Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad

1325 0
close

Pourquoi voulez-vous rapporter cet article?

Remarques

Envoyer
s.n. 1914, 21 Août. Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad. Accès à 13 juillet 2024, à https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/fr/pid/rf5k932h1m/
Afficher le texte

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

19® Jaargang N"" 197 Vrijdag 21 Augustus *914 2 centfemen de & Mftdzrjtien ». VOLKSDAGBLAD VOOR STAD EN ARRO^ŒO^ Financiëelc aankondigia- 1 . ^ . J ' (en per kleine rogâi 0,508 Ali® brieven, a&u&onûigizigen »n mededeelingen moetQn gezonden worden aan bat bur»ei 9 maandea e.O® StrJ'T' i$| 13. RAVENBERGSTRAAT. 13 ™'. '*% B«giraftais^srici>l S.OO& CSen echrijft in en het bureel «an het biad en op aiie psttitantaren des fands II" T1 Li £' T "** Deverschrikkelijke botsing is geburd u> w . ^ voy wa ^ v^JJ Z| £" fllen vecht van aan Oies! (Baîgië) iof | aan Bazel (Zwiîserland) « OFFIGI'FriWT . Nies* voSgï Eae& aïfieis»! beriefoê dst tn-?J Waensdag aaaircalde£a*£g o*n 5 8î<r»3s sait Be^asseS oretwangesa Bïefofoen s u Mien vecht ganscla het ^ani, van af Eazel "îofc aan Oiesf. | Wij s-iaaa ïssags de» isMÎSe«îwlesage9j waap bàjjaa * aSâiJ'ii zwankîngen zich opdrïflgen, '4 zij vœoï» de rsc&jt-stpeskseSte foesdiarmïi: g va sa diew 'î sij uoop de e»sîiPe«sSiiis4a*eeksCâi® ËteschePKï'sag de«* dekkângs ©fl pasayîra^sepGfis Ores Sages® ka?a tfsas vas s* Bset feii staan de vraegere scfeâikUsâiregesi Se ^jâîzëfgesi, da-jk saara sJeweSke Sa et de efc8*ss»© waoj*ijesoË8B»even tr»ol voïkanaen heeft keannen ve«»vijiiens weâke s*oï îbessand ias « tijd 4s wennen '»■ 1- Er Ssestaai ds-ss geen padets zich aaagerust te sataken a!s het Ïegaï» sieh in daze aï geens incfrti rsg beweegi> Wt| sîisa reie'i verslagen, v;ij sssmeKvosspzopjt nom des® ^ Vifand ïsï de fce£>% n»oge9iJk@ o;op»aap{îen te vepslasn. fa liât heS ptifotiî«&k te dëen apsïchta verti'Q&swrejs steiSs in het ho«g©8*fâeveB van het leger. '• Pat het kalna blijve en weptroïïwen EseStbe. ^ Ë2 afioop «an den stpïjd schijnt niei tivijfelachti j. Vi En eens vaor aitijd gezegd, dat al de dagbladen E zâcta onthciEsden ovep de traepenbewegingen te handeEen. 8 Dît as eene v&o^nanae veaa'saraariSe vsop ons we!ga* v: lukken. c(( Officieele mec/ec/ee/ir* D« mededeeling hierboven gegeven wc als volgt d-oor eene officieele rneded 1 ling vau het miniateiie van Oorlog,>Vo dag, namiddag, 41/2 are, uitge'oreid: " Op dit oogenblik kan de algomc1 toestand op het Belgisch oorlogeterr als volgt voorgesteld : " Ka veel tijd te hebben verkwans en een groot aantal niansohappen op offerd, algmede een belangrijk materu is de Pruisische rechtervleugel er in j elaagd teriein te veroveren op de be ' oevers van de Maas, lot zij met de v bondene légers in voeling geraakten. ; Duitsche troepen, welke t 'ii îxoordin Maas staan, zijn saniongesteld uit dec 1 van viwschilknde korpsen, w elker vc | aaamste actie vas gericht tegen L»uik, i welke door den tijd beschikbaar géra ten. Er is 00k mitorij, en dank aan d hebben de Duitseheis veel gerucht k non maken, met zL'U ten Nooiden en Zuiden uit te strekken. Van dien kant, is_ zij gebotst op 0 troepen en op de Fransche iroepen; wcrd toruggeelagen. Ten Noorden, integendeel, heeft zij veld vrij géhad en heeft zij met stx: nioedige aanvallen per gedeeîten, verr( de Kenipen, kunnen dnngen. Kortom, de Duitschers staan overal genover onze posities. Wij hebben meer dsn veartien dagen tijd doen \ 1 liezen om tôt dien uitslag te geraken, dit feit gtrekt ter eere van onze troep Dit kan onbcrekenbare gevolgen vi 3e toîkomencle legerbewcgingen hebbe De normale uitecnzetting van dcze ^erbewegingen, volgens een plan, sa-; gesteld tuscehen de bondgenooten, 1: het eenn of het andere leger er to» 03ii ingevolge de omstandigheden te 1) delen, 't le to zeggen van i>ositie "Cl fi veran<3eiren, om de voorwaarden, in hu HU geheel genomen, te verbeteren. Wij staan aan den buitenvleugel, das j, waar deze bewegingen zich bijna altij 1 ^ opdringen, 't zij voor de rechtstreekscl beaehenr.ing van den flanlv, 't zij voc P" de onrochtstreeksehe bescherming der dei kings- of reeervetroepen. icene zending van ons leger kan du rrein vereisc^len' dat eene verandering gebracl worde aan deze primitieve stellii nseld ocn' dank aan dewelke het leger t( ■jppe- keden toe zijn eerste roi gespeeldhee i-iaal on we1*ke bestond in tijd te winnen. E j p,,' js dus geene reden zich ongerust 1 beide maken, indien het leger in deze of gen ver- richtihg eene beweging maakt. , JJc De toevallige strategisten zullen zic 1 der wel wachten oenige critiek te make eelen over de genomene posities sinds het on voor- staan van den oorlog. Zij mocten zic k, en v,-cl rekening geven, dat ons leger tlian raak deel maakt van eene algemeenheid va macht en voor oogen houden, dat C deze strategische voorwaarden geheel verai kun- derd zijn sinds eene gevoelige botsin n ton werd vastgcsteld met den rechtervleugi van onze verbondenen. .0t^'j np het huidig oogonblik is het nie ' voldoende te manœuvreeren of te vecb : het 'en of allcen te vechten ; de verdedigin stoU't- van dit °f gedeelte vam het land, va, •re jn deze of geene stad wordt bijzaak, en W bereiken van het doel aan onze troc j te- Pen toegewezen komt op het voorplar. i ze Dit doel tnag niet kenbaar gemaakt woi vcr. den, de mee3t gewaarschuwde geeste: n, en kuMien Lot wel raden, tengevolge va spen- '1":t vage wa-arin, en met reden, d voor inlichtingen nopens de troepeiïhowogin, :oa. versehaft -vorden. G ]e. Er wordt gevoehten op gansch het froi aam- zich uitetrokker.de van Bazel tôt Dias kan Hoc m"er contact er bestaat tusechen d ; lei- vijandelijko légers,hoo dichter 00k do b< ban- slissing jiadert, hoo meer 00k mcn e s te zioh aan verwachteji xnoet, dat het voo deel ons op een point kan gunstig wor-den, tervvijl men op een ander punt I moet zwichten. „ a Dat is eeno zaak, die gansch voorzien Iis bij veldslagien, welke gieleverd wor- (|(, den op het ontza.glijk front van de mo- g>, derne groote légers. ec Om sareen te vatten,mioet men niet al- gr leen denkon aan hetgeen aan onze deur voorvalt. f- Dfe gevechten op het front geleverd, t idezer laatste dagen, hebben den vijand zoer onœzichtig gomaakt en den op-marsch vertraagd tôt groot voordeel van „ het gezameolijke der operaties.Zoo komt <iv ^ het nu, dat men zich niet voorbarig mag loi | lafcen vasthaken, wat in de kaart der Duitschers zou gespeeld zijn. Dat is gansch de redoa van die bewegingen, welke thans uitgevœrd worden. Dat het publiek v-ertrouwen hebben in p. hevelhebberschap des legersrdat hetkalm ja' blijve en vol vertrouwen nogmaals.. g De uitslag van den strijd schijnt niet Kc n twijfelachtig. B£ , Officieele mededee- !iny van het minis- j ■ terie van Oorlog | S 19 Augusii, 80 1/2 tice ®s avsRde r,' ta Het veldleger, manhaftig gedurende toi 15 dagen het lioofd geboden hebbende aa u aan de machten van liet Duitsclie rijk, heeft, dank aan den heldenmoed van ^ het Luiker garnizoen, de roi vervuld 0 18 welke het toegewezen was in de eerste ce faze van den Europeeschen oorlog. bo n De bondgenooten, nog niet bij mach- ee te zijnde volledig met ons veldleger en saam te werken — wat het geval niet T0. meer zal zijn binnen eenige dagen vermits aanzienlijke Fransche en sp a Engelschen krijgsmachte reeds aan- vc 1. gekomen zijn in Henegouw, de pro- zi. „ vincie Namen on zelfs in Brabant — • zoo heeft de Staf Brussel niet kunnen wi dekken. De vijand is afgekomen met t01 * veel aanzienlijker troçpfinmachten, II wien wij overigens ontzaglijko verlie- ' zon hebben toegebracht. Onze troepen houden zich gereed, ti] ie steunende op de Versterkte Plaats ; j >r Antwerpen, tôt den aanval over te it0 1- gaan zoodra de gelegenheid zich daar- ( toe aanbiedcn zal. loi lâ — Bi ;; De doorpang der bressen 2 ^ Luitenant-generaal Dufour, gouverneur 'ec 'r der versterkte plaals \ an Antwerpen,ver- ter tc zoekt den hear burgemeesteir aan zijne rel ie onderhoorigen te laten weten, dat van af Ci lieden, 20 Oogst, middag, de bressen der k omheining verboden zijn voor den door-n gang en vo'lkomen vers perd, t- De doorgang voor vootgangers en voor li rijtuigen van allen aa-Td door de ombei- 1 is ning zal uitsluitend gescliieden door de n poorten der stad. ' i- Oe post van draadîooze tele- <iei § [rafie îe Laeken opgeblazen g° Woonsdag namiddag, rond 2 ure, heb- ve jt ben de soldaten van de genie, de post "=fj i- van draadlooze telegrafie van Laeken g doen springen. , n De inrichting ervan had 2 millioen ge- ■.t kost i,:,. Onze Koninyin feezselîî 3 1 esn fort 2 Onze Koningin, vergezelcl van generaa'.s ,la it Jungbluth on Dufour, bezocht Woensdag u„. t. een van de forfcen onzer versterkte om- X' e heining en zag het iu aile bfizonderheden af. Hare Maiesteit werd dôor de soidaten |,u r levendig ii.->egejuioht,-*ook b;j den tarug- ,<3r r. Vvcer door de menifffc» op.de de Keijserlei. ! Se 301 dootien | Pai'ijs 19. — De « Gaulois » meldt dat de L* Jostenrijksche kruiser voor Antivari in j len grond geboord door een Fransch schip, ■ le « Zenla » is, van 2400 ton, dragende 16 stuks kanonnen van verschillend caliber en îene bemaning van 17 oiŒiciers en 285 man. Er zouden 301 dooden zyn. * re Een toestei van T. z. D. g in beslag genomen m De overheid heeft heden te Brussel, 46, zJl ivenue de Terneuzen, een toestei van draad- . loozen telegraaf in beslag genomen, Buiyaarsche hulp ^ De militaire attaché van Bulgarie te de Parijs heeft aan de Bulgaarsche officiers tr iaten weten, die zich in grooten getale in m, Bclgië bevonden, dat de regeering van Koning Ferdinand lien toeliet dienst in het , Belgische leger te oemen. ûc m Ka vijltisn dap oorlog i Vijftien dagen geleden, lezen wij in ,jf " Lo Soir greep het eerste treffen gc plaats. Do Duitschers moesten reeds B halrv/ege Parijs zijn. Nauwelijks zijn ju ze Luik voorbij en ze hebben nog den (,t dam der iiaas ni«t bereiîtl, -waar de ee Franschen hem opwachten. j)fi Op het Lorreinsche front liebben zij j,p geen uitslag bereikt, tenzij dat ze ach- teruittrekken en de Franschen beslist y. aanvallend optreden. „• Om kort te zijn, niet acht dagen,maar vijftien dagen hebben de Duitschers ver- wi loren. Nu staan wij niet meer alleen in het centrum van ons land. Onze Fransche bondgenooten hebben ons vervoegd en [g, sen Engelsch leger, aan het onze gelijk, rje en volledig uitgerust, tôt den strijd ge- tl. reed, nadert ons front. ov 't Is een schoon en grootsch schouw- va spel. Bi Engelschen en Belgen, ten nauwste }jE vereerigd, gaan çlag leveren, zij aan rr'c zij met de groote Fransche legers. ze Met vernieuwd vertrouwen en eene on- V8 wrikbare stevigheid schoivwen wij de |)u toekomst te gemoet. Vluchteiingen te Anîviferpen £ Woensdag, den ganschen dag, zijn vluch- tri ;e>lingen uit Leuven, Thienen en Die#|t, pe ijr toegekomen, die, uit vrees voor de bi, comst der Duitschers, waren gevlucht. he Op bevel van den heer burgemeester zul- tr< on al de vluchtelingon uit de provincie 1 Brabant jaaar Gent gebracht worden, Fi vaar zij kunnen verblijven. he De lieden uit de gemeenten der pro- de mincie Antwerpen, die bij geen familie- ell eden hunnen intrek kunnen nemen.moe- r. en terug naar hunne verblijfplaats kee- LI •en. Eene compagnie van ; 't 9s,e finie krijgsgevangen J® Wij lezen in "Le Soir" : lnf Het blijkt uit inlichtingon gegeven door lersonen, dio navraag deden nopens le- ; len van hunne familie, dat eene. heelo sc; lompagnie van 't9e linle krijgsgevangen z?. jenomen werd in den loop van het ge- z ' ?echt voor de forten van Luik,in de vol- V1 fende ometandigheden : Deze compagnie had eene stelling ge- j cozen op een heuvol; eensklaps liooren le soldaten het Belgisch signaal blazen : ^ >taakt het vuur ! Dat signaal werd ge- £ >lazen in de Duitsche gelederen Natuurlijk schorsten de Belgen het ge- , veervuur en dat veroorlaofde de Du-:t- , ichers de Belgen langs aile kanten te ?0: «neingelen, die zich moesten overgeven, r >m niet te worden vermoord. Dit verhaal werd gedaan door een der ? rcannen vaa de compagnie, die er in daagde te ontsnappen, na zich te heb- .ç, >en vorstoken in can hooibussîel. 3 : ITet is goed dit de ulrîjke fa-TOilîën die ^ * luano klacteren, broeders <>f echtgenoo- en drsc-d wanoçi, ,wet«B d«t z'd ejikol ■ jevangon ra'jn. v ^ DE GROOTE SLAG ue voorDereiaing Op verschillende plaatsen langs het eusachtig front, waar de Belgisch-En-;elsch-Franche troepen tegenover de >uitsche leger massa's staan, schrijft "De laasbode", is Maandag gevoohten; weer ijn er voorposten-gevechten geleverd, die chter blijkbaar elk oogenblik in betee-:enis toenemen en dan ook ieder oogen-lik ook tôt een belangrijken slag zieh :unnen ontwikkelen, (hetgeen ons voor leden officieel bevestigd is.) Van Diest af, tôt Luik, door de Ar-ennen over Dinant, waar de Duitsche roopen Zaterdag een geTOel-igen lclap îoeten gekregen hebben van de Fran-chen, langs de Luxemburgsclie grens en o grons van Lotharingen en de kam-iien der Vogezen tôt de Bourgondische ioort in het Zuidon van den Elzas toe, ijn Maandag de geweldige legerdrommen ie daar tegen<>ver elkander staan, op leerdere punten in "contact" gekomen en ebben do geweren gerateld en liet go chut gedonderd. De Duitsche troepen schijnen zieh in-isschen noch in midden-België, noch in .e Ardennen sterk genoeg te voelen oî".' en krachtig ofïcnsief te gaan voeren en epalen zich altijd nog maar tôt een ver-ennen en onderzooken, waar de me-st wakke zijde van de tegenstanders is, "an hun kant nomen de verbonden Bel-;ische, Fransche en Engelsche troepen en opmerkelijk strikt doorgevoerde af-rachtende houding aan, die aan die troe-en intusschcn op 't oogenblik niet an-ers dan ten voordeel komen kan. Belangrijkor zijn Maandag de gjbejr-:nissen in de Vogezen geweest, waar e Franschen, hun oude gewoonte ge-rouw, tôt een offensief optreden zijn vergegaan. In het meest Noordelijk deel an de Vogezen bij Schirmeck, aan den iriousch hebben zij eene overwinning be-[aald, welke van Duitsche zijde toego-even wordt. 't Betrof hier slechts een eer klein onderdeel van het groote plan an actie, dat de Franschen tegen Straats-urgop touw schijnen te hebben gezet. Het officieele Duitsche telegram, waarin lovenbiedoelde Duitsohe nederlaag wordt oegegeven, spretkt ook van gevechten bij Uilheim, zonder dat de afloop van dit peffen gemeld wordt. De Framsclie troc-en schijnen dus in ieder geval weer tôt ij Mulhausen te zijn doorgedrongen, ;_ij et langs een anderen weg dan de eerste •oepenafdeolingen zich gekozen badden. Volgens de Fransche lezing bezetten de 'ransche troepen reeds een over de ge-eel lin e vrij vooruitgeschoven linie in a Vogezen. Een belangrijk treffen is 1k oogenblik te verwachten. le Duitsche neeriaag bij Schirmeck Ziehier het officieel telegram, waarbij 3 Duitschers de hooger aangehaalde eerlaag bekennen : Eene kleine vesting-afdeeling uit Straate-urg leed den 14n Augustus eene neder-iag.Twee veîting-bataljons waren met ge-::hut en machinegewercn in den Voge-snpas bij Schirmech voortgerukt, tosn ij door artillerievuur van den vijand an den Donau af, worden overvallen in 0 bergengte. (De Dooau is een berg ij Sohirmech.) Het geschut en de machinegeweren •erden stuk geschoten, zijn als oiibruik-lar blijven liggen en waarschij-nlijk ait gemaakt door den vijand, die ver-olgens naar Scliirinoeh vooruitrukte. Het is, vergoelijlct de officieele Duit-;he wiedeeUng., eene onbeteekende rijgsgebcurteais zonder invloed op de erdere opérâtlos, ntiinr toch een ■waax-shuwend vtwrlraaK t?^cr- ovapcaoenïig-»id on oavo„orzichcig:I»èM. Delwi^e billions werdan niai. a««.-isc.-voigd <in ?feter. wod-ar ù« vcsiiag ; «i bi'JtVia «Jiftwaar hue gascîwt vertemi, eenezLss dfc.v1 roossA .. Er w-orat osrn V3gwfr'eld. of jftréii Treiliobt vecread îb Let a,r«l is an àta iwst <?er

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software.  

Il n'y a pas de texte OCR pour ce journal.
Cet article est une édition du titre Gazet van Mechelen: katholiek volksdagblad appartenant à la catégorie Katholieke pers, parue à Mechelen du 1896 au 1996.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Ajouter à la collection

Emplacement

Périodes