gebruiken mcest steunend o]' onde' ov&rleveringen of in verva geraakte geplogenheden. Wij willen hier voor 't oogenbiit enkel de aandacht trekken op ééi 'punfc: op hetgoen Fins 'X deed, na melijk om de H. Communiën te ver menigvuldigen, om het Lichaam er Bloed van Onzen Heer, die bronno van genade en kracht, overvloedi-ger aan te wenden tôt glorie var God en heel cle christenheid. Zijn groot middel daartoe was het bevel tôt de katholieken gericht , de kinderen, aan de jaren van ver stand gekomen, tôt de H. Taîel te leiden. Het was een zoo verrassend ver-zoek, het sclieen ons een zoo on-gewettigd en onwenschelijk voor-schrift. Het strookte zoo weinig mel het denkbeeid dat wij ons maakten over de grootheid der daad, en de !■ geestesgesteltenis van degenen die geroepen waren om haar te plegen, dat zelfs wij, katholieken, dorsien e9n oogenblik twijfelen aan het nul en vooral aan de noodzakelijkheid deze zoo aanzienlijke wijziging, nu juist, op dezen oogenblik, voor te schrijven. Maar toen wij de inzichten van Godes Stadliouder beter leerden ken-nen, toen wij vernamen dat zijn voorschrift steunde op gebruiken en overieveringen die reeds gehuldigd en nageleefd werden van in de eer-ste tijden der Kerk waren wij over-tuigd. Wanneer men ons gewezen had op den zaligen invioed welken het naderen tôt de H. Tafel uitoefenen zou op de jonge kinderziel, voortaan beschenen door eene mii-dere zon van goddelijke liefde, en gesterkt tegen het wassend kwaad door het beginsel aller zaligheid zelî, juichten wij den Paus toe. Wanneer ons voor den geest werd gebracht, de mesrdere eer en glorie ' welke Jezus zou opdoen, door de deelnaœe van die ontelbare onschul-digen aan de groote gift zijner goed-heid, wanneer men ons deed ver-etaan dat zij zouden worden, door hun bijschuiven aan den uitverkoren disch, meer volkomene en veel dichter staande leden der Kerk, toen moesfen wij ons wel overtuigd ver-klaren.Wij dankten den Heere die ons cenen Paus schonk, bezield met vol-doende geesteshelderheid en liefde tôt God en de Kerk, om den zegen der H. Communie overvloediger en doelmatiger dan ooit over de chris-tenheid te doen dalen. Maar nog op and ore wij zen zette Pius X tôt het vermenigvuldigen der H. Communie, aan, bijvoorbeeld door de godvruchtigheid tôt het H. Hart meer en meer te verspreiden en het naderen tôt de H. Taîel voor te stel-len aîs de grootste hulde die dat aanbiddelijk Hert konde gebracht. Vooral door het dagelijksch nutten van het Lichaam en Bioed des Hee-ren aan te raden, niet als het loon der volmaaktheid, niet als • de hronne waaraan de kranlcc slerkte geniet, niet als de kroon van een hoilig leven, maar als do toevlucht van onze immer bedreigde zaligheid, bracht hji velen ter-^r—"0± den God van Eucharistie. Dat is nu een van de groote da-den waardoor de naam van den 3 Heiligen Paus, dien wij komen te " verliezen, schitteren zal in den loop c der tijden. 1 Hij heeft onzeglijk veel bijgedra-" gen tôt den glans der Kerk, tôt de 1 zuiverheid van hare leer, tôt de • doelmatigheid van hare werking, t-ot lof en glorie van haren stichter. • Tôt Hem is Pius X thans gegaan, ■ bekroond met jaren verdiensten en 3 de zegening van al degenen die door ■ zijne tusschenkomst, van ~ de stralen • der goddelijke genade op gansch > uitzonderlijke wi,ize genoten hebben. 1 Italie raient is wijliçid m tiet osnofaaf ROME, 27 Au g. — De minister van Bui-tenlandsche zaken zond een telefiraflsoh omschrijven aan de vertegenwoordigers van Italie in den vreemeie om de veTzéive-ring te geven dat het Italiaanscu gouvernement de vrijheid van het conclaaf zal v/aarborgen eu liet tegenover de cardina len, die er aan deelnemen, den grootste eer-bied aan den dag zal leggen, hun alie hulp en dien^t bewozend. Wanneer heî cossclaaf bijôetîkooïen kasi. ROME. 20 Aug, — Volgens de Giornale d'Italia verkiaart, kan liet conclaaf niet voor 30 Augustus byeenkomen. Vrome wensoii van den stervenden Paus De « Tribuna » zegt dat de Paus den wenscli moet liebben uitgedrukt in Sfc-Pie-terskerk begraven te worderj. Hetzelfde blad verhaalt dat de Paus eer- ■ gisteren in een oogenblik van geesteshelderheid,verkiaarde, zinspelend op den oor-log: « Geerne zou ilc mijn arm leven ai'staan ten einde zooveel jonge levens voor den. dood te behoeden. » Rond het sierflbeîi van den Paus DePaus ontwaakte Woensdag rond 7 ure, na eenen woettgen nacht. Hjj was aan den adem gepakt en kloeg over p\jn in de lin-.kerzij, alsmede over groote flaiiwte. Men poogde hem een versterkenden drank te doen incemen, maar zijn algemeene toe-stand verergerde zoo snel dat degenen die den H.Yader omringden. de tusschenkomst van professor Marchiavi inriepen. Pius X werd door eene liwaliikte over-vallen en de ademhaling''giag lastig. De geneeslieeren slelden vast dat de toestand eensklaps vererserd was. Een gezondheidsbulleti,jn werd opgesteld en tegeL"> alie gebraiken in aan de Stefanie-agentie vertrouwd om afgeiiondigd te worden. l'erzelfdertijd deqik de « Osservatore Romano » een spéciale mtgaaf. Rond 11 ure bôgaven zich talrjjke bezoe-kers naar het Vaticaan, waar zich de zus-ters en de nicht van den Paus bevonden. Al de leden van het H. College, te Rome aanwezig. talryke prelaten, verscheidene leden van de diplomatische korpsen bi.j den H. Stoel, vulden de pauselijke voorkamer. Een weinig later werd de t-oestand van den Paus zeer erg. flij viel in een soort verdooving die zijne omgeving erg bekom: merde. Deze crisis duurdetothalf een. cogenbhk waarop zich eene verbotering voorfieed. De Paus kori spreken en vragen om zijne zuster Maria te zien, waarmede hij enkele woorden wisselde. Op den noen gaf het Vicariaat beve! al de kerken te openen, de klokken te luiden en hét H. Sacrament overal uit te stellen. De godsrlienstige plechtigheden begonnen dus voor den grooten hoop van het ont-roerde volk. Aan do poorten van het Vaticaan wachtten groepen angstig op nieuws en baden met stille stem. In het Vaticaan op eene taîel liggen twee boelten dio met ontelbare handteekens worden bekleed. De menigte oj) de St Piotcrsplaats samen-geperst,had den blik gericht op het ver ster van des Pausen slaapkamer, op het tweede gelegeh en waarvan de beluiken afgelaten warén. De protocolaire notaris Mgr Tani werd naar het Vaticaan geroepen. l'wec bij den Paus gevolmachtigde diplo-niaton, dié na het ai'kondigen van den laat-sten bullotijn, het Vaticaan verlieten, ver-klaard^n dat de toestaua van den Paus eer nog verergerd was. Cardinaal délia Vclpi, kamerling, en de cardinaal vicaris Poœpili, uit Rome al'we-zig, werden per telegram toruggeroopen. Bij de laatste bedieniug van den H.Vader, door Mgr Zaœpini. werd dezo çr<?laat bij- j gestaan door Mgrs Pinen,Poscim,geheimen j aalmoezenier,en Bressan, se'cretaris van den ' Paus.De aanwezigecardinalen waren:Merry del Val, Gaspari, Cagiano, Bisleti, Ferrata, en de zusters van Pius X, juffrouwen Anna en Maria Sarto, OnmsîwakkQîide toestand van d§s Pausen zisster De toestand van Mejufvrouw Anna Sarto die sinds een tijd sukkelt.boezemt vrees in. Het licliaam van den Paus, in pontificaal ! gewaad, werd des avonds tentoongesteld , in de Troonzaal.Paus8ly ke wachten zorgden ' voor den ordedienst. De diplomatische > korpsen en hooge geestelijkheid. zijn het lijk komen groeten. Het zal naar de de basiliëk . van S. Pieter worden overgebracht De Cardinaal kamerling zegelde de bij-zondere bibliotheek van den Paus. ' De italia doet aanmerken dat op de 61 t cardinalen die het aanstaande cohclaat uit-. maken, 21 overblyvsn van het conclaaf van 1902. De andere werden door den overieden | Paus bijgescbapen. • De dselneraing van onzen ïorst en J vasi de Regeering In naam van den Koning en de Koningin, I heeft generaal Jijngblutli bij den Nuntius het rouwbeklag van ons Vorstenpaar over-! gebracht. In naam dër Regeering, heeft heer Davi-gnon, minister van Buitenlandsche Zaken. het rouwbeklag van de Belgische natie bij den Nuntius uitgedrukt. ; Gverjbreiïging van lie! lijk (Het storMijk overblijfeel van Z. H. is picchtig naar de basiliëk van St-Pieter overgebracht 22 cardinalen en talryke ■ aartsbieschoppen en bisschoppen gingea in den rouwstoet. 'Het lijk is nu tentoongesteld in de ka-pel van het H. Sacrament. Oe ioiîsclers te S russe! De Dtsitsohers zijn door Brussel ge-trokkcnDe "Métropole" geefb daar volgendebij-zonderheden over: Een Dnitsch detachement bood zich te Schaerbeek aan, vragendo heer Mas, bur-g9meester van Brussîl to spreken. Aan . heer Mas werd gevraagd, of hij waar-Ixir^Ie dat de Duitschers niet het voor-werp van esn aanval zouden sdjn en oi geon ondcrmijnd terrein zouden ontmoe-ten.Heer Max gaf liun een voldoemd ant-woord en werd bij een veldtelefeon gebracht, om zijne verklaring aan den Duit-sehen staf te bevesldgen. (De gewone te-lefoon was overal afg©3neden.) Er werd hem toen gezegd dat de Duitschers Brussel niet zouden bezetten, i dat ze enkel de stad zouden ointrekken. dat de Duitsche viag niet over de hooîdstad zou geheschen worden en dat de stad met rust zou gelaten worden. De "Bien Public" vertelt de toedracht aïs volgt : Het gerucht was reeds verspreid van de aankomst der Duitschers. Eveneens was het gerucht in oirdoop, dat de Fran-sche en Éngelsche troepon zich niet bij-tijds hebbende kunnen voegen bij het gros van het Belgisch leger, Z. M. de Koning,. op voorstcl van generaal Selliers de Mbranville, hoofd van den staf, en volkoinen t'accoord met de stafs der verbonden naties, beslofen had dat de Belgische troepen op Antwerpen zouden t°rugtrekken, val dus de vreedzarr.e bezet-ting van Brussel door het Duitsche leg3f toelatende. Altijd op iniciatisf van den Koning,zeg-de mèn, v/as heer Mas, burgemeester van Brussel, van zes ure 's morgens reeds, den bovelh&bber der Duitsche troepen ta-gemoc-t gegaan, om hem te zeggen dat Brussel, tegenover de overmacht van den vijand, zich tegen de Duitsche bezetting niet verzefe. De gezant der Ver. Staten, te Brussel, zou zich bij heer Max gevoegd hebben, met de officieele zending, om in naam zijner regeering te bevestigen, dat de Ver. Staten de stad Brussel onder hun-ne bescherming wenechten te nomen. - —^ 0s Bitrgei'wacht m de Boy-Scouts onîfionden Zeggen wij dadelijk dat er sedert dezen morgen te Brussel geen spraak meer is van Burgerwacht noch van boy-scouts.Dezen zijn verzocht onmiddellijk hun seboon uniform af te leggen. Do Burgerwachten werden Woensdag avond gedeeltelijk naar Gent gezonde-n. Do andero korpsen werden ootbonden. Zij .hebben hunna uitrusting_en wapous naar d« Noordstatio aeîjracht." onderwog OFFICIEELE MEDEDEELINGEN Uit zekere bron, om 8 ure 's avonds. Vrijdag namiddag vertooiide zich eeae fractie van Duitsche ruiterij in de omstreken van Mechelen. 0 Met Belgische gewapende automobielen zette men ze achterna/ ^ Een dezer automobielen ontmoette een SO-tal Uhlanen en dadelijk d traden de Belgen handelend op. D De uitslag was verschrikkelijk, De meesten der Duitschers t werden neergeveld. k De Belgen maakten zich meester van een Duitsch officier en i- van een twaalftal Duitsche soldaten. Dezen werden naar het groot x hoofdkwartier geleid, waar hunne aankomst de grootste ontroering . verwekte tusschen het volk, dat talrijk op die plâats zich bevond, a Merken wij aan dat de Antwerpsche bevolking zich volkomefi 11 eerbiedig toont jegens de ongehikkige krijgsgevangenen, die bij ons 1 behandeld zijn op eene wijze waaraan de Belgen in Duitschland niet gewoon zijn. * * * s De Duitsche ruiterij die Brussel doorgeirokken is, iieeit zicî? " naar Oost-Vlaanderen gericht in de richting van Gent. Groepen - uhlanen hebben eenige'telefonische en telegrafische verbindingen ■ doorgesneden, maar hebben zich niet opgehouden.Doch het gerucht htinner aankomst en dit zonder eenige wettige reden, heeft de bevolking van Gent verontrust. De siëchte behandelingen, welke de bewoners clcr overrom< 3 pelde streken reeds te lijden hadden, deden bij de gemeenteover-l heden de vrees ontstaan dat eene verdedigkig, wettig erkend door i het wetboek der iniernatiale wetten, die in at zijne bijzonderfte* den, de rechten en plichten der oorlogvoerenden, voorschrijft, " »door het vijandelijk l(^er over het hoofd konde gezien worden Het is daarom dat de overheden het wijs besluit genomen heb-| ben hunne medeburgers tôt eene voorkomende houding aan te i maaen, en d-e burgerwacht te ontwapenen opdat de uituagingo-agenten geen argument zouden kunnen leveren, dat aanleiding zou kunnen geven tôt met gewettigde bloedige aanvallen. Ooggetuigen verzekeren ons dat de Duitschers de Belgische ■ bevolking, namelijk in de provinciën Lirhburg en Luik verplicht . worden aan de verschansingen te werken waarvan zij waarschijnlijk hopen blnnenkort gebruik te maken, wanneer zij onder de druR-; king van de verbondene legers verplicht zullen worden terug te i trekken. Deze doenwijze is strijdig met het oorlogsrecht, dat bepaald f yerbiedt de landgenooten te veplichten in het minste aan de krijgs-' bewegingen deet te nemen en ze aan het oprichten van verdedi-. gingswerken te gebruiken. Maar wij weten dat de Duitschers sedert hunne intrede in Bei-! gië geen rekenschap houden van de internationale overeenkomsten waaraan hun gouvernement zijne bijtreding heeft gegeven in de l conferentiën van Den Haag. i j de "Brabançonne" en de "Marseillaise" zhigende. t Uit gezaghebbende bron vernemen wij dat de Staf, om bijzondere tedens tôt de i arbraalc van den Chineeschen Toren, in 3 het parie van L-aeken, zou besloten heb- - bon. Men wilde beletten dat dien toren - kon benuttigd worden als post van t draadlooz© telegrahe. s Donderdag morgen zouden tihlanen ge- - schoten hebben op een briefdrager,, dio , te Woluwe op ronde was De Duitschers : hebben zich bij den postmeesfcer aange-3 boden, zij verplichtten hem het nationaal 1 vaandel in te trekken en het hureel te " slaiten. De kas eischten zij niet, want : zij beweerden er genoeg te# hebben. "La Flandre Libérale", meldt : "De Duitschers zijn Donderdag, rond 2 ure, 1 te Brasse! aangekomen. Zij naderden in ' twee colonnen, de eene langs den steen-[ weg van Leuven, de andeore langs de * ïervuerenlaan. I Heer Max, burgemeester, begaf zich ' tôt lien Hij on-tmoette het begin dor vo'Ornaam&te colonne voor de kazerne der carabiniers en deelde aan de oversten i van het Duitsch leger de besluiten me-3 de van het Gemeentebestuur van Brus-. sel. Hij eischte dat de oorlogswetten voor eene opene hoofdstad zouden nage-, leefd worden. "Le Bien Public" geeft de volgende in-' lichtingen : " Uit goede bron, beriebt men ons dat ' de Duitschers Donderdag morgen, om 6 ure, Tervueren hebben bezet.Oim 9, ure, ' waren do besvoners van Strombeek en omstreken verzocht hunne woningen te slaiten. Do meesten zijn naar Brussel ge-vlucbt. De aanwezigheid van talrijko Duitschers wordt uit d<î richting van Hal gemeld, uit welk foit bKjken zou, dat zij het inxicht hadden, Brussel te om-singelcn.ULs—:——•— A/wv—-.'j.y ; Eeoartiksl m iiserHaRotaux ' Hee"r Hanotaux, de gekende Franscht 3 staatsman zegt, dat volgens de laatsta 1 inlichitingen, keAzer Wilhelm persoonlij^- ' pogingen doet om in de Vereonigde Sta- - 1 ten t© doen geiooven, dat Duitschland 1 gelasterd wordt. Wat in de angstvolle oogeiïblikken wel- • ke wij beleven anders op den voorran'a > treedt, zegt heer Hanotaux, is de toè-1 stand van het manmoedige onzijdigeBeî • gic, dat bijna alleon, tôt hiertoe, het g^ ^ wkht van den oorlog draagt. 3 De bevolking werd in vollè levens - vreugdo verrast onder don druk van aile» kwalen. Het harts breekt er bij var > droefheid. België heeft nochtans een trooa . eone onvergankelijke glorio te hebbe.» i verworven met de beschaving en hel • recht te redden. ; ■ —, i 0p weg naar Bijsel De Duitschers moeten nu op weg zijj i naar Rijsel, langs drio verschillige wo- ■ gen : Nmove, Aalst en Hal. Die gebeurlijkheid, heet het, was ook i voorzien door. de Stafs van Belgie en ■ Frankrijk. Fransch Noorden, moet men weten., heeft zoo geen_ geduchte versterkirigen als Fransch Oôsten. Het Noorden, i.n . mers, was beschermd door de "gewaar-' borgde" onzijdigheid van België. Enkel Rijsel en Valenciennes zijn ver ' sterkt. ; Pessimisi® in D«itschiand i De "No>v-York Hc-raîd" zegt, dat vol-. gens inStchtingea over den toestand ic ' Duitschland. het pesisiaiisra zich van iiwt land îfts-fster maa-kt. AHoeri o«M» spoofîiiîe wa besliaacndo ovQrwiiaiî-«g van ht.er kaa 8®62tesU»stJUKl 19® jaai'§ang W 199 Zondag 23 Augustus 8914 z o&ntiemen het ntsmmer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes